Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jehovas vitners årbok 2016

Russland: Det gode budskap blir forkynt i Moskva

 VIKTIGE HENDELSER I ÅRET SOM GIKK

Juridisk rapport

Juridisk rapport

Juridisk anerkjennelse

Jehovas vitner er ikke avhengig av juridisk anerkjennelse for å kunne utføre sin religiøse virksomhet. Men det at vi er juridisk registrert, gjør det mulig for oss å eie eller leie møtelokaler og importere religiøse publikasjoner.

 • I 2004 oppløste russiske domstoler det juridiske selskapet som blir brukt av Jehovas vitner i Moskva. Det førte til at våre brødre i Moskva opplevde mer fiendtlighet. Politimenn trakasserte dem, folk angrep noen av dem mens de var ute i forkynnelsen, og noen som leide ut møtelokaler, sa opp leiekontrakten, slik at våre brødre og søstre ikke hadde noe sted de kunne ha møter. En dom som ble avsagt av Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) i 2010,  bekreftet at Russland hadde brutt rettighetene til Jehovas vitner i Moskva, og den påla Russland å registrere det juridiske selskapet på nytt. Vi er glad for å kunne melde at det russiske justisdepartementets avdeling i Moskva den 27. mai 2015 registrerte Jehovas vitners lokale religiøse organisasjon i Moskva.

Skattlegging

I likhet med de fleste andre religiøse og veldedige organisasjoner er de juridiske selskapene som blir brukt av Jehovas vitner verden over, vanligvis fritatt for skatt. Men noen ganger nekter myndighetene å godta at vi får skattefritak.

 • I Sverige hevder myndighetene at Betel ikke er en religiøs forening av spesielle heltidstjenere, men en kommersiell bedrift som har «ansatte» betelitter. Staten har pålagt Betel og hver enkelt betelitt å betale flere hundre tusen kroner i skatt og arbeidsgiveravgift. I den forbindelse har Jehovas vitner i Sverige reist erstatningskrav i nasjonale domstoler og klaget seks separate saker inn for EMD.

Nøytralitet og militærnekting

Jehovas folk er nøye med å følge Bibelens påbud om å «smi sine sverd om til plogskjær» og «ikke mer lære å føre krig». (Jes 2:4) De bevarer sin nøytralitet selv om noen myndigheter ikke har noe alternativ i form av siviltjeneste.

 • Dagens lovgivning i Sør-Korea gir ikke rom for å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner. De siste 60 årene har over 18 000 menn blant Jehovas vitner blitt fengslet fordi de har nektet militærtjeneste. Så å si hvert eneste Jehovas vitne i landet har opplevd at en venn eller en i familien har blitt satt i fengsel. I 2004 og 2011 hevdet forfatningsdomstolen i Sør-Korea at slike fengselsstraffer er i samsvar med grunnloven. Men i juli 2015 holdt forfatningsdomstolen en offentlig høring for å granske saken på nytt. Jehovas vitner i  hele verden ber om at det må bli en løsning på denne langvarige saken, slik at unge brødre i Sør-Korea ikke lenger behøver å bli fengslet for sin tro.

 • Tre Jehovas vitner i Eritrea har begynt på sitt 22. år i fengsel fordi de nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Paulos Eyassu, Negede Teklemariam og Isaac Mogos har aldri vært formelt siktet eller fått mulighet til å forsvare seg i retten. Sammen med over 50 andre brødre og søstre fortsetter de å være trofaste til tross for grusom behandling og elendige soningsforhold. Vi har tillit til at Jehova vil handle til beste for alle disse som er fengslet for sin tro – at han vil høre ‘fangenes sukking’. – Sal 79:11.

 • I august 2014 ble Vitalij Sjalajko i Ukraina innkalt til militærtjeneste under mobilisering. På grunn av sin samvittighet nektet han å utføre militærtjeneste, men han sa seg villig til å utføre siviltjeneste. Påtalemyndigheten anklaget bror Sjalajko for å unnlate å møte opp ved militær mobilisering, men både retten og ankedomstolen dømte i hans favør. Ankedomstolen hevdet at hensynet til statens sikkerhet  ikke rettferdiggjør begrensning av garanterte rettigheter, og at «retten til militærnekting av samvittighetsgrunner ikke kan begrenses av hensynet til den nasjonale sikkerhet». Påtalemyndigheten anket saken igjen. Den 23. juni 2015 opprettholdt høyesteretts spesialdomstol for sivile saker og straffesaker de avgjørelsene som var truffet i de lavere domstolene. Den slo dermed fast at retten til militærnekting av samvittighetsgrunner og til alternativ tjeneste også gjelder under nasjonale kriser.

