1. Peter 1:1–25

1  Peter,* en Jesu Kristi apostel,+ til de midlertidige innbyggere+ som er spredt omkring*+ i Pọntos, Galạtia, Kappadọkia,+ Asia og Bitỵnia, til dem som er utvalgt+  etter Guds, Faderens, forutviten,+ med helligelse ved ånden,+ for at de skal være lydige og stenket+ med Jesu Kristi blod:+ Måtte ufortjent godhet og fred bli dere rikere til del.+  Velsignet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far,+ for i samsvar med sin store barmhjertighet gav han oss en ny fødsel*+ til et levende håp+ ved Jesu Kristi oppstandelse+ fra de døde,  til en uforgjengelig og ubesmittet og uvisnelig arv.+ Den er gjemt* i himlene for dere,+  dere som blir vernet* av Guds kraft ved tro,+ til en frelse+ som er rede til å bli åpenbart+ i den siste tidsperiode.+  Over dette fryder dere dere storlig, selv om dere nå en kort tid, om så må være, er blitt bedrøvet ved forskjellige prøvelser,+  for at den prøvde kvalitet* av DERES tro,+ som er av langt større verdi enn gull, som forgår til tross for at det blir prøvd ved ild,+ kan bli funnet å være årsak til pris og herlighet og ære under Jesu Kristi åpenbarelse.*+  Selv om dere aldri har sett ham, elsker dere ham.+ Selv om dere ikke ser ham nå, viser dere likevel tro på ham og fryder dere storlig med en usigelig og herliggjort glede,  idet dere når* endemålet* for DERES tro, DERES sjelers frelse.+ 10  Vedrørende nettopp denne frelse har profetene omhyggelig gransket og nøye forsket,+ de som profeterte+ om den ufortjente godhet som var bestemt for dere.+ 11  De fortsatte å undersøke hvilken bestemt tid+ eller hva slags tid ånden+ i dem angav vedrørende Kristus,*+ når den på forhånd vitnet om de lidelser Kristus skulle gjennomgå,+ og om de herligheter+ som skulle følge etter disse. 12  Det ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv,+ men dere de tjente med de ting som nå er blitt kunngjort+ for dere gjennom dem som har forkynt det gode budskap for dere med hellig ånd+ utsendt fra himmelen. Nettopp disse ting ønsker engler å skue* inn i.+ 13  Gjør derfor DERES sinn rede til virksomhet,*+ vær fullt ut fornuftige;*+ sett DERES håp* til den ufortjente godhet+ som skal bli dere til del under Jesu Kristi åpenbarelse.+ 14  Som lydige barn* skal dere ikke lenger la dere forme+ etter de begjær dere tidligere hadde, i DERES uvitenhet, 15  men i samsvar med Den Hellige som kalte dere, skal også dere selv bli hellige i all DERES ferd,+ 16  for det står skrevet: «Dere skal være hellige, for jeg er hellig.»+ 17  Og hvis dere påkaller Faderen, som dømmer upartisk*+ etter hver enkelts gjerning, da må dere ferdes med frykt+ i den tid dere bor her som utlendinger.+ 18  For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting,+ med sølv eller gull, dere ble utfridd*+ fra DERES fruktesløse form for livsførsel, som dere ved tradisjon fikk fra DERES forfedre, 19  men det var med dyrebart blod,+ som blodet av et lyteløst og plettfritt lam,+ ja Kristi blod.+ 20  Visst var han forut kjent før verdens grunnleggelse,*+ men han ble tilkjennegitt ved tidenes ende for DERES skyld,+ 21  dere som ved ham tror på Gud,+ han som oppreiste ham fra de døde+ og gav ham herlighet,+ slik at DERES tro og håp kan være rettet mot Gud.+ 22  Nå som dere har renset+ DERES sjeler* ved lydighet mot sannheten, med broderlig hengivenhet uten hykleri+ som resultat, så elsk hverandre inderlig* av hjertet.+ 23  For dere er blitt gitt en ny fødsel,+ ikke ved forgjengelig,+ men ved uforgjengelig+ sæd,*+ gjennom den levende og blivende+ Guds ord.+ 24  For «alt kjød er som gress, og all dets herlighet er som en gressets blomst;+ gresset visner, og blomsten faller av,+ 25  men Jehovas* ord varer evig».+ Og dette er «ordet»,+ dette som er blitt forkynt+ dere som et godt budskap.

Fotnoter

«Peter». Gr.: Pẹtros, som betyr «klippestykke; stein».
Bokst.: «til atspredelsens (diasporaens) fastboende utlendinger». Se Jak 1:1.
Bokst.: «avlet (fødte) han oss på ny». Gr.: anagennẹsas hemạs; lat.: regenerạvit nos.
Bokst.: «oppbevart».
Bokst.: «voktet».
«den prøvde kvalitet». Bokst.: «det prøvde».
Bokst.: «avdekking; avsløring». Gr.: apokalỵpsei; lat.: revelatiọne.
El.: «bærer bort (vinner) som seierspris».
El.: «den absolutte (definitive) ende». Gr.: to tẹlos.
El.: «hva slags tid Kristi ånd, som var i dem, angav».
Bokst.: «bøye seg ned ved siden av».
Bokst.: «Bind derfor opp om DERES sinns (DERES tenkeevnes; DERES mentale oppfatningsevnes) hofter».
«vær . . . fornuftige». El.: «vær . . . likevektige (edrue; ved DERES sansers fulle bruk)».
«vær fullt ut fornuftige; sett DERES håp». El.: «vær fornuftige og sett fullt ut DERES håp».
El.: «lydige personer». Bokst.: «lydighets barn».
Bokst.: «uten å ta imot ansikter».
Bokst.: «frigitt mot en løsepenge».
Bokst.: «nedkasting (nedlegging) [av sæd (el. frø)]». Gr.: katabolẹs.
El.: «liv». Se tillegget, 4A.
Bokst.: «utstrakt».
«sæd». Gr.: sporạs; lat.: sẹmine.
«Jehovas», J7,8,13,14,16⁠–18,20,22,23; אAB(gr.): Kyrịou; Syp: «vår Guds». Se tillegget, 1D.