Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Er Bibelen Guds Ord?

Er Bibelen Guds Ord?

«Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til undervisning, til irettesettelse, til å bringe ting i rette skikk, til opptuktelse i rettferdighet, for at gudsmennesket kan være fullt dugelig, fullstendig utrustet til all god gjerning.» – 2. TIMOTEUS 3:16, 17.

FOR en kraftfull uttalelse apostelen Paulus kom med om Bibelens uovertrufne verdi! Han siktet naturligvis spesielt til den delen av Bibelen som forelå på hans tid – de skriftene som folk ofte omtaler som Det gamle testamente. Men disse ordene kan i prinsippet like gjerne anvendes på alle de 66 bøkene i Bibelen, innbefattet dem som ble skrevet av Jesu trofaste disipler i det første århundre.

Har du like stor respekt for Bibelen som Paulus hadde? Tror du at de som skrev Bibelen, virkelig ble inspirert av Gud? De kristne i det første århundre trodde det, og også i de etterfølgende århundrene var dette noe man trodde fullt og fast. En engelsk prest som levde på 1300-tallet, John Wycliffe, betraktet Bibelen som «den ufeilbarlige sannhets rettesnor». Et oppslagsverk som kommenterer Paulus’ ord ovenfor, sier at guddommelig «inspirasjon . . . er en garanti for sannheten i alt det Bibelen holder fram». – The New Bible Dictionary.

Endret holdning til Bibelen

I nyere tid har imidlertid tilliten til Bibelens autoritet avtatt. Håndboken The World’s Religions sier: «I teorien . . . godtar alle kristne [fortsatt] Bibelen som en autoritet som både øver innflytelse på deres handlinger og former deres tro.» Men i praksis er det  ikke lenger slik. Mange betrakter nå Bibelen som bare en «upålitelig menneskelig overlevering». De er riktignok enige i at bibelskribentene må ha hatt sterk tro, men de betrakter dem ikke som noe mer enn ufullkomne menn som prøvde å forklare dype åndelige sannheter uten å ha den kunnskap og innsikt vi har i dag.

I våre dager er det egentlig svært få som virkelig lar Bibelen forme deres tenke- og handlemåte. Hvor ofte hører du for eksempel ikke folk si at Bibelens moralnormer er gammeldagse, og at det er umulig å leve etter dem? Mange tar seg den frihet å utvanne Bibelens lover og prinsipper – eller til og med ignorere dem helt når det måtte passe. Noen som kaller seg kristne, ignorerer glatt det Bibelen sier om seksuell umoral, ekteskapsbrudd, uærlighet og drukkenskap. – 1. Korinter 6:9, 10.

Hvorfor er det slik? Tidlig på 1900-tallet pekte arkeologen sir Charles Marston på én grunn i sin bok The Bible Is True. Han sa at folk var for raske til «uten å mukke å godta mange av de spekulasjoner som ble framholdt av moderne skribenter» som gikk til angrep på Bibelens integritet. Kan det samme være tilfellet i dag? Hvordan bør du se på de synspunktene og teoriene som framholdes av forskere som undergraver tilliten til Bibelen? Legg merke til hva den neste artikkelen har å si om dette.