«Hold dere derfor våkne, for dere kjenner verken dagen eller timen.» – MATT 25:13.

1–3. (a) Hvilke situasjoner illustrerer poenget i to av Jesu lignelser? (b) Hvilke spørsmål trenger vi svar på?

TENK deg at en høytstående person ber deg kjøre ham til en viktig avtale. Noen minutter før du skal dra for å hente ham, oppdager du at det ikke er nok bensin på tanken. Du skynder deg av gårde til nærmeste bensinstasjon. I mellomtiden møter den viktige personen opp der dere har avtalt å treffes. Han ser etter deg, men kan ikke finne deg. Siden han ikke har tid til å vente, ber han en annen om å kjøre ham. Du kommer fram like etterpå, bare for å oppdage at du er for sen. Hvordan vil du føle det?

2 Prøv så å forestille deg at du er den høytstående personen, og at du har valgt ut tre dyktige menn til å ta hånd om noen viktige oppgaver. Du forklarer hva de skal gjøre, og alle tre er villige til å påta seg oppgavene. Men når du kommer tilbake en stund senere, får du vite at bare to av dem har gjort som de fikk beskjed om. Den tredje kommer med unnskyldninger. Han har faktisk ikke engang forsøkt å gjøre som han ble bedt om. Hva vil du da føle?

3 I lignelsene om jomfruene og om talentene brukte Jesus lignende situasjoner for å illustrere hvorfor noen salvede kristne i endens tid ville vise seg å være tro og kloke og andre ikke. * (Matt 25:1–30) Han understreket poenget sitt ved å si: «Hold dere derfor våkne, for dere kjenner verken dagen eller timen» – det vil si det nøyaktige tidspunktet for når Jesus skal fullbyrde Guds dom over Satans verden. (Matt 25:13) Denne oppfordringen gjelder også i dag. Hvorfor er det bra for oss at vi gjør som Jesus sa? Hvem har vist seg å være rede?  Og hva må vi gjøre nå for å holde oss våkne, slik at vi kan overleve?

FORDELER VED Å HOLDE SEG VÅKEN

4. Hvorfor er ikke det å ‘holde seg våken’ ensbetydende med å se på klokken?

4 I noen sammenhenger er det viktig at vi passer tiden nøye, for eksempel hvis vi jobber på en fabrikk, har en legetime eller skal reise med offentlige transportmidler. I andre sammenhenger derimot kan det å se på klokken være forstyrrende, eller til og med farlig, for eksempel hvis man holder på å slokke en brann eller driver med redningsarbeid etter en katastrofe. I slike situasjoner er det mye viktigere å konsentrere seg om arbeidet enn å følge med på klokken. Nå som enden for denne ordning er så nær, er det viktigere enn noen gang å gjøre andre kjent med det Jehova har gjort for at mennesker skal kunne bli frelst. Det å holde seg våken som kristen vil ikke si å være opptatt av klokken. Det at vi ikke vet nøyaktig hvilken dag eller time enden kommer, er faktisk noe vi kan ha nytte av på minst fem måter.

5. Hvordan kan det at vi ikke kjenner dagen eller timen, gi oss anledning til å vise hva som bor i vårt hjerte?

5 Det at vi ikke vet når enden kommer, er for det første noe som gir oss anledning til å vise hva som egentlig bor i vårt hjerte. Jehova tar faktisk hensyn til vår verdighet ved å gi oss mulighet til å bruke vår frie vilje til å vise vår lojalitet mot ham. Selv om vi ser fram til å overleve enden for denne ordning, tjener vi Jehova fordi vi elsker ham, ikke bare for å få evig liv. (Les Salme 37:4.) Vi finner glede i å gjøre hans vilje, og vi forstår at han lærer oss å gjøre det som er til gagn for oss. (Jes 48:17) Vi synes ikke at hans bud er byrdefulle. – 1. Joh 5:3.

