«I den utstrekning dere har gjort det mot en av de minste av disse mine brødre, har dere gjort det mot meg.» – MATT 25:40.

1, 2. (a) Hvilke illustrasjoner har Jesus fortalt sine nære venner? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hvilke spørsmål skal vi drøfte i denne artikkelen?

JESUS har nettopp fortalt sine nære venner Peter, Andreas, Jakob og Johannes tre illustrasjoner – om den tro og kloke slave, om de ti jomfruene og om talentene. Så forteller han en lignelse til. Han beskriver en tid da «Menneskesønnen» skal dømme «alle nasjonene». Så fascinert disiplene må ha blitt av denne illustrasjonen! Den fokuserer på to grupper; den ene blir klassifisert som sauer og den andre som geiter. Det er også en viktig tredje gruppe i lignelsen, som Jesus omtaler som kongens «brødre». – Les Matteus 25:31–46.

2 Jehovas folk har lenge vært interessert i denne illustrasjonen, og det med rette, for det Jesus snakker om her, har med liv og død å gjøre. Han åpenbarer hvorfor noen får evig liv, mens andre blir avskåret fra livet for alltid. Vårt evige liv er avhengig av at vi forstår de sannhetene Jesus formidlet, og handler i samsvar med dem. I denne artikkelen skal vi derfor besvare disse spørsmålene: Hvordan har Jehova gradvis gitt oss en klarere forståelse av denne illustrasjonen?  Hvorfor kan vi si at illustrasjonen framhever hvor viktig forkynnelsesarbeidet er? Hvem er det som får i oppdrag å forkynne? Og hvorfor er det viktig at vi nå er lojale mot «kongen» og dem han kaller «mine brødre»?

HVORDAN HAR VÅR FORSTÅELSE BLITT KLARERE?

3, 4. (a) Hva må vi vite for å forstå illustrasjonen om sauene og geitene? (b) Hvordan forklarte bibelstudentene denne illustrasjonen i 1881?

3 For å ha en korrekt forståelse av illustrasjonen om sauene og geitene må vi vite tre viktige ting: identiteten til dem som er nevnt i illustrasjonen, tidspunktet for dommen og grunnen til at en person blir klassifisert som enten sau eller geit.

4 I 1881 forklarte Zion’s Watch Tower at «Menneskesønnen», også kalt «kongen», var Jesus. Bibelstudentene på den tiden forstod det slik at kongens «brødre» omfattet både dem som skulle herske sammen med Kristus, og hele menneskeheten etter at den hadde blitt gjort fullkommen på jorden. De trodde at sauene og geitene skulle skilles fra hverandre under Kristi tusenårige styre. Og de trodde at mennesker skulle bli klassifisert som sauer fordi de levde etter Guds lov, kjærlighetens lov.

5. Hvordan ble vår forståelse justert i 1920-årene?

5 I begynnelsen av 1920-årene hjalp Jehova sitt folk til å justere sin forståelse av denne illustrasjonen. En artikkel i Vagttaarnet for desember 1923 slo fast at «Menneskesønnen» er Jesus. Men når det gjelder de andres identitet, ble det lagt fram gode bibelske argumenter for at Kristi brødre bare er de som skal herske sammen med Jesus i himmelen, og at sauene er de som håper å leve på jorden under Kristi rikes styre. Hva med tidspunktet da sauene skal skilles fra geitene? Artikkelen trakk fram at siden Kristi brødre skulle herske sammen med Kristus i himmelen under hans tusenårige styre, kunne de verken bli hjulpet eller forsømt av en jordisk klasse i den tidsperioden. Det betydde at sauene måtte skilles fra geitene før tusenårsriket begynte. Når det gjelder grunnen til at en person blir identifisert som sau, konkluderte artikkelen med at mennesker kommer til å bli dømt som sauer fordi de anerkjenner Jesus som sin Herre og setter sin lit til at Riket skal innføre bedre forhold.

6. Hvordan ble vår forståelse gjort enda klarere i 1995?

6 Som følge av denne justerte forståelsen trodde Jehovas folk at enkeltpersoner ble dømt som sauer eller geiter gjennom hele avslutningen på tingenes ordning, på grunnlag av hvordan de reagerte på budskapet om Riket. Men i midten av 1990-årene ble vår forståelse gjort klarere. To artikler i Vakttårnet for 15. oktober 1995 viste til likhetene mellom det Jesus sa i Matteus 24:29–31 (les), og det han sa i Matteus 25:31, 32. (Les.) * Hva var konklusjonen? Den første artikkelen slo fast: «Dommen over sauene og geitene vil bli avsagt i framtiden.» Nøyaktig når? Det ble sagt at «det vil skje etter at den ‘trengsel’ som er omtalt i Matteus 24:29, 30, har begynt og Menneskesønnen har ‘kommet i sin herlighet’», det vil si «ved enden for hele den onde ordning».

