Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Går du framover sammen med Jehovas organisasjon?

Går du framover sammen med Jehovas organisasjon?

«Jehovas øyne hviler på de rettferdige.» – 1. PET 3:12.

1. Hvilken organisasjon var det som erstattet det frafalne Israel som folket for Jehovas navn? (Se det første bildet i artikkelen.)

JEHOVA får med rette æren for opprettelsen av den kristne menighet i det første århundre og for gjenopprettelsen av den sanne tilbedelse i nyere tid. Den organisasjonen som bestod av Kristi første etterfølgere, erstattet den frafalne nasjonen Israel som folket for Jehovas navn. Denne nye organisasjonen, som Gud så på med stor velvilje, overlevde Jerusalems ødeleggelse i år 70. (Luk 21:20, 21) Disse begivenhetene i det første århundre har paralleller som angår Jehovas tjenere i vår tid. Satans verdensordning vil snart bli ødelagt, men Guds organisasjon vil overleve de siste dager. (2. Tim 3:1) Hvordan kan vi være sikker på det?

2. Hva sa Jesus om ‘den store trengsel’, og hvordan begynner den?

2 Jesus sa om sitt usynlige nærvær og avslutningen på tingenes ordning: «Da skal det bli en stor trengsel, en slik som det ikke har vært siden verdens begynnelse og inntil nå, nei som det heller ikke mer skal bli.» (Matt 24:3, 21) Denne store trengselen begynner når Jehova ødelegger «Babylon den store», den falske religions verdensrike, ved  å bruke de politiske makter. (Åp 17:3–5, 16) Hva skjer etter det?

SATANS ANGREP FØRER TIL HARMAGEDDON

3. Hva vil skje med Jehovas folk etter at falsk religion er blitt fjernet?

3 Etter at falsk religion er blitt fjernet, kommer Satan og forskjellige elementer i hans verden til å angripe Jehovas tjenere. Bibelen sier om angrepet fra «Gog av Magogs land»: «Som et uvær skal du komme. Lik skyer som dekker landet, skal du bli, du og alle dine skarer og mange folk med deg.» Fordi Jehovas vitner ikke har noen væpnede styrker og er det fredeligste folket på jorden, vil det se ut som om de er et lett bytte. Men for et feilgrep det vil være å angripe dem! – Esek 38:1, 2, 9–12.

4, 5. Hvordan kommer Jehova til å reagere på forsøket på å utslette hans folk?

4 Hvordan kommer Gud til å reagere på forsøket på å utslette hans folk? Som universets Overherre vil Jehova bruke sin rett til å gripe inn for å komme dem til unnsetning. Jehova betrakter et angrep på sine tjenere som et angrep på seg selv. (Les Sakarja 2:8.) Vår himmelske Far vil derfor handle raskt for å redde oss. Denne utfrielsen vil finne sted i og med ødeleggelsen av Satans verden i Harmageddon, «krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag». – Åp 16:14, 16.

5 En av Bibelens profetier sier om Harmageddon: «‘Jehova har strid med nasjonene. Han skal selv innlede et rettsoppgjør med alt kjød. De onde skal han overgi til sverdet,’ lyder Jehovas utsagn. Dette er hva hærstyrkenes Jehova har sagt: ‘Se, en ulykke går ut fra nasjon til nasjon, og en stor storm skal bli vekket opp fra de fjerneste deler av jorden. Og de som Jehova har drept, skal på den dagen sannelig ligge fra den ene enden av jorden helt til den andre enden av jorden. Det vil ikke bli holdt klage over dem, og de skal heller ikke bli samlet eller begravet. Som gjødsel på jordens overflate skal de bli.’» (Jer 25:31–33) Harmageddon skal gjøre slutt på Satans verden, mens den jordiske delen av Jehovas organisasjon overlever.

HVORFOR JEHOVAS ORGANISASJON HAR FRAMGANG I DAG

6, 7. (a) Hvor kommer de som utgjør den store skare, fra? (b) Hvilken økning har funnet sted i de senere år?

6 Guds organisasjon har framgang og vekst på jorden, for de menneskene som tilhører den, har Guds godkjennelse. Bibelen forsikrer oss: «Jehovas øyne hviler på de rettferdige, og hans ører er vendt til deres påkallelse.» (1. Pet 3:12) De rettferdige innbefatter «en stor skare» som «kommer ut av den store trengsel». (Åp 7:9, 14) Disse overlevende er ikke bare «en skare». De er «en stor skare» – svært mange mennesker. Ser du deg selv blant dem som overlever «den store trengsel»?