Ukraina: Vitalij Sjalajko er ute i forkynnelsen

Bror Sjalajko sier i forbindelse med sakens positive utfall: «Jeg fant styrke i ordene i Jeremia 1:19. Jeg var forberedt på ethvert utfall – det viktigste var å være trofast mot Jehova. Jeg er sikker på at han aldri vil forlate meg, men gi meg styrke til å være trofast. Men utfallet var over all forventning. Jeg ble frikjent i alle de tre rettsinstansene. Og under alle rettsmøtene følte jeg støtten fra brødrene. Jeg følte meg aldri alene.»

Nøytralitet og patriotiske seremonier

Noe annet som setter vår kristne nøytralitet på prøve, er patriotiske seremonier. Det kan være spesielt vanskelig for de unge å være lojale når lærere prøver å presse elevene til å synge nasjonalsangen eller hilse flagget.

 • I Karongi i Rwanda ble flere elever anklaget for å vise mangel på respekt for nasjonalsangen fordi de nektet å synge den. De ble utvist fra skolen og til og med satt i fengsel. Den 28. november 2014 løslot retten i Karongi elevene og avgjorde at det å nekte å synge nasjonalsangen ikke er en respektløs handling. I andre afrikanske land, for eksempel Ekvatorial-Guinea, Kamerun, Kongo og Malawi, har unge Jehovas vitner stått overfor det samme, og i noen tilfeller har også de blitt utvist fra skolen. Våre brødre i disse landene anstrenger seg for å informere myndighetspersoner og ledelsen på mange skoler om Jehovas vitners nøytrale standpunkt.

 • Honduras: Mirna Paz og Bessy Serrano fikk til slutt vitnemålene sine

    I desember 2013 nektet en skole i Lepaera i Honduras å gi to elever vitnemål fordi de nektet å synge nasjonalsangen og sverge troskap mot flagget. For å løse dette problemet hadde to advokater som er Jehovas vitner, et møte med en representant for utdanningsdepartementet. De viste ham presedenser fra andre land som støtter standpunktet til elever som er Jehovas vitner. Representanten var vennlig og gikk med på å la elevene og foreldrene deres få presentere fakta i saken skriftlig for juridisk ansvarlig i sekretariatet for utdanning i Honduras. Den 29. juli 2014, etter at representanten hadde gjennomgått klagen deres, utstedte han et direktiv hvor det stod at utdanning «bør være tilgjengelig for [alle i] samfunnet uten diskriminering av noe slag», og han gav beskjed om at elevene som var Jehovas vitner, skulle få vitnemålene sine.

Diskriminering fra myndighetene

Overalt i verden adlyder Jehovas vitner Jesu befaling om å gjøre andre kjent med det gode budskap om Riket. Vi kommer sammen med trosfeller på møter, og vi studerer Guds Ord regelmessig. Vi er også nøye med å følge Bibelens  befaling om å innprente Jehovas lover i våre barns hjerte og om å ‘avholde oss fra blod’. (Apg 15:20; 5. Mos 6:5–7) Det at vi er lydige mot disse befalingene, fører noen ganger til at vi kommer i konflikt med styresmakter som kanskje misforstår vårt syn.

 • I delstaten Florida i USA tilkjente en byrettsdommer en mor som ikke er et Jehovas vitne, eneretten til å stå for den religiøse opplæringen av familiens tre barn. Faren, som er et Jehovas vitne, fikk forbud mot å gi barna noen religiøs opplæring som var i strid med den katolske tro. Faren anket byrettens avgjørelse, og den 18. august 2014 omgjorde ankedomstolen byrettens forbud. På grunnlag av etablert presedens skrev retten: «Restriksjoner på den rett en forelder som ikke har den daglige omsorgen for barnet, har til å eksponere barnet for hans eller hennes religiøse trosoppfatninger, er konsekvent blitt opphevet når det ikke er noe som helt klart viser at den aktuelle religiøse virksomheten er til skade for barnet.»

