Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 2

Riket blir født i himmelen

Riket blir født i himmelen

FOKUS I KAPITLET

Hvordan Guds folk ble forberedt på Rikets fødsel

1, 2. Hva var den største begivenheten i verdenshistorien, og hvorfor ble den ikke sett av mennesker?

HENDER det at du lurer på hvordan det ville ha vært å leve ved et stort vendepunkt i historien? I så fall er du ikke alene om det. Men tenk over dette: Hvis du hadde levd i en slik avgjørende tid, ville du da personlig ha vært vitne til de viktige begivenhetene som førte til forandringen? Kanskje ikke. Hendelser som betyr slutten for gamle regimer og får bred omtale i historiebøkene, foregår ofte utenfor offentlighetens lys. Ja, mye av det som blir historie, foregår bak lukkede dører – i tronsaler, konferanserom eller regjeringskontorer. Ikke desto mindre berører slike forandringer millioner av menneskers liv.

2 Hva med den største begivenheten i verdenshistorien? Den har berørt millioner av menneskers liv. Likevel fant den sted uten at noe menneske så det som skjedde. Vi snakker selvfølgelig om Guds rikes fødsel i himmelen, om opprettelsen av den lenge lovte messianske regjering som snart skal gjøre ende på hele den nåværende verdensordning. (Les Daniel 2:34, 35, 44, 45.) I og med at ingen mennesker var vitne til denne betydningsfulle fødselen, kan vi spørre: Skjulte Jehova den for menneskeheten? Eller forberedte han sitt lojale folk på denne begivenheten på forhånd? La oss se.

«Mitt sendebud . . . skal rydde vei foran meg»

3–5. (a) Hvem var «paktens sendebud», som er nevnt i Malaki 3:1? (b) Hva skulle skje før «paktens sendebud» kom til templet?

3 Fra lang tid tilbake har Jehova hatt til hensikt å forberede sitt folk på det messianske rikes fødsel. Tenk for eksempel på profetien i Malaki 3:1: «Se, jeg sender mitt sendebud, og han skal rydde vei foran meg. Og brått skal den sanne Herre, som dere søker, komme til sitt tempel, og paktens sendebud, som dere har deres lyst i. Se, han skal visselig komme.»

4 La oss se på oppfyllelsen av denne profetien i nyere tid. Når kom Jehova, «den sanne Herre», for å inspisere dem  som tjente i hans åndelige tempels jordiske forgård? Profetien sier at Jehova skulle komme sammen med «paktens sendebud». Hvem var det? Det var den messianske Kongen, Jesus Kristus! (Luk 1:68–73) Som nyinnsatt Konge skulle han inspisere og lutre Guds folk på jorden. – 1. Pet 4:17.

5 Hvem var så det andre ‘sendebudet’, det som blir omtalt i begynnelsen av Malaki 3:1? Denne profetiske skikkelsen skulle stå fram i god tid før den messianske Kongens nærvær. Var det noen som ‘ryddet vei’ foran den messianske Kongen i tiårene før 1914?

6. Hvem opptrådte som det forutsagte ‘sendebudet’ som kom for å forberede Guds folk på det som lå foran dem?

6 I denne boken skal vi få svar på disse og andre spørsmål ved å se nærmere på Jehovas folks spennende historie i nyere tid. Den viser at det på slutten av 1800-tallet var en liten gruppe trofaste mennesker som stod fram som den eneste gruppen av ekte kristne i en stor ‘åker’ av falske kristne. Denne gruppen ble etter hvert kjent som bibelstudentene. De som tok ledelsen blant dem – Charles T. Russell og hans nære medarbeidere – opptrådte virkelig som det forutsagte ‘sendebudet’ ved å gi Guds folk åndelig veiledning og forberede dem på det som lå foran dem. La oss drøfte fire måter ‘sendebudet’ gjorde dette på.

Sann tilbedelse

7, 8. (a) Hvem på 1800-tallet begynte å avsløre at læren om en udødelig sjel er falsk? (b) Hvilke andre læresetninger var det C.T. Russell og hans nære medarbeidere avslørte som falske?

