Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk
Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over Apostlenes gjerninger

 • A. Forberedelser til et verdensomfattende forkynnelsesarbeid (1:1–8)

  • Stilet til Teofilus (1:1, 2)

  • Jesus viser seg i 40 dager og forteller om Guds rike (1:3)

  • Jesus gir apostlene befaling om å bli i Jerusalem og vente på den lovte hellige ånd (1:4, 5)

  • Jesus svarer på apostlenes spørsmål om når riket skal bli gjenopprettet for Israel (1:6, 7)

  • Jesus gir apostlene i oppdrag å være vitner om ham helt til de fjerneste områdene på jorden (1:8)

 • B. Fra Jesus blir tatt opp til himmelen, til hellig ånd blir utøst på pinsedagen i år 33 (1:9 til 2:13)

  • Jesus blir tatt opp til himmelen, og det blir gitt løfte om at han skal komme igjen på samme måte (1:9–11)

  • Apostlene kommer sammen for å be, sammen med Jesu mor og brødre (1:12–14)

  • Mattias blir valgt til å erstatte Judas som en av de tolv (1:15–26)

  • Hellig ånd blir utøst over disiplene, som begynner å snakke fremmede språk (2:1–4)

  • Jøder fra alle deler av Romerriket hører om Guds storslåtte gjerninger (2:5–13)

 • C. Forkynnelse i Jerusalem (2:14 til 3:26)

  • Peter viser til Joels profeti om at den hellige ånd skulle bli utøst, og om Jehovas store og strålende dag (2:14–21)

  • I sin tale kommer Peter med beviser fra Skriftene for at Jesus er blitt oppreist og gjort til både Herre og Kristus (2:22–36)

  • Folkemengdens reaksjon på Peters tale; omkring 3000 blir døpt (2:37–41)

  • Disiplene gleder seg over apostlenes undervisning og over å være sammen med hverandre (2:42–47)

  • Peter helbreder en lam tigger ved den tempelporten som ble kalt Den vakre porten (3:1–10)

  • Peter taler i Salomos søylegang (3:11–18)

  • Peter oppfordrer folket til å angre og vende om (3:19–26)

 • D. Forkynnelse trass i motstand (4:1 til 5:42)

  • Peter og Johannes blir arrestert; tallet på troende menn er nå omkring 5000 (4:1–4)

  • Peters forsvarstale overfor Sanhedrinet (4:5–22)

  • Disiplenes bønn om å fortsette å forkynne Guds ord med frimodighet (4:23–31)

  • Disiplene har alt felles (4:32–37)

  • Ananias og Saffira setter Jehovas ånd på prøve (5:1–11)

  • Apostlene gjør mange mirakler (5:12–16)

  • Apostlene blir fengslet, men en engel fra Jehova befrir dem (5:17–21a)

  • Apostlene blir ført fram for Sanhedrinet igjen (5:21b–32)

  • Gamaliels råd om ikke å «komme til å kjempe mot Gud» (5:33–40)

  • Apostlene forkynner i templet og fra hus til hus (5:41, 42)

 • E. Undervisningen i Guds ord kan ikke forsømmes (6:1 til 7:1)

  • Klager på utdelingen av mat til enker (6:1)

  • De tolv velger ut sju menn til å føre tilsyn med utdelingen av mat til enker (6:2–7)

  • Stefanus, en av de sju, blir anklaget for blasfemi og blir ført fram for Sanhedrinet (6:8 til 7:1)

 • F. Stefanus forsvarer sin tro overfor Sanhedrinet (7:2–60)

  • Gjennomgår patriarkenes tid (7:2–16)

  • Gjennomgår Moses’ liv som ung og som leder og israelittenes avgudsdyrkelse (7:17–43)

  • Peker på at Gud ikke bor i menneskelagde templer (7:44–50)

  • Anklager sine motstandere for å stå imot den hellige ånd (7:51–53)

  • Ser Jesus og Jehova i et syn; blir steinet til døde av motstandere (7:54–60)

 • G. Forkynnelsen sprer seg til Samaria og enda lenger; Saulus blir omvendt (8:1 til 9:43)

