Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 STUDIEARTIKKEL 23

«Pass på at ingen får fanget dere»!

«Pass på at ingen får fanget dere»!

«Pass på at ingen får fanget dere ved hjelp av filosofi og tomt bedrag som bygger på menneskers tradisjon.» – KOL 2:8.

SANG 96 Guds egen bok – en skatt

INTRODUKSJON *

1. Hvordan prøver Satan å ‘fange’ sinnet vårt, ifølge Kolosserne 2:4, 8?

SATAN har som mål å få oss til å vende Jehova ryggen. For å nå dette målet prøver han å påvirke tankene våre – på en måte fange sinnet vårt – og få oss til å tenke slik han vil. Han prøver å overtale eller lure oss til å følge ham ved å appellere til våre ønsker og lyster. – Les Kolosserne 2:4, 8.

2, 3. (a) Hvorfor bør vi merke oss advarselen i Kolosserne 2:8? (b) Hva skal vi se på i denne artikkelen?

2 Står vi virkelig i alvorlig fare for å bli villedet av Satan? Ja, det gjør vi! Husk at Paulus ikke skrev advarselen i Kolosserne 2:8 til ikke-troende. Han skrev den til kristne som hadde blitt salvet med hellig ånd. (Kol 1:2, 5) Disse kristne var i fare den gangen, og vi er i enda større fare i dag. (1. Kor 10:12) Hvorfor er vi det? Satan har fått sitt virkeområde begrenset til jorden, og han fokuserer på å villede Guds lojale tjenere. (Åp 12:9, 12, 17) Dessuten lever vi i en tid da «onde mennesker og bedragere» går «fra vondt til verre». – 2. Tim 3:1, 13.

3 I denne artikkelen skal vi se på hvordan Satan bruker «tomt bedrag» for å prøve å påvirke måten vi tenker på. Vi skal lære om tre av hans «listige angrep», eller «knep». (Ef 6:11; fotn.) I den neste artikkelen skal vi ta for oss hvordan vi kan motvirke negative virkninger som taktikkene hans kan ha hatt på vår tankegang. Men først skal vi se på hva vi kan lære av den måten Satan villedet israelittene på  etter at de hadde kommet inn i det lovte land.

FRISTET TIL Å DRIVE AVGUDSDYRKELSE

4–6. Hvilken forandring måtte israelittene gjøre når det gjaldt jordbruk, da de kom inn i det lovte land, ifølge 5. Mosebok 11:10–15?

4 Satan fristet på en utspekulert måte israelittene til å drive avgudsdyrkelse. Hvordan gikk han fram? Han utnyttet deres behov for å skaffe seg mat. Da israelittene kom inn i det lovte land, måtte de forandre jordbruksmetodene sine. I Egypt hadde de vannet jorden ved å bruke vann fra Nilen. Men i det lovte land var ikke jordbruket basert på vann fra et stort elvesystem, men på regn som falt i regntidene, og på dugg. (Les 5. Mosebok 11:10–15; Jes 18:4, 5) Israelittene måtte derfor lære seg nye jordbruksmetoder. Det ville ikke bli lett å gjøre det, for de fleste av dem som hadde erfaring med jordbruk, hadde dødd i ødemarken.

Hvordan klarte Satan å forandre tenkemåten til israelittiske jordbrukere? (Se avsnittene 4–6) *

5 Jehova forklarte sitt folk at omstendighetene deres hadde forandret seg. Så la han til denne advarselen, som ved første øyekast kanskje ikke ser ut til å ha noe med jordbruk å gjøre: «Pass på at dere ikke lar hjertet føre dere på avveier, så dere tilber andre guder og bøyer dere for dem.» (5. Mos 11:16, 17) Hvorfor advarte Jehova israelittene mot å tilbe falske guder samtidig som han snakket om at de måtte lære seg nye jordbruksmetoder?

6 Jehova visste at israelittene ville føle seg fristet til å lære noen lokale jordbruksmetoder av de hedenske menneskene som bodde rundt dem. Siden disse naboene hadde mye mer erfaring med jordbruk enn det israelittene hadde,  kunne Guds folk lære noen nyttige metoder av dem. Men det var en fare ved det: De kanaaneiske jordbrukerne trodde på Baal, og det påvirket måten de tenkte på. De så på Baal som himmelens eier og som den som ga regn. Jehova ville ikke at hans folk skulle bli bedratt av slike falske trosoppfatninger. Men gang på gang valgte israelittene å tilbe Baal. (4. Mos 25:3, 5; Dom 2:13; 1. Kong 18:18) Vi skal nå se på hvordan Satan klarte å fange israelittene.