7 Disse bibelstudentene studerte Bibelen under bønn; de kom til enighet om klare sannheter i lærespørsmål, samlet dem og publiserte dem. I mange hundre år hadde kristenheten vært innhyllet i åndelig mørke, og mange av dens læresetninger hadde hedenske røtter. Et sentralt eksempel er læren om sjelens udødelighet. På 1800-tallet var det imidlertid noen oppriktige menn som gransket denne læren nøye i lys av Bibelen og forstod at den ikke har noen støtte i Guds Ord. Henry Grew, George Stetson og George Storrs avslørte modig denne sataniske løgnen både i foredrag og i sine skrifter. * Deres virksomhet hadde stor innflytelse på C.T. Russell og hans nære medarbeidere.

8 Denne lille gruppen av bibelstudenter kom fram til at også andre læresetninger, som var knyttet til læren om sjelens udødelighet, var forvirrende og falske. Det gjaldt for eksempel læren om at alle gode mennesker kommer til himmelen, og læren om at Gud piner de ondes udødelige sjeler for evig i et brennende helvete. Russell og hans nære medarbeidere avslørte frimodig disse løgnene i en mengde artikler, bøker, brosjyrer, traktater og trykte prekener.

9. Hvordan avslørte Zion’s Watch Tower treenighetslæren som falsk?

9 Bibelstudentene avslørte også den alminnelig anerkjente treenighetslæren som falsk. I 1887 stod det i Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence (Sions Vakttårn og  forkynner av Kristi nærvær): «Bibelen er meget klar med hensyn til at Jehova og vår Herre Jesus er særskilte individer, og den viser nøyaktig hvilket forhold det er mellom dem.» Artikkelen påpekte deretter at «det er forbløffende at tanken om en treenig Gud – tre Guder i én, og samtidig én Gud i tre – har kommet i forgrunnen og er blitt allment akseptert. Men det at det forholder seg slik, viser bare hvor tungt kirken sov mens fienden bandt den i villfarelsens lenker».

10. Hvordan viste Watch Tower at 1914 ville bli et merkeår?

10 Som dette bladets fulle tittel viste, var utgiverne svært opptatt av profetiene om Kristi nærvær. De trofaste salvede brødrene som skrev artikler i bladet, forstod at Daniels profeti om de «sju tider» hadde å gjøre med når Guds hensikt angående det messianske rike skulle bli gjennomført. Allerede i 1870-årene skrev de at de sju tider ville ende i 1914. (Dan 4:25; Luk 21:24) Selv om våre brødre på den tiden ennå ikke fullt ut forstod betydningen av dette merkeåret, kunngjorde de vidt og bredt det de visste om Bibelens sannhet, noe som fikk langvarige virkninger.

11, 12. (a) Hva erkjente bror Russell, og til hvem gav han æren? (b) Hvilken betydning hadde det arbeidet Russell og hans medarbeidere utførte i tiårene før 1914?

 11 Verken Russell eller hans trofaste medarbeidere tok æren for å ha oppdaget og forstått disse viktige åndelige sannhetene. Russell erkjente at han hadde lært mye av dem som hadde virket før ham. Framfor alt gav han æren til Jehova Gud, den som lærer sitt folk det de trenger å vite, når de trenger å vite det. Det er tydelig at Jehova velsignet de anstrengelsene Russell og hans medarbeidere gjorde for å skille sannhet fra løgn. Etter hvert som årene gikk, skilte de seg mer og mer ut fra kristenheten.

