«Se, jeg er med dere alle dager inntil avslutningen på tingenes ordning.» – MATT 28:20.

1. (a) Gjenfortell illustrasjonen om hveten og ugresset. (b) Hva sa Jesus at illustrasjonen betyr?

EN AV Jesu illustrasjoner om Riket handler om en jordbruker som sår god hvete, og en fiende som sår ugress blant hveten. Ugresset tar overhånd, men jordbrukeren gir slavene sine beskjed om å «la begge deler vokse sammen inntil høsten». I høsttiden blir ugresset brent opp, og hveten blir samlet. Jesus forklarte selv hva illustrasjonen betyr. (Les Matteus 13:24–30, 37–43.) Hva forteller denne lignelsen oss? (Se oversikten «Hveten og ugresset».)

2. (a) Hva blir illustrert ved det som skjer på åkeren? (b) Hvilken del av lignelsen skal vi se nærmere på?

2 Det som skjer på denne jordbrukerens åker, illustrerer hvordan og når Jesus ville samle inn fra menneskeheten hele hveteklassen – salvede kristne som skal herske sammen med ham i hans rike. Såingen begynte på pinsedagen i år 33. Innsamlingen blir fullført når de salvede som lever på jorden ved slutten av denne tingenes ordning, blir endelig beseglet og så blir tatt opp til himmelen. (Matt 24:31; Åp 7:1–4) I likhet med et utkikkspunkt på et fjell som gir en person god utsikt over omgivelsene, gir denne lignelsen oss et godt overblikk over ting som skulle skje i løpet av en periode på omkring 2000 år. Hvilke hendelser som er knyttet til Riket, kan vi se fra vårt utkikkspunkt? Lignelsen omtaler en tid med såing, vekst og innhøstning. I denne artikkelen skal vi først og fremst konsentrere oss om høsttiden. *

«JEG ER MED DERE ALLE DAGER»

3. (a) Hvilken utvikling fant sted fra 100-tallet av? (b) Hvilket spørsmål ble stilt ifølge Matteus 13:28, og hvem stilte det? (Se også sluttnoten.)

3 ‘Ugresset kom til syne’ på begynnelsen av 100-tallet,  da falske kristne ble synlige i åkeren, eller verden. (Matt 13:26) På 300-tallet var det blitt mange flere ugresslignende kristne enn salvede kristne. Du husker sikkert at slavene i lignelsen spurte sin herre om de skulle rykke opp ugresset. * (Matt 13:28) Hvordan reagerte herren?

4. (a) Hvilken slutning kan vi trekke av det Herren, Jesus, svarte? (b) Når kom de hvetelignende kristne til syne?

4 Jesus sa om hveten og ugresset: «La begge deler vokse sammen inntil høsten.» Denne befalingen viser at det fra det første århundre og fram til i dag alltid har vært noen salvede, hvetelignende kristne på jorden. Noe som bekrefter denne konklusjonen, er at Jesus senere sa til disiplene: «Jeg er med dere alle dager inntil avslutningen på tingenes ordning.» (Matt 28:20) Så Jesus skulle våke over de salvede kristne alle dager fram til endens tid. Men siden hveten ble overgrodd av ugresslignende kristne, vet vi ikke sikkert hvem som tilhørte hveteklassen i denne lange perioden. Noen tiår før høsttiden begynte, kom hveteklassen imidlertid til syne. Hvordan skjedde det?

ET SENDEBUD ‘RYDDER VEI’

5. Hvordan ble Malakis profeti oppfylt i det første århundre?

 5 Flere hundre år før Jesus fortalte illustrasjonen om hveten og ugresset, inspirerte Jehova sin profet Malaki til å forutsi begivenheter som har sammenheng med Jesu illustrasjon. (Les Malaki 3:1–4.) Døperen Johannes var det ‘sendebudet som ryddet vei’. (Matt 11:10,  11) Da han stod fram i år 29, var det like før det skulle begynne en domstid for nasjonen Israel. Jesus var det andre sendebudet som er nevnt i Malakis profeti. Han renset templet i Jerusalem to ganger – først i begynnelsen av sin tjeneste og deretter i slutten av den. (Matt 21:12, 13; Joh 2:14–17) Så Jesu renselses- og domsarbeid strakte seg over en viss tid.

