Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet  |  Mars 2014

 FORSIDETEMA

Hva Gud har gjort for deg

Hva Gud har gjort for deg

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» – Johannes 3:16, NO 2011.

Dette er en av de mest kjente og mest siterte bibeltekstene. Det er blitt sagt at det ikke er noe annet vers i Bibelen som «så konsist sammenfatter Guds forhold til menneskeheten og frelsens vei». I noen land blir denne bibelteksten, eller bare henvisningen «Johannes 3:16», ofte brukt ved offentlige arrangementer, på bilklistremerker, på graffiti og andre steder.

De som bruker denne bibelteksten slik, er sannsynligvis overbevist om at Guds kjærlighet er en garanti for deres evige frelse. Hva med deg? Hva betyr Guds kjærlighet for deg? Og hva mener du Gud har gjort som viser at han elsker deg?

«SÅ HØYT HAR GUD ELSKET VERDEN»

Mange gir Gud æren for å ha skapt det fysiske univers, naturen og menneskene. Levende organismer er så avanserte og fint laget at det må være en stor intelligens som er årsak til at de er til. En del mennesker takker Gud hver dag for den gaven som livet er. De erkjenner også at de er fullstendig avhengige av Gud når det gjelder for eksempel vann, mat, luft og kretsløpene på jorden, for å kunne fortsette å leve og glede seg over tilværelsen.

Det er riktig å takke Gud for alt dette, for det er jo han som har skapt oss, og som gjør at vi kan opprettholde livet. (Salme 104:10–28; 145:15, 16; Apostlenes gjerninger 4:24) Vi skjønner hvor stor kjærlighet Gud har til oss, når vi tenker på alt det han gjør for at vi i det hele tatt skal kunne  leve. Apostelen Paulus sa det slik: «[Gud] gir selv alle liv og ånde og alle ting. For ved ham har vi liv og beveger oss og er til.» – Apostlenes gjerninger 17:25, 28.

Guds kjærlighet kommer imidlertid ikke bare til uttrykk ved at Gud dekker våre fysiske behov. Han har hedret oss mennesker ved å skape oss med et åndelig behov og ved å hjelpe oss til å få dekket det. (Matteus 5:3) Mennesker som er lydige mot Gud, har dermed mulighet til å bli en del av hans familie, hans ‘barn’. – Romerne 8:19–21.

Som det sies videre i Johannes 3:16, viste Gud sin kjærlighet til oss ved å sende sin Sønn, Jesus, til jorden for at han skulle lære oss om sin Gud og Far og dø for oss. Men mange sier at de ikke helt forstår hvorfor det var nødvendig at Jesus døde for menneskeheten, og hvordan Jesu død er et uttrykk for Guds kjærlighet til oss. Så la oss nå se hva Bibelen sier om grunnen til at Jesus måtte dø, og om hvilken verdi hans død har.

«HAN GA SIN SØNN, DEN ENBÅRNE»

Alle mennesker er dødelige – de er underlagt sykdom, aldring og død. Men dette var ikke Guds opprinnelige hensikt. Gud gav de første menneskene mulighet til å leve evig i et paradis på jorden. Men det var én betingelse: De måtte være lydige mot ham. Gud sa at hvis de valgte å være ulydige, kom de til å dø. (1. Mosebok 2:17) Det første mennesket, Adam, gjorde likevel opprør mot Guds myndighet og førte på den måten død over seg selv og sine etterkommere. «Synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden [spredte seg således] til alle mennesker fordi de alle hadde syndet», forklarer Paulus. – Romerne 5:12.

Men Gud «elsker rettferdighet og rett». (Salme 33:5) Selv om han ikke kunne ignorere den overtredelsen det første mennesket bevisst hadde begått, dømte han ikke hele menneskeheten til evig lidelse og død på grunn av ett menneskes ulydighet. Ved å følge det juridiske prinsippet «liv for liv» har han derimot brakt rettferdighetens vektskåler i balanse og igjen gjort det mulig for lydige mennesker å få leve evig. (2. Mosebok 21:23, NO 2011) Hva måtte til for å oppveie det som hadde gått tapt? Noen måtte ofre et liv som hadde samme verdi som Adams liv – et fullkomment menneskeliv.

Av egen fri vilje kom Jesus til jorden og gav sitt liv for å frelse menneskene fra synd og død

Det er klart at ingen ufullkommen etterkommer av Adam var i stand til å betale en slik pris. Men Jesus var det. (Salme 49:6–9) Fordi Jesus var født uten nedarvet synd, var han fullkommen, slik Adam hadde vært. Ved å gi sitt liv kunne Jesus derfor kjøpe menneskeheten fri fra slaveriet under synden. På den måten kunne han gi etterkommerne av de to første menneskene muligheten til å få leve det samme fullkomne livet som  Adam og Eva en gang levde. (Romerne 3:23, 24; 6:23) Er det noe vi må gjøre for å nyte godt av et slikt storslått uttrykk for kjærlighet?

«HVER DEN SOM TROR PÅ HAM»

Når vi nå går tilbake til Johannes 3:16, merker vi oss at «hver den som tror på [Jesus], ikke skal gå fortapt, men ha evig liv». Det betyr at vi må oppfylle visse betingelser for å få den gaven som evig liv er. Vi må både tro på Jesus og være lydige mot ham.