  • Det bryter ut forfølgelse i Jerusalem; menigheten blir spredt omkring (8:1–4)

  • Filips fruktbare tjeneste i Samaria (8:5–13)

  • Peter og Johannes blir sendt til Samaria; samaritanene får hellig ånd (8:14–17)

  • Simon, som tidligere hadde drevet med magiske kunster, prøver å kjøpe hellig ånd (8:18–24)

  • Filip blir sendt for å forkynne for en etiopisk hoffmann (8:25–40)

  • Saulus reiser til Damaskus for å forfølge disiplene (9:1, 2)

  • Jesus viser seg for Saulus i et lys fra himmelen (9:3–9)

  • Disippelen Ananias blir sendt for å hjelpe Saulus (9:10–19a)

  • Saulus forkynner om Jesus i Damaskus (9:19b–25)

  • Saulus besøker Jerusalem og taler frimodig i Jesu navn (9:26–30)

  • Menigheten i hele Judea, Galilea og Samaria går inn i en periode med fred (9:31)

  • Peter tjener i byene på kystsletten; helbreder Æneas i Lydda (9:32–35)

  • Peter oppreiser den gavmilde Dorkas i Joppe (9:36–43)

 • H. Forkynnelsen når uomskårne hedninger i Cæsarea og i Antiokia i Syria (10:1 til 12:25)

  • Offiseren Kornelius får et syn og sender noen for å hente Peter (10:1–8)

  • Peters syn av dyr som Gud har renset (10:9–16)

  • Peter besøker Kornelius, og Kornelius forteller om sitt syn (10:17–33)

  • Peter forkynner det gode budskap for hedninger; ‘Gud gjør ikke forskjell på folk’ (10:34–43)

  • Hedninger får hellig ånd og blir døpt (10:44–48)

  • Peter forklarer seg for apostlene i Jerusalem (11:1–18)

  • Barnabas og Saulus forkynner for grekere i Antiokia i Syria, der disiplene for første gang blir kalt kristne (11:19–26)

  • Den kristne profeten Agabus forutsier en stor matmangel; det blir sendt nødhjelp til brødrene i Judea (11:27–30)

  • Kong Herodes sørger for at Jakob blir henrettet, og setter Peter i fengsel (12:1–5)

  • En engel fra Jehova setter Peter fri fra fengselet (12:6–19)

  • Herodes blir straffet av en engel fra Jehova (12:20–25)

 • I. Paulus’ første misjonsreise (13:1 til 14:28)

  • Barnabas og Saulus blir sendt ut som misjonærer (13:1–3)

  • Forkynnelse på Kypros; prokonsulen Sergius Paulus og trollmannen Elymas (13:4–12)

  • Paulus’ tale i Antiokia i Pisidia (13:13–41)

  • De går til nasjonene, i tråd med profetisk befaling (13:42–52)

  • Vekst og motstand i Ikonium (14:1–7)

  • Folket i Lystra tror at Paulus og Barnabas er guder (14:8–18)

  • Paulus blir steinet i Lystra, men overlever (14:19, 20)

  • Paulus og Barnabas styrker menighetene (14:21–23)

  • Paulus og Barnabas reiser tilbake til Antiokia i Syria (14:24–28)

 • J. Møtet i Jerusalem om omskjærelse (15:1–35)

  • Diskusjon i Antiokia om omskjærelse; brødre drar til Jerusalem for å legge fram saken (15:1–5)

  • Apostlene og de eldste i Jerusalem kommer sammen; de hører på Peter, Paulus og Barnabas (15:6–12)

  • Jakobs forslag, som er basert på Skriftene (15:13–21)

  • Brev fra det styrende råd i Jerusalem (15:22–29)

  • Menighetene blir oppmuntret av brevet (15:30–35)

 • K. Paulus’ andre misjonsreise (15:36 til 18:22)

  • Paulus og Barnabas skiller lag (15:36–41)

  • Paulus velger Timoteus som reisefelle (16:1–5)

  • Syn av en makedonsk mann; forkynnelsen sprer seg til Europa (16:6–10)

