Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 21

Guds rike fjerner sine fiender

Guds rike fjerner sine fiender

FOKUS I KAPITLET

Hva som vil skje i tiden fram mot Harmageddon-krigen

1, 2. (a) Hvilke vitnesbyrd viser at vår Konge har hersket siden 1914? (b) Hva skal vi se på i dette kapitlet?

DET har vært trosstyrkende å gjennomgå det som Guds rike har utrettet midt iblant sine fiender. (Sal 110:2) Vår Konge har mobilisert en hær av villige forkynnere. Han har renset og lutret sine etterfølgere åndelig og moralsk. Og til tross for alt det Rikets fiender har gjort for å prøve å splitte oss, erfarer Guds folk i dag verdensomfattende enhet. Dette og alt det andre vi har sett at Riket har utrettet, er overveldende vitnesbyrd om at vår Konge siden 1914 har hersket midt iblant Rikets fiender.

2 I nær framtid kommer Riket til å gjøre enda større ting. Det skal «komme» for å «knuse og gjøre ende på» sine fiender. (Matt 6:10; Dan 2:44) Men før det skjer, skal det inntreffe andre betydningsfulle hendelser. Hva kommer til å skje? Det er mange bibelske profetier som kommer inn på dette spørsmålet. La oss undersøke noen av dem for å se hvilke hendelser som fremdeles ligger foran oss.

Et forvarsel om «en plutselig tilintetgjørelse»

3. Hvilken hendelse er den første vi venter på?

3 Proklamering av fred. I sitt første brev til tessalonikerne beskriver apostelen Paulus den første hendelsen vi venter på. (Les 1. Tessaloniker 5:2, 3.) I dette brevet nevner Paulus «Jehovas dag», som vil begynne med angrepet på «Babylon den store». (Åp 17:5) Men like før Jehovas dag begynner, kommer nasjonene til å si: «Fred og sikkerhet!» Dette uttrykket kan referere til en enkelt erklæring eller til en rekke bemerkelsesverdige uttalelser. Kommer religiøse ledere til å være involvert? Siden de er en del av verden, er det mulig at de vil si «Det er fred!» sammen med nasjonene. (Jer 6:14; 23:16, 17; Åp 17:1, 2) Denne proklamasjonen av fred og sikkerhet vil være et signal om at Jehovas dag snart vil begynne. Guds rikes fiender «skal slett ikke unnslippe».

4. Hvordan er det til gagn for oss at vi forstår betydningen av Paulus’ profeti om proklamasjonen av fred og sikkerhet?

 4 Hvordan er det til gagn for oss at vi forstår betydningen av denne profetien? Paulus sier: «Dere er ikke i mørke, så den dagen skulle overraske dere, slik den ville overraske tyver.» (1. Tess 5:3, 4) I motsetning til folk flest forstår vi hva som vil skje framover. På nøyaktig hvilken måte vil profetien om fred og sikkerhet bli oppfylt? Vi må vente og se hvordan begivenhetene i verden vil utvikle seg. La oss derfor «holde oss våkne og være fornuftige». – 1. Tess 5:6; Sef 3:8.

Den store trengsel begynner

5. Hva vil utgjøre den første fasen av ‘den store trengsel’?

5 Angrepet på religion. Husk at Paulus skrev: «Når de sier: ‘Fred og sikkerhet!’, da skal en plutselig tilintetgjørelse komme over dem på et øyeblikk.» Akkurat som et lyn straks blir etterfulgt av et tordenbrak, vil erklæringen om «fred og sikkerhet» umiddelbart bli etterfulgt av «en plutselig tilintetgjørelse». Hva vil bli tilintetgjort? Først «Babylon den store», den falske religions verdensrike, også kjent som «skjøgen». (Åp 17:5, 6, 15) Denne tilintetgjørelsen av kristenheten og alle andre falske religiøse organisasjoner utgjør den første fasen av ‘den store trengsel’. (Matt 24:21; 2. Tess 2:8) For mange vil denne hendelsen komme overraskende. Hvorfor? Fordi «skjøgen» fram til det tidspunktet kommer til å se på seg selv som en «dronning» som ‘aldri skal se sorg’. Men hun vil plutselig oppdage at hun ikke har noen grunn til å være så selvsikker. Hun vil bli fjernet raskt, som «på én dag». – Åp 18:7, 8.

