4. Mosebok 3:1–51

3  Og dette var Moses’ og Arons generasjoner* på den dag da Jehova talte med Moses på Sịnai-fjellet.+  Og dette var navnene på Arons sønner: den førstefødte, Nạdab, og Ạbihu,+ Eleạsar+ og Ịtamar.+  Dette var navnene på Arons sønner, de salvede prestene hvis hender var blitt fylt med makt til å tjene som prester.+  Men Nạdab og Ạbihu døde framfor Jehova da de frambar ulovlig ild+ for Jehova i Sịnai-ødemarken; og de hadde ikke fått noen sønner. Men Eleạsar+ og Ịtamar+ fortsatte å tjene som prester sammen med sin far Aron.  Og Jehova talte så til Moses og sa:  «Før fram Levi stamme,+ og du skal stille dem framfor presten Aron, og de skal gjøre tjeneste+ for ham.  Og de skal oppfylle sin plikt overfor ham og sin plikt overfor hele forsamlingen foran møteteltet ved å utføre tjenesten ved tabernaklet.  Og de skal ta hånd om alle møteteltets redskaper,+ ja den plikt som påhviler Israels sønner, ved å utføre tjenesten ved tabernaklet.+  Og du skal gi levittene til Aron og hans sønner. De er slike som er gitt,* gitt til ham av Israels sønner.+ 10  Og du skal innsette Aron og hans sønner, og de skal ta seg av sitt prestedømme;+ og enhver fremmed* som nærmer seg, skal lide døden.»+ 11  Og Jehova fortsatte å tale til Moses og sa: 12  «Og jeg, se, jeg tar levittene ut fra Israels sønner i stedet for alle de førstefødte+ som åpner morslivet blant Israels sønner; og levittene skal bli mine. 13  For hver førstefødt er min.+ Den dagen da jeg slo i hjel hver førstefødt i Egypts land,+ helliget jeg for meg hver førstefødt i Israel, både mennesker og dyr.+ De skulle bli mine. Jeg er Jehova.» 14  Og Jehova talte videre til Moses i Sịnai-ødemarken+ og sa: 15  «Registrer Levis sønner i henhold til deres fedrehus etter deres slekter. Alle av mannkjønn som er fra en måned gamle og oppover, skal du registrere.»+ 16  Og Moses begynte å registrere dem på Jehovas befaling, slik som han hadde fått påbud om. 17  Og dette var Levis sønner+ etter deres navn: Gẹrsjon og Kẹhat og Merạri.+ 18  Dette var så navnene på Gẹrsjons sønner etter deres slekter: Lịbni og Sjịme’i.+ 19  Og Kẹhats sønner+ etter deres slekter var Ạmram og Jịshar,+ Hẹbron og Ụssiel. 20  Og Merạris sønner+ etter deres slekter var Mạhli+ og Mụsji.+ Dette var levittenes slekter etter deres fedrehus. 21  Til Gẹrsjon hørte libnittenes+ slekt og sjime’ittenes+ slekt. Dette var gersjonittenes slekter. 22  Deres registrerte tilsvarte antallet av alle av mannkjønn som var fra en måned gamle og oppover.+ Deres registrerte var sju tusen fem hundre.+ 23  Gersjonittenes slekter var bak tabernaklet.+ De lå i leir mot vest. 24  Og høvdingen for gersjonittenes fedrehus var Ẹljasaf, Lạels sønn. 25  Og Gẹrsjon-sønnenes plikt+ i møteteltet omfattet tabernaklet og teltet,+ dets dekke+ og avskjermingen+ for inngangen til møteteltet 26  og forgårdens omheng+ og avskjermingen+ for inngangen til forgården som er rundt hele tabernaklet og alteret, og dets teltsnorer,+ det som hørte til all tjeneste i forbindelse med det. 27  Og til Kẹhat hørte amramittenes slekt og jisharittenes slekt og hebronittenes slekt og ussielittenes slekt. Dette var kehatittenes slekter.+ 28  Antallet av alle av mannkjønn som var fra en måned gamle og oppover, omfattet åtte tusen seks* hundre, som tok seg av plikten i forbindelse med det hellige sted.+ 29  Kẹhat-sønnenes slekter lå i leir på sørsiden av tabernaklet.+ 30  Og høvdingen for kehatittenes slekters fedrehus var Elisạfan, Ụssiels sønn.+ 31  Og deres plikt+ omfattet Arken+ og bordet+ og lampestaken+ og altrene+ og det hellige steds redskaper+ som de gjorde tjeneste med, og avskjermingen+ og all tjeneste i forbindelse med den. 32  Og høvdingen over levittenes høvdinger var Eleạsar,+ presten Arons sønn, som førte tilsyn med dem som tok seg av plikten i forbindelse med det hellige sted. 33  Til Merạri hørte mahlittenes slekt+ og musjittenes+ slekt. Dette var Merạris slekter.