Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Vakttårnet – studieutgave  |  Juli 2013

«Hvem er egentlig den tro og kloke slave?»

«Hvem er egentlig den tro og kloke slave?»

«Hvem er egentlig den tro og kloke slave, som hans herre har satt over sine tjenestefolk?» – MATT 24:45.

1, 2. Gjennom hvilken kanal gir Jesus oss åndelig mat i dag? Hvorfor er det viktig at vi forstår hvem som utgjør denne kanalen?

«BRØDRE, jeg har ikke tall på hvor mange ganger dere har gitt meg artikler som har inneholdt akkurat det jeg har trengt, når jeg har trengt det som mest.» Slik uttrykte en søster sin verdsettelse i et brev til de brødrene som arbeider ved hovedkontoret vårt. Kjenner du deg igjen i det hun skrev? Mange av oss gjør det. Burde det overraske oss? Egentlig ikke.

2 Den åndelige maten vi får i rette tid, er et bevis for at Jesus, menighetens Hode, holder sitt løfte om å gi oss åndelig føde. Gjennom hvem gjør han det? Da Jesus beskrev tegnet på sitt nærvær, sa han at han ville bruke «den tro og kloke slave» til å gi sine tjenestefolk «mat i rette tid». * (Les Matteus 24:45–47.) Denne tro slaven er den kanalen Jesus bruker for å gi åndelig mat til sine sanne etterfølgere nå i endens tid. Det er svært viktig at vi forstår hvem den tro slaven er. Vi er helt avhengige av denne kanalen for å ha god åndelig helse og et godt forhold til Gud. – Matt 4:4; Joh 17:3.

3. Hva har våre publikasjoner sagt når det gjelder illustrasjonen om den tro og kloke slave?

3 Hvordan skal vi så forstå Jesu illustrasjon om den tro og kloke slave? Tidligere har våre publikasjoner sagt følgende: På pinsedagen i år 33 satte Jesus den tro slaven over sine tjenestefolk. Slaven står for alle salvede kristne på jorden som gruppe betraktet på et hvilket som helst tidspunkt siden da. Tjenestefolkene er de samme salvede som enkeltpersoner. I 1919 satte Jesus den tro slaven over «alt det han eier» – alle Rikets interesser på jorden. Men ytterligere grundig studium og meditasjon under bønn har ført til at det nå er nødvendig å justere vår forståelse av Jesu ord om den tro og kloke slave. (Ordsp 4:18)  La oss undersøke illustrasjonen og se hvordan den berører oss enten vi har et himmelsk eller et jordisk håp.

NÅR BLIR DENNE PROFETISKE ILLUSTRASJONEN OPPFYLT?

4–6. Hvorfor kan vi trekke den konklusjon at Jesu profetiske illustrasjon om den tro og kloke slave begynte å bli oppfylt først etter 1914?

4 Den sammenhengen illustrasjonen om den tro og kloke slave står i, viser at disse profetiske ordene ikke begynte å bli oppfylt på pinsedagen i år 33, men nå i endens tid. La oss se hvordan Bibelen leder oss til denne konklusjonen.

5 Illustrasjonen om den tro og kloke slave er en del av Jesu profeti om «tegnet på [hans] nærvær og på avslutningen på tingenes ordning». (Matt 24:3) Den første delen av profetien, som er nedskrevet i Matteus 24:4–22, har to oppfyllelser. Den første oppfyllelsen fant sted i årene fra 33 til 70 evt. Den andre og større oppfyllelsen finner sted i vår tid. Betyr dette at Jesu ord om den tro og kloke slave også skulle få to oppfyllelser? Nei.

6 Fra og med ordene i Matteus 24:29 fokuserte Jesus først og fremst på ting som skulle skje i vår tid. (Les Matteus 24:30, 42, 44.) Angående det som skal skje under den store trengsel, sa han at folk «skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer». Så kom han med noen uttalelser som var myntet på dem som lever i de siste dager. Han oppfordret dem til å være årvåkne og sa: «Dere vet ikke på hvilken dag deres Herre kommer», og: «Menneskesønnen kommer i en time dere ikke tenker dere». * Det var i denne sammenhengen – da han snakket om ting som skulle skje i de siste dager – at han fortalte illustrasjonen om den tro og kloke slave. Vi kan derfor trekke den konklusjon at Jesu ord om denne tro slaven begynte å bli oppfylt først etter at de siste dager begynte i 1914. Hvorfor er dette er en fornuftig konklusjon?

