Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 1

«La ditt rike komme»

«La ditt rike komme»

FOKUS I KAPITLET

Hva Jesus lærte andre om Guds rike

1, 2. Hvilken befaling kom Jehova med mens tre av Jesu apostler hørte på, og hvordan reagerte de?

HVIS Jehova Gud selv gav deg befaling om å gjøre noe, hvordan ville du da reagere? Ville du ikke være ivrig etter å gjøre det han hadde gitt deg befaling om, uansett hva det var? Det ville du helt sikkert!

2 En tid etter påsken i år 32 hadde tre av Jesu apostler – Peter, Jakob og Johannes – en slik opplevelse. (Les Matteus 17:1–5.) Da de var sammen med sin Herre på «et høyt fjell», fikk de i et syn et forhåndsglimt av Jesus som Konge i himmelsk herlighet. Synet var så livaktig at Peter prøvde å delta i det. Mens Peter snakket, dannet det seg en sky over dem. Så hørte Peter og de andre klart og tydelig noe som svært få mennesker noen gang har fått høre – Jehovas egen røst. Jehova bekreftet at Jesus var hans Sønn, og deretter kom han med denne korte og konsise befalingen: «Hør ham!» Apostlene gjorde som de fikk befaling om. De hørte på det Jesus lærte dem, og de oppfordret andre til å gjøre det samme. – Apg 3:19–23; 4:18–20.

Jesus snakket mer om Guds rike enn om noe annet

3. Hvorfor vil Jehova at vi skal høre på hans Sønn, og hvilket emne bør vi derfor undersøke?

3 Disse ordene – «Hør ham!» – ble nedskrevet i Bibelen for at vi skulle ha gagn av dem. (Rom 15:4) Hvordan det? Fordi Jesus er Jehovas talsmann, og hver gang Jesus åpnet munnen for å undervise, formidlet han det hans Far ville at vi skulle vite. (Joh 1:1, 14) Jesus snakket mer om Guds rike – den himmelske, messianske regjering, som består av Jesus Kristus og hans 144 000 medregenter – enn om noe annet. Vi bør derfor undersøke dette viktige emnet nøye. (Åp 5:9, 10; 14:1–3; 20:6) Men la oss først se nærmere på hvorfor Jesus sa så mye om Guds rike.

«Av hjertets overflod . . .»

4. Hvordan viste Jesus at Guds rike lå ham sterkt på hjertet?

4 Guds rike lå Jesus sterkt på hjertet. Hvordan vet vi det? Fordi ord er som et vindu som hjelper oss til å se inn i hjertet – det vi sier, viser hva som virkelig er viktig for oss.  Jesus selv sa: «Av hjertets overflod taler munnen.» (Matt 12:34) Han benyttet enhver anledning til å snakke om Guds rike. I de fire evangeliene blir Riket nevnt over 100 ganger, de fleste gangene i uttalelser av Jesus. Riket var temaet for hans forkynnelse. Han sa: «Også for andre byer må jeg forkynne det gode budskap om Guds rike, for det er dette jeg er utsendt for.» (Luk 4:43) Til og med etter sin oppstandelse snakket Jesus med disiplene om Guds rike. (Apg 1:3) Det er tydelig at Jesu hjerte strømmet over av verdsettelse av Guds rike, og at dette motiverte ham til å snakke om det.

5–7. (a) Hvordan vet vi at Riket ligger Jehova sterkt på hjertet? Illustrer. (b) Hvordan kan vi vise at Riket ligger oss sterkt på hjertet?

5 Riket ligger også Jehova sterkt på hjertet. Hvordan vet vi det? Husk at det var Jehova som sendte sin enbårne Sønn til jorden, og Jehova er kilden til alt det hans Sønn sa og lærte. (Joh 7:16; 12:49, 50) Jehova er også kilden til alt det som er nedskrevet i de fire evangelieberetningene om Jesu liv og tjeneste. Tenk litt over hva det betyr.