6. (a) Hvordan har Malakis profeti fått en større oppfyllelse? (b) I hvilken tidsperiode inspiserte Jesus det åndelige tempel? (Se også sluttnoten.)

 6 Hvordan har Malakis profeti fått en større oppfyllelse? I tiårene før 1914 utførte C.T. Russell og hans nære medarbeidere et arbeid som lignet på det døperen Johannes utførte. Dette viktige arbeidet innebar å finne tilbake til bibelske sannheter. Disse bibelstudentene holdt fram den rette betydningen av Kristi gjenløsningsoffer, avslørte helveteslæren som løgn og forkynte at hedningenes tider snart skulle utløpe. Men det var mange religiøse grupper som hevdet å være Kristi etterfølgere. Så et viktig spørsmål måtte besvares: Hvem blant disse gruppene var hveten? For å avgjøre det spørsmålet begynte Jesus å inspisere det åndelige tempel i 1914. Inspeksjonen og renselsesarbeidet strakte seg over en viss tid – fra 1914 til den første delen av 1919. *

ÅR MED INSPEKSJON OG RENSING

7. Hva var det Jesus så da han begynte å inspisere i 1914?

7 Hva var det Jesus så da han begynte å inspisere? Han så en liten gruppe ivrige bibelstudenter som i godt  over 30 år hadde brukt sine krefter og sine midler på en imponerende forkynnelseskampanje. * Det må ha vært en stor glede for Jesus og englene å se at disse relativt få, men hardføre hvetestråene ikke var blitt kvalt av Satans ugress! Likevel ble det behov for å «rense Levis sønner», de salvede. (Mal 3:2, 3; 1. Pet 4:17) Hvorfor det?

8. Hvilken utvikling fant sted etter 1914?

8 I slutten av 1914 ble noen av bibelstudentene motløse fordi de ikke hadde kommet til himmelen. I 1915 og 1916 førte motstand fra krefter utenfra organisasjonen til at det ble gjort mindre i forkynnelsesarbeidet. Og enda verre var det at det etter bror Russells død i oktober 1916 oppstod motstand fra personer innenfor organisasjonen. Fire av de sju styremedlemmene i Watch Tower Bible and Tract Society protesterte mot avgjørelsen om at bror Rutherford skulle ta ledelsen. De prøvde å skape splittelse blant brødrene, men i august 1917 forlot de Betel, noe som virkelig var en renselse! Noen av bibelstudentene sluttet også å tjene Gud på grunn av menneskefrykt. Men som et hele reagerte bibelstudentene positivt på Jesu renselsesarbeid og gjorde de nødvendige forandringene. Jesu dom gikk derfor ut på at de var hvete, sanne kristne, men han forkastet alle falske kristne, som omfattet alle dem som tilhørte kristenhetens kirkesamfunn. (Mal 3:5; 2. Tim 2:19) Hva skjedde videre? For å finne ut det skal vi se mer på lignelsen om hveten og ugresset.

HVA SKJER ETTER AT HØSTTIDEN HAR BEGYNT?

9, 10. (a) Hva skal vi drøfte videre i artikkelen? (b) Hva var det første som skjedde i høsttiden?

9 «Høsten er en avslutning på en tingenes ordning», sa Jesus. (Matt 13:39) Denne høsttiden begynte i 1914. Vi skal nå se på fem ting Jesus sa skulle skje i den tiden.

 10 For det første: Ugresset blir sanket. Jesus sa: «I høsttiden vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter.» Etter 1914 begynte englene å ‘sanke’ ugresslignende kristne ved å skille dem fra «rikets sønner», de salvede. – Matt 13:30, 38, 41.

