Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Jehova leder vårt verdensomfattende undervisningsarbeid

Jehova leder vårt verdensomfattende undervisningsarbeid

«Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer deg å gjøre det som er til gagn for deg, den som lar deg gå på den veien som du bør vandre.» – JES 48:17.

1. Hvilke utfordringer har de kristne i nyere tid møtt i sitt forkynnelsesarbeid?

BIBELSTUDENTENE * på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet møtte mange utfordringer. I likhet med de første kristne forkynte de et upopulært budskap. De utgjorde bare en liten gruppe, og folk flest anså dem ikke for å være velutdannet. Etter hvert ville de også oppleve Satan Djevelens ‘store vrede’. (Åp 12:12) Og forkynnelsesarbeidet skulle foregå i «de siste dager», en periode som skulle kjennetegnes av ‘kritiske tider som ville være vanskelige å mestre’. – 2. Tim 3:1.

2. Hva har Jehova gjort for å fremme forkynnelsesarbeidet i nyere tid?

2 Likevel er det Jehovas hensikt at hans folk i vår tid skal forkynne det gode budskap i større omfang enn noen gang før, og ikke noe kan hindre ham i å gjennomføre sin hensikt.  Akkurat som han utfridde israelittene fra Babylon i gammel tid, har han i nyere tid utfridd sine tjenere fra «Babylon den store», den falske religions verdensrike. (Åp 18:1–4) Han har lært oss det som er til gagn for oss, han har velsignet oss med fred, og han har hjulpet oss til å dele det vi har lært, med andre. (Les Jesaja 48:16–18.) Det at Jehova leder arbeidet vårt, betyr imidlertid ikke at han alltid påvirker begivenhetene i verden for å hjelpe oss i forkynnelsen. Det er sant at noe av det som har skjedd i verden, har gjort forkynnelsen lettere, men vi må fortsatt utholde forfølgelse og andre former for motgang i Satans verden. Med Jehovas hjelp er vi likevel i stand til å utføre vårt oppdrag. – Jes 41:13; 1. Joh 5:19.

3. Hvordan har «den sanne kunnskap» blitt stor?

3 Jehova inspirerte profeten Daniel til å forutsi at «den sanne kunnskap» skulle bli stor i endens tid. (Les Daniel 12:4.) Jehova hjalp bibelstudentene til å forstå grunnleggende bibelske sannheter som lenge hadde vært skjult av kristenhetens læresetninger. Han bruker nå sitt folk til å gjøre den sanne kunnskap kjent over hele verden, så i dag ser vi oppfyllelsen av Daniels profeti. Nesten åtte millioner har tatt imot Bibelens sannhet og forkynner den over hele jorden. Hva er noen av de faktorene som har gjort denne verdensomfattende kunngjøringen mulig?

OVERSETTING AV BIBELEN

4. Hvor mange språk ble Bibelen oversatt til på 1800-tallet?

4 Én faktor som har vært gunstig for forkynnelsen av det gode budskap, er den store utbredelsen Bibelen har fått. I mange hundre år forsøkte religiøse ledere i kristenheten å hindre folk i å lese Bibelen og var til og med ansvarlig for at noen som oversatte den, ble drept. Men på 1800-tallet sørget bibelselskapene for at hele Bibelen eller deler av den ble gjort tilgjengelig på omkring 400 språk. Ved slutten av 1800-tallet hadde mange en bibel, men de hadde ikke nøyaktig kunnskap om Bibelens lære.

5. Hva har Jehovas vitner utrettet når det gjelder å oversette Bibelen?

5 Bibelstudentene visste at de måtte forkynne og forklare hva Bibelen lærer, og det gjorde de med iver og glød. Jehovas folk har i årenes løp brukt og distribuert forskjellige bibeloversettelser. Siden 1950 har de utgitt hele Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter eller deler av den på over 120 språk. I 2013 utgav de en revidert utgave av Ny verden-oversettelsen på engelsk. Denne utgaven er enklere å oversette til andre språk. Og en bibel som har et klart språk og er enkel å lese, er til hjelp for oss når vi forkynner.

FREDELIGE FORHOLD

6, 7. (a) Hvor mye krig har det vært i nyere tid? (b) Hvordan har relativt fredelige forhold i mange land vært gunstige for vårt forkynnelsesarbeid?