Vi bør alle spørre oss selv: Er Guds rike noe som ligger meg sterkt på hjertet?

6 Sett at du skal lage et familiealbum. Du har mange bilder å velge mellom, men plassen er begrenset. Hva gjør du? Du må velge hvilke bilder du skal bruke. Evangeliene er på en måte som et fotoalbum som gir oss et klart og tydelig bilde av Jesus. Jehova inspirerte ikke evangelieskribentene til å skrive ned alt det Jesus sa og gjorde mens han var på jorden. (Joh 20:30; 21:25) Jehova ledet dem ved sin ånd til å ta med de uttalelsene og handlingene som hjelper oss til å forstå hva som er viktigst for ham, og hva som var hensikten med Jesu tjeneste. (2. Tim 3:16, 17; 2. Pet 1:21) Ettersom Jesu lære om Guds rike opptar en så stor del av evangeliene, kan vi trygt trekke den konklusjon at Riket er noe som ligger Jehova sterkt på hjertet. Det er tydelig at Jehova vil at vi skal vite hva hans rike er!

7 Vi bør alle spørre oss selv: Er Guds rike noe som ligger meg sterkt på hjertet? I så fall vil vi være ivrige etter å høre på det Jesus sa og lærte om Riket – om hvor viktig det er, og om hvordan og når det vil komme.

«La ditt rike komme» – hvordan?

8. Hvordan viste Jesus hvor viktig Riket er?

8 Tenk på mønsterbønnen. Med enkle og velvalgte ord fikk Jesus fram hvor viktig Riket er, og hva det skal utrette. Bønnen består av sju anmodninger. De tre første dreier seg om Jehovas hensikter – om at hans navn må bli helliget, om at hans rike må komme, og om at hans vilje må skje på jorden som i himmelen. (Les Matteus 6:9, 10.) Disse tre anmodningene henger nøye sammen. Det messianske  rike er det redskap Jehova skal bruke for å hellige sitt navn og gjennomføre sin vilje.

9, 10. (a) Hvordan vil Guds rike komme? (b) Hvilket bibelsk løfte lengter du etter å se oppfyllelsen av?

9 Hvordan vil Guds rike komme? Når vi ber: «La ditt rike komme», ber vi om at Riket må gå til handling. Når Riket kommer, vil det bruke all sin makt overfor jorden. Det vil fjerne den nåværende, onde tingenes ordning – alle menneskelige regjeringer og styresmakter innbefattet – og innføre en rettferdig, ny verden. (Dan 2:44; 2. Pet 3:13) Så, under Rikets styre, skal hele jorden bli et paradis. (Luk 23:43) De som er i Guds minne, skal få livet tilbake og bli gjenforent med sine kjære. (Joh 5:28, 29) Mennesker som er lydige mot Gud, vil bli fullkomne og vil kunne glede seg over å leve evig. (Åp 21:3–5) Til slutt vil det som skjer på jorden, være i fullkommen harmoni med det som skjer i himmelen, og alt vil reflektere Jehovas vilje! Lengter du ikke etter at disse bibelske løftene skal bli til virkelighet? Husk at hver gang du ber om at Guds rike må komme, ber du om at disse dyrebare løftene må bli oppfylt.

10 Det er opplagt at Guds rike ennå ikke har ‘kommet’ for å oppfylle mønsterbønnen. Det er fortsatt menneskelige regjeringer som styrer, og den rettferdige, nye verden er ennå ikke blitt en realitet. Men Guds rike er faktisk blitt opprettet! Det skal vi se nærmere på i det neste kapitlet. La oss nå undersøke hva Jesus sa om når Riket skulle bli opprettet, og når det skulle komme.

Når skulle Guds rike bli opprettet?

11. Hva viste Jesus når det gjelder opprettelsen av Guds rike?

11 Jesus viste at Guds rike ikke skulle bli opprettet i det første århundre, slik noen av disiplene ventet. (Apg 1:6) Tenk over hva han sa i to forskjellige lignelser, som han fortalte med mindre enn to års mellomrom.

