Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Bibelen på nett | NY VERDEN-OVERSETTELSEN AV DE HELLIGE SKRIFTER

1. Krønikebok 3:1–24

3  Og disse ble Davids sønner+ som ble født ham i Hẹbron:+ Ạmnon,+ den førstefødte, sønn av Akịnoam+ fra Jịsre’el;+ Daniel, den andre, sønn av Ạbigajil+ fra Kạrmel;+  Ạbsalom,+ den tredje, sønn av Ma’ạka,+ som var datter av Tạlmai,+ kongen i Gẹsjur;+ Adọnja,+ den fjerde, sønn av Hạggit;+  Sjefạtja, den femte, sønn av Ạbital;+ Jịtream, den sjette, sønn av hans hustru Ẹgla.+  Det var seks som ble født ham i Hẹbron; og han fortsatte å regjere der i sju år og seks måneder, og i trettitre år regjerte han i Jerusalem.+  Og disse ble født ham i Jerusalem:+ Sjimẹa+ og Sjọbab+ og Nạtan+ og Salomo,+ fire sønner av Batsẹba,*+ Ạmmiels+ datter,  og Jịbhar+ og Elisjạma*+ og Elifẹlet,+  og Nọgah og Nẹfeg og Jafịa,+  og Elisjạma+ og Eljạda og Elifẹlet,+ ni,  alle Davids sønner, foruten medhustruenes sønner, og deres søster Tạmar.+ 10  Og Salomos sønn var Rehạbeam,+ hans sønn Ạbija,+ hans sønn Ạsa,+ hans sønn Jehọsjafat,+ 11  hans sønn Jehọram,*+ hans sønn Akạsja,+ hans sønn Jehọasj,*+ 12  hans sønn Amạsja,+ hans sønn Asạrja,+ hans sønn Jọtam,+ 13  hans sønn Ạkas,+ hans sønn Hiskịa,+ hans sønn Manạsse,+ 14  hans sønn Ạmon,+ hans sønn Josjịa.+ 15  Og Josjịas sønner var Johạnan,* den førstefødte, Jehọjakim,+ den andre, Sidkịa,+ den tredje, Sjạllum, den fjerde. 16  Og Jehọjakims sønner var hans sønn Jekọnja,+ hans sønn Sidkịa. 17  Og den fengslede Jekọnjas sønner var hans sønn Sjeạltiel+ 18  og Mạlkiram og Pedạja og Sjenạssar, Jekạmja, Hosjạma og Nedạbja. 19  Og Pedạjas sønner var Serubạbel+ og Sjịme’i; og Serubạbels sønner var Mesjụllam og Hanạnja (og Sjẹlomit var deres søster); 20  og Hasjụba og Ọhel og Berẹkja og Hasạdja, Jụsjab-Hẹsed, fem. 21  Og Hanạnjas sønner var Pelạtja+ og Jesjạja; Jesjạjas sønner: Refạja; Refạjas sønner: Ạrnan; Ạrnans sønner: Obạdja; Obạdjas sønner: Sjekạnja; 22  og Sjekạnjas sønner: Sjemạja; og Sjemạjas sønner: Hạttusj og Jịgal og Barịah og Neạrja og Sjạfat, seks. 23  Og Neạrjas sønner var Eljoẹnai og Hiskịja og Ạsrikam, tre. 24  Og Eljoẹnais sønner var Hodạvja og Ẹljasjib og Pelạja og Ạkkub og Johạnan og Delạja og Anạni, sju.

Fotnoter

«Batseba», Vg; M: «Batsjua».
«Elisjama», MLXXSyVg; 2 hebr. hss., 14:5 og 2Sa 5:15: «Elisjua».
«Jehoram», som i 2Kg 1:17. Hebr.: Jorạm.
«Jehoasj», som i 2Kg 11:21. Hebr.: Jo’ạsj.
«Johanan», MLXXSyVg; LXXLagarde: «Joakas».