6 Du lurer kanskje på hvor mye fred det egentlig har vært i verden. I det 20. århundre døde jo mange millioner som følge av krig, spesielt under de to verdenskrigene. Midt under den andre verdenskrig, i 1942, holdt imidlertid Nathan Knorr, som da tok ledelsen blant Jehovas vitner, et stevneforedrag med tittelen «Freden – blir den varig?» Bror Knorr forklarte ut fra Åpenbaringen, kapittel 17, at den krigen som da pågikk, ikke ville gå rett over i Harmageddon, men at det skulle komme en fredsperiode. – Åp 17:3, 11.

7 Det ble ikke fullstendig fred selv om  den andre verdenskrig tok slutt. Ifølge én opptelling var det 331 væpnede konflikter mellom 1946 og 2013. Millioner har mistet livet. Men i mange land har det vært relativt fredelige forhold, og Jehovas folk har utnyttet denne situasjonen til å forkynne det gode budskap. Hva har det resultert i? I 1944 var det færre enn 110 000 forkynnere på verdensbasis, men i dag er det omkring 8 millioner! (Les Jesaja 60:22.) Er vi ikke takknemlige når vi kan forkynne det gode budskap under fredelige forhold?

LETT Å REISE

8, 9. Hvilken utvikling har funnet sted når det gjelder transport, og hvordan har dette hjulpet oss i arbeidet vårt?

8 Framskrittene innen transport har gjort det lettere å utføre forkynnelsesarbeidet. I 1900 – cirka 21 år etter at det første nummeret av Watch Tower ble trykt – var det bare registrert 8000 biler i hele USA, og det fantes bare noen hundre kilometer med kjørbare veier. I dag er det verden over mer enn 1,5 milliarder registrerte motorkjøretøyer, og det finnes millioner av kilometer med gode veier. Biler og veier gjør det mulig for mange av oss å bringe det gode budskap til folk som bor på avsidesliggende steder. Men selv om vi ikke skulle ha gode transportmuligheter og vi må gå lange strekninger, anstrenger vi oss for å gjøre disipler. – Matt 28:19, 20.

9 Forskjellige andre transportmidler har også vært nyttige i arbeidet vårt. Lastebiler, skip og tog gjør det mulig å frakte bibelsk litteratur til fjerntliggende områder på få uker. Fly gjør at kretstilsynsmenn, medlemmer av utvalget ved avdelingskontorene, misjonærer og andre raskt kan reise til stevner eller for å ta hånd om forskjellige teokratiske oppdrag. I tillegg flyr medlemmer av det styrende råd og andre brødre som tjener ved hovedkontoret, til mange land for å oppmuntre og undervise sine brødre og søstre. Framskrittene innen transport bidrar altså til å fremme enheten blant Jehovas folk. – Sal 133:1–3.

ET INTERNASJONALT SPRÅK OG OMFATTENDE OVERSETTING

10. Hvorfor kan det sies at engelsk er et internasjonalt språk?

10 I det første århundre var fellesgresk, koiné, et utbredt språk i Romerriket.  I dag er engelsk et språk som blir talt av mange verden over. Boken English as a Global Language sier: «Det er allerede omtrent en fjerdedel av verdens befolkning som snakker engelsk flytende eller behersker det godt.» Engelsk er det språket som det blir undervist mest i som fremmedspråk, og det blir brukt til internasjonal kommunikasjon innen handel og næringsliv, politikk, vitenskap og teknologi.

11. Hvordan har engelsk bidratt til å fremme den rene tilbedelse?

11 Den utbredte bruken av engelsk har bidratt til å fremme den rene tilbedelse. I mange år ble Vakttårnet og andre bibelske publikasjoner først trykt på engelsk. Engelsk er det offisielle språket på Jehovas vitners hovedkontor. Og det er vanligvis det språket som brukes i undervisningen ved Vakttårnets undervisningssenter i Patterson i staten New York.

12. I hvilken utstrekning har Jehovas tjenere oversatt bibelsk litteratur, og hvordan har teknologien gjort dette mulig?

12 Fordi vi har det ansvar å forkynne det gode budskap om Riket for folk av alle nasjoner, har vi oversatt litteraturen vår til over 700 språk. Framskritt innen datateknologi, for eksempel utviklingen av MEPS (flerspråklig elektronisk publiseringssystem), har vært til hjelp for oss når det gjelder å spre Rikets budskap på mange språk. Det har også fremmet enheten blant oss verden over. Men det som spesielt forener oss, er at vi snakker det viktige ‘rene språk’, Bibelens sannhet. – Les Sefanja 3:9.

LOVER OG RETTSAVGJØRELSER

13, 14. Hvordan har lover og rettsavgjørelser vært til gagn for de kristne i dag?