7. Hva var et svært viktig spørsmål da høsttiden begynte, og hvorfor?

7 Tenk litt over spørsmålet: «Hvem er egentlig den tro og kloke slave?» I det første århundre var det ingen grunn til å stille et slikt spørsmål. Som vi så i den foregående artikkelen, kunne apostlene utføre mirakler og til og med gi mirakuløse gaver til andre. Dette var beviser for at de hadde Guds støtte. (Apg 5:12) Hvorfor skulle da noen trenge å spørre om hvem som egentlig var utnevnt av Kristus til å ta ledelsen? I 1914 var situasjonen imidlertid helt annerledes. Høsttiden begynte i det året. Tiden hadde endelig kommet da ugresset skulle skilles fra hveten. (Matt 13:36–43) Da høsttiden begynte, fantes det mange falske kristne som hevdet at de var Jesu sanne etterfølgere. Et svært viktig spørsmål var derfor: Hvordan kunne man vite hvem som utgjorde hveten – de salvede kristne? Illustrasjonen om den tro og kloke slave inneholdt et svar. Kristi salvede etterfølgere ville være de som fikk den åndelige maten de trengte.

HVEM ER DEN TRO OG KLOKE SLAVE?

8. Hvorfor er det rimelig at den tro og kloke slave består av salvede kristne?

8 Den tro og kloke slave må bestå av salvede kristne på jorden. De salvede blir omtalt som «et kongelig presteskap» og har fått i oppdrag å ‘forkynne vidt og bredt hans dyder som kalte dem fra mørke til sitt underfulle lys’. (1. Pet 2:9) Det er rimelig at medlemmer av dette ‘kongelige presteskapet’ har en direkte andel i å lære sine trosfeller sannheten. – Mal 2:7; Åp 12:17.

9. Består den tro og kloke slave av alle de salvede på jorden? Forklar.

9 Består den tro og kloke slave av alle  de salvede på jorden? Nei. Det er jo ikke slik at alle de salvede er med på å dele ut åndelig mat til trosfeller verden over. Blant hveten finnes det riktignok salvede brødre som tjener som menighetstjenere eller eldste i sin lokale menighet. De underviser fra hus til hus og i sin egen menighet, og de støtter lojalt veiledningen fra hovedkontoret. Men de er ikke med på å dele ut åndelig mat til det verdensomfattende brorskapet. Blant de salvede er det også ydmyke søstre, som aldri vil prøve å tilta seg rollen som lærere i menigheten. – 1. Kor 11:3; 14:34.

10. Hvem er den tro og kloke slave?

10 Hvem er så den tro og kloke slave? I tråd med det mønsteret Jesus fastla ved å gi mange mat gjennom noen få, består denne slaven av en liten gruppe salvede brødre som er direkte involvert i å tilberede og dele ut åndelig mat under Kristi nærvær. Opp gjennom de siste dager har de salvede brødrene som utgjør den tro og kloke slave, tjent sammen ved hovedkontoret. I de siste tiårene har denne slaven vært identisk med Jehovas vitners styrende råd. Legg for øvrig merke til at ordet «slave» i Jesu illustrasjon står i entall, noe som tilsier at disse i fellesskap utgjør én slave. Det styrende råds avgjørelser blir derfor truffet kollektivt.

HVEM ER TJENESTEFOLKENE?

11, 12. (a) Hvilke to forskjellige utnevnelser får den tro og kloke slave? (b) Når satte Jesus den tro og kloke slave over sine tjenestefolk, og hvem var det han valgte ut?

11 Det er verdt å legge merke til at den tro og kloke slave i Jesu illustrasjon får to forskjellige utnevnelser. For det første blir slaven satt over tjenestefolkene. For det andre blir han satt over alt det hans herre eier. Ettersom denne profetiske illustrasjonen først blir oppfylt nå i endens tid, er det logisk at begge utnevnelsene finner sted etter at Jesu nærvær som konge begynte i 1914.