Du tenker kanskje: Hvordan kommer lydighet inn i bildet? Sa ikke Jesus at «hver den som tror på ham», skal ha evig liv? Jo. Tro er viktig. Men ifølge Bibelen er det ikke nok bare å tro at Jesus er til. Ifølge Studiebibelen betyr det ordet for «tro» som er brukt av Johannes på grunnspråket, å «ha fast tillit til, være overbevist . . . Aldri betyr tro en usikker mening». For å ha Guds gunst trengs det noe mer enn det å erkjenne rent intellektuelt at Jesus er Frelseren. Den troende må også gå oppriktig inn for å leve etter det Jesus lærte. En tro som ikke kommer til uttrykk i handling, er verdiløs. «Troen [er] død uten gjerninger», sier Bibelen. (Jakob 2:26) Sagt på en annen måte: Det som kreves av den troende, er at han lever i samsvar med sin tro på Jesus.

Paulus forklarte det på denne måten: «Kristi kjærlighet tvinger oss, for slik har vi dømt: at én [Jesus Kristus] døde for alle; . . . og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde for dem og ble oppreist.» (2. Korinter 5:14, 15) Vår dype takknemlighet for Jesu offer bør få oss til å gjøre forandringer i livet, slik at vi ikke lenger lever for oss selv, men for Jesus, som døde for oss. Det vil si at det å leve etter det Jesus lærte, må være det viktigste i livet vårt. Dette vil nødvendigvis ha innvirkning på våre verdier, våre valg og alt vi gjør. Hvilken belønning får de som virkelig viser tro på Jesus?

«IKKE SKAL GÅ FORTAPT, MEN HA EVIG LIV»

Den siste delen av Johannes 3:16 inneholder Guds løfte til dem som viser tro på Jesu offer og lever etter Guds normer. Det er Guds vilje at de «ikke skal gå fortapt, men ha evig liv». Men evig liv innebærer ikke det samme for alle dem som får nyte godt av Guds kjærlighet.

Jesus lovte én gruppe mennesker evig liv i himmelen. Han sa klart og tydelig til sine trofaste disipler at han skulle berede et sted for dem, slik at de kunne herske sammen med ham i herlighet. (Johannes 14:2, 3; Filipperne 3:20, 21) De som blir oppreist til liv i himmelen, «skal være Guds og Kristi prester og skal herske som konger sammen med ham i de tusen år». – Åpenbaringen 20:6.

Bare et begrenset antall av Jesu etterfølgere skulle få et slikt privilegium. Jesus sa: «Frykt ikke, du lille hjord, for det har behaget deres Far å gi dere riket.» (Lukas 12:32) Hvor mange skulle denne ‘lille hjorden’ bestå av? Åpenbaringen 14:1, 4 forteller: «Jeg så, og se, Lammet [den oppstandne Jesus Kristus] stod på [det himmelske] Sions fjell, og sammen med det hundre og førtifire tusen, som hadde dets navn og dets Fars navn skrevet på sine panner. . . . Disse er blitt kjøpt fra menneskene som en førstegrøde for Gud og for Lammet.» Sammenlignet med de utallige milliarder som har levd, er 144 000 bare en ‘liten hjord’. De blir omtalt som konger. Hvem skal de herske over?

Jesus snakket også om en annen gruppe troende, som skal få nyte godt av det himmelske rikets styre. Som det står i Johannes 10:16, sa han: «Jeg har andre sauer, som ikke er av denne kveen; også dem må jeg føre, og de skal høre min røst, og de skal bli én hjord, én hyrde.» Disse ‘sauene’ ser fram til å få evig liv på jorden – det samme som Adam og Eva opprinnelig hadde mulighet til å få. Hvordan vet vi at det er her på jorden de skal være?

 Bibelen forteller mange steder at det skal bli paradisiske forhold på jorden. Hvis du har lyst til å se dette selv, kan du kanskje slå opp i din egen bibel og lese disse versene: Salme 37:9–11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Jesaja 35:5, 6; 65:21–23; Matteus 5:5; Johannes 5:28, 29; Åpenbaringen 21:4. Her blir det forutsagt at det skal bli slutt på krig, hungersnød, sykdom og død. Det blir fortalt om en tid da gode mennesker vil glede seg over å kunne bygge sitt eget hus, dyrke sin egen jord og se barna sine vokse opp i fredelige omgivelser. * Har ikke du lyst til å leve under slike forhold? Vi har god grunn til å tro at disse løftene snart vil bli oppfylt.

GUD HAR GJORT MYE

Hvis du stopper opp og tenker over det Gud har gjort for deg og for menneskeheten i sin alminnelighet, vil det bli klart for deg at han allerede har gjort mye. Vi mennesker har livet, intelligens, forholdsvis god helse og det som må til for å opprettholde livet. Den gave Gud har gitt oss i form av Jesu gjenløsningsoffer, kan dessuten bety enda større velsignelser, slik vi lærer av Johannes 3:16.

Evig liv under fredelige og gode forhold, uten sykdom, krig, hungersnød eller død, vil innebære stor lykke og utallige velsignelser. Om du kommer til å oppleve alt dette, avhenger helt og holdent av deg selv. Det spørsmålet som gjenstår, er egentlig: Hva gjør du for Gud?

^ avsn. 24 Du finner flere opplysninger om disse profetiene i kapittel 3 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.

Lær mer

HVA ER DET BIBELEN EGENTLIG LÆRER?

Hva er Guds hensikt med jorden?

Vil Guds hensikt med et paradis på jorden noen gang bli en realitet? I så fall når?

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRSMÅL

Hva er Guds vilje med meg?

Trenger du et spesielt tegn eller kall for å få vite hva som er Guds vilje? Finn ut hva som er Bibelens svar.