Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Gjenløsningen – en «fullkommen gave» fra vår Far

Gjenløsningen – en «fullkommen gave» fra vår Far

«Enhver god gave og enhver fullkommen gave kommer ... fra himmellysenes Far.» – JAK 1:17.

SANGER: 148, 109

1. Hvilke velsignelser kan vi få takket være gjenløsningen?

JESU KRISTI gjenløsningsoffer fører til mange velsignelser. Gjenløsningen gjør det mulig for alle som elsker rettferdighet, å bli en del av Guds familie. Den vil også gjøre det mulig for oss å få leve lykkelig i all evighet. Men Kristi gjenløsningsoffer er framfor alt knyttet til spørsmål som er av universell betydning. – Hebr 1:8, 9.

2. (a) Hvilke emner av universell betydning nevnte Jesus i mønsterbønnen? (Se det første bildet i artikkelen.) (b) Hva skal vi drøfte i denne artikkelen?

2 Omkring to år før Jesus gav sitt liv som et gjenløsningsoffer, lærte han disiplene sine å be: «Vår Far i himlene, la ditt navn bli helliget. La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matt 6:9, 10) Vi skal nå se på hvilken forbindelse det er mellom gjenløsningen og helligelsen av Guds navn, Guds rikes styre og gjennomføringen av Guds hensikt. Dette vil uten tvil øke vår verdsettelse av gjenløsningen.

 «LA DITT NAVN BLI HELLIGET»

3. Hva representerer Jehovas navn, og hvordan krenket Satan dette hellige navnet?

3 Det første Jesus anmodet om i mønsterbønnen, var at Jehovas navn måtte bli helliget. Jehovas navn representerer alt ved Jehova – hans opphøyde egenskaper, hans majestetiske storhet og hans hellighet. I en annen bønn tiltalte Jesus Jehova som «Hellige Far». (Joh 17:11) Siden Jehova er hellig, er alle prinsipper og lover som kommer fra ham, hellige. Men i Edens hage satte Satan på en listig måte spørsmålstegn ved Guds rett til å fastsette normer for menneskene. Ved å lyve om Jehova krenket Satan hans hellige navn. – 1. Mos 3:1–5.

4. Hvordan bidrog Jesus til helligelsen av Guds navn?

4 Jesus, derimot, elsket virkelig Jehovas navn. (Joh 17:25, 26) Han bidrog til helligelsen av dette navnet. (Les Salme 40:8–10.) Ved den fullkomne måten han levde på her på jorden, beviste han at det er rimelig og rettferdig at Jehova fastsetter normer for sine intelligente skapninger. Selv da Satan påførte Jesus en smertefull død, forble Jesus fullstendig lojal mot sin himmelske Far. Ved å være lojal beviste Jesus at et fullkomment menneske kan være fullstendig lydig mot Guds rettferdige normer.

5. Hvordan kan vi være med på å hellige Guds navn?

5 Hvordan kan vi vise at vi elsker Jehovas navn? Ved vår oppførsel. Jehova krever at vi er hellige. (Les 1. Peter 1:15, 16.) Dette innebærer at vi bare tilber Jehova, og at vi er lydige mot ham av hele vårt hjerte. Selv hvis vi blir forfulgt, vil vi gjøre vårt beste for å leve i samsvar med hans rettferdige prinsipper og lover. Når vi lever etter Jehovas normer, lar vi vårt lys skinne og bringer dermed ære til Jehovas navn. (Matt 5:14–16) Vi viser ved den måten vi lever på, at Jehovas lover er gode, og at Satans anklager er falske. Når vi gjør feil, noe vi alle gjør, angrer vi oppriktig og gjør vårt beste for å slutte med ting som fører skam over Jehovas navn. – Sal 79:9.

6. Hvorfor kan Jehova se på oss som rettferdige selv om vi er ufullkomne?

6 På grunnlag av Kristi offer tilgir Jehova syndene til dem som viser tro. De som innvier seg til ham, blir godkjent av ham som hans tjenere. Jehova erklærer dem for å være rettferdige – han ser på de salvede kristne som sine sønner og på de «andre sauer» som sine venner. (Joh 10:16; Rom 5:1, 2; Jak 2:21–25) Så allerede nå gjør gjenløsningen det mulig for oss å ha et godt forhold til vår Far og å være med på å hellige hans navn.