+ 34  Og deres registrerte etter antallet av alle av mannkjønn som var fra en måned gamle og oppover, var seks tusen to hundre.+ 35  Og høvdingen for Merạri-slektenes fedrehus var Sụriel, Ạbihajils sønn. De lå i leir på nordsiden av tabernaklet.+ 36  Og det Merạris sønner var forpliktet til å føre tilsyn med, var tabernaklets fagverksrammer+ og dets tverrstenger+ og dets stolper+ og dets sokler med tapphull og alle dets redskaper+ og all tjeneste i forbindelse med det+ 37  og stolpene+ til forgården hele veien rundt og deres sokler med tapphull+ og deres teltplugger og deres teltsnorer. 38  Og de som hadde sin leir foran tabernaklet mot øst, foran møteteltet, mot soloppgangen, var Moses og Aron og hans sønner, de som tok seg av plikten i forbindelse med helligdommen,+ som den plikt som påhvilte Israels sønner. Og enhver fremmed* som nærmet seg, ville lide døden.+ 39  Alle de registrerte av levittene som Moses og Aron* registrerte på Jehovas befaling etter deres slekter, alle av mannkjønn som var fra en måned gamle og oppover, var tjueto tusen. 40  Da sa Jehova til Moses: «Registrer alle de førstefødte av mannkjønn av Israels sønner som er fra en måned gamle og oppover,+ og ta opp antallet av deres navn. 41  Og du skal ta ut levittene til meg — jeg er Jehova — i stedet for alle de førstefødte blant Israels sønner,+ og levittenes husdyr i stedet for alle de førstefødte blant husdyrene til Israels sønner.»+ 42  Og Moses gikk i gang med å registrere alle de førstefødte blant Israels sønner, slik som Jehova hadde befalt ham. 43  Og alle de førstefødte av mannkjønn, etter antall navn, som var fra en måned gamle og oppover, av deres registrerte, utgjorde tjueto tusen to hundre og syttitre. 44  Og Jehova fortsatte å tale til Moses og sa: 45  «Ta levittene i stedet for alle de førstefødte blant Israels sønner, og levittenes husdyr i stedet for deres husdyr; og levittene skal bli mine.+ Jeg er Jehova. 46  Og som løsesum+ for de to hundre og syttitre av de førstefødte av Israels sønner som overskrider levittenes antall,+ 47  skal du ta fem sekel for hver enkelt.+ Etter det hellige steds sekel skal du ta det. En sekel er tjue gẹra.+ 48  Og du skal gi pengene til Aron og hans sønner som løsesum for dem som overskrider deres antall.» 49  Moses tok da pengene som utgjorde løskjøpelsessummen, fra dem som var overtallige i forhold til den løsesummen som levittene utgjorde. 50  Fra de førstefødte av Israels sønner tok han pengene, ett tusen tre hundre og sekstifem sekel,* etter det hellige steds sekel. 51  Så gav Moses de pengene som utgjorde løsesummen, til Aron og hans sønner i samsvar med Jehovas befaling, slik som Jehova hadde befalt Moses.

Fotnoter

El.: «slektshistorie; historiske beretning». Se fotn. til 1Mo 2:4, «historisk beretning».
«slike som er gitt», dvs. for å utføre tjeneste. Hebr.: nethunịm, beslektet med betegnelsen «netinim». Se Esr 2:43.
Dvs. enhver ikke-aronitt.
«seks», MSamSyVg; noen hss. til LXX har «tre», og når 8300 blir lagt til tallene i v. 22 og v. 34, blir det til sammen 22 000, det tallet som blir oppgitt i v. 39.
Dvs. enhver ikke-levitt. Se 1:51.
«og Aron», MLXXVg. I M er det hebr. ordet som er oversatt med «og Aron», markert med ekstraordinære punkter av soferim (jødiske avskrivere). Det var Moses som fikk påbud om å foreta registreringen, men ettersom Aron bistod ham, tilføyde en tidlig avskriver «og Aron» i teksten. Senere satte soferim punkter over ordet i stedet for å fjerne det. Ordet mangler i SamSy og 11 hebr. hss. Se tillegget, 2A.
«sekel», TJ,OLXXSyVg; mangler i MSam.