7 Hvor kommer de som utgjør den store skare, fra? De blir ført sammen som følge av det forkynnelsesarbeidet som Jesus forutsa skulle være en del av tegnet på hans nærvær. Han sa: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» (Matt 24:14) Nå i de siste dager er dette det viktigste arbeidet til Guds organisasjon. På grunn av Jehovas vitners verdensomfattende forkynnelses- og undervisningsarbeid har  millioner av mennesker lært å tilbe Gud «med ånd og sannhet». (Joh 4:23, 24) I løpet av de 10 årene fra 2003 til 2012 var det for eksempel over 2 707 000 som ble døpt som symbol på sin innvielse til Gud. Verden over er vi nå godt over 7,9 millioner vitner. Det er også mange millioner andre som kommer sammen med oss, spesielt på minnehøytiden. Det er ikke for å skryte av oss selv vi nevner disse tallene, for det er ‘Gud som får det til å vokse’. (1. Kor 3:5–7) Det er tydelig at den store skare vokser og blir større for hvert år som går.

8. Hva kommer den store økningen i Jehovas organisasjon av?

8 Denne bemerkelsesverdige økningen i tallet på Guds tjenere kommer av at Jehova selv støtter sine vitner. (Les Jesaja 43:10–12.) Økningen er forutsagt med disse profetiske ordene: «Den lille skal bli til tusen, og den ringe til en mektig nasjon. Jeg, Jehova, skal påskynde det når tiden er inne.» (Jes 60:22) En gang kunne den salvede rest omtales som «den lille», men den økte i antall etter hvert som andre åndelige israelitter ble ført inn i Guds organisasjon. (Gal 6:16) På grunn av Jehovas velsignelse i årenes løp har også den store skare vokst i antall.

HVA JEHOVA KREVER AV OSS

9. Hva må vi gjøre for å få oppleve den strålende framtiden som Jehova har lovt?

9 Enten vi er salvede kristne eller vi tilhører den store skare, kan vi få en strålende framtid, slik Jehova har lovt. Men for å få oppleve den må vi rette oss etter hans krav. (Jes 48:17, 18) Tenk på israelittene, som var underlagt Moseloven. Et av formålene med Loven var å beskytte israelittene ved hjelp av sunne forskrifter angående seksualmoral, forretningssaker, barneoppdragelse, nestekjærlighet og så videre. (2. Mos 20:14; 3. Mos 19:18, 35–37; 5. Mos 6:6–9) Vi i vår tid har også gagn av å rette oss etter Guds krav – og vi synes absolutt ikke at det er en byrde å gjøre hans vilje. (Les 1. Johannes 5:3.) Akkurat som Moseloven beskyttet israelittene, beskytter Jehovas lover og prinsipper oss i vår tid, og de hjelper oss til å holde oss «sunne i troen». – Tit 1:13.

10. Hvorfor bør vi sette av tid til bibelstudium og en ukentlig familiestudiekveld?

10 Den jordiske delen av Jehovas organisasjon går framover på flere forskjellige måter. Vår forståelse av Bibelens sannhet blir for eksempel stadig klarere. Det er noe vi kunne forvente, for «de rettferdiges sti er som det klare lys, som blir lysere og lysere til det er høylys dag». (Ordsp 4:18) Men vi kan spørre oss selv: Holder jeg tritt med justeringene i vår forståelse av Bibelens sannhet? Leser jeg Bibelen hver dag? Er jeg ivrig etter å lese hver ny publikasjon? Har jeg og familien min en ukentlig familiestudiekveld? De fleste av oss er enig i at det ikke er for vanskelig å gjøre disse tingene. Men vi må sette av tid til dem. Det er svært viktig at vi skaffer oss nøyaktig bibelkunnskap, lever etter den og gjør åndelige framskritt – særlig nå som den store trengsel er så nær!

11. På hvilke måter har fortidens høytider og vår tids møter og stevner vært til nytte for Jehovas folk?

11 Det er med tanke på vårt beste at Jehovas organisasjon oppmuntrer oss til å følge apostelen Paulus’ oppfordring: «La oss tenke på hverandre for å oppgløde til kjærlighet og gode gjerninger  og ikke unnlate å komme sammen, slik noen har for vane, men oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser dagen nærme seg.» (Hebr 10:24, 25) Israelittene kom sammen til årlige høytider og ved andre anledninger for å tilbe Jehova, noe som bygde dem opp åndelig sett. Disse anledningene var også forbundet med glede. Det er feiringen av den spesielle løvhyttehøytiden på Nehemjas tid et godt eksempel på. (2. Mos 23:15, 16; Neh 8:9–18) De møtene og stevnene vi har i vår tid, hjelper oss på lignende måte til å holde oss åndelig friske og til å bevare gleden i tjenesten for Jehova. La oss benytte oss fullt ut av dem. – Tit 2:2.

12. Hvordan bør vi se på forkynnelsesarbeidet?

12 Vi som tilhører Guds organisasjon, har gleden av å «ta del i det hellige arbeid med Guds gode budskap». (Rom 15:16) Når vi er med på dette hellige arbeidet, samarbeider vi med Jehova, «Den Hellige». (1. Kor 3:9; 1. Pet 1:15) Forkynnelsen av det gode budskap bidrar til helligelsen av Jehovas store navn. Det er virkelig et uvurderlig privilegium å bli betrodd «den lykkelige Guds herlige gode budskap». – 1. Tim 1:11.