6. Hva føler Gud når vi tjener ham av kjærlighet, og hvorfor?

6 En annen fordel ved at vi ikke kjenner dagen eller timen, er at vi da har mulighet til å glede Jehovas hjerte. Når vi tjener ham av kjærlighet – ikke på grunn av en dato eller bare på grunn av en belønning – er vi med på å gi Jehova et svar på de grunnløse, hånlige påstandene fra hans motstander, Satan. (Job 2:4, 5; les Ordspråkene 27:11.) Når vi tenker på all den sorg og smerte Djevelen står bak, vil vi med glede forsvare Jehovas overherredømme og avvise Satans onde styre.

7. Hvorfor mener du det er bra å leve et selvoppofrende liv?

7 Det at vi tjener uten å ha en konkret dato i tankene, er for det tredje noe som oppmuntrer oss til å leve et selvoppofrende liv. Også noen av dem som ikke kjenner Gud, tror at verden ikke kommer til å bestå stort lenger. Fordi de er redde for at jorden snart skal bli rammet av en katastrofe, har de holdningen: «La oss spise og drikke, for i morgen skal vi dø.» (1. Kor 15:32) Vi derimot er ikke redde. Vi er ikke bare opptatt av oss selv. (Ordsp 18:1) Vi fornekter oss selv og gir villig av det vi har, deriblant vår tid og våre krefter, for å forkynne det gode budskap om Guds rike. (Les Matteus 16:24.) Det gir oss stor glede å tjene Gud, spesielt å hjelpe andre til å bli kjent med ham.

8. Hvilket bibelsk eksempel viser hvorfor vi må stole fullt og fast på Jehova og hans Ord?

8 En fjerde fordel ved at vi ikke kjenner dagen eller timen, er at det hjelper oss til å stole mer på Jehova og være nøye med å leve etter hans Ord. Som ufullkomne mennesker har vi veldig lett for å stole på oss selv. Paulus oppfordret alle de kristne: «La derfor den som mener at han står, vokte seg så han ikke faller.» Hele 23 000 mistet Jehovas godkjennelse  kort tid før Josva skulle lede Guds folk inn i det lovte land. Paulus sier: «Disse ting . . . ble skrevet som en advarsel for oss, som enden på tingenes ordninger er kommet til.» – 1. Kor 10:8, 11, 12.

9. Hvordan kan motgang foredle oss og føre oss nærmere Gud?

9 En femte fordel ved at vi ikke vet når enden kommer, er at det gir oss mulighet til å bli foredlet av motgang vi møter nå. (Les Salme 119:71.) De siste dager av denne ordning er virkelig ‘kritiske tider som er vanskelige å mestre’. (2. Tim 3:1–5) Det er mange i Satans verden som hater oss, så det kan være at vi blir forfulgt på grunn av vår tro. (Joh 15:19; 16:2) Hvis vi er ydmyke og søker Guds veiledning når vi møter slike prøvelser, vil troen vår bli foredlet, eller renset, som gjennom ild. Vi gir ikke opp. Vi vil i stedet komme i et nærere forhold til Jehova enn vi kanskje trodde var mulig. – Jak 1:2–4; 4:8.

10. Når føler vi at tiden går fort?

10 Tid er relativt. Når vi er travelt opptatt med noe og ikke ser på klokken, virker det som om tiden flyr. Når vi på lignende måte er sterkt engasjert i det spennende arbeidet Jehova har gitt oss, kan det godt være at enden kommer før vi aner det. De fleste salvede har vært svært gode eksempler for oss i denne forbindelse. Vi skal nå kort ta for oss hva som skjedde etter at Jesus ble innsatt som Konge i 1914, og se hvordan noen viste seg rede, mens andre ikke gjorde det.

