Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Takknemlige for Guds ufortjente godhet

Takknemlige for Guds ufortjente godhet

«Vi har alle fått ... ufortjent godhet på ufortjent godhet.» – JOH 1:16.

SANGER: 95, 13

1, 2. (a) Gjenfortell Jesu illustrasjon om mannen som eide en vingård. (b) Hvordan framhever illustrasjonen egenskapene gavmildhet og ufortjent godhet?

EN SOM eide en vingård, gikk til torget tidlig en morgen for å leie inn arbeidere til vingården sin. De han fant, godtok lønnen han tilbød dem, og drog for å arbeide. Men eieren av vingården trengte flere arbeidere, så han drog tilbake til torget flere ganger i løpet av dagen og leide inn flere og flere menn. Han sa til alle, også dem han leide inn sent på ettermiddagen, at de skulle få en lønn som var rett og rimelig. Da kvelden kom, samlet han arbeiderne for å gi dem lønn, og han gav hver enkelt samme beløp, enten de hadde jobbet mange timer eller bare én. Da de som hadde blitt leid inn først, oppdaget det, begynte de å klage. Eieren av vingården minnet dem på at de var blitt enige om lønnen, og spurte: «Har jeg ikke lov til å gjøre hva jeg vil, med mine egne ting? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god?» – Matt 20:1–15.

2 Jesu lignelse får oss til å tenke på en av Jehovas egenskaper som ofte blir nevnt i Bibelen – hans «ufortjente godhet». [1] (Les 2. Korinter 6:1.) Det kunne se ut til at de arbeiderne som bare hadde jobbet én time, ikke fortjente å få lønn  for en hel dags arbeid, men eieren av vingården viste dem godhet og gavmildhet utenom det vanlige. En greskkyndig sier om det greske ordet for «ufortjent godhet», som blir oversatt med «nåde» i mange bibeloversettelser: «Ordet innebærer tanken om godhet som blir vist noen uten at vedkommende har fortjent det.»

JEHOVAS SJENERØSE GAVE

3, 4. Hvorfor og hvordan har Jehova vist alle mennesker ufortjent godhet?

3 Bibelen snakker om «Guds ufortjente godhets frie gave». (Ef 3:7) Hvorfor og hvordan gir Jehova denne ‘frie gaven’? Hvis vi oppfylte alle Jehovas krav til punkt og prikke, ville hans godhet mot oss være fortjent. Men vi gjør jo ikke alt helt riktig. Som den vise kong Salomo skrev: «Det finnes ikke noe rettferdig menneske på jorden som bestandig gjør godt og ikke synder.» (Fork 7:20) Og apostelen Paulus sa: «Alle har syndet, og de når ikke opp til Guds herlighet», og «den lønn synden betaler, er døden». (Rom 3:23; 6:23a) Så det vi egentlig fortjener, er å dø.

4 Men i sin kjærlighet sendte Jehova «sin enbårne Sønn» til jorden for at han skulle dø for oss syndige mennesker. Ved å gjøre det viste han ufortjent godhet på en måte som ikke kan sammenlignes med noe annet. (Joh 3:16) Paulus skrev at Jesus ble «kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds ufortjente godhet skulle smake døden for hvert menneske». (Hebr 2:9) Ja, «den gave Gud gir, er evig liv ved Kristus Jesus, vår Herre». – Rom 6:23b.

5, 6. Hva fører det til når vi lar oss styre av (a) synden? (b) ufortjent godhet?

5 Hva er grunnen til at alle mennesker synder og dør? Bibelen forklarer at «døden ved den enes [Adams] overtredelse hersket som konge» over Adams etterkommere. (Rom 5:12, 14, 17) Men heldigvis kan vi velge å ikke la synden herske over oss, eller ha kontroll over oss. Ved å vise tro på Kristi gjenløsningsoffer velger vi å ha Jehovas ufortjente godhet som konge over oss. Paulus skrev: «Hvor synden ble stor, ble den ufortjente godhet enda større. Hvorfor? For at liksom synden hersket som konge sammen med døden, så skulle også den ufortjente godhet herske som konge ved rettferdighet med evig liv for øye ved Jesus Kristus, vår Herre.» – Rom 5:20, 21.

6 Selv om vi fortsatt er syndere, trenger vi ikke å resignere for synden og la den styre livet vårt. De gangene vi gir etter for synd, vil vi be Jehova om tilgivelse. Paulus advarte de kristne: «Synden må ikke bli herre over dere, ettersom dere ikke er under lov, men under ufortjent godhet.» (Rom 6:14) Hva fører det så til når vi er under Guds ufortjente godhet? Paulus forklarte: «Guds ufortjente godhet ... lærer oss å avvise ugudelighet og verdslige begjær og å leve i samsvar med et sunt sinn og rettferdighet og gudhengivenhet midt i den nåværende tingenes ordning.» – Tit 2:11, 12.

