Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Var Peter den første pave?

Var Peter den første pave?

«Kardinal Jorge Mario Bergoglio SJ er blitt valgt til pave, den 265. etterfølger av Peter.» – VATIKANETS INFORMASJONSTJENESTE, VATIKANSTATEN, 13. MARS 2013.

«Biskopen av Roma er overhode for den universelle kirke, for han er etterfølger av St. Peter, som mottok dette privilegium fra Jesus Kristus.» – EN BOK OM BISKOPEN AV ROMAS PRIMAT I DE TRE FØRSTE ÅRHUNDRER, SKREVET AV VINCENT ERMONI, 1903.

«Hvis da noen skulle si ... at biskopen av Roma ikke er den hellige Peters etterfølger i dette primat, la ham være anatema [det vil si bannlyst].» – DET FØRSTE VATIKANKONSIL, 18. JULI 1870.

FOR millioner av katolikker rundt om på jorden er Det første Vatikankonsils dekret av 1870 et kirkelig dogme, en bindende lære. Men er det en bibelsk lære? Og er pave Frans virkelig apostelen Peters etterfølger? Var Peter den første pave?

«PÅ DETTE FJELL VIL JEG BYGGE MIN KIRKE»

Vatikankonsilets dekret av 1870 var hovedsakelig basert på konsilets tolkning av Matteus 16:16–19 og Johannes 21:15–17. Samtalene mellom Jesus og apostelen Peter i disse passasjene, i tillegg til andre bibelske beretninger, viser at Peter hadde en viktig rolle blant de kristne i det første århundre. Første gang Jesus og Peter traff hverandre, forutsa Jesus faktisk at Peter skulle ha klippelignende egenskaper. (Johannes 1:42) Men satte han Peter over de andre?

Ifølge norsk katolsk oversettelse av Det nye testamente (1938) sier Jesus til Peter i Matteus 16:17, 18: «Jeg sier deg: Du er Peter, og på dette fjell vil jeg bygge min Kirke.» * Navnet «Peter» betyr «klippestykke», og andre oversettelser bruker her ordet «klippe» istedenfor «fjell». Sa Jesus at hans kirke, eller menighet, skulle bygges på Peter, et menneske? Skulle Peter være overhode for alle andre som fulgte Jesus? Hvordan oppfattet de andre apostlene som var til stede, det Jesus sa? Evangeliene forteller at de flere ganger senere kranglet om hvem av dem som var størst. (Matteus 20:20–27; Markus 9:33–35; Lukas 22:24–26) Hvis Jesus allerede hadde gjort det klart at Peter var den største blant apostlene, ville det da ha vært noe å diskutere?

Hvordan forstod Peter Jesu ord? Peter var oppvokst som israelitt, så han må ha vært kjent med forskjellige hebraiske profetier hvor det var tale om en «stein» eller en «hjørnestein». (Jesaja 8:13, 14; 28:16, NO 2011; Sakarja 3:9) Da Peter  siterte en av profetiene i et brev til sine trosfeller, forklarte han at den forutsagte hjørnesteinen var Herren Jesus Kristus, Messias. Peter brukte det greske ordet pẹtra (det samme ordet som Jesus brukte ifølge Matteus 16:18) utelukkende om Kristus. – 1. Peter 2:4–8.

Apostelen Paulus var en annen som trofast fulgte Jesus. Trodde han at Jesus hadde satt Peter over de andre? Paulus var helt på det rene med hvilken posisjon Peter hadde i den første kristne menighet, og skrev at han var en av dem som «gjaldt for å være hovedstøttene». Han så det altså slik at det var mer enn én ‘hovedstøtte’. (Galaterne 2:9, norsk katolsk oversettelse av Det nye testamente [1938]) Og hvis Peter var blitt utnevnt av Jesus til å være menighetens hode, hvordan kunne da Paulus si at han bare gjaldt for å være en støtte?

En gang da Peter hadde vært noe inkonsekvent i den måten han behandlet andre på, sa Paulus ifra på en respektfull, men likevel direkte måte: «Jeg [talte] ham imot like opp i ansiktet, fordi han fortjente det.» (Galaterne 2:11–14) Paulus trodde ikke at Kristus hadde bygd sin kirke, eller menighet, på Peter eller på noe annet ufullkomment menneske. Han trodde tvert imot at menighetens grunnvoll var Jesus Kristus. For ham var det slik at «den åndelige klippe ... var Kristus selv». – 1. Korinter 3:9–11; 10:4.

«DU ER PETER ...»

Hvordan skal vi så forstå ordene: «Du er Peter, og på dette fjell vil jeg bygge min Kirke»? For å forstå et utdrag av en tekst riktig må vi lese sammenhengen. Hva var det Jesus og Peter snakket om? Jesus hadde nettopp spurt disiplene: «Hvem sier dere at jeg er?» Uten å nøle svarte Peter: «Du er Messias, sønn av den levende Gud.» Jesus roste Peter og tilføyde at han skulle bygge sin kirke, sin menighet, på et fjell, eller en klippe,  som var enda mer solid – nemlig på Jesus selv, som Peter nettopp hadde sagt at han trodde på. – Matteus 16:15–18.

Hvordan skal vi forstå Jesu ord: «Du er Peter, og på dette fjell vil jeg bygge min Kirke»?

I samsvar med dette var det mange av de såkalte kirkefedrene som skrev at fjellet, eller klippen, i Matteus 16:18 er Kristus. Augustin skrev for eksempel på 400-tallet: «Herren sa: ‘På denne klippe skal jeg bygge min Kirke’, for Peter hadde sagt til ham: ‘Du er Kristus, Sønn av den levende Gud.’ Det er derfor på denne klippe, som du bekjente, at jeg – sier Herren – skal bygge min Kirke.» Augustin sa flere ganger at «Klippen (Petra) var Kristus».

Augustin og andre ville ha blitt regnet som kjettere ifølge det som nå er den katolske lære. Den sveitsiske teologen Ulrich Luz sier at det som er den gjengse oppfatning blant bibelforskere i dag, faktisk ville ha blitt fordømt som kjettersk av Vatikankonsilet i 1870.

ER PAVEN PETERS ETTERFØLGER?

Tittelen «pave» var ukjent for apostelen Peter. Ja, helt fram til 800-tallet var det mange biskoper fra andre steder enn Roma som brukte denne tittelen om seg selv. Likevel ble ordet sjelden brukt som en offisiell tittel før på slutten av 1000-tallet. Og ingen av de første kristne trodde at Peter skulle ha fått en overordnet stilling som ble gitt videre til en etterfølger. Den tyske bibelforskeren Martin Hengel kom derfor fram til at det «ikke [er] noe påviselig historisk eller teologisk grunnlag for det som senere ble pavelig ‘overhøyhet’».

Vi kan altså spørre: Var Peter den første pave? Hadde han noen etterfølgere? Har det katolske dogmet om pavens overhøyhet et bibelsk grunnlag? Svaret på hvert av disse spørsmålene er ganske enkelt nei. Vi må ikke glemme at det er hevet over enhver tvil at Jesus bygde sin kirke, sin sanne menighet, på seg selv. (Efeserne 2:20) Det viktigste spørsmålet som hver og en av oss må stille oss selv, er derfor: Har jeg funnet det som er den sanne menighet?

^ avsn. 8 Der ikke annet er angitt, er sitatene fra De kristne greske skrifter i denne artikkelen hentet fra Erik Gunnes’ katolske oversettelse.