6. Hvem eller hva kommer til å foreta angrepet på «Babylon den store»?

6 Hvem eller hva kommer til å foreta angrepet på «Babylon den store»? Et «villdyr» med «ti horn». Når vi studerer Åpenbaringen, forstår vi at dette villdyret er et bilde på De forente nasjoner (FN). De ti horn står for alle de politiske maktene som støtter dette ‘skarlagenrøde villdyret’. (Åp 17:3, 5, 11, 12) Hvor ødeleggende vil dette angrepet bli? FNs medlemsnasjoner vil plyndre skjøgen for hennes rikdom, «spise hennes kjøtt og brenne henne fullstendig opp med ild». – Les Åpenbaringen 17:16. *

7. Hvordan ble Jesu ord i Matteus 24:21, 22 oppfylt i det første århundre, og hvordan vil de bli oppfylt i framtiden?

7 Dagene blir forkortet. Vår Konge har åpenbart hva som vil skje på dette tidspunktet under den store trengsel. Jesus sa: «På grunn av de utvalgte skal de dager bli forkortet.» (Les Matteus 24:21, 22.) Jesu ord ble oppfylt i liten målestokk i år 66, da Jehova «forkortet», eller avbrøt, den romerske hærens angrep på Jerusalem. (Mark 13:20) Dette gav de kristne i Jerusalem og Judea mulighet til å bli frelst. Hva vil så skje i global målestokk under den kommende store trengsel? Ved hjelp av vår Konge vil Jehova ‘forkorte’  FNs angrep på religion, slik at den sanne religion ikke blir tilintetgjort sammen med falsk religion. Alle falske religiøse organisasjoner vil bli lagt i grus, men den eneste sanne religion vil altså overleve. (Sal 96:5) La oss nå se på hva som kommer til å skje etter at denne delen av den store trengsel er over.

Hva som vil skje like før Harmageddon

8, 9. Hva slags fenomener kan Jesus ha siktet til, og hvordan kommer folk til å reagere på det de ser?

8 Jesu profeti om de siste dager viser at det kommer til å inntreffe flere betydningsfulle hendelser i tiden like før Harmageddon. De to første hendelsene vi skal se på, er omtalt i både Matteus, Markus og Lukas. – Les Matteus 24:29–31; Mark 13:23–27; Luk 21:25–28.

9 Himmelfenomener. Jesus forutsa: «Solen [skal] bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys, og stjernene skal falle ned fra himmelen.» Folk kommer avgjort ikke til å vende seg til de religiøse lederne for å få opplysning og veiledning – disse vil ikke lenger bli betraktet som lyskilder. Siktet Jesus også til at det skulle inntreffe overnaturlige fenomener på himmelen? Kanskje. (Jes 13:9–11; Joel 2:1, 30, 31) Hvordan kommer folk til å reagere på det de ser? De vil bli grepet av «angst» fordi de «ikke ser noen utvei». (Luk 21:25; Sef 1:17) Ja, Guds rikes fiender – fra ‘konger til slaver’ – kommer til å bli «avmektige på grunn av frykt og i påvente av de ting som skal komme», og de vil prøve å finne et skjulested. Men de vil ikke kunne finne noe tilfluktssted hvor de kan unnslippe vår Konges vrede. – Luk 21:26; 23:30; Åp 6:15–17.

10. Hvilken dom skal Jesus avsi? Hvordan vil de som støtter Riket, reagere, og hvordan vil Rikets motstandere reagere?

10 Dommen blir avsagt. Alle fiender av Guds rike blir deretter nødt til å være vitne til noe som vil gjøre det enda mer smertefullt for dem. Jesus sier: «Da skal de se Menneskesønnen komme i skyer med stor makt og herlighet.» (Mark 13:26) Denne overnaturlige maktdemonstrasjonen vil være et signal om at Jesus har kommet for å avsi dommen. I en annen del av denne profetien om de siste dager – i lignelsen om sauene og geitene – forteller Jesus mer om den dommen som vil bli avsagt på dette tidspunktet. (Les Matteus 25:31–33, 46.) Mennesker som lojalt støtter Guds rike, vil bli dømt som ‘sauer’, og de vil ‘løfte sine hoder’ fordi de forstår at deres «utfrielse nærmer seg». (Luk 21:28) Motstandere av Riket vil derimot bli dømt som ‘geiter’, og de vil «slå seg selv i jammer» fordi de forstår at det som venter dem, er «evig avskjærelse». – Matt 24:30; Åp 1:7.

