Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hyll Kristus, herlighetens Konge!

Hyll Kristus, herlighetens Konge!

«I din prakt – dra videre til seier.» – SAL 45:4.

1, 2. Hvorfor er Salme 45 av interesse for oss?

EN MEKTIG konge som kjemper for sannhet og rettferdighet, rir ut for å seire over sine fiender. Etter sin endelige seier over dem tar han en nydelig brud til ekte. Kongen blir husket og lovprist i alle kommende generasjoner. Det er i store trekk dette Salme 45 handler om.

2 Men Salme 45 er mye mer enn bare en spennende historie med en lykkelig slutt. De begivenhetene som er beskrevet i denne salmen, har betydning for oss. De har betydning for vårt liv nå og også for framtiden vår. Derfor skal vi nå grundig ta for oss denne salmen.

«MITT HJERTE ER BLITT OPPILDNET AV NOE GODT»

3, 4. (a) Hva er «noe godt» som angår oss, og hva kan det gjøre med vårt hjerte? (b) Hva går vår ‘sang om en konge’ ut på, og hvordan blir vår tunge lik en griffel?

3 Les Salme 45:1. Det salmisten omtaler som «noe godt», og som rører ved hans hjerte og oppildner det, gjelder en konge. Det hebraiske verbet som er oversatt med «er blitt oppildnet», betydde opprinnelig «å boble opp», «sprudle» eller «koke». Det gode som gjaldt denne kongen, fikk  salmistens hjerte til å boble over av entusiasme og fikk hans tunge til å bli som «en dyktig avskrivers griffel».

4 Hva med oss? Det gode budskap om det messianske rike er noe godt som rører ved vårt hjerte. Rikets budskap ble spesielt «godt» i 1914. Fra da av har ikke budskapet handlet om et framtidig rike, men om en reell regjering som fungerer i himmelen. Dette er det «gode budskap om riket» som vi forkynner «på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene». (Matt 24:14) Er vårt hjerte «oppildnet» av Rikets budskap? Er vi nidkjære forkynnere av det gode budskap om Riket? Akkurat som i salmistens tilfelle handler vårt «verk», eller vår «sang» (Norsk Bibel 88/07), om «en konge» – vår Konge, Jesus Kristus. Vi forkynner at han er den regjerende Konge i det messianske rike i himmelen. Og vi oppfordrer alle – både herskere og undersåtter – til å underordne seg Jesu kongedømme. (Sal 2:1, 2, 4–12) Vår tunge blir lik «en dyktig avskrivers griffel» ved at vi gjør god bruk av Guds skrevne Ord i forkynnelsen.

Vi forkynner med glede det gode budskap om vår Konge, Jesus Kristus

‘YNDE ER BLITT UTØST PÅ KONGENS LEPPER’

5. (a) På hvilke måter var Jesus ‘vakker’? (b) Hvordan ble ordene «ynde er blitt utøst på dine lepper» oppfylt på Jesus, og hvordan kan vi gå inn for å følge hans eksempel?

5 Les Salme 45:2. Bibelen sier svært lite om Jesu utseende. Som et fullkomment menneske var han utvilsomt ‘vakker’. Men det som gjorde ham usedvanlig vakker, var hans trofasthet mot Jehova og hans ubrytelige ulastelighet. Dessuten forkynte Jesus Rikets budskap på en tiltalende måte, med ‘ynde på leppene’. (Luk 4:22; Joh 7:46) Hvordan er det med oss? Går vi inn for å følge hans eksempel i forkynnelsesarbeidet og bruke ord som vil røre ved folks hjerte? – Kol 4:6.

6. Hvordan har Gud velsignet Jesus «til uavgrenset tid»?

6 På grunn av Jesu trofasthet og dype kjærlighet til sin Far velsignet Jehova ham under hans tjeneste på jorden og belønnet ham etter hans offerdød. Apostelen Paulus skrev: «Da han [Jesus] av utseende og væremåte befant seg som et menneske, ydmyket han seg og ble lydig helt til døden, ja døden på en torturpæl. Nettopp derfor opphøyde Gud ham også til en høyere stilling og gav ham i sin godhet det navn som er over ethvert annet navn, slik at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden, og hver tunge åpent erkjenne at Jesus Kristus er Herre til ære for Gud, Faderen.» (Fil 2:8–11) Jehova har ‘velsignet Jesus til uavgrenset tid’, ja for evig, ved å oppreise ham til udødelig liv. – Rom 6:9.

KONGEN BLIR OPPHØYD ‘MER ENN SINE PARTNERE’

7. På hvilke måter ble Jesus salvet ‘mer enn sine partnere’?

7 Les Salme 45:6, 7. På grunn av Jesu dype kjærlighet til rettferdighet og hans hat til alt som kunne vanære hans Far, salvet Jehova ham til Konge i det messianske rike. Jesus ble salvet med ‘jublende  gledes olje mer enn sine partnere’, det vil si mer enn de judeiske kongene i Davids slektslinje. Hvordan kan vi si det? For det første ble Jesus salvet av Jehova selv. For det andre salvet Jehova ham som både Konge og Øversteprest. (Sal 2:2; Hebr 5:5, 6) For det tredje ble ikke Jesus salvet med bokstavelig olje, men med hellig ånd, og for det fjerde er hans kongedømme ikke jordisk, men himmelsk.