SALVEDE SOM VISER SEG REDE

11. Hvorfor trodde noen av de salvede etter 1914 at Herren drøyde?

11 Tenk igjen på lignelsene om jomfruene og om talentene. Hvis jomfruene eller slavene hadde visst når brudgommen eller herren kom, ville det ikke vært nødvendig for dem å holde seg våkne. Men de visste ikke når han kom, så de måtte hele tiden være rede. Selv om de salvede i flere tiår hadde sett fram til 1914 som et spesielt år, forstod de ikke helt hva som skulle skje. Da tingene ikke gikk som de forventet, kan det ha virket som om Brudgommen drøyde. En bror sa senere: «En del av oss [trodde] for alvor . . . at vi ville komme til himmelen i løpet av den første uken av oktober [1914].»

12. Hvordan viste de fleste av de salvede at de var tro og kloke?

12 Tenk så skuffende det kunne være for de salvede å oppleve at enden ikke kom, slik de hadde forventet! Og i tillegg møtte de motstand i forbindelse med den første verdenskrig. En tid med relativ uvirksomhet satte inn – det var som om de salvede hadde sovnet. Men i 1919 ble de vekket! Jesus hadde kommet til Guds åndelige tempel, og en tid for inspisering hadde begynt. Noen holdt ikke mål da de ble inspisert, og mistet derfor det privilegium å få fortsette å ta seg av Kongens «forretninger». (Matt 25:16) Det var som om de ikke passet godt nok på å etterfylle lampene sine med åndelig olje, akkurat som de uforstandige jomfruene. Og i likhet med den late slaven var de ikke villige til å bringe personlige ofre for Rikets skyld. Men de fleste av de salvede viste en urokkelig lojalitet og hadde et sterkt ønske om å tjene sin Herre, selv i de vanskelige krigsårene.

13. Hvilken holdning hadde slaveklassen etter 1914, og hvilken holdning har den i dag?

13 I 1916 kom Vagt-Taarnet med denne viktige uttalelsen: «Brødre, de av oss som står i den rette stilling for Gud, vil ikke bli skuffet ved noen av hans ordninger. Vi ønsket ikke at vår egen vilje skulle skje; og da vi derfor fant ut at det  var noe galt vi ventet i oktober 1914, var vi glad for at Herren ikke forandret sin plan for å tilfredsstille oss. Vi ønsket ikke at han skulle gjøre dette. Vi ønsket bare å bli i stand til å forstå hans planer og hensikter.» Herrens salvede i vår tid har en like ydmyk holdning og et like sterkt ønske om å gjøre Guds vilje. De hevder ikke å være inspirert av Gud, men de er fast besluttet på å ta seg av Herrens arbeid på jorden. Og i dag er det «en stor skare» av «andre sauer», kristne som har et jordisk håp, som etterligner deres årvåkenhet og nidkjærhet. – Åp 7:9; Joh 10:16.

DE ANDRE SAUER VISER SEG REDE

Gjør det du kan for å ta til deg åndelig føde, også i vanskelige situasjoner

14. Hvorfor er det bra for oss å holde oss nær til den kanal Gud bruker for å dele ut åndelig mat?

14 I likhet med salvede kristne holder årvåkne medlemmer av den store skare seg nær til Guds kanal for utdeling av åndelig føde. Som følge av det etterfyller også de på en måte sine lamper med åndelig olje fra Guds Ord og Guds ånd. (Les Salme 119:130; Johannes 16:13.) Den styrke de da får, gjør at også de kan vise seg rede for Kristi komme ved å fortsette å være aktive, selv under store vanskeligheter. I en av nazistenes konsentrasjonsleirer hadde brødrene for eksempel bare én bibel til å begynne med. Så de bad Jehova om mer åndelig føde. Etter kort tid fikk de vite at en ny fange som var en bror, hadde klart å smugle med seg noen nye numre av Vakttårnet inn i leiren i trebenet sitt. En av dem som overlevde oppholdet i denne leiren, var en salvet bror som het Ernst Wauer, og som senere fortalte: «Jehova hjalp oss på en fantastisk måte til å huske de styrkende tankene i artiklene.» Og han sa videre: «I dag er det lett å få tak i åndelig føde, men viser vi alltid at vi verdsetter den? Jeg er sikker på at Jehova fortsatt vil utøse sine rike velsignelser over dem som stoler på ham, forblir lojale og spiser ved hans bord.»

