Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvordan få kunnskap om Gud?

Hvordan få kunnskap om Gud?

 Hvordan få kunnskap om Gud?

Noen tviler på at Gud virkelig er interessert i å åpenbare seg for menneskene. Hvis han er det, hvordan går han da fram?

DEN protestantiske reformatoren Jean Calvin, som levde på 1500-tallet, trakk den korrekte konklusjon at mennesker i egen kraft bare kan lære Gud å kjenne i den grad han åpenbarer seg for menneskene. Men noen lurer kanskje på om Gud i det hele tatt er interessert i å åpenbare seg for menneskene. Og hvis han er det, hvordan går han da fram?

Jehova, den «Store Skaper», har gode grunner for alt han gjør. Som «Gud Den Allmektige» er han dessuten fullt ut i stand til å gjennomføre sine hensikter. (Forkynneren 12: 1; 2. Mosebok 6: 3) Vi kan være helt sikker på at han har vært villig til å åpenbare sine hensikter for mennesker, ettersom hans profet Amos under inspirasjon skrev: «Den Suverene Herre Jehova gjør ikke noe uten at han har åpenbart sin fortrolige sak for sine tjenere profetene.» Det er imidlertid verdt å merke seg at det her blir sagt at Gud har åpenbart sine hensikter bare for sine tjenere, for dem som oppriktig elsker ham. Er ikke dette logisk? Hvem snakker du med om konfidensielle ting som angår deg selv? Med hvem som helst? Eller bare med dine nærmeste venner? — Amos 3: 7; Jesaja 40: 13, 25, 26.

Den visdom og kunnskap som kommer fra Gud, fyller ydmyke mennesker med ærefrykt, og det med god grunn. Men for å høste personlig gagn av denne visdommen og kunnskapen trenger vi å ha mer enn ærefrykt. Bibelen understreker at vi må ha et ydmykt hjerte for å lære Guds tanker å kjenne: ’Gjem mine bud hos deg. Gi akt på visdommen med ditt øre. Bøy ditt hjerte til skjelneevnen. Rop på forstanden, og la din røst kalle på skjelneevnen. Fortsett å søke etter den som etter sølv.’ — Ordspråkene 2: 1—4.

En ydmyk person som gjør seg slike anstrengelser, vil så absolutt kunne lære Gud å kjenne. Passasjen i Ordspråksboken fortsetter: «Det er Jehova som gir visdom; fra hans munn kommer kunnskap og skjelneevne.» Ja, de som oppriktig søker sannheten, kan «forstå rettferdighet og rett og rettskaffenhet, hele den gode vei». — Ordspråkene 2: 6—9.

Mange søker etter sannheten

Oppslagsverket The Encyclopedia of Religion sier: «Karakteristisk for menneskets liv er behovet for å skjelne mellom det som er virkelig, og det som er uvirkelig, mellom kraftfullt og kraftløst, ekte og bedragersk, rent og forurenset og klart og uklart, og også mellom forskjellige grader av disse ytterpunktene.» For å dekke dette behovet er det mange som lenge har søkt etter sannheten. I den grad de har rettet sin søken mot Jehova, som salmisten kaller «sannhetens Gud», har de hatt framgang i sin søken. — Salme 31: 5.

Navnet Jehova betyr bokstavelig «han lar bli» eller «han får til å bli». (1. Mosebok 2: 4, NW, fotnoten) Selve betydningen av Guds navn henleder altså oppmerksomheten på det faktum at Gud er Skaperen, og på hans hensikt. Kunnskap om og bruk av Guds navn  er i virkeligheten et viktig kjennetegn på den sanne religion. Dette er noe som Jesus åpenbart var enig i. Vedrørende sine disipler sa han i en bønn til Gud: «Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og vil gjøre det kjent, for at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i dem og jeg i forening med dem.» — Johannes 17: 26.

En hebreer i gammel tid som het Josef, satte sin lit til sitt vennskap med Gud da han ble bedt om å åpenbare betydningen av noen drømmer, og sa tillitsfullt: «Hører ikke tydninger Gud til?» — 1. Mosebok 40: 8; 41: 15, 16.

Mange hundre år senere hadde babylonerkongen Nebukadnesar en drøm som vismennene hans var ute av stand til å tyde. Profeten Daniel sa til kongen: «Det er en Gud i himlene som åpenbarer hemmeligheter, og han har gjort kjent for kong Nebukadnesar hva som skal skje i dagenes siste del.» — Daniel 2: 28.