TRE TAKTIKKER SATAN BRUKTE FOR Å FANGE ISRAELITTENE

7. Hva ble en trosprøve for israelittene da de kom inn i det lovte land?

7 Den første taktikken Satan brukte, gikk ut på å appellere til et normalt ønske om å se landet bli vannet av regn. Fra slutten av april til slutten av september regnet det veldig lite i det lovte land. For at avlingene skulle bli gode og israelittene skulle overleve, var de avhengige av det regnet som vanligvis startet rundt oktober. Satan lurte israelittene til å tro at de for å få gode avlinger måtte følge de samme skikkene som de hedenske naboene sine. Disse naboene trodde at de måtte utføre visse ritualer for å få gudene sine til å sende det nødvendige regnet. Israelitter som manglet tro på Jehova, trodde at dette var den eneste måten å unngå langvarig tørke på, så de utførte hedenske ritualer til ære for den falske guden Baal.

8. Hvilken annen taktikk brukte Satan? Forklar.

8 En annen taktikk Satan brukte overfor israelittene, var å appellere til umoralske lyster. De hedenske nasjonene utførte avskyelige umoralske handlinger som en del av sin gudedyrkelse. Denne perverse formen for gudedyrkelse innbefattet mannlig og kvinnelig tempelprostitusjon. Homoseksuelle handlinger og andre former for seksuell umoral ble ikke bare tolerert, men ble noe helt normalt! (5. Mos 23:17, 18; 1. Kong 14:24) Hedningene trodde at disse ritualene motiverte gudene deres til å gjøre landet fruktbart. Mange israelitter følte seg tiltrukket av hedningenes umoralske ritualer og lot seg lure til å tjene falske guder. I virkeligheten ble de fanget av Satan.

9. Hvordan sørget Satan for at israelittene fikk et uklart bilde av Jehova, ifølge Hosea 2:16, 17?

9 Den tredje taktikken Satan brukte, var å sørge for at israelittene fikk et uklart bilde av Jehova. På profeten Jeremias tid sa Jehova at falske profeter fikk hans folk til å glemme hans navn «på grunn av Baal». (Jer 23:27) Det ser ut til at Guds folk stort sett sluttet å bruke Jehovas navn og erstattet det med navnet Baal, som betyr «eier», «herre» eller «mester». Dette gjorde det vanskelig for israelittene å skille mellom Jehova og Baal og gjorde det dermed lettere for dem å blande ritualene fra Baal-dyrkelsen med tilbedelsen av Jehova. – Les Hosea 2:16, 17 og fotnoten.

SATANS TAKTIKKER I VÅR TID

10. Hvilke taktikker bruker Satan i dag?

10 Satan bruker de samme taktikkene i vår tid. Han fanger mennesker ved å appellere til naturlige ønsker, få seksuell umoral til å virke akseptabelt og sørge for at folk får et uklart bilde av Jehova. La oss se på den sistnevnte taktikken først.

11. Hvordan har Satan sørget for at folk har fått et uklart bilde av Jehova?

11 Satan sørger for at folk får et uklart  bilde av Jehova. Etter apostlenes død begynte noen som hevdet at de var kristne, å spre falsk lære. (Apg 20:29, 30; 2. Tess 2:3) Disse frafalne begynte å gi folk et uklart bilde av hvem den eneste sanne Gud er. De sluttet for eksempel å bruke Guds navn når de laget avskrifter av Bibelen, og foretrakk slike ord som «Herren». Ved å fjerne Guds personlige navn og erstatte det med «Herren» gjorde de det vanskelig for en bibelleser å se at Jehova er en annen enn andre «herrer» som er nevnt i Bibelen. (1. Kor 8:5) De brukte samme ord, «Herren», både om Jehova og om Jesus, noe som gjorde det vanskelig å forstå at Jehova og hans Sønn er forskjellige personer, og at Jehova har en høyere posisjon enn Sønnen. (Joh 17:3) Denne forvirringen bidro til at treenighetslæren oppsto – en lære som ikke har grunnlag i Guds Ord. Den har ført til at mange oppfatter Gud som et mysterium og tror at det er umulig å lære ham å kjenne. Denne oppfatningen er fullstendig feil! – Apg 17:27.

Hvordan har Satan brukt falsk religion til å appellere til umoralske lyster? (Se avsnitt 12) *

12. Hva har falske religioner fremmet, og hva har dette ført til, slik det framgår av Romerne 1:28–31?

12 Satan appellerer til umoralske lyster. På israelittenes tid brukte Satan falsk religion til å fremme umoral. I vår tid gjør han det samme. Falske religioner tolererer og til og med fremmer umoralsk oppførsel – de får det til å virke normalt og akseptabelt. Det gjør at mange som hevder å tjene Gud, ikke følger hans klare moralnormer. I sitt brev til romerne beskrev Paulus hva dette har ført til. (Les Romerne 1:28–31.) Blant «det som ikke sømmer seg», er alle former for seksuell umoral, deriblant homoseksuelle handlinger. (Rom 1:24–27, 32; Åp 2:20) Så viktig det er at vi holder oss til Bibelens klare lære!

