Markus 3:1–35

3  Han gikk igjen inn i en synagoge, og det var en mann der med en inntørket hånd.+  Og de gav nøye akt på ham for å se om han ville lege mannen på sabbaten, så de kunne anklage ham.+  Og han sa til mannen med den visne hånden: «Reis deg og kom hit til midten.»  Så sa han til dem: «Er det tillatt å gjøre en god gjerning eller å gjøre en ond gjerning på sabbaten, å redde eller å drepe en sjel?»*+ Men de tidde.  Og etter å ha sett omkring på dem med harme, dypt bedrøvet over deres hjerters ufølsomhet,+ sa han til mannen: «Rekk ut hånden.» Og han rakte den ut, og hånden ble frisk igjen.+  Fariseerne gikk da ut og begynte straks sammen med tilhengerne av Herodes’ parti*+ å holde rådslagning mot ham, for å kunne ta livet av ham.+  Men Jesus drog bort sammen med sine disipler til sjøen; og en stor mengde fra Galilẹa og fra Judẹa fulgte ham.+  Også fra Jerusalem og fra Idumẹa og fra den andre siden av Jordan og traktene omkring Tỵrus+ og Sịdon kom det en stor mengde til ham da de hørte om hvor mange ting han gjorde.  Og han sa til sine disipler at de hele tiden skulle ha en liten båt klar for ham, slik at folkemengden ikke skulle trenge seg inn på ham. 10  For han leget mange, med den følge at alle som hadde alvorlige lidelser, kastet seg over ham for å røre ved ham.+ 11  Til og med de urene ånder+ kastet seg ned for ham når de fikk se ham, og ropte og sa: «Du er Guds Sønn.»+ 12  Men mange ganger påla han dem strengt at de ikke skulle gjøre ham kjent.+ 13  Og han gikk opp på et fjell og kalte til seg dem han ønsket,+ og de gikk bort til ham.+ 14  Og han dannet en gruppe på tolv, som han også kalte «apostler», for at de skulle fortsette å være med ham, og for at han skulle sende dem ut for å forkynne+ 15  og for å ha myndighet til å drive ut demonene.+ 16  Og de tolv i gruppen som han dannet, var Simon, som han også gav tilnavnet Peter,+ 17  og Jakob, Sebedẹus’ sønn, og Johannes, Jakobs bror+ (disse gav han også tilnavnet Boanẹrges,* som betyr Tordensønner), 18  og Andreas og Filip og Bartolomẹus og Matteus og Tomas og Jakob, Alfẹus’ sønn, og Taddẹus og Simon Kananaios 19  og Judas Iskạriot, som senere forrådte ham.+ Og han gikk inn i et hus. 20  Igjen samlet folkemengden seg, så de ikke engang kunne få spist et måltid.+ 21  Men da slektningene+ hans hørte om det, gikk de ut for å få fatt i ham, for de sa: «Han er gått fra forstanden.»+ 22  Og de skriftlærde som kom ned fra Jerusalem, sa: «Han har Beẹlsebub,* og han driver demonene ut ved hjelp av demonenes hersker.»+ 23  Etter at han hadde kalt dem til seg, begynte han så å si til dem ved hjelp av illustrasjoner:* «Hvordan kan Satan drive Satan ut? 24  Hvis et rike kommer i strid med seg selv, kan jo ikke dette riket bestå;+ 25  og hvis et hus kommer i strid med seg selv, vil ikke dette huset kunne bestå.+ 26  Og hvis Satan har reist seg mot seg selv og er blitt delt, kan han ikke bestå, men får sin ende.+ 27  Nei, ingen som er kommet inn i huset til en sterk mann, kan røve+ hans eiendeler hvis han ikke først binder den sterke mannen; og så vil han plyndre hans hus.+ 28  Jeg sier dere i sannhet at alt skal bli tilgitt menneskesønnene, uansett hvilke synder og bespottelser de bespottelig gjør seg skyldig i.+ 29  Men enhver som taler bespottelig mot den hellige ånd, får aldri i evighet tilgivelse, men er skyldig i evig synd.»+ 30  Dette fordi de sa: «Han har en uren ånd.»+ 31  Nå kom hans mor og hans brødre,+ og mens de stod utenfor, sendte de bud inn til ham for å be ham komme.+ 32  Det satt imidlertid en folkemengde rundt ham, så de sa til ham: «Se, din mor og dine brødre utenfor søker deg.»+ 33  Men han svarte ved å si til dem: «Hvem er min mor og mine brødre?»+ 34  Og etter å ha sett omkring på dem som satt rundt ham i en sirkel, sa han: «Se, min mor og mine brødre!+ 35  Enhver som gjør Guds vilje, det er min bror og søster og mor.»+

Fotnoter

«drepe en sjel». El.: «gjøre ende på et liv». Gr.: psykhẹn; lat.: ạnimam; J17,18,22(hebr.): nẹfesj. Se tillegget, 4A.
El.: «sammen med herodianerne».
«Boanerges». Syr.: Benai Reghesji; J17(hebr.): Bene-reghọsj; J18(hebr.): Bene-rạghesj.
«Beelsebub», VgSypJ18; אACDW(gr.): Beelzeboul; B(gr.): Beezeboul; J22(hebr.): Ba‛al-zevụl.
El.: «lignelser».