Bror Russell og hans nære medarbeidere var ivrige forkjempere for bibelske sannheter

12 Det disse trofaste mennene gjorde for å utbre sann lære i tiårene før 1914, var rett og slett fantastisk! I The Watch Tower and Herald of Christ’s Presence (Vakttårnet og forkynner av Kristi nærvær) for 1. november 1917 så utgiverne tilbake på dette og skrev: «I dag erfarer millioner av mennesker at de er blitt frigjort fra den frykt de har vært tynget av på grunn av læren om helvetes ild og andre falske læresetninger. . . . Sannhetens tidevann, som begynte å stige for over 40 år siden, stiger stadig jevnt og trutt, og det vil fortsette å stige til det fyller hele jorden. Sannhetens motstandere kunne like gjerne prøve å feie mektige havbølger tilbake med en vanlig feiekost som å prøve å hindre sannheten i å bre seg over hele jorden.»

13, 14. (a) Hvordan bidrog ‘sendebudet’ til å rydde vei for den messianske Kongen? (b) Hva kan vi lære av våre brødre som levde for over 100 år siden?

13 Tenk over dette: Ville Guds folk ha vært forberedt på at Kristi nærvær skulle begynne, hvis de ikke kunne skjelne mellom Jesus og hans Far, Jehova? Selvfølgelig ikke! De ville heller ikke ha vært forberedt hvis de trodde at udødelighet er noe alle uten videre er i besittelse av, og ikke en verdifull gave som bare blir gitt til relativt få av Jesu etterfølgere. Og de ville heller ikke ha vært forberedt hvis de trodde at Gud piner mennesker i et brennende helvete i all evighet uten at de har håp om utfrielse. Det er ingen tvil om at ‘sendebudet’ ryddet vei for den messianske Kongen!

14 Og hva med oss i dag? Hva kan vi lære av våre brødre som levde for over 100 år siden? Vi må i likhet med dem være ivrige etter å lese og studere Guds Ord. (Joh 17:3) La oss, etter hvert som denne materialistiske verden blir mer og mer åndelig utsultet, utvikle en stadig større appetitt på åndelig føde! – Les 1. Timoteus 4:15.

«Gå ut fra henne, mitt folk»

15. Hva forstod bibelstudentene gradvis? (Se også fotnoten.)

15 Bibelstudentene framholdt at det var nødvendig å bryte med verdens kirkesamfunn. I 1879 brukte Watch Tower uttrykket «Babylon-kirken». Siktet utgiverne til pavedømmet? Til den romersk-katolske kirke? Protestantiske trossamfunn hadde i flere hundre år oppfattet Babylon som et profetisk forbilde på den katolske kirke. Men bibelstudentene forstod gradvis at «Babylon» i nyere tid omfattet alle  kristenhetens kirkesamfunn. Hvorfor? Fordi alle sammen forkynte religiøse løgner, som dem vi nettopp har nevnt. * Med tiden ble publikasjonene våre mer og mer direkte når det gjaldt hva oppriktige medlemmer av Babylons kirkesamfunn burde gjøre.

16, 17. (a) Hvordan oppfordret Millennial Dawn, bind III, og Watch Tower leserne til å bryte med falsk religion? (b) Nevn noe som svekket kraften i disse tidlige advarslene. (Se fotnoten.)

16 I 1891 påpekte for eksempel bind III i bokserien Millennial Dawn (Millenniets Daggry) at Gud har forkastet vår tids Babylon, og boken sa i den forbindelse: «Hele systemet – et system av systemer – er forkastet.» Den la til at alle «som ikke sympatiserer med hennes falske lærdommer og skikker, oppfordres til å skille seg ut fra henne».

17 I januar 1900 gav Watch Tower veiledning til dem som fortsatt stod som medlemmer av kristenhetens kirkesamfunn, og som bagatelliserte dette ved å si: «Jeg sympatiserer fullt ut med sannheten, og jeg går sjelden på andre møter.» Artikkelen stilte spørsmålet: «Men er dette riktig – å være halvveis utenfor og halvveis innenfor Babylon? Er dette den lydighet som kreves, . . . og som Gud finner behag i? Slett ikke. Vedkommende inngikk i all offentlighet en pakt med sitt trossamfunn da han sluttet seg til det, og han bør trofast leve opp til alle betingelsene i denne pakten inntil han . . . i all offentlighet frasier seg eller annullerer sitt medlemskap.» Etter hvert som årene gikk, ble dette budskapet kraftigere. * Tjenere for Jehova måtte bryte alle bånd til falsk religion.