8. Hva menes med at ‘Gud er Jesu trone’, og hvorfor kan vi være sikre på at Jesu styre er rettferdig?

8 Jehova innsatte sin Sønn som den messianske Konge i himmelen i 1914. Jesu «kongedømmes septer er et rettskaffenhets septer», noe som garanterer at hans styre er rettferdig. Hans myndighet er rettmessig, for ‘Gud er hans trone’. Det vil si at Jehova er fundamentet for hans kongedømme. Og Jesu trone står «til uavgrenset tid, ja for evig». Er du ikke stolt av å tjene Jehova under en slik mektig Konge som er utnevnt av Gud?

KONGEN SPENNER PÅ SEG SVERDET

9, 10. (a) Når spente Kristus på seg sverdet, og hvordan gjorde han straks bruk av det? (b) Hvordan vil Kristus bruke sverdet i framtiden?

9 Les Salme 45:3. Jehova gir Kongen beskjed om å ‘spenne sitt sverd ved låret’ og bemyndiger derved Jesus til å føre krig mot alle som står imot Guds overherredømme, og til å fullbyrde Hans dommer over dem. (Sal 110:2) Fordi Kristus er en mektig og uovervinnelig krigerkonge, blir han tiltalt som «du veldige». Han spente på seg sverdet i 1914 og seiret over Satan og demonene, som han kastet ut av himmelen og ned til jordens nærhet. – Åp 12:7–9.

10 Dette var bare starten på Kongens seiersritt. Han har ennå ikke ‘fullført sin seier’. (Åp 6:2) Jehovas dommer må fullbyrdes over alle deler av Satans ordning på jorden, og Satan og demonene må settes ut av spill. Det første som vil bli tilintetgjort, er Babylon den store, den falske religions verdensrike. Det er Jehovas hensikt å bruke de politiske herskerne til å ødelegge denne ugudelige «skjøgen». (Åp 17:16, 17) Videre vil krigerkongen vende seg mot Satans politiske system for å tilintetgjøre det. Kristus, som også kalles «avgrunnens engel», vil så fullføre sin seier ved å kaste Satan og demonene i avgrunnen. (Åp 9:1, 11; 20:1–3) La oss se hvordan Salme 45 har forutsagt disse spennende begivenhetene.

KONGEN RIR UT ‘FOR SANNHETS SAK’

11. Hvordan rir Kristus ut ‘for sannhets sak’?

11 Les Salme 45:4. Krigerkongen fører ikke krig for å erobre land og legge folkeslag under seg. Han fører en rettferdig krig med edle motiver. Han ‘drar ut’ (‘rir ut’, fotn.) «for sannhets og ydmykhets og rettferdighets sak». Den viktigste sannhet som må forsvares, er sannheten om Jehovas universelle overherredømme. Satan utfordret Jehovas rett til å herske da han gjorde opprør mot Ham. Siden da har den grunnleggende sannhet at Jehova har rett til å herske, blitt dratt i tvil av både demoner og mennesker. Tiden er nå kommet da Jehovas salvede Konge skal ri ut for å fastslå sannheten om Jehovas overherredømme én gang for alle.

12. Hvordan rir Kongen ut ‘for ydmykhets sak’?

12 Kongen rir også ut ‘for ydmykhets sak’. Som Guds enbårne Sønn har han selv vært et enestående eksempel når det gjelder ydmykhet og lojal underordning under sin Fars overherredømme.  (Jes 50:4, 5; Joh 5:19) Kongens lojale undersåtter må alle følge hans eksempel og ydmykt underkaste seg Jehovas overherredømme i alle ting. Bare de som gjør det, vil få leve i Guds lovte, nye verden. – Sak 14:16, 17.

13. Hvordan kjemper Kristus ‘for rettferdighets sak’?

13 Kristus drar også ut for å kjempe ‘for rettferdighets sak’. Den rettferdigheten som Kongen forsvarer, er «Guds rettferdighet» – Jehovas normer for hva som er rett, og hva som er galt. (Rom 3:21; 5. Mos 32:4) Jesaja profeterte om Kongen, Jesus Kristus: «Med rettferdighet skal en konge regjere.» (Jes 32:1) Jesu styre vil innebære at løftet om ‘nye himler og en ny jord, der rettferdighet skal bo’, blir oppfylt. (2. Pet 3:13) Alle som får leve i den nye verden, må rette seg etter Jehovas normer. – Jes 11:1–5.