13 Som nevnt i den forrige artikkelen drog de første kristne fordel av romersk lov og rett, som gjaldt i hele Romerriket. På lignende måte drar de kristne i dag fordel av lover og rettssystemer. I USA, for eksempel – der vårt hovedkontor ligger – garanterer grunnloven religionsfrihet, ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Dette har gitt brødrene og søstrene i USA frihet til å komme sammen på møter for å drøfte Bibelen og til å dele det de lærer, med andre. Men i noen tilfeller har de måttet gå rettens vei for å få stadfestet sine juridiske rettigheter. (Fil 1:7) Når domstoler i USA har fratatt Jehovas folk  retten til å forkynne, har de anket til høyere domstoler, som gang på gang har forsvart retten til å forkynne om Riket.

14 Domstoler i andre land har også stadfestet vår rett til å utøve vår tilbedelse og retten til å forkynne offentlig. I noen land har vi tapt rettssaker, men vi har anket til internasjonale domstoler. Fram til juni 2014 hadde for eksempel Den europeiske menneskerettighetsdomstol avgjort 57 saker i vår favør, og disse avgjørelsene er bindende for alle medlemslandene i Europarådet. Selv om vi er «gjenstand for alle nasjonenes hat», har domstoler i mange land fastslått at vi har rett til å utøve den sanne tilbedelse. – Matt 24:9.

ANDRE TING SOM HAR HATT INNVIRKNING PÅ VÅRT UNDERVISNINGSARBEID

Vi gjør bibelsk litteratur tilgjengelig for folk over hele jorden

15. Hvilken utvikling har skjedd i trykkeribransjen, og hva har dette betydd for arbeidet vårt?

15 Utviklingen i trykkeribransjen har hatt stor betydning for det verdensomfattende forkynnelsesarbeidet. I flere hundre år skjedde det få forandringer med den trykkemetoden som ble oppfunnet av Johann Gutenberg omkring 1450. Men i løpet av de siste 200 årene har det skjedd bemerkelsesverdige forandringer i trykkeribransjen. Trykkpressene har blitt større, raskere og mer avanserte. Det er blitt billigere å produsere papir og å binde inn bøker. Offsettrykk har erstattet boktrykkmetoden, noe som har satt fart i produksjonsprosessen og forbedret kvaliteten av illustrasjonene. Hva har alt dette betydd for vårt arbeid? Tenk over dette: Det første nummeret av Watch Tower (juli 1879) hadde et opplag på 6000, var uten illustrasjoner og ble utgitt på bare ett språk – engelsk. I dag, 136 år senere, blir det trykt og distribuert over 50 millioner eksemplarer av hvert nummer av dette bladet. Det har vakre illustrasjoner i farger og kommer ut på mer enn 200 språk.

16. Hvilke oppfinnelser har vært til hjelp for oss i det verdensomfattende forkynnelsesarbeidet? (Se det første bildet i artikkelen.)

16 Tenk over noen oppfinnelser som er blitt gjort de siste 200 årene, og som Guds folk har benyttet seg av for å forkynne det gode budskap. Vi har nevnt tog, bil og fly, men vi kan også nevne sykkel, skrivemaskin, utstyr for punktskrift, telegraf, telefon, fotoapparat, grammofon, båndopptaker, videokamera, radio, tv, film, datamaskin og Internett. Slike ting har på forskjellige måter hjulpet oss til å utføre vårt arbeid med å gjøre disipler. Som en oppfyllelse av profetien om at Jehovas folk skulle «die nasjonenes melk», har vi gjort god bruk av midler som nasjonene tilveiebringer, slik som moderne teknologi, for å framstille bibler og bibelsk litteratur på mange språk. – Les Jesaja 60:16.

17. (a) Hva har vi sett beviser for? (b) Hvorfor lar Jehova oss være ‘hans medarbeidere’?

17 Vi har sett tydelige beviser for at Jehova velsigner oss. Jehova er selvfølgelig ikke avhengig av vår hjelp for å kunne gjennomføre sine hensikter. Likevel lar vår kjærlige himmelske Far oss være ‘hans medarbeidere’, noe som gir oss mulighet til å vise vår kjærlighet til ham og vår neste. (1. Kor 3:9; Mark 12:28–31) Måtte vi benytte de mulighetene vi har til å delta i forkynnelsen av Riket, det viktigste arbeidet på jorden i dag. La oss vise at vi er takknemlige for at Jehova har ledet og velsignet vårt verdensomfattende forkynnelsesarbeid!

^ avsn. 1 Bibelstudentene antok navnet Jehovas vitner i 1931. – Jes 43:10.