11. Hva er det som spesielt har skilt sanne kristne fra falske kristne helt fram til i dag?

11 Etter hvert som sankingen fortsatte, ble skillet mellom de to gruppene stadig klarere. (Åp 18:1, 4) I 1919 ble det tydelig at Babylon den store hadde falt. Hva var det som spesielt skilte de sanne kristne fra de falske? Forkynnelsesarbeidet. De som tok ledelsen blant bibelstudentene, begynte å legge vekt på at det var viktig at man personlig deltok i forkynnelsesarbeidet. En brosjyre som kom ut i 1919, oppfordret for eksempel alle salvede kristne til å forkynne fra hus til hus. (To Whom the Work Is Entrusted) Den sa: «Arbeidet virker enormt, men det er Herrens arbeid, og med hans styrke vil vi utføre det. Du har det privilegium å delta i det.» Hvordan ble responsen? Fra da av trappet bibelstudentene opp forkynnelsesarbeidet, rapporterte The Watch Tower i 1922. Det gikk ikke lang tid før forkynnelsen fra hus til hus ble et kjennetegn på disse trofaste kristne – slik den er et kjennetegn på de sanne kristne den dag i dag.

12. Siden når er hveteklassen blitt samlet?

12 For det andre: Hveten blir samlet. Jesus befalte sine engler: «Gå . . . og samle hveten i mitt forrådshus.» (Matt 13:30) Siden 1919 er salvede kristne blitt samlet inn i den gjenopprettede kristne menighet. For de salvede kristne  som vil være i live på jorden ved slutten av denne tingenes ordning, vil den endelige innsamlingen finne sted når de får sin himmelske belønning. – Dan 7:18, 22, 27.

13. Hva forteller Åpenbaringen 18:7 om den holdningen som skjøgen, eller Babylon den store, deriblant kristenheten, har i dag?

13 For det tredje: De som ugresset er et bilde på, gråter og skjærer tenner. Hva skjer etter at englene har buntet sammen ugresset? Jesus sa om dem som utgjør ugresset: «De [skal] gråte og skjære tenner.» (Matt 13:42) Skjer dette nå? Nei. I dag sier kristenheten, som er en del av skjøgen, fremdeles om seg selv: «Jeg sitter som dronning, og jeg er ikke enke, og jeg skal aldri se sorg.» (Åp 18:7) Ja, kristenheten føler i høy grad at den har kontroll, og ser til og med på seg selv som en «dronning» som har makt over de politiske lederne. De som ugresset er et bilde på, føler seg overlegne – de gråter ikke. Men det blir det snart en forandring på.

Kristenhetens nære forbindelse med politiske ledere vil snart opphøre (Se avsnitt 13)

14. (a) Når og hvorfor vil falske kristne «skjære tenner»? (b) Hvordan harmonerer vår justerte forståelse av Matteus 13:42 med det som står i Salme 112:10? (Se sluttnoten.)

14 Under den store trengsel, etter at all organisert falsk religion er blitt ødelagt, vil de som tilhørte en falsk religiøs organisasjon, søke skjul, men de vil ikke finne et sikkert skjulested. (Luk 23:30; Åp 6:15–17) Da, når de innser at det ikke er mulig å unnslippe ødeleggelsen, vil de gråte av fortvilelse og «skjære tenner» av sinne. Som Jesus forutsa i sin profeti om den store trengsel, vil de på dette mørke tidspunktet «slå seg selv i jammer». * – Matt 24:30; Åp 1:7.

15. Hva vil skje med ugresset, og når vil det skje?

15 For det fjerde: Ugresset blir kastet i ildovnen. Jesus sa at englene skal kaste buntene med ugress i ildovnen. (Matt 13:42) Det betyr at de vil bli fullstendig tilintetgjort. De som tilhørte falske religiøse organisasjoner, vil altså bli tilintetgjort i den siste delen av den store trengsel, Harmageddon. – Mal 4:1.

16, 17. (a) Hva var det siste Jesus nevnte i illustrasjonen? (b) Hvorfor trekker vi den slutning at oppfyllelsen av dette fortsatt hører framtiden til?

16 For det femte: De rettferdige skinner klart. Jesus avsluttet sin profeti ved å si: «Da skal de rettferdige skinne så klart som solen i sin Fars rike.» (Matt 13:43) Når og hvor vil det skje? Oppfyllelsen av dette hører fortsatt framtiden til. Jesus forutsa ikke noe som skjer på jorden nå, men noe som skal skje i himmelen i framtiden. * Legg merke til to grunner vi har til å trekke denne konklusjonen.

