Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  August 2010

Hva tror Jehovas vitner?

Hva tror Jehovas vitner?

Det er ikke noen hemmelighet hva Jehovas vitner tror, for litteraturen deres er lett tilgjengelig på mange hundre språk. Her er en kort oversikt over noen av de viktigste trosoppfatningene deres.

1. Bibelen

Jehovas vitner tror at «hele Skriften er inspirert av Gud». (2. Timoteus 3:16) Jason D. BeDuhn, som er førsteamanuensis i religionsforskning, skrev: «[Jehovas vitner har basert] sitt system for lære og trosutøvelse på Bibelens råmateriale, uten at de på forhånd har gjort seg opp en bestemt mening om hva de kommer til å finne der.» De justerer sine trosoppfatninger etter Bibelen – de tolker den ikke for å få den til å passe med det de tror. Samtidig er de klar over at ikke alt i Bibelen skal tas bokstavelig. De sju skapelsesdagene er for eksempel symbolske og står for lange tidsperioder. – 1. Mosebok 1:31; 2:4.

2. Skaperen

Den sanne Gud har gitt seg selv et personlig navn – Jehova (eller Jahve, som noen av vår tids forskere foretrekker) – som skiller ham ut fra falske guder. * (Salme 83:18) Den hebraiske formen av Guds navn forekommer omkring 7000 ganger i Bibelens grunntekst. Jesus understreket betydningen av dette navnet da han i bønnen Fadervår sa: «La ditt navn holdes hellig.» (Matteus 6:9, NO 1978/85) Gud krever med rette udelt hengivenhet. Vitnene bruker derfor ingen ikoner eller bilder i tilbedelsen. – 1. Johannes 5:21.

«Faderen er større enn jeg.» – Johannes 14:28

3. Jesus Kristus

Han er Frelseren, «Guds Sønn» og «all skapnings førstefødte». (Johannes 1:34; Kolosserne 1:15; Apostlenes gjerninger 5:31) Som en som er skapt, er han ikke en del av en treenighet. «Faderen er større enn jeg», sa Jesus. (Johannes 14:28) Jesus var i himmelen før han kom til jorden, og etter sin offerdød og oppstandelse vendte han tilbake til himmelen. «Ingen kommer til Faderen uten gjennom [ham].» – Johannes 14:6.

 4. Guds rike

Dette er en reell himmelsk regjering med en Konge – Jesus Kristus – og 144 000 medregenter, som er «kjøpt fra jorden». (Åpenbaringen 5:9, 10; 14:1, 3, 4; Daniel 2:44; 7:13, 14) De skal herske over jorden, som vil bli renset for all ondskap, og som vil bli bebodd av millioner av mennesker som tjener Gud. – Ordspråkene 2:21, 22.

5. Jorden

I Forkynneren 1:4 står det: «Jorden står for evig.» (Bibelen – Guds Ord [2007]) Etter at de onde er blitt tilintetgjort, kommer jorden til å bli gjort til et paradis og bli bebodd for evig av rettferdige mennesker. (Salme 37:10, 11, 29) Da vil de ordene Jesus sa i bønn til Gud, bli oppfylt: «La din vilje skje på jorden.» – Matteus 6:10, NO 1978/85.

6. Bibelens profetier

’Gud kan ikke lyve.’ (Titus 1:2) Det han forutsier, vil derfor alltid gå i oppfyllelse. Det gjelder også de bibelske profetiene som har med enden for den nåværende verden å gjøre. (Jesaja 55:11; Matteus 24:3–14) Hvem kommer til å overleve den kommende ødeleggelsen? «Den som gjør Guds vilje, blir for evig», står det i 1. Johannes 2:17.

7. Myndighetene

«Betal tilbake til keiseren de ting som keiserens er, men til Gud de ting som Guds er», sa Jesus. (Markus 12:17) Jehovas vitner adlyder derfor landets lover så sant disse ikke kommer i konflikt med Guds lover. – Apostlenes gjerninger 5:29; Romerne 13:1–3.

«Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» – Matteus 24:14

8. Forkynnelse

Jesus forutsa at «dette gode budskap om riket» skulle bli forkynt over hele jorden før enden på den nåværende verden. (Matteus 24:14) Jehovas vitner ser det som en ære å være med på dette livreddende arbeidet. Om folk vil høre eller ikke, er naturligvis deres eget valg. Bibelen sier: «La enhver som ønsker det, ta livets vann for intet.» – Åpenbaringen 22:17.

9. Dåp

Jehovas vitner døper bare dem som på grunnlag av et grundig studium av Bibelen ønsker å tjene Gud som et av hans vitner. (Hebreerne 12:1) Disse blir døpt i vann som symbol på sin personlige innvielse til Gud. – Matteus 3:13, 16; 28:19.

10. Skillet mellom presteskap og lekfolk

’Dere er alle brødre’, sa Jesus til sine etterfølgere. (Matteus 23:8) Ingen av de første kristne, bibelskribentene innbefattet, var noen del av en presteklasse. Jehovas vitner følger dette bibelske mønsteret.

^ avsn. 4 Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85 bruker for eksempel formen «Jahve» i fotnoten til 2. Mosebok 3:14. Jehovas vitner har ikke funnet på navnet «Jehova». For flere hundre år siden ble Guds navn gjengitt med «Jehova» på en rekke ikke-bibelske språk, for eksempel engelsk og tysk. Dessverre har noen bibeloversettere i nyere tid erstattet Guds navn med titler som «Gud» og «Herren» og har dermed vist alvorlig mangel på respekt for Bibelens Forfatter.