Lukas 3:1–38

3  I det femtende år av keiser Tibẹrius’* regjering, da Pontius Pilatus var stattholder i Judẹa og Herodes*+ var landsdelshersker* i Galilẹa, men hans bror Filip var landsdelshersker i Iturẹas og Trakonịtis’ land, og Lysạnias var landsdelshersker i Abilẹne,  i overpresten Ạnnas’ og i Kaifas’+ dager, kom Guds erklæring til Johannes,+ Sakạrjas sønn, i ødemarken.+  Han kom så til hele landet omkring Jordan og forkynte dåp som symbol på anger til tilgivelse for synder,+  slik som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord: «Hør! Det er en som roper i ødemarken: ’BERED Jehovas* vei, gjør hans veier rette.+  Hver kløft må bli fylt opp og hvert fjell og hver høyde jevnet ut, og de krokete veier må bli rette og de ujevne steder slette veier;+  og alt kjød skal se Guds middel til frelse.’»+  Derfor begynte han å si til folkeskarene som kom ut for å bli døpt av ham: «Hoggormyngel,+ hvem har gitt dere et vink om å flykte fra den kommende vrede?+  Frambring derfor frukter som passer for anger.*+ Og begynn ikke å si til dere selv: ’Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere at Gud har makt til å oppreise Abraham barn av disse steinene.  Ja, øksen er allerede på plass ved roten av trærne; hvert tre som ikke frambringer god frukt, skal derfor hogges ned og kastes på ilden.»+ 10  Og folkeskarene pleide å spørre ham: «Hva skal vi da gjøre?»+ 11  Han pleide å svare ved å si til dem: «Den som har to underkledninger, skal dele med den som ikke har noen, og den som har matvarer, skal gjøre det samme.»+ 12  Men også skatteoppkrevere kom for å bli døpt, og de sa til ham: «Lærer, hva skal vi gjøre?»+ 13  Han sa til dem: «Krev ikke mer enn skattesatsen.»+ 14  Og de som var i militær tjeneste, pleide å spørre ham: «Og vi, hva skal vi gjøre?» Og han sa til dem: «Plag ikke noen og rett ikke falske anklager+ mot noen, men vær tilfreds med DERES underhold.»*+ 15  Da nå folket gikk i forventning og alle resonnerte i sine hjerter angående Johannes: «Kan han kanskje være KRISTUS?»,*+ 16  svarte Johannes og sa til alle: «Jeg for min del døper dere med vann; men han som er sterkere enn jeg, kommer — jeg er ikke verdig til å løse remmen på sandalene hans.+ Han skal døpe dere med hellig ånd+ og ild. 17  Han har sin kasteskovl i hånden for å rense sin treskeplass fullstendig og samle+ hveten i sitt forrådshus, men agnene+ skal han brenne opp med en ild+ som ikke kan slokkes.» 18  Derfor gav han også mange andre formaninger og fortsatte å forkynne et godt budskap for folket. 19  Men fordi Herodes, landsdelsherskeren,* var blitt irettesatt av ham angående Herọdias, hans brors hustru, og angående alle de onde gjerninger Herodes gjorde,+ 20  føyde han også dette til alle disse gjerningene: Han sperret Johannes inne i fengsel.+ 21  Da nå alt folket ble døpt, ble også Jesus døpt,*+ og mens han bad, ble himmelen åpnet,+ 22  og den hellige ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse som en due, og det kom en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede; jeg har godkjent deg.»+ 23  For øvrig var Jesus selv omkring tretti+ år gammel da han begynte sin gjerning,*+ og han var, etter det folk mente,* sønn+av Josef,+sønn av Hẹli,* 24  sønn av Mạttat,sønn av Levi,sønn av Mẹlki,sønn av Jạnnai,sønn av Josef, 25  sønn av Mattatịas,sønn av Ạmos,sønn av Nạhum,sønn av Ẹsli,sønn av Nạggai, 26  sønn av Mạ’at,sønn av Mattatịas,sønn av Sẹme’in,sønn av Jọsek,sønn av Jọda, 27  sønn av Joạnan,sønn av Rẹsa,sønn av Serubạbel,+sønn av Sjeạltiel,*+sønn av Nẹri, 28  sønn av Mẹlki,sønn av Ạddi,sønn av Kọsam,sønn av Ẹlmadam,sønn av Er, 29  sønn av Jesus,*sønn av Eliẹser,sønn av Jọrim,sønn av Mạttat,sønn av Levi, 30  sønn av Sịmeon,sønn av Judas,sønn av Josef,sønn av Jọnam,sønn av Ẹljakim, 31  sønn av Melẹa,sønn av Mẹnna,sønn av Mattạta,sønn av Nạtan,+sønn av David,+ 32  sønn av Ịsai,+sønn av Ọbed,*+sønn av Bọas,+sønn av Sạlmon,*+sønn av Nạhsjon,+ 33  sønn av Amminạdab,*+sønn av Ạrni,*+sønn av Hẹsron,+sønn av Pẹres,+sønn av Juda,+ 34  sønn av Jakob,+sønn av Isak,+sønn av Abraham,+sønn av Tạrah,+sønn av Nạkor,+ 35  sønn av Sẹrug,+sønn av Rẹ’u,+sønn av Pẹleg,+sønn av Ẹber,+sønn av Sjẹlah,+ 36  sønn av Kainan,*sønn av Arpạksjad,+sønn av Sem,+sønn av Noah,+sønn av Lạmek,+ 37  sønn av Metụsjalah,+sønn av Ẹnok,+sønn av Jạred,+sønn av Mahạlale’el,+sønn av Kainan,+ 38  sønn av Ẹnosj,+sønn av Set,+sønn av Adam,+Guds sønn.

Fotnoter

El.: «Tiberius Cæsars». Gr.: Tiberịou Kaisaros; lat.: Tibẹrii Caesaris.
Dvs. Herodes Antipas, sønn av Herodes den store.
Bokst.: «tetrark [dvs. en hersker over en fjerdedel av et område]», en vasallfyrste underlagt den romerske keiseren. Lat.: tetrạrcha.
Se tillegget, 1D.
Bokst.: «sinnsendring». Gr.: metanoias.
El.: «lønn; sold; soldatlønn». Lat.: stipẹndiis.
El.: «Messias; den Salvede». Se fotn. til Mt 2:4.
Se fotn. til v. 1, «landsdelshersker».
El.: «neddukket». Gr.: baptisthẹntos.
«begynte sin gjerning». El.: «begynte å undervise». Bokst.: «begynte».
El.: «slik det var juridisk fastslått».
«Heli». Gr.: Helei; Vg: Hẹli; J22: ‛Elị.
Bokst.: «Salathiel».
«Jesus», אABVgSysJ18,22; SypJ17,21: «Jose(s)».
«Jobel», א*BSys.
«Sala», א*BSys.
«Amminadab», AVgSyp; B: «Admein».
«Aram», ADVgSyp. El.: «Ram». Se 1Kr 2:9; Mt 1:3, 4.
I P75D mangler «sønn av Kainan», i overensstemmelse med 1Mo 10:24; 11:12, 15; 1Kr 1:18.