12. Hvordan tyder lignelsen om hveten og ugresset på at Riket ikke ble opprettet i det første århundre?

12 Lignelsen om hveten og ugresset. (Les Matteus 13:24–30.) Etter at Jesus hadde fortalt denne lignelsen, muligens om våren i år 31, forklarte han den for disiplene. (Matt 13:36–43) Dette er hovedtrekkene i lignelsen og dens betydning: Etter apostlenes død ville Djevelen så ugress (uekte kristne) blant hveten (Rikets «sønner», det vil si salvede kristne). Både hveten og ugresset skulle få vokse sammen i en vekstperiode som ville vare fram til høsttiden, som er «en avslutning på en tingenes ordning». Etter at høsttiden hadde begynt, skulle ugresset bli sanket sammen. Så skulle hveten bli samlet inn. Disse trekkene ved lignelsen tyder på at Guds rike ikke ville bli opprettet i det første århundre, men først etter at vekstperioden var  over. Det skulle vise seg at vekstperioden endte og høsttiden begynte i 1914.

13. Hvordan illustrerte Jesus at han ikke kom til å bli innsatt som Konge i det messianske rike umiddelbart etter at han hadde vendt tilbake til himmelen?

13 Lignelsen om minene. (Les Lukas 19:11–13.) Jesus fortalte denne lignelsen da han var på vei til Jerusalem for siste gang, i år 33. Noen av tilhørerne hans trodde at han ville opprette sitt rike så snart de kom til Jerusalem. For å korrigere dem og for å vise at det var lenge til Riket skulle bli opprettet, sammenlignet Jesus seg selv med «en mann av fornem byrd» som måtte reise «til et land langt borte for å oppnå kongemakt». * I Jesu tilfelle var ‘landet langt borte’ himmelen – det var der han skulle få kongemakt av sin Far. Men Jesus visste at han ikke kom til å bli innsatt som Konge i det messianske rike umiddelbart etter at han hadde vendt tilbake til himmelen. Han skulle sitte ved Guds høyre hånd og vente til tiden var inne. Denne ventetiden skulle vise seg å vare i mange hundre år. – Sal 110:1, 2; Matt 22:43, 44; Hebr 10:12, 13.

Når vil Guds rike komme?

14. (a) Hvordan svarte Jesus på det spørsmålet som fire av apostlene stilte ham? (b) Hva viser oppfyllelsen av Jesu profeti om hans nærvær og om Riket?

14 Noen dager før Jesus ble henrettet, spurte fire av apostlene: «Hva skal være tegnet på ditt nærvær og på avslutningen på tingenes ordning?» (Matt 24:3; Mark 13:4) Jesus svarte ved å komme med den omfattende profetien som er nedskrevet i Matteus, kapitlene 24 og 25. Jesus beskrev  i detalj forskjellige globale hendelser som skulle være et tegn på en tidsperiode som blir kalt hans «nærvær». Hans nærvær ville begynne samtidig med at Riket ble opprettet, og det ville kulminere i og med Rikets komme. Vi har rikelig med beviser for at Jesu profeti har gått i oppfyllelse siden 1914. * Det var altså i dette året hans nærvær begynte og Riket ble opprettet.

15, 16. Hvem siktet Jesus til med ordene «denne generasjon»?

15 Men når vil så Guds rike komme? Jesus åpenbarte ikke det nøyaktige tidspunktet. (Matt 24:36) Men han sa noe som bør overbevise oss om at det vil skje veldig snart. Ifølge det han sa, skulle Riket komme etter at «denne generasjon» hadde vært vitne til oppfyllelsen av det profetiske tegnet. (Les Matteus 24:32–34.) Hvem siktet Jesus til med uttrykket «denne generasjon»? La oss se litt nærmere på det han sa.