«LA DITT RIKE KOMME»

7. Hvilke velsignelser under Rikets styre vil gjenløsningen gjøre mulig?

7 Det neste Jesus sa i mønsterbønnen, var: «La ditt rike komme.» Hvilken forbindelse er det mellom gjenløsningen og Guds rike? Gjenløsningen gjør det mulig å samle inn 144 000 som skal være konger og prester sammen med Kristus i himmelen i tusen år. (Åp 5:9, 10; 14:1) Guds rike, eller regjering, består altså av Jesus og hans medregenter. Jehova vil bruke Riket  til å gjøre jorden til et paradis og til å hjelpe alle trofaste mennesker til å få nyte godt av gjenløsningen og bli fullkomne. Jehovas tjenere både i himmelen og på jorden vil til slutt være én forent familie. (Åp 5:13; 20:6) Jesus skal knuse slangens hode og fjerne ethvert spor av Satans opprør. – 1. Mos 3:15.

8. (a) Hvordan hjalp Jesus disiplene sine til å se hvor viktig Guds rike er? (b) Hvordan viser vi at vi støtter Riket i dag?

8 Mens Jesus var på jorden, hjalp han disiplene sine til å se hvor viktig Guds rike er. Kort tid etter at Jesus ble døpt, forkynte han «det gode budskap om Guds rike» vidt og bredt. (Luk 4:43) Noe av det siste Jesus sa til disiplene før han vendte tilbake til himmelen, var at de skulle være vitner om ham «til den fjerneste del av jorden». (Apg 1:6–8) Ved hjelp av forkynnelsen om Riket skulle mennesker over hele jorden få mulighet til å lære om gjenløsningen og å bli borgere av Guds rike. I dag viser vi at vi støtter Riket, ved å hjelpe Kristi brødre på jorden med å forkynne det gode budskap om Riket verden over. – Matt 24:14; 25:40.

«LA DIN VILJE SKJE»

9. Hvorfor kan vi være sikre på at Jehova kommer til å gjennomføre sin hensikt med menneskene?

9 Hva mente Jesus med det neste han sa i mønsterbønnen: «La din vilje skje»? Jehova er Skaperen. Når han sier at noe skal skje, er det helt sikkert at det vil skje. (Jes 55:11) Han vil ikke la Satans opprør få hindre at Hans hensikt med menneskene blir gjennomført. Helt fra begynnelsen av har det vært Jehovas vilje at jorden skulle bli fylt med fullkomne etterkommere av Adam og Eva. (1. Mos 1:28) Hvis Adam og Eva hadde dødd uten å ha fått barn, ville Guds hensikt med jorden og menneskene ha slått feil. Jehova tillot derfor at Adam og Eva fikk barn etter at de hadde syndet. Gjenløsningen gir alle som viser tro, muligheten til å bli fullkomne og leve evig. Jehova elsker menneskene, og det er hans vilje at de som er lydige mot ham, skal få leve et godt liv, slik hans hensikt alltid har vært.

10. Hva vil gjenløsningen innebære for dem som har dødd?

10 Hva med de milliarder av mennesker som har dødd uten noen gang å ha fått anledning til å bli kjent med Jehova og tjene ham? Gjenløsningen gjør det mulig for de døde å få en oppstandelse. Vår kjærlige himmelske Far vil gi dem livet tilbake og gi dem mulighet til å lære om hans hensikt og å få evig liv. (Apg 24:15) Jehova vil at mennesker skal leve, ikke dø. Som livets Kilde blir han Far til alle som blir oppreist. (Sal 36:9) Jesus sa derfor at vi skulle be til «vår Far i himlene». (Matt 6:9) Jehova har gitt Jesus en viktig rolle i forbindelse med de dødes oppstandelse. Jesus sa om seg selv: «Jeg er oppstandelsen og livet.» – Joh 6:40, 44; 11:25.

11. Hva er Guds vilje med ‘den store skare’?

11 Jehova inviterer ikke bare noen få privilegerte til å bli en del av hans familie. Jesus sa: «Enhver som gjør Guds vilje, det er min bror og søster og mor.» (Mark 3:35) Det er Guds vilje at  en talløs «stor skare» fra alle nasjoner og stammer og språk skal bli tjenere for ham. De som viser tro på Kristi gjenløsningsoffer, og som gjør Guds vilje, kan få være blant dem som roper: «Frelsen skylder vi vår Gud, som sitter på tronen, og Lammet.» – Åp 7:9, 10.

12. Hva lærer mønsterbønnen oss om Jehovas hensikt med menneskene?

12 Jesu mønsterbønn lærer oss mye om Jehovas hensikt med oss mennesker. For det første: Vi må gjøre alt vi kan for å hellige Jehovas navn og bringe ære til Jehova. (Jes 8:13) Jesu gjenløsningsoffer, som gjør det mulig for oss å bli frelst, bringer også ære til Jehovas navn. Jesu eget navn betyr for øvrig «Jehova er frelse». For det andre: Jehova vil bruke sitt rike til å la menneskeheten få nyte godt av alle de velsignelsene som gjenløsningen gjør mulig. Og for det tredje: Vi kan være sikre på at ingenting kan hindre at Jehovas vilje kommer til å skje. – Sal 135:6; Jes 46:9, 10.

