Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 HVA SKAL TIL FOR Å BLI LYKKELIG?

Håp

Håp

«[Jeg har] tanker om fred, og ikke om ulykke, for å gi dere en framtid og et håp.» – Jeremia 29:11.

 HÅP ER BLITT OMTALT SOM LIVETS NÆRING. Og boken Hope in the Age of Anxiety sier: «[Håp] er den beste medisin for å takle hjelpeløshet, fremmedgjøring og frykt.»

Bibelen viser at vi mennesker trenger et håp. Samtidig advarer den oss mot å ha falske forhåpninger. Salme 146:3 sier: «Sett ikke deres lit til fornemme, eller til en menneskesønn, hos hvem det ikke er frelse.» Så istedenfor å håpe på at mennesker skal klare å løse problemene i verden, gjør vi lurt i å stole på Skaperen, som har makt til å oppfylle alle sine løfter. Hva har han lovt? Jo, at det skal bli ...

SLUTT PÅ DET ONDE. DE RETTFERDIGE SKAL FÅ OPPLEVE VARIG FRED: Salme 37:10, 11 står det: «Bare en liten stund til, og den onde er ikke mer ... Men de saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» Og i vers 29 står det at «de rettferdige» skal bo på jorden «for evig».

SLUTT PÅ KRIG: «[Jehova] får kriger til å opphøre til jordens ytterste ende. Buen bryter han av, og spydet hogger han i stykker; vognene brenner han opp i ilden.» – Salme 46:9.

SLUTT PÅ SYKDOM, LIDELSE OG DØD: «Guds telt er hos menneskene ... Og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer.» – Åpenbaringen 21:3, 4.

MER ENN NOK MAT TIL ALLE: «Det skal bli rikelig med korn på jorden; på fjellenes topp skal det være en overflod.» – Salme 72:16.

ET RETTFERDIG STYRE MED EN VERDENSREGJERING – KRISTI RIKE: «Det ble gitt [Jesus Kristus] herredømme og verdighet og rike, for at alle folk, folkegrupper og tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et herredømme som varer til uavgrenset tid og ikke skal forgå, og hans rike er et rike som ikke skal bli ødelagt.» – Daniel 7:14.

Kan vi stole på disse løftene? Da Jesus var på jorden, viste han tydelig at han var den som var utpekt til å bli Konge. Han helbredet syke, ga mat til fattige og oppreiste døde. Men noe som var enda viktigere, var det han lærte folk, for eksempel prinsipper som gjør at mennesker kan leve sammen i fred og enhet for evig. Jesus forutsa også framtidige hendelser, blant annet hendelser som skulle kjennetegne de siste dager for den nåværende verden.

KRITISKE TIDER FØR FREDELIGE FORHOLD

Jesus forutsa ikke at de siste dager skulle kjennetegnes av fred og sikkerhet, men av det stikk motsatte! Han fortalte om flere ting som til sammen skulle utgjøre et tegn på «avslutningen på tingenes ordning», blant annet internasjonale kriger, matmangel, epidemier og store jordskjelv. (Matteus 24:3, 7; Lukas 21:10, 11; Åpenbaringen 6:3–8) Jesus sa også: «På grunn av den tiltagende lovløshet skal kjærligheten kjølne hos de fleste.» – Matteus 24:12.

At kjærligheten har kjølnet, er nå tydelig på mange måter. I 2. Timoteus 3:1–5 utdyper en annen bibelskribent dette og sier at mange i «de siste dager» skulle være overdrevent opptatt av seg selv, penger og fornøyelser. De skulle være arrogante og voldsomme. Familier skulle mangle naturlig hengivenhet, og barn skulle være ulydige mot foreldrene sine. Religiøst hykleri skulle være vanlig.

Disse kritiske forholdene bekrefter at denne verden er inne i sine siste dager. De bekrefter også at den freden som Rikets styre vil føre til, er nær. I sin profeti om de siste dager kom Jesus dessuten med denne forsikringen: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» – Matteus 24:14.

Dette gode budskapet utgjør en advarsel til dem som gjør det som er galt, og gir håp til de rettferdige, som blir forsikret om at alt det Gud har lovt, snart vil bli til virkelighet. Har du lyst til å vite mer om disse løftene? Da bør du lese baksiden av dette bladet.