11. Hva bør vi huske når vi nå ser nærmere på to hendelser som vil inntreffe?

11 Etter at Jesus har avsagt sin dom over «alle nasjonene», vil det inntreffe flere betydningsfulle hendelser før  Harmageddon-krigen begynner. (Matt 25:32) Vi skal nå ta for oss to av disse hendelsene: Gogs angrep og innsamlingen av de salvede. Når vi ser nærmere på disse to hendelsene, bør vi huske at Guds Ord ikke forteller nøyaktig når de vil inntreffe. Det virker imidlertid sannsynlig at den ene til en viss grad vil overlappe den andre.

12. Hvilket altomfattende angrep kommer Satan til å rette mot Riket?

12 Et altomfattende angrep. Gog av Magog vil angripe resten av de salvede og deres medarbeidere, de andre sauer. (Les Esekiel 38:2, 11.) Dette angrepet mot Rikets styre vil være Satans siste i den krigen han har ført mot den salvede rest etter at han ble kastet ut av himmelen. (Åp 12:7–9, 17) Spesielt etter at innsamlingen av de salvede i den gjenopprettede kristne menighet begynte, har Satan prøvd å ødelegge deres åndelige paradis – men til ingen nytte. (Matt 13:30) Når alle falske religiøse organisasjoner er borte og Guds folk tilsynelatende bor ubeskyttet – «uten mur» og uten «bom eller dører» – vil Satan mene at han har en gyllen anledning. Han vil tilskynde sine onde medhjelpere til å rette et altomfattende angrep mot dem som støtter Riket.   

13. Hva vil Jehova gjøre til beste for sitt folk?

13 Esekiels profeti beskriver hva som kommer til å skje. Den sier om Gog: «Du skal visselig komme fra ditt sted, fra de fjerneste områder i nord, du og mange folkeslag med deg, alle sammen ridende på hester, en stor forsamling, ja en tallrik militær styrke. Og du skal med sikkerhet dra opp mot mitt folk . . . , lik skyer som dekker landet.» (Esek 38:15, 16) Hvordan vil Jehova reagere på dette angrepet, som det kan virke umulig å stanse? Han sier: «Min voldsomme harme vil stige opp.» Og han tilføyer: «Jeg vil kalle fram et sverd.» (Esek 38:18, 21; les Sakarja 2:8.) Jehova vil gripe inn til beste for sine tjenere på jorden. Denne inngripen er Harmageddon-krigen.

14, 15. Hvilken annen hendelse vil finne sted en gang etter at Satans altomfattende angrep har begynt?

14 Før vi går videre og ser på hvordan Jehova vil forsvare sitt folk i Harmageddon-krigen, skal vi undersøke en annen viktig hendelse. Den vil finne sted en gang etter at Satans altomfattende angrep har begynt, og før Jehova griper inn i Harmageddon. Denne andre hendelsen er, som nevnt i avsnitt 11, innsamlingen av dem som er igjen av den salvede rest.

15 Innsamlingen av de salvede. Ifølge både Matteus og Markus var Jesu uttalelse om de «utvalgte» – åndssalvede kristne – en del av beskrivelsen av en serie hendelser som vil inntreffe før Harmageddon bryter ut. (Se avsnitt 7.) Jesus forutsier om seg selv som Konge: «Da skal han sende  ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vinder, fra jordens ytterste ende til himmelens ytterste ende.» (Mark 13:27; Matt 24:31) Hvilken innsamling er det Jesus sikter til her? Han snakker ikke om den endelige beseglingen av resten av de salvede kristne. Den vil finne sted rett før den store trengsel begynner. (Åp 7:1–3) Nei, Jesus sikter til en hendelse som vil inntreffe under den kommende store trengsel, nemlig at salvede som fortsatt befinner seg på jorden, vil bli samlet i himmelen. Dette vil etter alt å dømme skje en gang etter at Satans altomfattende angrep på Guds folk har begynt.

16. Hva kommer de oppstandne salvede til å være med på i Harmageddon-krigen?

16 Hvilken forbindelse er det mellom denne innsamlingen av den salvede rest og den neste hendelsen som vil inntreffe, Harmageddon? Det ser ut til at alle de salvede vil befinne seg i himmelen før Guds krig, Harmageddon, bryter ut. I himmelen vil Kristi 144 000 medregenter få myndighet til å bruke «en jernstav» sammen med Kristus for å tilintetgjøre alle fiender av Guds rike. (Åp 2:26, 27) Deretter vil de oppstandne salvede sammen med mektige engler følge Kristus idet han som Krigerkonge drar ut for å kjempe mot fiendenes ‘tallrike militære styrke’, som kaster seg over sitt bytte – Jehovas folk. (Esek 38:15) Når denne voldsomme konfrontasjonen finner sted, er Harmageddon-krigen i gang! – Åp 16:16.