VIS AT DU ER TAKKNEMLIG FOR GJENLØSNINGEN

13. Hva viser vi ved å bli døpt?

13 En viktig måte å vise takknemlighet for gjenløsningen på er å innvie seg til Jehova og bli døpt. Dåpen viser at ‘vi hører Jehova til’. (Rom 14:8) Den er et symbol på vår bønn til Gud om en god samvittighet. (1. Pet 3:21) Jehova besvarer denne bønnen ved å anvende Kristi offers rensende blod til gagn for oss. Vi har full tillit til at han vil gi oss alt det han har lovt. – Rom 8:32.

På hvilke måter viser vi at vi er takknemlige for gjenløsningen? (Se avsnittene 13 og 14)

14. Hvorfor skal vi elske vår neste?

14 Men det er også en annen måte vi  bør vise vår takknemlighet for gjenløsningen på. Siden alt Jehova gjør, er basert på kjærlighet, er det hans vilje at alle som tilber ham, har kjærlighet som sin viktigste egenskap. (1. Joh 4:8–11) Når vi elsker vår neste, viser vi at vi ønsker å være barn av vår himmelske Far. (Matt 5:43–48) Det eneste budet som er større enn budet om at vi skal elske vår neste, er budet om at vi skal elske Jehova. (Matt 22:37–40) En viktig måte å vise nestekjærlighet på er å forkynne det gode budskap om Guds rike. Når vi viser våre medmennesker kjærlighet, etterligner vi Gud. Vår kjærlighet til Gud blir faktisk «gjort fullkommen i oss» når vi er lydige mot budet om å elske andre, spesielt våre brødre. – 1. Joh 4:12, 20.

GJENLØSNINGEN FØRER TIL «TIDER MED NY STYRKE» FRA JEHOVA

15. (a) Hvilke velsignelser får vi av Jehova nå? (b) Hvilke velsignelser venter oss?

15 Når vi viser tro på gjenløsningen, blir det mulig for oss å bli tilgitt fullstendig. Guds Ord forsikrer oss om at syndene våre kan bli «strøket ut». (Les Apostlenes gjerninger 3:19–21.) Som vi har sett på tidligere, gjør gjenløsningen det mulig for Jehova å adoptere sine åndssalvede tjenere, slik at de blir hans barn. (Rom 8:15–17) Når det gjelder dem av oss som er av de «andre sauer», er det som om Jehova har gjort klart et adopsjonsbevis med navnet vårt på. Etter at vi har blitt fullkomne og har bestått den endelige prøven, vil Jehova i billedlig forstand underskrive adopsjonsbeviset og dermed adoptere oss som sine elskede jordiske barn. (Rom 8:20, 21; Åp 20:7–9) Den kjærlighet Jehova har til sine barn, er evig. De velsignelsene som gjenløsningen fører til, vil vare for bestandig. (Hebr 9:12) Denne gaven kommer aldri til å miste sin verdi. Ingen vil kunne ta den fra oss.

16. Hvordan gjør gjenløsningen det mulig for oss å bli virkelig frie?

16 Det er ingenting Djevelen kan gjøre for å hindre at alle som oppriktig angrer sine synder, til slutt blir en del av Jehovas familie. Jesus kom til jorden og døde «én gang for alle». Løsepengen har altså blitt betalt for alltid. (Hebr 9:24–26) Adam gav oss døden i arv, men Kristi gjenløsningsoffer vil gi oss evig liv. Takket være gjenløsningen har vi blitt frigjort fra Satans verden, og vi lever ikke lenger i frykt for døden. – Hebr 2:14, 15.

17. Hva betyr Jehovas kjærlighet for deg?

17 Guds løfter er fullstendig pålitelige. I likhet med naturlovene, som er uforanderlige, kommer Jehova aldri til å forandre seg. Han vil aldri svikte oss. (Mal 3:6) Jehova gir oss mye mer enn den gaven som livet er. Han gir oss sin kjærlighet. «Vi har selv lært å kjenne og har trodd på den kjærlighet som Gud har i vårt tilfelle. Gud er kjærlighet.» (1. Joh 4:16) Hele jorden vil bli et vakkert paradis, og alle på jorden vil gjenspeile Guds kjærlighet. Da vil alle Guds tjenere i himmelen og på jorden si: «Velsignelsen og herligheten og visdommen og takksigelsen og æren og makten og styrken tilkommer vår Gud for evig og alltid. Amen.» – Åp 7:12.