18. Hvorfor var det nødvendig å gå ut fra Babylon den store?

18 Sett at det ikke med jevne mellomrom var blitt framholdt slike advarsler om å gå ut fra Babylon den store. Ville Kristus da som nyinnsatt Konge hatt en gruppe forberedte, salvede tjenere på jorden? Selvfølgelig ikke, for bare kristne som er frigjort fra Babylons grep, kan tilbe Jehova «med ånd og sannhet». (Joh 4:24) Er også vi fast bestemt på å holde oss unna falsk religion? La oss fortsette å følge befalingen: «Gå ut fra henne, mitt folk»! – Les Åpenbaringen 18:4.

Tilbedelse sammen med trosfeller

19, 20. Hvordan oppmuntret Watch Tower Guds folk til å komme sammen for å tilbe?

19 Bibelstudentene framholdt at trosfeller, der det var mulig, skulle komme sammen for å tilbe. For sanne kristne er det ikke nok å gå ut fra falsk religion. Det er også helt nødvendig å ta del i den rene tilbedelse. Allerede i tidlige numre oppmuntret Watch Tower sine lesere til å komme sammen for å tilbe. I nummeret for juli 1880, for eksempel, skrev bror Russell om en foredragsturné han hadde vært på, og fortalte om de mange oppmuntrende møtene som var blitt holdt. Han oppfordret så leserne til å sende inn rapporter om hvilken framgang de hadde, og nevnte at noen av disse ville bli offentliggjort i bladet. Hvorfor? «La oss alle få vite . . . hvordan Herren velsigner dere med framgang – om dere  fortsetter å holde møter sammen med andre som har den samme dyrebare tro.»

Charles Russell og en gruppe bibelstudenter i København i 1909

20 I 1882 hadde Watch Tower en artikkel med tittelen «Kom sammen». Artikkelen oppfordret de kristne til å holde møter «til gjensidig oppbyggelse, oppmuntring og styrke». Den sa: «Det kommer ikke an på om det finnes en velutdannet eller begavet person blant dere. La alle ta med seg sin egen bibel foruten papir og blyant, og benytt dere av så mange hjelpemidler som mulig, for eksempel en bibelordbok . . . Velg et emne. Be om Åndens hjelp til å få forståelse av det. Les, tenk og sammenhold skriftsted med skriftsted. Da vil dere med sikkerhet bli ledet til sannheten.»

21. Hvordan var menigheten i Allegheny i Pennsylvania et godt eksempel med hensyn til møter og hyrdearbeid?

21 Bibelstudentenes hovedkontor lå i Allegheny i Pennsylvania i USA. Der foregikk de med et godt eksempel ved å komme sammen i lydighet mot den inspirerte veiledningen i Hebreerne 10:24, 25. (Les.) Mange år senere tenkte en eldre bror, Charles Capen, tilbake på at han hadde vært på disse møtene som gutt. Han skrev: «Jeg husker fremdeles et av de  skriftstedene som var malt på veggen i Selskapets forsamlingssal: ‘Én er deres Mester, Kristus, og dere er alle brødre.’ Dette skriftstedet har alltid stått klart for meg – blant Jehovas folk er det ikke noe skille mellom presteskap og lekfolk.» (Matt 23:8) Bror Capen kunne også fortelle om de oppbyggende møtene, den varme oppmuntringen som ble gitt, og bror Russells iherdige anstrengelser for å være en god hyrde for hvert enkelt medlem av menigheten.

22. Hvordan reagerte trofaste kristne på oppmuntringen om å overvære møter, og hva kan vi lære av dem?

22 Mange trofaste kristne fulgte dette eksemplet og den veiledningen som ble gitt. Det ble opprettet menigheter i andre stater, blant annet Ohio og Michigan, og deretter over hele Nord-Amerika og i andre land. Tenk over dette: Ville trofaste kristne virkelig ha vært forberedt på Kristi nærvær hvis de ikke hadde lært å følge den inspirerte veiledningen om å komme sammen for å tilbe? Naturligvis ikke! Hva med oss i dag? Vi må være like bestemt på å være trofast til stede på kristne møter og benytte enhver anledning til å tilbe Jehova sammen og bygge hverandre opp åndelig sett.