Den store trengsels endelige klimaks

Harmageddon-krigen begynner!

17. Hva vil skje med «geitene» i Harmageddon?

17 Dommen blir fullbyrdet. Harmageddon-krigen vil utgjøre den store trengsels klimaks. Da vil Jesus påta seg enda en oppgave. I tillegg til å dømme «alle nasjonene» kommer han nå også til å fullbyrde dommen over dem – det vil si over alle de menneskene som han tidligere har dømt som ‘geiter’. (Matt 25:32, 33) Vår Konge skal «slå nasjonene» med «et skarpt, langt sverd». Ja, alle geitlignende mennesker – fra ‘konger til slaver’ – «skal gå bort til evig avskjærelse». – Åp 19:15, 18; Matt 25:46.

18. (a) Hvordan vil situasjonen bli forandret for «sauene»? (b) Hvordan skal Jesus fullføre sin seier?

18 Nå vil situasjonen virkelig være totalt forandret for dem Jesus har dømt som ‘sauer’! En «stor skare» av tilsynelatende forsvarsløse ‘sauer’, som nesten er blitt overmannet av Satans store hær av ‘geiter’, kommer til å overleve fiendens angrep og ‘komme ut av den store trengsel’. (Åp 7:9, 14) Så, etter at Jesus har beseiret og fjernet alle mennesker som har vært fiender av Guds rike, skal han kaste Satan og hans demoner i avgrunnen. Der kommer de til å bli holdt i en dødlignende, uvirksom tilstand i tusen år. – Les Åpenbaringen 6:2; 20:1–3.

 Hvordan vi kan forberede oss

19, 20. Hva kan vi lære av det som står i Jesaja 26:20 og 30:21?

19 Hva kan vi gjøre for å være forberedt på de oppsiktsvekkende hendelsene som ligger foran oss? Vakttårnet sa for noen år siden: «Hvorvidt vi da får overleve, avhenger av om vi viser lydighet.» Hvorfor er det så viktig? Vi finner svaret i en advarsel Jehova gav de jødene som var i fangenskap i fortidens Babylon. Jehova forutsa at Babylon skulle bli erobret, men hva skulle Guds folk gjøre for å forberede seg? Jehova sa: «Gå, mitt folk, gå inn i dine indre rom, og lukk dine dører bak deg. Gjem deg bare et øyeblikk, inntil fordømmelsen går over.» (Jes 26:20) Legg merke til at alle verbene i dette verset – «gå», «gå inn», «lukk» og «gjem deg» – står i imperativ; de er befalinger. De jødene som tok disse befalingene alvorlig, må ha holdt seg inne i husene sine og på den måten skjult seg for erobrerne ute i gatene. For at jødene skulle overleve, måtte de altså være lydige mot Jehova og rette seg etter hans instrukser. *

20 Hva kan vi lære av dette? I likhet med Guds tjenere i fortiden må vi være lydige mot Jehova og følge hans instrukser hvis vi skal overleve det som ligger foran oss. (Jes 30:21) Slike instrukser kommer gjennom menighetsordningen. Vi ønsker derfor å framelske en oppriktig lydighet mot den veiledningen vi får. (1. Joh 5:3) Hvis vi gjør det i dag, vil vi være mer innstilt på å være lydige av et villig hjerte i framtiden, slik at vi kan bli beskyttet av vår Far, Jehova, og vår Konge, Jesus. (Sef 2:3) Denne guddommelige beskyttelsen vil gjøre det mulig for oss å se med egne øyne at Guds rike fjerner sine fiender fullstendig. For en uforglemmelig hendelse det vil bli!

^ avsn. 6 Det virker rimelig at ødeleggelsen av «Babylon den store» først og fremst vil innebære at de religiøse institusjonene blir tilintetgjort, ikke at alle religiøse mennesker blir drept. De fleste av Babylons tidligere tilhengere vil altså overleve denne ødeleggelsen, og de vil da sannsynligvis, i hvert fall utad, prøve å distansere seg fra religion, slik Sakarja 13:4–6 antyder.

^ avsn. 19 Du finner flere opplysninger i boken Jesajas profeti – lys for hele menneskeheten, bind I, sidene 282–283.