12 Når satte Jesus den tro og kloke slave over sine tjenestefolk? For å få svar på det må vi gå tilbake til 1914, da høsttiden begynte. Som tidligere nevnt var det mange grupper på den tiden som hevdet at de var kristne. Fra hvilken gruppe ville Jesus velge ut og utnevne den tro og kloke slave? Dette spørsmålet ble besvart etter at han og hans Far kom til templet – den åndelige ordningen for tilbedelse – og inspiserte det, noe  de gjorde fra 1914 til første del av 1919. * (Mal 3:1) Det gledet dem å finne en liten gruppe lojale bibelstudenter som viste at de elsket Jehova og hans Ord av hele sitt hjerte. De trengte riktignok å bli renset, men de tok ydmykt imot tilrettevisningen under den korte perioden med prøving og lutring. (Mal 3:2–4) Disse trofaste bibelstudentene var sann kristen hvete. I 1919, en tid med åndelig gjenopplivning, valgte Jesus ut noen kvalifiserte salvede brødre blant dem til å være den tro og kloke slave og satte dem over sine tjenestefolk.

13. Hvem omfatter tjenestefolkene, og hvorfor kan vi si det?

13 Hvem er så tjenestefolkene? For å si det enkelt: Det er de som får åndelig mat. Tidlig i de siste dager var alle tjenestefolkene salvede kristne. Senere kom tjenestefolkene til å innbefatte den store skare av andre sauer. De andre sauer utgjør nå det store flertall blant den ‘ene hjord’ som Kristus fører. (Joh 10:16) Begge grupper nyter godt av den samme betimelige åndelige føden som den tro og kloke slave deler ut. Hva med medlemmene av det styrende råd, som utgjør den tro og kloke slave i dag? Disse brødrene har også behov for å få åndelig mat. De erkjenner derfor ydmykt at de som enkeltpersoner er blant tjenestefolkene, akkurat som alle andre sanne etterfølgere av Jesus.

Enten vi har et himmelsk eller et jordisk håp, er vi alle «tjenestefolk» og har behov for den samme betimelige åndelige maten

14. (a) Hvilket ansvar har den tro og kloke slave fått, og hva innebærer det? (b) Hvilken advarsel gav Jesus den tro og kloke slave? (Se rammen «Hvis den onde slave noen gang . . .»)

14 Jesus gav den tro og kloke slave et stort og viktig ansvar. En betrodd slave, eller forvalter, var i bibelsk tid en mann som ledet en husholdning. (Luk 12:42) Den tro og kloke slave har på lignende måte fått ansvaret for å lede troens husstand. Dette ansvaret innebærer å føre tilsyn med materielle verdier, forkynnelsesarbeidet, stevneprogrammer og framstillingen av bibelsk litteratur til bruk i felttjenesten, ved personlig studium og på menighetsmøtene. Tjenestefolkene er avhengige av alle de åndelige forsyningene som den kollektive slaven deler ut.

SATT OVER ALT DET HANS HERRE EIER – NÅR?

15, 16. Når setter Jesus den tro og kloke slave over alt det han eier?

15 Når foretar Jesus den andre utnevnelsen – når setter han slaven «over alt  det han eier»? Jesus sa: «Lykkelig er den slaven hvis hans herre, når han kommer, finner ham i ferd med å gjøre dette! Jeg sier dere i sannhet: Han skal sette ham over alt det han eier.» (Matt 24:46, 47) Legg merke til at Jesus foretar den andre utnevnelsen etter at han kommer og konstaterer at slaven har vært «i ferd med å gjøre dette», det vil si trofast har holdt på med å dele ut åndelig mat. Det ville altså gå en viss tid mellom de to utnevnelsene. For å kunne forstå hvordan og når Jesus setter slaven over alt det han eier, trenger vi å vite to ting: når han kommer, og hva det han eier, omfatter.