Nidkjære forkynnere

23. Hvordan gjorde Watch Tower det klart at alle salvede måtte være forkynnere av sannheten?

23 Bibelstudentene framholdt at alle de salvede måtte være forkynnere av sannheten. I 1885 skrev Watch Tower: «Vi må ikke glemme at hvert lem på det salvede legeme er salvet til å forkynne (Jes 61:1), kalt til tjenesten.» Et nummer i 1888 inneholdt denne formaningen: «Det er tydelig hvilket  oppdrag vi har . . . Hvis vi ignorerer det og unnskylder oss, er vi virkelig late tjenere og viser at vi ikke er verdige til å få den høye stillingen vi er kalt til.»

24, 25. (a) Hva gjorde Russell og hans nære medarbeidere i tillegg til å oppmuntre sine trosfeller til å forkynne? (b) Hvordan beskrev en kolportør sin tjeneste «før bilens tidsalder»?

24 Bror Russell og hans nære medarbeidere gjorde mer enn å oppmuntre sine trosfeller til å forkynne. De begynte også å utgi en traktatserie som ble kalt Bible Students’ Tracts (Bibelstudentenes traktater), senere også kalt Old Theology Quarterly (Gammelteologisk kvartalsskrift). Disse traktatene ble sendt ut til leserne av Watch Tower for at de skulle dele dem ut gratis til offentligheten.

Vi bør spørre oss selv: Har forkynnelsesarbeidet en sentral plass i livet mitt?

25 De som engasjerte seg i tjenesten på heltid, ble kalt kolportører. Charles Capen, som er nevnt tidligere, var en av dem. Han fortalte senere: «Jeg brukte kart som var laget av United States Government Geological Survey (De forente staters geologiske undersøkelse) da jeg gjennomarbeidet distriktet i Pennsylvania. Disse kartene viste alle veiene og gjorde det mulig å nå alle delene av hvert fylke til fots. Noen ganger gikk jeg gjennom et område i tre dager og tok opp bestillinger på bøkene i serien Studies in the Scriptures (Studier i Skriften), og så leide jeg hest og vogn når jeg skulle levere litteraturen. Jeg overnattet ofte på gårder. Dette var før bilens tidsalder.»

En kolportør. Legg merke til oversikten over bibelske tidsaldere på siden av vognen

26. (a) Hvorfor måtte Guds folk delta i forkynnelsesarbeidet for å være forberedt på Kristi styre? (b) Hvilke spørsmål bør vi stille oss selv?

26 Det krevde virkelig mot og nidkjærhet å gjøre en slik banebrytende innsats i forkynnelsen. Ville sanne kristne ha vært forberedt på Kristi styre hvis de ikke hadde lært hvor viktig det var å forkynne? Absolutt ikke. Forkynnelsesarbeidet skulle jo være et svært viktig trekk ved Kristi nærvær. (Matt 24:14) Guds folk måtte være forberedt for å kunne gjøre dette livreddende arbeidet til det sentrale i livet sitt. Vi som lever i dag, bør spørre oss selv: Har forkynnelsesarbeidet en sentral plass i livet mitt? Ofrer jeg noe for å kunne delta fullt og helt i dette arbeidet?

Guds rike blir født!

27, 28. Hva fikk apostelen Johannes se i et syn, og hvordan reagerte Satan og demonene på Rikets fødsel?