15, 16. Hvordan ble et ektepar belønnet for sin iver i tjenesten, og hva kan du lære av slike eksempler?

15 De andre sauer er i tillegg travelt opptatt i Herrens gjerning og støtter på den måten Kristi brødre. (Matt 25:40) I motsetning til den onde og late slaven i Jesu lignelse er de villige til å bringe  ofre og anstrenge seg for å sette Rikets interesser på førsteplassen. Da for eksempel Jon og Masako ble spurt om å flytte for å hjelpe til med forkynnelsesarbeidet blant kinesisktalende i Kenya, hadde de først betenkeligheter. Men etter at de hadde tenkt igjennom saken og tatt den med i sine bønner, bestemte de seg for å gjøre det.

16 De ble rikelig belønnet for sine anstrengelser. «Tjenesten her er helt fantastisk», sier de. De startet sju bibelstudier og fikk også mange andre fine opplevelser. De sier: «Vi takker Jehova hver dag for at han lar oss være her.» Det er naturligvis også mange andre brødre og søstre som ved sine avgjørelser har vist at de er fast bestemt på å engasjere seg fullt ut i tjenesten for Gud, uansett når enden måtte komme. Bare tenk på de tusener som har gjennomgått Gilead-skolen og begynt som misjonærer. Du kan få et innblikk i denne spesielle tjenesten ved å lese artikkelen «Vi gjør vårt beste!», som stod i Vakttårnet for 15. oktober 2001. Når du leser denne fascinerende artikkelen om en dag i misjonærtjenesten, kan du tenke over hvordan du selv kan gjøre mer i tjenesten for Jehova, noe som vil gi ære til ham og øke din glede.

FORTSETT Å HOLDE DEG VÅKEN

Tiden går fort når vi er travelt opptatt i tjenesten for Gud

17. Hvorfor har det vært bra for oss at vi ikke kjenner dagen eller timen?

17 Som vi har sett, har det vært bra for oss at vi ikke vet nøyaktig hvilken dag eller time denne ordning vil ende. I stedet for å være frustrert eller skuffet føler vi at vi har kommet i et stadig nærere forhold til vår kjærlige Far, Jehova, fordi vi har vært ivrig opptatt av å gjøre hans vilje. Det at vi har holdt ‘hånden på plogen’, billedlig talt, og ikke latt oss distrahere, har gitt oss stor glede i tjenesten for vår Herre. – Luk 9:62.

18. Hvorfor ønsker vi å fortsette vår tjeneste og ikke gi opp?

18 Dommens dag fra Gud nærmer seg raskt. Det er ingen av oss som ønsker å skuffe Jehova eller Jesus. De har betrodd oss verdifulle tjenesteprivilegier i disse siste dager. Så takknemlige vi er for den tilliten de har til oss! – Les 1. Timoteus 1:12.

19. Hvordan kan vi vise oss rede?

19 Uansett om vi har håp om å leve i himmelen eller på en paradisisk jord, må vi være bestemt på å fortsette å utføre det oppdraget Gud har gitt oss, nemlig å forkynne og gjøre disipler. Vi vet ikke nøyaktig hvilken dag eller time Jehovas dag kommer, men trenger vi egentlig å vite det? Vi kan og vil fortsette å vise oss rede. (Matt 24:36, 44) Vi er overbevist om at så lenge vi fullt ut stoler på Jehova og setter hans rike på førsteplassen, vil vi ikke bli skuffet. – Rom 10:11.

^ avsn. 3 Se Vakttårnet for 1. mars 2004, sidene 14–18.