 17 Vi kan ta «når»-spørsmålet først. Jesus sa: «Da skal de rettferdige skinne så klart som solen.» Ordet «da» peker tydeligvis tilbake på den hendelsen Jesus nettopp hadde nevnt, nemlig at ugresset ble kastet i ildovnen. Dette skjer i den siste delen av den store trengsel. Det at de salvede ‘skinner klart’, må derfor også skje på den tiden. Når det gjelder «hvor»-spørsmålet, sa Jesus at de rettferdige skal «skinne . . . i sin Fars rike». Hva betyr det? Alle trofaste salvede som fremdeles er på jorden etter at den første delen av den store trengsel er over, vil allerede ha blitt endelig beseglet. Så vil de, slik det framgår av Jesu profeti om den store trengsel, bli samlet i himmelen. (Matt 24:31) Der skal de skinne «i sin Fars rike», og kort tid etter Harmageddon-krigen vil de salvede delta i «Lammets bryllup» som Jesu lykkelige brud. – Åp 19:6–9.

HVA DETTE BETYR FOR OSS

18, 19. Hva har vi personlig igjen for å forstå Jesu lignelse om hveten og ugresset?

18 Hvordan har vi personlig utbytte av det fine overblikket som denne lignelsen gir oss? Vi kan nevne tre ting. For det første gir det oss dypere innsikt. Lignelsen åpenbarer en viktig grunn til at Jehova tillater det onde. Han «har tolerert vredens kar» for å berede «barmhjertighetens kar» – hveteklassen. * (Rom 9:22–24) For det andre styrker det vår tillit. Etter hvert som enden nærmer seg, vil våre fiender intensivere kampen mot oss, «men de vil ikke få overtaket». (Les Jeremia 1:19.) Akkurat som Jehova opp gjennom tidene har beskyttet hveteklassen, vil vår himmelske Far ved Jesus og englene være med oss «alle dager» framover. – Matt 28:20.

19 For det tredje hjelper lignelsen oss til å forstå hvem hveteklassen er. Hvorfor er dette viktig? Det er nødvendig å vite hvem de hvetelignende kristne er, for å finne svaret på et spørsmål Jesus stilte i sin omfattende profeti om de siste dager. Han spurte: «Hvem er egentlig den tro og kloke slave?» (Matt 24:45) De to neste artiklene gir et godt svar på det spørsmålet.

 

^ avsn. 2 Avsnitt 2: Vi anbefaler deg å friske opp hva andre deler av lignelsen betyr, ved å lese artikkelen «‘De rettferdige skal skinne så klart som solen’» i Vakttårnet for 15. mars 2010.

^ avsn. 3 Avsnitt 3: Siden Jesu apostler var døde og de salvede som var igjen på jorden, ble framstilt som hvete, ikke slaver, er disse slavene et godt bilde på englene. Senere i illustrasjonen blir det vist at de som sanker ugresset sammen, er engler. – Matt 13:39.

^ avsn. 6 Avsnitt 6: Dette er en justert forståelse. Tidligere trodde vi at Jesu inspeksjon foregikk i 1918.

^ avsn. 7 Avsnitt 7: Fra 1910 til 1914 leverte bibelstudentene nesten 4 millioner bøker og over 200 millioner traktater og brosjyrer.

^ avsn. 14 Avsnitt 14: Dette er en justert forståelse av Matteus 13:42. Tidligere har det stått i publikasjonene våre at falske kristne har ‘grått og skåret tenner’ i flere tiår fordi «rikets sønner» avslører dem som det de egentlig er – «den ondes sønner». (Matt 13:38) Men det er verdt å legge merke til at det å skjære tenner blir knyttet til tilintetgjørelse. – Sal 112:10.

^ avsn. 16 Avsnitt 16: Daniel 12:3 sier at «de som har innsikt [salvede kristne], skal skinne som det utstrakte roms glans». Mens de er på jorden, gjør de dette ved å forkynne. Men Matteus 13:43 dreier seg om den tiden da de vil skinne klart i det himmelske rike. Tidligere trodde vi at begge skriftstedene sikter til det samme, nemlig forkynnelsesarbeidet.