27 Omsider kom det epokegjørende året 1914. Som nevnt i begynnelsen av dette kapitlet var det ingen mennesker som var øyenvitne til de strålende begivenhetene som fant sted i himmelen. Men apostelen Johannes fikk et syn som skildret disse begivenhetene i symbolske bilder. Se det for deg: Johannes får se «et stort tegn» i himmelen. Guds «kvinne» – Guds organisasjon av åndeskapninger i himmelen – er gravid og føder en sønn. Vi får vite at dette symbolske barnet snart skal «gjete alle nasjonene med en jernstav». Rett etter fødselen blir barnet «bortrykket til Gud og til hans trone». En høy røst i himmelen sier: «Nå er frelsen og makten og riket som  tilhører vår Gud, og den myndighet som tilhører hans Kristus, blitt til virkelighet.» – Åp 12:1, 5, 10.

28 Det er ikke tvil om at det Johannes så i dette synet, var det messianske rikes fødsel. Dette var virkelig en strålende begivenhet, men det var ikke alle som var glade for det som skjedde. Satan og hans demoner førte krig mot de trofaste englene, som ble ledet av Mikael, det vil si Kristus. Hva ble utfallet? Vi leser: «Den store drage ble kastet ned, den opprinnelige slange, han som kalles Djevelen og Satan, som villeder hele den bebodde jord; han ble kastet ned til jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.» – Åp 12:7, 9.

I 1914 begynte bibelstudentene å forstå tegnet på Kristi usynlige nærvær

29, 30. Hvordan forandret forholdene seg etter det messianske rikes fødsel (a) på jorden? (b) i himmelen?

29 Lenge før 1914 hadde bibelstudentene sagt at det ville begynne en tid med store vanskeligheter i det året. Men ikke engang de kunne ha forestilt seg hvor nøyaktig denne forutsigelsen skulle komme til å bli. Som Johannes’ syn viste, skulle Satan da få enda større innflytelse på menneskesamfunnet: «Ve jorden og havet, for Djevelen er kommet ned til dere og har stor vrede, idet han vet at han har en kort tidsperiode.» (Åp 12:12) I 1914 brøt den første verdenskrig ut, og tegnet på Kristi nærvær som konge begynte å gå i oppfyllelse over hele jorden. «De siste dager» for denne tingenes ordning hadde begynt. – 2. Tim 3:1.

30 Men det var glede i himmelen. Satan og hans demoner var kastet ut av himmelen for bestandig. Vi leser: «Derfor gled dere, dere himler og dere som bor i dem!» (Åp 12:12) I og med at himmelen var blitt renset og Jesus var blitt innsatt som Konge, var det messianske rike nå klar til å gå til handling til gagn for Guds folk på jorden. Hva skulle det gjøre? Som vi så i begynnelsen av dette kapitlet, skulle Jesus som «paktens sendebud» først rense og lutre Guds tjenere her på jorden. Hva ville det innebære?

En tid med prøvelser

31. Hva forutsa Malaki om tiden med lutring, og hvordan begynte denne profetien å gå i oppfyllelse? (Se også fotnoten.)

31 Malaki forutsa at lutringsprosessen ikke ville bli lett. Han skrev: «Hvem vil utholde den dagen han kommer, og hvem vil være den som står når han viser seg? For han kommer til å være som en lutrers ild og som tøyvaskeres lut.» (Mal 3:2) Disse ordene viste seg virkelig å være sanne. Fra 1914 av møtte Guds folk på jorden en rekke store prøvelser og vanskeligheter. Mens den første verdenskrig raste, ble mange bibelstudenter fengslet og utsatt for brutal forfølgelse. *

32. Hvilke problemer oppstod i Guds folks egne rekker fra 1916 av?

32 Organisasjonen ble også rammet av problemer i egne rekker. I 1916 døde bror Russell, bare 64 år gammel, og dette var et hardt slag for mange blant Guds folk. Etter hans død ble det tydelig at noen hadde tillagt et menneske – som riktignok  var et svært godt eksempel – altfor stor betydning. Selv om bror Russell ikke ønsket å bli vist noen spesiell ære, hadde det vokst fram en viss persondyrkelse omkring ham. Mange trodde at den fremadskridende åpenbaringen av sannheten tok slutt da han døde, og noen gjorde innbitt motstand mot det som ble gjort med tanke på videre framgang. Denne holdningen bidrog til et frafall som splittet organisasjonen.