7. Hvilken klar forståelse har vi nå?

 7 I dag har vi en klar forståelse av illustrasjonen om sauene og geitene. Når det gjelder identiteten til dem som er nevnt, så er det Jesus som er «Menneskesønnen», eller «kongen». De som blir omtalt som «mine brødre», er åndssalvede menn og kvinner som skal herske sammen med Kristus i himmelen. (Rom 8:16, 17) «Sauene» og «geitene» står for enkeltpersoner fra alle nasjoner. De er ikke salvet med hellig ånd. Hva med tidspunktet for dommen? Den vil bli avsagt mot slutten av den store trengsel, som ligger like foran oss. Hva så med grunnen til at mennesker vil bli dømt som enten sauer eller geiter? Utfallet av dommen er avhengig av hvordan de har behandlet dem av Kristi åndssalvede brødre som er igjen på jorden. Vi er virkelig takknemlige for at Jehova har kastet stadig klarere lys over denne og de andre illustrasjonene i Matteus, kapitlene 24 og 25, nå som enden for denne tingenes ordning er så nær.

HVORDAN VISER ILLUSTRASJONEN HVOR VIKTIG FORKYNNELSEN ER?

8, 9. Hvorfor beskrives sauene som «rettferdige»?

8 I illustrasjonen om sauene og geitene nevner ikke Jesus forkynnelsesarbeidet direkte. Hvorfor kan vi da si at den viser hvor viktig det er å forkynne?

9 For det første: Jesus underviser ved å bruke en illustrasjon. Det er opplagt at han ikke snakker om å skille bokstavelige sauer fra bokstavelige geiter. Han mener heller ikke at hver enkelt som blir dømt som sau, bokstavelig talt må gi hans brødre mat og klær, se til dem når de er syke, eller besøke dem i fengsel. Nei, han illustrerer i stedet hvilken holdning de billedlige sauene har til hans brødre. Han beskriver sauene som «rettferdige» fordi de erkjenner at Kristus fortsatt har en gruppe salvede brødre på jorden, og lojalt støtter de salvede i disse kritiske siste dager. – Matt 10:40–42; 25:40, 46; 2. Tim 3:1–5.

10. Hvordan kan sauene gjøre godt mot Kristi brødre?

10 For det andre: Tenk over den sammenhengen Jesu ord står i. Han snakker om tegnet på sitt nærvær og på avslutningen på tingenes ordning. (Matt 24:3) Tidlig i redegjørelsen hadde Jesus pekt på at tegnet skulle innbefatte et bemerkelsesverdig trekk – det gode budskap om Riket skulle «bli forkynt på hele den bebodde jord». (Matt 24:14) Og rett før han snakket om sauene og geitene, fortalte han illustrasjonen om talentene. Som det ble vist i den forrige artikkelen, fortalte Jesus den illustrasjonen for å understreke for sine åndssalvede disipler, sine «brødre», at de iherdig må delta i forkynnelsesarbeidet. Men det er en enorm utfordring for de få salvede som fortsatt lever på jorden under Jesu nærvær, å forkynne for «alle nasjonene» før enden kommer. Illustrasjonen om sauene og geitene viser at de salvede skulle få hjelp. En av de viktigste måtene de som blir dømt som sauer, gjør godt mot Kristi brødre på, er derfor å støtte dem i forkynnelsesarbeidet. Men hva innebærer det å gi slik støtte? Er det bare snakk om materiell og moralsk støtte, eller er det noe mer som kreves?

HVEM SKAL FORKYNNE?

11. Hvilket spørsmål kan oppstå, og hvorfor?

11 De aller fleste av Jesu åtte millioner disipler i dag er ikke åndssalvet. De har  ikke fått de talentene som Jesus gav sine salvede slaver. (Matt 25:14–18) Så man kan kanskje spørre: Har de som ikke er salvet med hellig ånd, egentlig fått i oppdrag å forkynne? Ja, det har de. Tenk over noen av grunnene til at vi kan si det.

12. Hva lærer vi av Jesu ord i Matteus 28:19, 20?

12 Jesus befalte alle sine disipler å forkynne. Etter sin oppstandelse sa Jesus til sine etterfølgere at de skulle gjøre disipler og lære dem å holde «alt» han hadde befalt dem. «Alt» han hadde befalt, innbefattet denne befalingen om å forkynne. (Les Matteus 28:19, 20.) Det betyr at alle Kristi disipler skal forkynne, enten de har håp om å herske i himmelen eller å leve på jorden. – Apg 10:42.