16 «Denne generasjon.» Siktet Jesus til ikke-troende? Nei. Tenk på hvem han snakket med. Jesus framholdt denne profetien for noen få apostler som hadde kommet til ham «da de var for seg selv». (Matt 24:3) Apostlene skulle snart bli salvet med hellig ånd. Legg også merke til sammenhengen. Før Jesus nevnte «denne generasjon», sa han: «Lær nå dette av fikentreet som en illustrasjon: Så snart dets unge gren blir myk og skyter blad, vet dere at sommeren er nær. Likeså skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær ved dørene.» Det var Jesu salvede etterfølgere – ikke de ikke-troende – som ville se det han hadde forutsagt, og forstå betydningen, nemlig at Jesus «er nær ved dørene». Da Jesus snakket om «denne generasjon», hadde han derfor sine salvede etterfølgere i tankene.

17. Hva betyr uttrykkene «generasjon» og «alt dette»?

17 ‘Skal slett ikke forsvinne før alt dette skjer.’ Hvordan vil disse ordene bli oppfylt? For å få svar på det trenger vi å forstå to ting – betydningen av både «generasjon» og «alt dette». I Bibelen blir ordet «generasjon» ofte brukt om mennesker i ulike aldere som lever samtidig i en bestemt tidsperiode. En generasjon er ikke urimelig lang, og den har en ende. (2. Mos 1:6) Uttrykket «alt dette» omfatter alt det som skulle skje under Jesu nærvær – fra det begynte i 1914, inntil det kulminerer i ‘den store trengsel’. – Matt 24:21.

18, 19. Hvordan forstår vi Jesu ord om «denne generasjon», og hvilken konklusjon kan vi trekke?

18 Hvordan skal vi så forstå Jesu ord om «denne generasjon»? Generasjonen består av to overlappende grupper av salvede. Den første består av salvede som så at tegnet begynte å gå i oppfyllelse i 1914, og den andre består av salvede som i en periode levde samtidig med den første  gruppen. I hvert fall noen som tilhører den andre gruppen, vil leve så lenge at de opplever at den kommende trengselen begynner. De to gruppene utgjør én generasjon fordi de har vært salvede kristne samtidig i en periode. *

19 Hvilken konklusjon kan vi trekke? Vi vet at tegnet på Jesu nærvær som Konge i Riket tydelig kan ses over hele verden. Vi vet også at de salvede som fremdeles lever og er en del av «denne generasjon», begynner å komme opp i årene. Men noen av dem kommer fortsatt til å være i live når den store trengsel begynner. Vi kan derfor trekke den konklusjon at Guds rike meget snart vil komme og utøve sitt styre over jorden! Tenk så spennende det blir å få være vitne til oppfyllelsen av den bønnen Jesus lærte oss: «La ditt rike komme»!

20. Hvilket viktig tema skal vi studere i denne boken, og hva vil det neste kapitlet ta for seg?

20 La oss aldri glemme de ordene Jehova selv talte fra himmelen angående sin Sønn: «Hør ham!» Som sanne kristne er vi ivrige etter å følge denne befalingen. Vi er sterkt interessert i alt Jesus sa og lærte om Guds rike. I denne boken skal vi studere dette viktige temaet. Vi skal se både på hva dette riket allerede har utrettet, og på hva det skal gjøre i framtiden. Det neste kapitlet vil ta for seg de spennende begivenhetene som fant sted omkring Guds rikes fødsel i himmelen.

^ avsn. 13 Jesu lignelse kan ha fått hans tilhørere til å tenke på Arkelaus, sønn av Herodes den store. Før Herodes døde, hadde han utpekt Arkelaus som sin arving til herredømmet over Judea og andre områder. Men før Arkelaus kunne begynne å herske, måtte han foreta den lange reisen til Roma for å få godkjennelse av keiser Augustus.

^ avsn. 18 De som ble salvet etter at de siste av de salvede i den første gruppen døde – den gruppen som var vitne til «en begynnelse til veer» i 1914 – er ikke en del av «denne generasjon». – Matt 24:8.