33. Hvordan var uinnfridde forventninger en prøve for Guds folk?

33 Uinnfridde forventninger var også en prøve for mange. Selv om Watch Tower med rette hadde sagt at hedningenes tider ville utløpe i 1914, forstod brødrene ennå ikke hva som kom til å skje i det året. (Luk 21:24) De trodde at Kristus i 1914 ville hente sin salvede brudeklasse til himmelen for at de skulle herske sammen med ham der. Disse forhåpningene ble ikke innfridd. I slutten av 1917 skrev The Watch Tower at en 40 år lang høsttid ville utløpe våren 1918. Men forkynnelsesarbeidet tok ikke slutt. Det fortsatte å ha framgang. Bladet holdt da fram den tanke at høsttiden virkelig hadde utløpt, men at det gjenstod en periode med ettersanking. Det var likevel mange som sluttet å tjene Jehova fordi de var skuffet.

34. Hvilken formidabel prøve opplevde bibelstudentene i 1918, og hvorfor trodde mange i kristenheten at Guds folk var «døde»?

34 Bibelstudentene opplevde en formidabel prøve i 1918. J.F. Rutherford, som tok ledelsen blant Guds folk etter C.T. Russells død, ble arrestert sammen med sju andre ansvarlige brødre. De ble med urette dømt til å sone lange fengselsstraffer i det føderale fengselet i Atlanta i Georgia i USA. En tid kunne det se ut til at Guds folks arbeid var lammet. Mange religiøse ledere i kristenheten frydet seg. De tenkte som så: Siden «lederne» satt i fengsel, hovedkontoret i Brooklyn var stengt, og forkynnelsesarbeidet møtte stor motstand i både Amerika og Europa, var disse plagsomme bibelstudentene «døde» – de var ikke lenger noen trussel. (Åp 11:3, 7–10) Men motstanderne tok grundig feil!

En tid med gjenopplivning!

35. Hvorfor tillot Jesus at hans etterfølgere møtte vanskeligheter, og hva gjorde han for å hjelpe dem?

35 Lite visste sannhetens fiender at Jesus tillot at hans folk møtte disse vanskelighetene fordi Jehova på den tiden satt «som en som lutrer og renser sølv». (Mal 3:3) Jehova og hans Sønn var sikre på at de trofaste ville komme renset og lutret ut av disse ildprøvene og være bedre skikket enn noensinne til å tjene Kongen. Fra tidlig i 1919 ble det tydelig at Guds ånd hadde gjort det som Guds folks fiender hadde trodd var umulig. De trofaste var blitt gjenopplivet! (Åp 11:11) På den tiden oppfylte Jesus tydeligvis et viktig trekk ved tegnet på de siste dager. Han utnevnte «den tro og kloke slave», en liten gruppe salvede menn som skulle ta ledelsen  blant hans folk ved å gi dem åndelig mat i rette tid. – Matt 24:45–47.

36. Hva var det som viste at Guds folk gjennomgikk en åndelig gjenopplivning?

36 Den 26. mars 1919 ble bror Rutherford og hans medarbeidere løslatt fra fengselet. Det ble snart lagt planer om å holde et stevne i september samme år. Man planla også å utgi et nytt blad, The Golden Age (Den Gylne Tidsalder). Det skulle være et supplement til The Watch Tower (Vagt-Taarnet) og var spesielt tilrettelagt med tanke på felttjenesten. * Det samme året kom det første nummeret av Bulletin, som nå er Our Christian Life and Ministry—Meeting Workbook (Livet og tjenesten som kristne – arbeidshefte). Helt fra starten av har denne trykksaken fremmet felttjenesten. Det er ikke tvil om at den personlige forkynnelsen fra hus til hus kom stadig mer i forgrunnen fra 1919 av.