13. Hva viser det synet Johannes fikk se, og hvordan kan vi si det?

13 Åpenbaringsboken viser at forkynnelsesarbeidet skulle bli utført både av de salvede og av andre. I et syn som Jesus gav apostelen Johannes, fikk Johannes se «bruden» – de 144 000 salvede som skal herske med Kristus i himmelen – invitere mennesker til å «ta livets vann for intet». (Åp 14:1, 3; 22:17) Dette symbolske vannet står for det Jehova har gjort og gjør for å befri menneskene fra synd og død på grunnlag av Kristi gjenløsningsoffer. (Matt 20:28; Joh 3:16; 1. Joh 4:9, 10) Gjenløsningen er et sentralt tema i det budskapet vi forkynner, og de salvede tar ledelsen i å hjelpe mennesker til å lære om den og ha gagn av den. (1. Kor 1:23) Men i det synet Johannes fikk se, så han også andre, som ikke er en del av brudeklassen. De blir pålagt å si: «Kom!» De gjør som de får beskjed om, og oppfordrer andre igjen til å «ta livets vann». Denne andre gruppen er de som har håp om å leve på  jorden. Dette synet viser derfor tydelig at alle som tar imot invitasjonen til å ‘komme’, er forpliktet til å forkynne for andre.

14. Hva innebærer det å følge «Kristi lov»?

14 Alle som er bundet av «Kristi lov», må forkynne. (Gal 6:2) Jehova har ikke to sett med normer. Han sa for eksempel til israelittene: «Én og samme lov skal gjelde for den innfødte og for den fastboende utlending som bor som utlending midt iblant dere.» (2. Mos 12:49; 3. Mos 24:22) De kristne er ikke bundet av Moseloven. Men vi må alle sammen, enten vi er salvet eller ikke, følge «Kristi lov». Den loven omfatter alt det Jesus lærte andre. Noe av det viktigste i Jesu lære var at hans etterfølgere skulle vise kjærlighet. (Joh 13:35; Jak 2:8) Og en av de viktigste måtene vi viser at vi elsker Gud, Kristus og vår neste på, er å forkynne det gode budskap om Riket. – Joh 15:10; Apg 1:8.

15. Hvorfor kan vi si at Jesu befaling om å forkynne gjelder alle hans etterfølgere?

15 Noe av det Jesus sa til noen få, kan gjelde mange. Jesus inngikk for eksempel en pakt om et rike med bare 11 disipler, men alle de 144 000 er med i denne pakten. (Luk 22:29, 30; Åp 5:10; 7:4–8) Og bare forholdsvis få av hans etterfølgere – de han viste seg for etter sin oppstandelse – hørte at han kom med befalingen om å forkynne. (Apg 10:40–42; 1. Kor 15:6) Men alle hans trofaste disipler i det første århundre så det slik at befalingen gjaldt dem, selv om de ikke personlig hadde hørt Jesus komme med den. (Apg 8:4; 1. Pet 1:8) Jesus har heller ikke personlig snakket med noen av de åtte millioner som forkynner om Riket i dag. Men alle sammen ser det som en forpliktelse å vise tro på Kristus ved å forkynne. – Jak 2:18.

DET ER NÅ VI MÅ VÆRE LOJALE

16–18. Hvordan kan sauelignende mennesker støtte Kristi brødre, og hvorfor er det nå de må gjøre det?

16 Satan fører krig mot dem som er igjen av Kristi åndssalvede brødre på jorden, og han intensiverer angrepene etter hvert som den korte tiden han har igjen, er i ferd med å løpe ut. (Åp 12:9, 12, 17) Selv om de salvede må utholde store prøvelser, går de i spissen for historiens største forkynnelseskampanje. Det er ingen tvil om at Jesus er med dem og leder dem. – Matt 28:20.

17 Det voksende antall potensielle sauer ser det som et privilegium å støtte Kristi brødre, ikke bare i forkynnelsesarbeidet, men også på andre praktiske måter. De gir for eksempel økonomiske bidrag og hjelper til med byggingen av Rikets saler, stevnehaller og avdelingskontorer, og de retter seg lojalt etter anvisningene fra dem som «den tro og kloke slave» har satt til å ta ledelsen. – Matt 24:45–47; Hebr 13:17.

Sauelignende mennesker støtter Kristi brødre på forskjellige måter (Se avsnitt 17)

18 Snart skal englene slippe løs den store trengsels ødeleggende vinder. Det vil skje etter at alle Kristi brødre som er igjen på jorden, har blitt endelig beseglet. (Åp 7:1–3) Før Harmageddon bryter ut, vil de salvede bli tatt opp til himmelen. (Matt 13:41–43) De som håper å bli dømt som sauer, må derfor lojalt støtte Kristi brødre nå.

^ avsn. 6 En detaljert drøftelse av illustrasjonen blir gitt i artiklene «Hvordan vil din stilling være innfor dommersetet?» og «Hva slags framtid for sauene og geitene?» i Vakttårnet for 15. oktober 1995.