Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

Nehemja 12:1–47

12  Og dette var de prestene og levittene som drog opp sammen med Serubạbel,+ Sjeạltiels+ sønn, og Jesjụa:+ Serạja, Jeremia, Ẹsra,  Amạrja,+ Mạlluk, Hạttusj,  Sjekạnja, Rẹhum, Mẹremot,  Ịddo, Gịnnetoi, Ạbija,  Mịjamin, Ma’ạdja, Bịlga,  Sjemạja,+ og Jọjarib, Jedạja,+  Sạllu,* Ạmok,+ Hilkịa, Jedạja.+ Dette var overhodene for prestene og deres brødre i Jesjụas+ dager.  Og levittene var: Jesjụa,+ Bịnnui,+ Kạdmiel,+ Sjerẹbja, Juda, Mattạnja,+ som var satt over takksigelsen, han og hans brødre.  Og Bakbụkja og Ụnni, deres brødre, hadde vakttjeneste midt imot dem. 10  Jesjụa ble far til Jọjakim,+ og Jọjakim ble far til Ẹljasjib,+ og Ẹljasjib til Jojạda.+ 11  Og Jojạda ble far til Jọnatan, og Jọnatan ble far til Jaddụa.+ 12  Og i Jọjakims dager var det følgende prester, overhodene for fedrehusene:+ for Serạja:+ Merạja; for Jeremia: Hanạnja; 13  for Ẹsra:+ Mesjụllam; for Amạrja: Jehohạnan; 14  for Mạlluki:* Jọnatan; for Sjebạnja:+ Josef; 15  for Hạrim:+ Ạdna; for Mẹrajot: Hẹlkai; 16  for Ịddo: Sakạrja; for Gịnneton: Mesjụllam; 17  for Ạbija:+ Sịkri; for Mịnjamin:* —⁠⁠—;* for Moạdja: Pịltai; 18  for Bịlga:+ Sjammụa; for Sjemạja: Jehọnatan; 19  og for Jọjarib: Mạttenai; for Jedạja:+ Ụssi; 20  for Sạllai: Kạllai; for Ạmok: Ẹber; 21  for Hilkịa: Hasjạbja; for Jedạja:+ Nẹtanel. 22  Levittene i Ẹljasjibs,+ Jojạdas+ og Johạnans og Jaddụas+ dager ble innskrevet som overhoder for fedrehus, likeså prestene, helt til perseren Dareios’ kongedømme. 23  Levis sønner som overhoder for fedrehusene+ ble innskrevet i boken om tidenes hendelser, helt til Johạnans, Ẹljasjibs sønns, dager. 24  Og levittenes overhoder var Hasjạbja, Sjerẹbja+ og Jesjụa,* Kạdmiels+ sønn, og deres brødre som stod midt imot dem for å frambære lovprisning og takk i samsvar med den sanne Guds mann Davids bud,+ vaktgruppe svarende til vaktgruppe. 25  Mattạnja+ og Bakbụkja, Obạdja, Mesjụllam, Tạlmon og Ạkkub+ holdt vakt som portvakter,+ en vaktgruppe ved portenes forrådsrom. 26  De levde i Jọjakims,+ Jesjụas+ sønns, Jọsadaks sønns,+ dager og i stattholderen Nehẹmjas+ og presten Ẹsras,+ avskriverens,+ dager. 27  Og ved innvielsen+ av Jerusalems mur søkte de etter levittene for å føre dem fra alle deres steder til Jerusalem, for at de skulle holde innvielse og gledesfest, ja med takksigelser+ og med sang,+ cymbaler og strengeinstrumenter+ og med harper.+ 28  Og sangernes sønner begynte å samle seg, fra Distriktet,+ fra Jerusalems omegn og fra netofatittenes+ bosetninger, 29  og fra Bet-Gịlgal+ og fra Gẹbas+ og Ạsmavets+ marker, for sangerne hadde bygd seg bosetninger+ rundt omkring Jerusalem. 30  Og prestene og levittene gikk i gang med å rense+ seg selv og rense folket+ og portene+ og muren.+ 31  Så førte jeg Judas fyrster+ opp på muren. Videre stilte jeg opp to store takksigelseskor+ og prosesjonstog, og det ene gikk* til høyre på muren, til Askehaugporten.