16 Når er det Jesus kommer? Sammenhengen hjelper oss til å finne svaret. Husk at når det i de foregående versene står at Jesus «kommer», sikter ordet til den tiden da han kommer for å avsi og fullbyrde dommen ved slutten av denne verdensordning. * (Matt 24:30, 42, 44) Når det i illustrasjonen om den tro slave sies at Jesus «kommer», siktes det derfor til det at han kommer under den store trengsel.

17. Hva omfatter det Jesus eier?

17 Hva omfatter «alt det [Jesus] eier»? Jesus brukte ordet «alt» og føyde ikke til noe uttrykk som innebærer at «det han eier», skulle være begrenset til jordiske ting. Han har i virkeligheten en enorm himmelsk myndighet. «All myndighet i himmelen og på jorden er blitt gitt meg», sa han. (Matt 28:18; Ef 1:20–23) Det han eier, omfatter nå det messianske rike, som har tilhørt ham siden 1914, og som hans salvede etterfølgere skal være medregenter i. – Åp 11:15.

18. Hvorfor vil Jesus glede seg over å sette slaven over alt det han eier?

18 Hvilken konklusjon kan vi trekke  på bakgrunn av dette? Når Jesus kommer for å dømme under den store trengsel, vil han konstatere at den tro og kloke slave lojalt har holdt på med å dele ut åndelig mat i rette tid til tjenestefolkene. Jesus vil da glede seg over å foreta den andre utnevnelsen – han vil sette slaven over alt det han eier. De som utgjør den tro og kloke slave, vil få denne utnevnelsen når de mottar sin himmelske belønning og blir Kristi medregenter.

19. Vil den tro og kloke slave få en større belønning i himmelen enn de andre salvede? Forklar.

19 Vil den tro og kloke slave få en større belønning i himmelen enn de andre salvede? Nei. Selv om det i én sammenheng er en liten gruppe som blir lovt en belønning, kan det vise seg at andre får del i den samme belønningen. Tenk for eksempel på noe Jesus sa til sine elleve trofaste apostler kvelden før han døde. (Les Lukas 22:28–30.) Jesus lovte denne lille gruppen menn at de skulle få en storslått belønning fordi de hadde vært trofaste. De skulle få kongelig myndighet og sitte på troner sammen med ham. Men flere år senere viste han at alle de 144 000 skulle sitte på troner og herske sammen med ham. (Åp 1:1; 3:21) Det forholder seg på lignende måte med Jesu uttalelse i Matteus 24:47. Ifølge dette verset lovte han at en liten gruppe menn – de salvede brødrene som utgjør den tro og kloke slave – skulle bli satt over alt det han eier. Men i realiteten kommer alle de 144 000 til å få del i hans enorme himmelske myndighet. – Åp 20:4, 6.

Alle de 144 000 vil få del i Jesu enorme himmelske myndighet (Se avsnitt 19)

20. Hvorfor utnevnte Jesus den tro og kloke slave? Hva er du fast bestemt på?

20 Ved hjelp av den tro og kloke slave følger Jesus det mønsteret han fastla i det første århundre – han gir mat til mange gjennom noen få. Jesus utnevnte denne trofaste slaven for at hans sanne etterfølgere – både de salvede og de andre sauer – skulle få en stabil forsyning av åndelig mat i rette tid i de siste dager. La oss være fast bestemt på å vise vår verdsettelse ved lojalt å støtte de salvede brødrene som utgjør den tro og kloke slave. – Hebr 13:7, 17.

 

    [Fotnoter]

^ avsn. 2 Avsnitt 2: Ved en tidligere anledning fortalte Jesus en lignende illustrasjon. Der omtalte han «slaven» som en «forvalter» og ‘tjenestefolkene’ som sin «tjenerstab». – Luk 12:42–44.

^ avsn. 6 Avsnitt 6: Det at Kristus «kommer» (gresk: ẹrkhomai), er noe annet enn hans «nærvær» (parousịa). Hans usynlige nærvær begynner før han kommer for å fullbyrde dommen.

^ avsn. 12 Avsnitt 12: Se artikkelen «Se, jeg er med dere alle dager» i dette nummeret, sidene 10–12, avsnittene 5–8.

^ avsn. 16 Avsnitt 16: Se artikkelen «Si oss: Når skal disse ting skje?» i dette nummeret, sidene 7–8, avsnittene 14–18.