37. Hvordan viste noen seg å være illojale i årene etter 1919?

37 Forkynnelsesarbeidet fortsatte å lutre Kristi tjenere, for de som var stolte og hovmodige, følte ikke for å delta i dette arbeidet, som krevde ydmykhet. De som ikke ville være med på denne virksomheten, skilte lag med de trofaste. I årene etter 1919 ble noen illojale og bitre og begynte å baktale  Guds folk. Noen sluttet seg faktisk til dem som forfulgte Jehovas trofaste tjenere.

38. Hva blir vi overbevist om når vi tenker på den veksten Kristi etterfølgere på jorden har opplevd, og de seirene de har vunnet?

38 Til tross for disse angrepene fortsatte Kristi etterfølgere på jorden å oppleve en blomstrende framgang åndelig sett. Den veksten de har opplevd siden da, og de seirene de har vunnet, overbeviser oss om at Guds rike hersker! Det at en gruppe ufullkomne mennesker har vunnet seier etter seier over Satan og denne onde tingenes ordning, vitner tydelig om Guds aktive støtte og velsignelse – som han gir gjennom sin Sønn og det messianske rike. – Les Jesaja 54:17.

Bror Rutherford holder et ansporende foredrag bare noen måneder etter at han er blitt løslatt fra fengselet

39, 40. (a) Nevn noen trekk ved denne boken. (b) Hvilket utbytte kan du ha av å studere denne boken?

39 I de følgende kapitlene skal vi se nærmere på hva Guds rike har utrettet på jorden etter at det ble født i himmelen. Hver del av denne boken vil behandle en bestemt side ved Rikets arbeid her på jorden. I hvert kapittel vil en ramme med repetisjonsspørsmål hjelpe hver enkelt av oss til å tenke over hvor virkelig Riket er for oss. I de avsluttende kapitlene skal vi drøfte hva vi kan vente oss når Riket i nær framtid kommer for å tilintetgjøre de onde og sørge for at jorden blir et paradis. Hvilket utbytte vil du ha av å studere denne boken?

40 Satan ønsker å bryte ned din tro på Guds rike. Men Jehova ønsker å styrke din tro, slik at den kan beskytte deg og hjelpe deg til å stå fast. (Ef 6:16) Vi oppfordrer deg derfor innstendig til å studere denne boken under bønn. Spør deg selv mens du studerer: Er Guds rike virkelig for meg? Jo mer virkelig det er for deg nå, desto mer sannsynlig er det at du kommer til å være blant dem som trofast og aktivt støtter Riket, den dagen da alle som lever, får se at Guds rike er virkelig, og at det hersker!

^ avsn. 7 Les mer om Grew, Stetson og Storrs i boken Jehovas vitner – forkynnere av Guds rike, sidene 45–46.

^ avsn. 15 Bibelstudentene forstod at det var nødvendig å gå ut fra religiøse organisasjoner som var verdens venner. Likevel fortsatte de i mange år å betrakte enkeltpersoner som ikke tilhørte bibelstudentene, som sine kristne brødre hvis disse sa at de trodde på gjenløsningen og var innviet til Gud.

^ avsn. 17 Noe som svekket kraften i disse tidlige advarslene, var at de først og fremst ble rettet til Kristi lille hjord, de 144 000. Som vi skal se i kapittel 5, trodde man før 1935 at ‘den store skare’ i Åpenbaringen 7:9, 10 ville innbefatte utallige medlemmer av kristenhetens kirkesamfunn. Man trodde at de ville bli gjort til en sekundær himmelsk klasse som belønning for at de hadde stilt seg på Kristi side i siste øyeblikk.

^ avsn. 31 I september 1920 ble det utgitt et spesialnummer av The Golden Age (nå Awake! [Våkn opp!]) som i detalj beskrev en rekke tilfeller av til dels sjokkerende brutal forfølgelse i Canada, Storbritannia, Tyskland og USA under krigen. I tiårene før den første verdenskrig, derimot, forekom den slags forfølgelse svært sjelden.

^ avsn. 36 I mange år ble The Watch Tower (Vagt-Taarnet) først og fremst utgitt for å være til personlig oppbyggelse for den lille hjord.