13. Hva må vi gjøre for å ha god åndelig helse og bli i live?

13 Gud vil at vi skal fortsette å ha god åndelig helse ved at vi holder oss til ham og støtter opp om de forskjellige aktivitetene i hans organisasjon. Moses sa til israelittene: «Jeg tar i dag himlene og jorden til vitne mot dere på at jeg har lagt livet og døden fram for deg, velsignelsen og forbannelsen; og du må velge livet for at du skal kunne bli i live, du og ditt avkom, ved å elske Jehova din Gud, ved å lytte til hans røst og ved å holde deg til ham; for han er ditt liv og dine dagers lengde, så du kan bo på den jord som Jehova sverget overfor dine forfedre Abraham, Isak og Jakob at han skulle gi dem.» (5. Mos 30:19, 20) For å kunne bli i live må også vi gjøre Jehovas vilje, elske ham, lydig lytte til hans røst og holde oss til ham.

14. Hvordan så en bror på den synlige delen av Guds organisasjon?

14 Bror Pryce Hughes, som besluttsomt holdt seg til Gud og holdt tritt med hans organisasjon, skrev en gang: «Jeg er virkelig takknemlig for at jeg har levd i kunnskapen om Jehovas hensikter helt fra den første tiden like før 1914 . . . Hvis det er noe jeg har sett på som spesielt viktig, så er det det å holde meg nær til Jehovas synlige organisasjon. Mine første erfaringer lærte meg hvor usunt det er å stole på menneskelig fornuft. Da jeg først hadde kommet til klarhet over dette, besluttet jeg meg for å holde meg til den trofaste organisasjonen. Hvordan kan man ellers få Jehovas gunst og velsignelse?»

FORTSETT Å GÅ FRAMOVER SAMMEN MED GUDS ORGANISASJON

15. Nevn et bibelsk eksempel som viser hvordan vi bør se på justeringer i forståelsen av bibelske spørsmål.

15 Hvis vi som enkeltpersoner skal ha Jehovas gunst og velsignelse, må vi støtte hans organisasjon og godta justeringer i forståelsen av Bibelen. Tenk over dette: Etter Jesu død var det tusenvis av jødekristne som var nidkjære for Loven, og som syntes at det var vanskelig å løsrive seg fra den. (Apg 21:17–20) Men Paulus’ brev til  hebreerne hjalp dem til å erkjenne at de ikke hadde blitt helliget ved ofre ‘som ble frambåret i samsvar med Loven’, men «ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle». (Hebr 10:5–10) Flesteparten av disse kristne av jødisk avstamning justerte uten tvil sin tankegang og gikk framover åndelig sett. Vi kan lære noe viktig av deres eksempel. Vi må studere grundig og ha et åpent sinn når det kommer justeringer i forståelsen av Guds Ord eller i forbindelse med forkynnelsesarbeidet.

16. (a) Hvilke velsignelser vil gjøre det herlig å leve i den nye verden? (b) Hva ser du fram til å oppleve i den nye verden?

16 Alle som forblir lojale mot Jehova og hans organisasjon, vil fortsette å ha hans velsignelse. Trofaste salvede vil få store privilegier som Kristi medarvinger i himmelen. (Rom 8:16, 17) Hvis du har et jordisk håp, så se for deg hvor herlig det vil bli å leve i paradiset. For en glede vi som er en del av Jehovas organisasjon, føler når vi forteller andre om Guds lovte, nye verden! (2. Pet 3:13) «De saktmodige skal ta jorden i eie», sier Salme 37:11, «og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» Folk «skal visselig bygge hus og bo i dem» og glede seg over «sine henders verk». (Jes 65:21, 22) Det skal ikke lenger være undertrykkelse, fattigdom og sult. (Sal 72:13–16) Babylon den store vil være borte og kan ikke lenger villede noen. (Åp 18:8, 21) De døde skal bli oppreist og få mulighet til å leve evig. (Jes 25:8; Apg 24:15) For noen spennende framtidsutsikter alt dette er for millioner av mennesker som har innviet seg til Jehova! For at vi personlig skal få oppleve at slike bibelske løfter blir til virkelighet, må vi fortsette å gjøre åndelige framskritt og alltid holde tritt med Jehovas organisasjon.

Ser du deg selv i paradiset? (Se avsnitt 16)

17. Hvilken innstilling bør vi ha til tilbedelsen av Jehova og til hans organisasjon?

17 La oss fortsette å være faste i troen og vise dyp takknemlighet for Guds tilbedelsesordning, nå som denne verdens ende er så nær. David hadde en slik innstilling. Han sang: «Én ting har jeg bedt Jehova om – det er det jeg skal søke: at jeg må få bo i Jehovas hus alle mine levedager, for å betrakte Jehovas liflighet og for å se med verdsettelse på hans tempel.» (Sal 27:4) Måtte hver og én av oss holde oss nær til Gud og fortsette å gå framover sammen med hans organisasjon.