JEHOVAS UFORTJENTE GODHET «KOMMER TIL UTTRYKK PÅ FORSKJELLIGE MÅTER»

7, 8. Hva betyr det at Jehovas ufortjente godhet «kommer til uttrykk på forskjellige måter»? (Se de første bildene i artikkelen.)

7 Apostelen Peter skrev: «Alt etter som hver enkelt har fått en gave, skal dere bruke den til å tjene hverandre som gode  forvaltere av Guds ufortjente godhet, som kommer til uttrykk på forskjellige måter.» (1. Pet 4:10) Hva betyr det at Jehovas ufortjente godhet kommer til uttrykk på forskjellige måter? Det betyr at uansett hva slags prøvelser vi møter i livet, kan Jehova sette oss i stand til å takle dem. (1. Pet 1:6) Det vil alltid finnes et uttrykk for Guds godhet som passer akkurat til den prøvelsen vi møter.

8 Ja, Jehovas ufortjente godhet kommer til uttrykk på forskjellige måter. Apostelen Johannes skrev: «Vi har alle fått ... ufortjent godhet på ufortjent godhet.» (Joh 1:16) De forskjellige måtene Jehova viser godhet på, fører til at vi får mange velsignelser. Vi skal nå se på noen av dem.

9. Hva er én måte vi nyter godt av Jehovas ufortjente godhet på, og hvordan kan vi vise at vi er takknemlige for dette?

9 Vi får tilgivelse for våre synder. På grunn av Jehovas ufortjente godhet får vi tilgivelse for våre synder, hvis vi angrer og fortsetter å anstrenge oss hardt for å stå imot våre syndige tilbøyeligheter. (Les 1. Johannes 1:8, 9.) Guds barmhjertighet bør fylle oss med takknemlighet og motivere oss til å ære ham. Paulus skrev til salvede kristne: «[Jehova] har utfridd oss av mørkets myndighet og overført oss til sin elskede Sønns rike; ved hjelp av ham har vi vår utfrielse ved en løsepenge, tilgivelsen for våre synder.» (Kol 1:13, 14) Det at vi får tilgivelse for våre synder, åpner døren til mange andre fantastiske velsignelser.

10. Hva kan vi glede oss over å ha på grunn av Guds ufortjente godhet?

10 Vi kan ha et fredelig forhold til Gud. Siden vi er født som syndere, er vi født som fiender av Gud. Paulus skrev at «vi var fiender» av Gud, men «ble forlikt med Gud ved hans Sønns død». (Rom 5:10) Denne forlikelsen gjør at vi kan ha fred med Jehova. Paulus knyttet dette privilegiet til Jehovas ufortjente godhet da han sa: «La oss [Kristi salvede brødre] derfor, nå som vi er blitt erklært rettferdige som følge av tro, ha fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, gjennom hvem vi også ved tro har oppnådd adgang til denne ufortjente godhet som vi nå står i.» (Rom 5:1, 2) For en velsignelse dette er!

Måter Gud viser ufortjent godhet på: Lar mennesker få høre det gode budskap (Se avsnitt 11)

11. Hvordan fører de salvede de «andre sauer» til rettferdighet?

11 Vi blir ført til rettferdighet. Vi er alle sammen urettferdige av natur. Men profeten Daniel forutsa at i endens tid skulle «de som har innsikt», den salvede rest, ‘føre de mange til rettferdighet’. (Les Daniel 12:3.) Ved hjelp av sitt forkynnelses- og undervisningsarbeid har de hjulpet millioner av «andre sauer» til å bli rettferdige i Jehovas øyne. (Joh 10:16) Men dette har bare vært mulig på grunn av Jehovas ufortjente godhet. Paulus forklarte: «Det er som en fri gave at de blir erklært rettferdige ved hans [Guds] ufortjente godhet gjennom utfrielsen ved løsepengen som er betalt av Kristus Jesus.» – Rom 3:23, 24.

Lar oss få be til ham (Se avsnitt 12)

12. Hvordan er bønn knyttet til Guds ufortjente godhet?

12 Vi kan tre fram for Guds trone i bønn. Jehova lar oss i sin ufortjente godhet tre fram for hans himmelske trone i bønn. Paulus omtaler faktisk Jehovas trone som «den ufortjente godhets trone», og han oppfordrer oss til å tre fram for den «med frimodighet i tale». (Hebr 4:16a) Jehova har gitt oss dette privilegiet  gjennom sin Sønn, «ved hvem vi har denne frimodighet i tale og adgang med tillit ved vår tro på ham». (Ef 3:12) Det at vi har fri adgang til Jehova i bønn, er virkelig et enestående uttrykk for hans ufortjente godhet.