KONGEN UTRETTER «FRYKTINNGYTENDE TING»

14. Hva betyr det at Kristi høyre hånd skal utrette «fryktinngytende ting»? (Se det første bildet i artikkelen.)

14 Mens Kongen rir, har han et sverd ‘spent ved låret’. (Sal 45:3) Men den tiden kommer da han skal ta sverdet i sin høyre hånd og bruke det. Salmisten profeterer: «Din høyre hånd skal lære deg fryktinngytende ting.» Uttrykket «skal lære deg» kan også oversettes med «skal utrette». (Sal 45:4) Når Jesus Kristus rir ut for å fullbyrde Jehovas dommer i Harmageddon, vil han utrette «fryktinngytende ting» som rammer hans fiender. Vi vet ikke nøyaktig hvilke midler han vil bruke for å ødelegge Satans ordning. Men når han gjør det, vil det spre redsel blant dem av jordens innbyggere som ikke har rettet seg etter Guds advarsler og derfor ikke har underordnet seg Kongens styre. (Les Salme 2:11, 12.) I sin profeti om endens tid sa Jesus at folk ville bli «avmektige på grunn av frykt og i påvente av de ting som skal komme over den bebodde jord; for himlenes krefter skal bli rokket». Så tilføyde han: «Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med makt og stor herlighet.» – Luk 21:26, 27.

15, 16. Hvem vil de «hærene» som følger Jesus i kampen, bestå av?

15 I Åpenbaringen leser vi hva som skjer når Kongen kommer «med makt og stor herlighet» for å fullbyrde dommen: «Jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest. Og han som satt på den, kalles Trofast og Sann, og han dømmer og fører krig i rettferdighet. Og hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, og de var kledd i hvitt, rent, fint lin. Og ut av hans munn går det et skarpt, langt sverd, for at han skal slå nasjonene med det, og han skal gjete dem med en jernstav. Han tråkker også Guds, Den Allmektiges, harmes vredes vinpresse.» – Åp 19:11, 14, 15.

16 Hvem utgjør «hærene i himmelen», som følger Kristus i kampen? Da Jesus spente på seg sverdet for å kaste Satan og demonene ut av himmelen, var «hans engler» med ham. (Åp 12:7–9) Det er logisk å trekke den konklusjon at Kristi hærer i Harmageddon-krigen også vil bestå av de hellige engler. Vil hærene innbefatte noen andre? Jesus gav sine salvede brødre dette løftet: «Den som seirer og holder seg til mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi myndighet over nasjonene, og han skal gjete menneskene med en jernstav, så de blir slått i stykker som leirkar, slik jeg også har fått myndighet fra min Far.» (Åp 2:26, 27) Så Kristi himmelske hærer vil også bestå av hans  salvede brødre, som da har fått sin himmelske belønning. Hans salvede medregenter vil være ved hans side når han utretter «fryktinngytende ting» mens han gjeter nasjonene med en jernstav.

KONGEN FULLFØRER SIN SEIER

17. (a) Hva er den hvite hesten som Kristus rir på, et bilde på? (b) Hva er sverdet og buen et bilde på?

17 Les Salme 45:5. Kongen sitter på en hvit hest, som symboliserer krigføring som er ren og rettferdig i Jehovas øyne. (Åp 6:2; 19:11) I tillegg til at Kongen har et sverd, har han en bue. Vi leser: «Jeg så, og se, en hvit hest; og han som satt på den, hadde en bue; og det ble gitt ham en krone, og han drog ut seirende og for å fullføre sin seier.» Både sverdet og buen står for de midlene Kristus vil bruke for å fullbyrde dommen over sine fiender.

Fuglene vil få i oppdrag å rense jorden (Se avsnitt 18)

18. Hvordan vil Kristi «piler» vise seg å være «kvasse»?

18 I poetiske vendinger profeterer salmisten at Kongens «piler er kvasse» og gjennomborer hans fienders hjerte, slik at folk ‘faller’ foran ham. Dette vil skje verden over. Jeremias profeti lyder: «De som Jehova har drept, skal på den dagen sannelig ligge fra den ene enden av jorden helt til den andre enden av jorden.» (Jer 25:33) En parallell profeti sier: «Jeg så også en engel som stod i solen, og han ropte med høy røst og sa til alle fuglene som flyr i midthimmelen: ‘Kom hit, samle dere til Guds store aftensmåltid, for at dere kan spise kjøtt av konger og kjøtt av militære befalingsmenn og kjøtt av sterke menn og kjøtt av hester og av dem som sitter på dem, og kjøtt av alle, av frie så vel som av slaver og av små og store.’» – Åp 19:17, 18.

19. Hvordan vil Kristus fullføre sin seier?

19 Etter at Kristus har tilintetgjort Satans onde ordning på jorden, skal han ‘i sin prakt’ «dra videre til seier». (Sal 45:4) Han vil fullføre sin seier ved å kaste Satan og demonene i avgrunnen, hvor de blir værende under hele det tusenårige styre. (Åp 20:2, 3) Når Djevelen og hans engler befinner seg i en dødlignende, uvirksom tilstand i avgrunnen, er jordens innbyggere fri for satanisk påvirkning og vil fullt ut kunne underordne seg sin seirende Konge. Men før de ser at jorden gradvis blir forvandlet til et paradis, vil de ha enda en grunn til å glede seg sammen med sin Konge og hans himmelske medregenter. Den begivenheten de vil glede seg over, blir drøftet i den neste artikkelen.