Eksemplene med Josef og Daniel viser at Jehova Gud gir visdom og kunnskap bare til dem som tjener ham. For at Gud skal vise oss sin gunst, kan det naturligvis være at vi må oppgi noen standpunkter som vi tidligere har hatt. Jøder i det første århundre som ble kristne, måtte gjøre nettopp det. De var oppdratt til å respektere og adlyde de lovene som gjaldt under den jødiske ordning, og trengte tid for å godta Jesus som Messias. Han kom for å oppfylle Moseloven, som utgjorde «en skygge av de kommende goder». (Hebreerne 10: 1; Matteus 5: 17; Lukas 24: 44, 45) Den ble nå erstattet av «Kristi lov», som er Moseloven langt overlegen. — Galaterne 6: 2; Romerne 13: 10; Jakob 2: 8.

Vi er alle født inn i en verden som er fremmedgjort for Gud. På grunn av den synd som vi har arvet fra det første menneskepar, er vi født inn i et fiendskap med Gud. Vi mangler i utgangspunktet nøyaktig kunnskap om hva hans hensikter går ut på. Og vi har et hjerte som er forrædersk. (Jeremia 17: 9; Efeserne 2: 12; 4: 18; Kolosserne 1: 21) For å få et vennskap med Gud må vi lære oss å forme vår tenkemåte etter det som er Guds syn på tingene. Dette er langt fra enkelt.

Det kan være vanskelig å oppgi urette religiøse oppfatninger eller skikker, særlig slike oppfatninger og skikker som vi har med oss fra barndommen av. Men er det lurt å fortsette å gå i feil retning? Absolutt ikke! Det er ingen tvil om at det er klokere å forandre sin tenkemåte og derved oppnå Guds godkjennelse.

 Hvordan finne fram til Guds kanal for veiledning

Hvor kan vi henvende oss for å få hjelp til å forstå Guds sannhetsord og leve i samsvar med det? I det gamle Israel utøvde Gud sitt lederskap gjennom betrodde, lojale personer som hadde fått bestemte ansvarsoppgaver. Hodet for den kristne menighet i vår tid, Jesus Kristus, leder på lignende måte dem som oppriktig søker sannheten. Dette gjør han gjennom sine betrodde, lojale etterfølgere, som utgjør den kanal som har ansvaret for å lede og beskytte mennesker som oppriktig søker sannheten. (Matteus 24: 45—47; Kolosserne 1: 18) Men hvordan kan vi finne ut hvem som utgjør denne kanalen?

Jesu Kristi sanne etterfølgere går inn for å gjenspeile de egenskapene som Jesus la for dagen da han var menneske. Dette er lett å legge merke til i en verden som synker stadig dypere ned i ondskap. (Se rammen på side 6.) Er disse egenskapene noe som kjennetegner den religionen du er eller har vært tilknyttet, eller dine naboers religion? Det er verdt å bruke noe tid på å undersøke dette spørsmålet i lys av Bibelen.

Vi vil gjerne gi deg, kjære leser, et tilbud om å gjøre nettopp dette ved å gjennomføre et bibelkurs. I fjor var det gjennomsnittlig over 6 000 000 enkeltpersoner i over 235 land og områder som benyttet seg av Jehovas vitners bibelstudieordning. Det å tilegne seg visdom og kunnskap fra Gud er en vedvarende, svært givende prosess. Hvorfor ikke legge ut på en reise hvor målet ditt er å skaffe deg visdom og kunnskap fra Gud? Du kommer aldri til å angre på at du har lagt ut på en slik reise! Ja, vi kan virkelig lære Gud å kjenne.

[Ramme på side 6]

DE SOM HANDLER I SAMSVAR MED GUDS VILJE . . .

holder seg nøytrale i politiske konflikter. — Jesaja 2: 4.

frambringer god frukt ved å gjøre Guds vilje. — Matteus 7: 13—23.

viser ekte innbyrdes kjærlighet. — Johannes 13: 35; 1. Johannes 4: 20.

viser enhet og samstemmighet overalt. — Mika 2: 12.

unngår å etterligne urette holdninger og handlinger som er vanlige i verden rundt dem. — Johannes 17: 16.

vitner om sannheten og gjør disipler. — Matteus 24: 14; 28: 19, 20.

gleder seg over å komme regelmessig sammen, til gjensidig oppmuntring. — Hebreerne 10: 25.

lovpriser Gud som en internasjonal gruppe. — Åpenbaringen 7: 9, 10.

[Bilder på side 7]

Både enkeltpersoner, familier og menigheter tilegner seg kunnskap om Gud