Gir hjelp i rette tid (Se avsnitt 13)

13. Hvordan kan Jehovas ufortjente godhet gjøre at vi får «hjelp i rette tid»?

13 Vi kan få hjelp i rette tid. Paulus oppfordret oss til å føle oss fri til å vende oss til Jehova i bønn «for at vi skal få barmhjertighet og finne ufortjent godhet til hjelp i rette tid». (Hebr 4:16b) Når som helst vi opplever prøvelser eller vanskeligheter i livet, kan vi rope til Jehova om hans barmhjertige hjelp. Selv om vi ikke fortjener det, besvarer han bønnene våre, ofte ved å bruke våre brødre og søstre, slik at «vi kan ... være ved godt mot og si: ‘Jehova er min hjelper; jeg vil ikke være redd. Hva kan et menneske gjøre meg?’» – Hebr 13:6.

14. Hva får Jehovas ufortjente godhet ham til å gjøre når vi har et sønderbrutt hjerte?

14 Vårt hjerte kan bli trøstet. En stor velsignelse vi får som følge av Jehovas ufortjente godhet, er at han trøster oss når vi har et sønderbrutt hjerte. (Sal 51:17) Paulus skrev til de kristne i Tessalonika, som ble forfulgt: «Måtte vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og ved ufortjent godhet har gitt evig trøst og et godt håp, trøste deres hjerter og gjøre dere faste.» (2. Tess 2:16, 17) Så trøstende det er å vite at Jehovas store godhet får ham til å vise oss kjærlig omsorg!

15. Hvilket håp har vi på grunn av Guds ufortjente godhet?

15 Vi har håp om evig liv. Som syndere har vi i utgangspunktet ikke noe håp. (Les Salme 49:7, 8.) Men Jehova har gitt oss et strålende håp. Jesus lovte sine disipler: «Dette er min Fars vilje,  at enhver som ser Sønnen og viser tro på ham, skal ha evig liv.» (Joh 6:40) Ja, håpet om evig liv er en gave, et fantastisk uttrykk for Guds ufortjente godhet. Paulus, som var klar over dette, sa: «Guds ufortjente godhet, som bringer frelse til alle slags mennesker, er blitt tilkjennegitt.» – Tit 2:11.

VI MÅ IKKE MISBRUKE GUDS UFORTJENTE GODHET

16. Hvordan misbrukte noen av de første kristne Guds ufortjente godhet?

16 Jehovas ufortjente godhet fører til mange velsignelser for oss. Men vi bør ikke gå ut fra at hans ufortjente godhet får ham til å tolerere all slags oppførsel. Blant de første kristne var det noen som prøvde å vende «Guds ufortjente godhet til en unnskyldning for løsaktig oppførsel». (Jud 4) Disse troløse kristne tenkte tydeligvis at de kunne synde og så regne med at Jehova ville tilgi dem. De prøvde til og med å få sine brødre til å tenke og handle som dem. Også i dag er det noen som «med forakt har krenket den ufortjente godhets ånd» på denne måten. – Hebr 10:29.

17. Hvilken alvorlig veiledning kom Peter med?

17 I dag har Satan fått noen kristne til å tro at de på grunn av Jehovas barmhjertighet kan synde og automatisk bli tilgitt. Men selv om Jehova er villig til å tilgi syndere som angrer, forventer han at vi gjør alt vi kan for å kjempe mot våre syndige tilbøyeligheter. Han inspirerte Peter til å skrive: «Dere elskede, når dere har denne forhåndskunnskap, så vær på vakt, for at dere ikke skal bli ført på avveier sammen med dem ved villfarelsen til dem som trosser lov, og komme bort fra deres egen standhaftighet. Nei, fortsett i stedet å vokse i vår Herre og Frelser Jesu Kristi ufortjente godhet og kunnskap.» – 2. Pet 3:17, 18.

UFORTJENT GODHET MEDFØRER ANSVAR

18. Hva forplikter Jehovas ufortjente godhet oss til?

18 Vi er takknemlige for Guds godhet, og vi forstår at vi skylder ham og våre medmennesker å bruke våre gaver til å ære Gud og hjelpe andre. På hvilke måter? Paulus svarer: «Ettersom vi da har gaver som er forskjellige alt etter den ufortjente godhet som er gitt oss, enten det er ... en tjeneste, så la oss ta vare på denne tjenesten; eller den som underviser, la ham ta vare på sin undervisning; eller den som formaner, la ham ta vare på sin formaning; ... den som viser barmhjertighet, la ham gjøre det med glede.» (Rom 12:6–8) Den ufortjente godhet Jehova viser oss, forplikter oss til å holde oss travelt opptatt i tjenesten, til å undervise andre i Bibelen, til å oppmuntre våre brødre og søstre og til å tilgi alle som begår en urett mot oss.

19. Hvilket ansvar som vi har, blir drøftet i den neste artikkelen?

19 Vår takknemlighet for Guds store kjærlighet motiverer oss til å gjøre alt vi kan for å «avlegge et grundig vitnesbyrd om det gode budskap om Guds ufortjente godhet». (Apg 20:24) Hva dette ansvaret innebærer, blir grundig drøftet i den neste artikkelen.

^ [1] (Avsnitt 2) Se artikkelen «Ufortjent godhet» i Innsikt i De hellige skrifter, bind 2, side 1148.