13. Hvilken annen taktikk bruker Satan?

13 Satan appellerer til naturlige ønsker. Vi har et naturlig ønske om å lære oss ferdigheter som kan hjelpe oss til å forsørge oss selv og familien vår. (1. Tim 5:8) Ofte kan vi skaffe oss slike ferdigheter ved å gå på skole og ta skolearbeidet alvorlig. Men vi må være forsiktige.  Utdanningssystemet i mange land er lagt opp slik at elevene ikke bare lærer praktiske ferdigheter, men også menneskelig filosofi. Elever blir oppmuntret til å sette spørsmålstegn ved Guds eksistens og til å se bort fra det Bibelen sier. De blir fortalt at evolusjonsteorien er den eneste intelligente forklaringen på livets opprinnelse. (Rom 1:21–23) Slike oppfatninger er i strid med «Guds visdom». – 1. Kor 1:19–21; 3:18–20.

14. Hva gir menneskelig filosofi næring til?

14 Menneskelig filosofi ser bort fra Jehovas rettferdige normer eller er i strid med dem. Den gir ikke næring til Guds ånds frukt, men til «gjerninger som kommer fra den fysiske menneskenaturen». (Gal 5:19–23) Den gjør folk stolte og arrogante, og resultatet er at de blir egoistiske. (2. Tim 3:2–4) Disse egenskapene er det motsatte av den ydmyke og beskjedne holdningen som Guds tjenere blir oppfordret til å ha. (2. Sam 22:28) Noen kristne som har tatt universitetsutdannelse, har latt seg forme av menneskers tanker istedenfor Guds tanker. La oss se på et eksempel på hva som kan skje hvis vi ikke er på vakt mot denne faren.

Hvordan kan vi bli bedratt av menneskelig filosofi? (Se avsnittene 14–16) *

15, 16. Hva lærer vi av det en søster erfarte?

15 En søster som har vært i heltidstjenesten i mer enn 15 år, sier: «Som døpt vitne hadde jeg lest og hørt om farene ved å ta universitetsutdannelse, men jeg ignorerte disse advarslene. Jeg tenkte at rådene ikke var relevante i mitt  tilfelle.» Hvilke utfordringer møtte hun? Hun innrømmer: «Studiene tok så mye tid og krefter at jeg hadde det for travelt til å be lange bønner til Jehova, slik jeg hadde gjort før. Jeg var for sliten til å snakke med andre om Bibelen og for trøtt til å forberede meg godt til møtene. Da det gikk opp for meg at det at jeg var oppslukt av høyere utdannelse, var i ferd med å skade mitt forhold til Jehova, skjønte jeg heldigvis at jeg måtte slutte. Og det gjorde jeg.»

16 Hvilken virkning hadde høyere utdannelse på denne søsterens måte å tenke på? Hun sier: «Jeg må med skam innrømme at den utdannelsen jeg satset på, lærte meg å være kritisk til andre, spesielt mine brødre og søstre. Jeg begynte å forvente for mye av dem og å trekke meg unna dem. Det tok lang tid før jeg lærte meg å tenke annerledes igjen. Denne tiden i livet mitt viste meg hvor farlig det er å ignorere de advarslene vår himmelske Far gir oss gjennom sin organisasjon. Jehova kjente meg bedre enn jeg kjente meg selv. Om jeg bare hadde hørt på ham!»

17. (a) Hva bør vi være fast bestemt på? (b) Hva skal vi se på i den neste artikkelen?

17 Vær fast bestemt på at Satans verden aldri skal få fange deg «ved hjelp av filosofi og tomt bedrag». Vær hele tiden på vakt mot Satans taktikker. (1. Kor 3:18; 2. Kor 2:11) La ham aldri få gi deg et uklart bilde av Jehova. Følg Jehovas høye moralnormer. Og ikke la Satan lure deg til å ignorere Jehovas veiledning. Men hva om du oppdager at du allerede har blitt påvirket av denne verdens tenkemåte? Den neste artikkelen viser hvordan Guds Ord kan hjelpe oss til å «rive ned» selv slike «sterkt befestede ting» som dypt rotfestede tanker og vaner. – 2. Kor 10:4, 5.

SANG 49 Vi vil glede Jehovas hjerte

^ avsn. 5 Satan er en mester i å bedra mennesker. Han har lurt mange til å tro at de er frie, når de i virkeligheten er fanget av ham. Denne artikkelen handler om noen av de taktikkene Satan bruker for å villede folk.

^ avsn. 48 BILDEBESKRIVELSE: Israelitter er sammen med kanaaneere som prøver å overtale dem til å være med på Baal-dyrkelse og begå umoral.

^ avsn. 51 BILDEBESKRIVELSE: En reklameplakat fra en kirke som aksepterer homoseksuelle handlinger.

^ avsn. 53 BILDEBESKRIVELSE: En ung søster har begynt på universitetet. Hun og medstudentene lar seg bedra av det læreren sier om at vitenskap og teknologi kan løse alle menneskehetens problemer. Senere, på et møte i Rikets sal, er hun uinteressert og kritisk.