  Rettsavgjørelsen gir barna rett til ubegrenset tilgang til nyttig opplæring og veiledning fra Jehova Gud. Alle barna går på møtene i den lokale menigheten og gjør fine åndelige framskritt. Faren sier: «Denne situasjonen har definitivt gjort meg sterkere. Troen min har blitt prøvd i det siste, men Jehova har hjulpet meg til å være trofast! Jeg vet at når vi bestemmer oss for å tjene Jehova, er forfølgelse noe vi også må regne med.»

 • Namibia: Efigenia Semente sammen med de tre barna sine

  Trebarnsmoren Efigenia Semente i Namibia opplevde en alvorlig lojalitetsprøve. Da hun var på sykehuset for å føde sitt tredje barn, oppstod det komplikasjoner. Ansatte på sykehuset og familiemedlemmer som ikke er Jehovas vitner, innhentet rettens tillatelse til å gi henne blodoverføring, men søster Semente gjorde kraftig motstand og tok juridiske skritt for å forsvare sin rett til å velge behandling. Den 24. juni 2015 gav Namibias høyesterett søster Semente medhold i  saken. Den slo fast at «retten til å velge hva som kan og ikke kan gjøres med ens egen kropp, enten man er forelder eller ikke, er en umistelig menneskerett». Søster Semente sa: «Vi følte Jehovas hånd som aldri før. Det er vidunderlig å være en del av dette brorskapet. Jehova har virkelig omsorg for oss.»

 • I Sveits har Jehovas vitner brukt stand i forkynnelsen i de største byene. Men i Genève utstedte myndighetene en ordre som forbød bruk av «stand som direkte eller indirekte sprer informasjon av religiøs karakter i det offentlige rom». Jehovas vitner gikk til sak og understreket at et generelt forbud mot det å spre religiøs informasjon ved hjelp av stand er en «alvorlig krenkelse av religions- og ytringsfriheten». Retten var enig, og vitnene har samarbeidet godt med de lokale myndighetene om å finne et egnet sted og tidspunkt til offentlig forkynnelse ved hjelp av informasjonsstand.

 • Myndighetspersoner i Aserbajdsjan har intensivert motstanden mot Jehovas vitners religiøse virksomhet. Departementet for nasjonal sikkerhet kaller regelmessig inn  enkeltpersoner blant vitnene til forhør. Dette departementet ransaker også hjemmene til vitnene for å lete etter religiøs litteratur som staten ikke har godkjent for import. Det internasjonale samfunn ble rystet over at agenter fra departementet for nasjonal sikkerhet i februar 2015 varetektsfengslet to vitner, Irina Zakhartsjenko og Valida Jabrajilova, ene og alene fordi de snakket med andre om Bibelen. Selv om det er trist å høre om en slik dårlig behandling, gleder vi oss over at forkynnerne i Aserbajdsjan har bevart iveren og modig forkynner «dette gode budskap om riket» for andre. – Matt 24:14.

 • Jehovas vitner i Russland opplever at myndighetene nådeløst griper inn i deres religiøse virksomhet. Hittil har 80 av Jehovas vitners religiøse publikasjoner blitt erklært for å være «ekstremistiske» av Den russiske føderasjon. Det betyr at det er ulovlig å dele ut eller å være i besittelse av en av disse «ekstremistiske» publikasjonene, for eksempel Min bok med fortellinger fra Bibelen. I desember 2014 erklærte dessuten Russlands høyesterett at nettstedet vårt, jw.org, var «ekstremistisk». Internettleverandører over hele Russland har blokkert tilgangen til jw.org, og det er ulovlig å reklamere for nettstedet. Siden mars 2015 har tollmyndighetene ikke tillatt innførsel av noen av vitnenes publikasjoner, ikke engang bibler og publikasjoner som russiske domstoler tidligere har undersøkt og funnet å være fri for ekstremisme.

Rettsforhandlingene fortsetter i byen Taganrog, der myndighetene har siktet 16 forkynnere for den «forbrytelse» å organisere og overvære religiøse møter. I byen Samara innhentet myndighetene en rettskjennelse for å få oppløst vårt juridiske selskap med den begrunnelse at det er «ekstremistisk». Til tross for alle disse utfordringene er våre brødre og søstre i Russland fast bestemt på å gi «Gud de ting som Guds er», og ikke la seg stoppe av slike hindringer. – Matt 22:21.