  • Til Filippi; Lydia blir en kristen (16:11–15)

  • Paulus og Silas blir satt i fengsel i Filippi (16:16–24)

  • Fangevokteren og hans husstand blir døpt (16:25–34)

  • Paulus krever en offisiell unnskyldning (16:35–40)

  • Paulus og Silas i Tessalonika (17:1–9)

  • Paulus og Silas i Berøa (17:10–15)

  • Paulus i Aten (17:16–22a)

  • Paulus’ tale på Areopagos (17:22b–31)

  • Forskjellige reaksjoner på Paulus’ tale; noen blir troende (17:32–34)

  • Paulus’ tjeneste i Korint (18:1–17)

  • Paulus drar tilbake til Antiokia i Syria via Efesos (18:18–22)

 • L. Paulus’ tredje misjonsreise (18:23 til 21:17)

  • Paulus drar til Galatia og Frygia (18:23)

  • Den veltalende Apollos får hjelp av Priskilla og Akvilas; han reiser til Akaia (18:24–28)

  • Paulus kommer til Efesos; noen disipler blir døpt i Jesu navn (19:1–7)

  • Paulus underviser i Efesos (19:8–10)

  • Jehovas ord har framgang til tross for demonisme i Efesos (19:11–20)

  • Uroligheter i Efesos; folkemengden stormer til teatret (19:21–34)

  • Byskriveren i Efesos får folkemengden til å roe seg (19:35–41)

  • Paulus i Makedonia og Hellas (20:1–6)

  • Eutykus blir oppreist i Troas (20:7–12)

  • Paulus drar fra Troas til Milet (20:13–16)

  • Paulus oppmuntrer de eldste fra Efesos til å passe på seg selv og på Guds hjord (20:17–38)

  • På vei til Jerusalem (21:1–14)

  • Kommer til Jerusalem (21:15–17)

 • M. Paulus blir arrestert i Jerusalem (21:18 til 23:35)

  • Paulus følger rådet fra de eldste (21:18–26)

  • Uroligheter i templet; romerne arresterer Paulus (21:27–36)

  • Paulus får lov til å tale til folkemengden (21:37–40)

  • Paulus forsvarer seg overfor folkemengden; han forteller hvordan han ble en kristen (22:1–21)

  • Paulus bruker sine rettigheter som romersk borger (22:22–29)

  • Sanhedrinet blir kalt sammen (22:30)

  • Paulus taler til Sanhedrinet (23:1–10)

  • Paulus blir styrket av Herren (23:11)

  • Sammensvergelse for å drepe Paulus (23:12–22)

  • Romerske soldater fører Paulus til Cæsarea (23:23–35)

 • N. Paulus’ fangenskap i Cæsarea (24:1 til 26:32)

  • Anklager mot Paulus (24:1–9)

  • Paulus forsvarer seg overfor Feliks (24:10–21)

  • Paulus’ sak blir utsatt i to år (24:22–27)

  • Paulus fører sin sak for Festus; «Jeg anker til keiseren!» (25:1–12)

  • Festus rådfører seg med kong Agrippa (25:13–22)

  • Paulus forsvarer seg overfor Agrippa (25:23 til 26:11)

  • I sin tale til Agrippa forteller Paulus om hvordan han ble en kristen (26:12–23)

  • Festus’ reaksjon og Agrippas reaksjon (26:24–32)

 • O. Paulus’ reise til Roma (27:1 til 28:16)

  • Paulus forlater Cæsarea for å dra til Roma på et skip fra Adramyttium (27:1–12)

  • Skipet rammes av storm (27:13–38)

  • Forlis (27:39–44)

  • I land på Malta; Paulus overlever slangebitt (28:1–6)

  • Paulus helbreder Publius’ far og andre (28:7–10)

  • Videre til Roma via Syrakus, Regium og Puteoli (28:11–16)

 • P. Paulus i Roma (28:17–31)

  • Paulus snakker med jødiske ledere i Roma (28:17–29)

  • Paulus forkynner frimodig i to år (28:30, 31)