*+ 32  Og Hosjạja og halvparten av Judas fyrster begynte å gå bak dem, 33  foruten Asạrja, Ẹsra og Mesjụllam, 34  Juda og Bẹnjamin og Sjemạja og Jeremia; 35  foruten noen av prestenes sønner med trompetene:+ Sakạrja, sønn av Jọnatan, sønn av Sjemạja, sønn av Mattạnja, sønn av Mikạja, sønn av Sạkkur,+ sønn av Ạsaf,+ 36  og hans brødre Sjemạja og Ạzarel, Mịlalai, Gịlalai, Mạ’ai, Nẹtanel og Juda, Hanạni, med den sanne Guds mann Davids instrumenter+ til ledsagelse av sang; og Ẹsra,+ avskriveren, foran dem. 37  Og ved Kildeporten+ og rett fram for seg gikk de opp, over Trappen+ til Davidsbyen,+ langs murens stigning ovenfor Davidshuset og helt til Vannporten+ i øst. 38  Og det andre takksigelseskoret+ gikk foran, og jeg etter det, foruten halvparten av folket, på muren over Bakerovnstårnet+ og videre til Den brede mur,+ 39  og over Ẹfraim-porten+ og videre til Gamlebyporten+ og helt til Fiskeporten+ og Hạnanel-tårnet+ og Mẹa-tårnet+ og videre til Saueporten;+ og de ble stående ved Vaktporten. 40  Til slutt ble de to takksigelseskorene+ stående ved den sanne Guds hus,+ likeså jeg og halvparten av styresmennene med meg,+ 41  og prestene Ẹljakim, Ma’asẹja, Mịnjamin,* Mikạja, Eljoẹnai, Sakạrja, Hanạnja med trompetene,+ 42  og Ma’asẹja og Sjemạja, og Eleạsar og Ụssi og Jehohạnan og Malkịja og Ẹlam og Ẹser. Og sangerne med tilsynsmannen Jisrạhja lot hele tiden sangen lyde.+ 43  Og på den dagen begynte de å frambære store ofre+ og å fryde seg,+ for den sanne Gud selv fikk dem til å fryde seg med stor glede.+ Og kvinnene+ og barna+ frydet seg også, slik at Jerusalems glede kunne høres langt borte.+ 44  Dessuten ble det den dagen utnevnt menn til å føre tilsyn med rommene+ til forrådene,+ til bidragene,+ til førstegrøden+ og til tienden,*+ for i dem å samle fra* byenes marker de andelene som loven krever+ til prestene og levittene;+ for Judas glede skyldtes prestene og levittene,+ som gjorde tjeneste. 45  Og de begynte å ta seg av pliktene+ overfor sin Gud og pliktene i forbindelse med renselsen+ — likeså sangerne+ og portvaktene+ — i samsvar med Davids og hans sønn Salomos bud. 46  For i Davids og Ạsafs dager, i en svunnen tid, hadde en overhoder for sangerne+ og lovsangen og takksigelsene til Gud.+ 47  Og i Serubạbels+ dager og i Nehẹmjas+ dager kom hele Israel med sangernes+ og portvaktenes+ andeler etter det som trengtes hver dag,* og helliget dem til levittene;+ og levittene helliget dem til Arons sønner.

Fotnoter

Trolig identisk med «Sallai» i v. 20.
«Malluk», LXX.
«Mijamin» i v. 5.
Det mangler tydeligvis et navn her i M.
«Jesus», LXX.
«og det ene gikk», lagt til i overensstemmelse med v. 38.
«Møkkporten», LXXVg.
«Mijamin» i 10:7.
El.: «tiendedelene».
El.: «etter; i overensstemmelse med».
«etter det som trengtes hver dag». Bokst.: «en dags ting på dens dag».