Hopp til innhold

Bruk av personopplysninger – Norge

Bruk av personopplysninger – Norge

Når noen blir forkynner, erkjenner han eller hun at Jehovas vitners verdensomfattende trossamfunn – innbefattet Jehovas vitners lokale menighet, det lokale avdelingskontoret og lignende samarbeidende organisasjoner tilknyttet Jehovas vitner – har rett til å bruke hans eller hennes personopplysninger i overensstemmelse med sine berettigede religiøse interesser. Forkynnere gir frivillig personopplysninger til menigheten sin, slik det er beskrevet i boken Organisert for å gjøre Jehovas vilje, slik at de kan delta i religiøse aktiviteter knyttet til sin tilbedelse, og slik at de kan få åndelig støtte. – 1. Peter 5:2.

Forkynnere kan velge å gi Jehovas vitner ytterligere personopplysninger i forbindelse med at de engasjerer seg i andre religiøse aktiviteter. Slike personopplysninger kan innbefatte navn, fødselsdato, kjønn, dåpsdato, kontaktinformasjon og opplysninger knyttet til åndelig helse, aktivitet i felttjenesten og roller hos Jehovas vitner. Personopplysningene innbefatter informasjon som viser hvilken religiøs tro forkynneren har, og kan også innbefatte andre sensitive personopplysninger. Bruk av personopplysninger kan innebære at personopplysningene blir samlet inn, skrevet ned, organisert, strukturert og lagret og også behandlet på andre, lignende måter.

Dette landets personvernlov er:

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 15. juni 2018.

I tråd med denne personvernloven samtykker forkynnere i at deres personopplysninger blir brukt til religiøse formål av Jehovas vitner, blant annet i forbindelse med:

  • deltagelse i møter holdt av en av Jehovas vitners lokale menigheter og i frivillige aktiviteter eller prosjekter;

  • frivillig deltagelse i møter eller stevner som blir filmet, eller som det blir gjort lydopptak av, med tanke på at Jehovas vitner verden over skal få åndelig undervisning;

  • håndtering av oppgaver eller det å ha roller i en menighet som innebærer at forkynnerens navn og oppgaver blir offentliggjort på oppslagstavlen i Jehovas vitners Rikets sal;

  • føring av kortet Forkynnerens opptegnelser;

  • at eldste blant Jehovas vitner utfører hyrdearbeid og viser omsorg (Apostlenes gjerninger 20:28; Jakob 5:14, 15);

  • registrering av kontaktinformasjon som kan brukes i forbindelse med en katastrofe.

Personopplysningene vil bli oppbevart på ubestemt tid, så lenge det er nødvendig for å ivareta de formålene som er nevnt ovenfor, og andre berettigede formål. Hvis en forkynner velger å ikke underskrive skjemaet Samtykkeerklæring om bruk av personopplysninger, kan det være at Jehovas vitner ikke vil kunne vurdere om han eller hun er skikket til å fylle visse roller i menigheten eller til å delta i bestemte religiøse aktiviteter.

Når det er nødvendig og passende, kan personopplysninger sendes til andre av Jehovas vitners samarbeidende organisasjoner. Forkynnerne forstår at noen av disse samarbeidende organisasjonene ligger i land der lovene for personvern ikke alltid tilsvarer nivået for personvern i det landet som personopplysningene blir sendt fra. Forkynnerne forstår likevel at de som mottar personopplysningene, for eksempel samarbeidende organisasjoner ved Jehovas vitners hovedkontor i USA, utelukkende vil bruke disse opplysningene i overensstemmelse med Jehovas vitners globale policy for personvern.

En forkynner har rett til innsyn i egne personopplysninger som Jehovas vitner oppbevarer, og har også rett til å be om at disse slettes, til å legge begrensninger på hvordan de behandles, og til å korrigere eventuelle unøyaktigheter i de opplysningene som er registrert. En forkynner kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke til visse former for framtidig bruk av egne personopplysninger. Hvis en forkynner trekker tilbake sitt samtykke til bruk av personopplysningene, kan Jehovas vitner likevel ha rett til å fortsette å bruke visse personopplysninger uten samtykke, basert på de berettigede religiøse formålene knyttet til å holde rede på den globale medlemskapsinformasjonen eller basert på andre berettigede grunner som personvernloven åpner for. Forkynnerne er klar over at de har rett til å klage til tilsynsmyndighetene for personvern i det landet de bor i.

I tråd med personvernloven har Jehovas vitner iverksatt forskjellige prosedyremessige og tekniske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger. Forkynnerne forstår at bare et begrenset antall autoriserte personer vil ha tilgang til personopplysningene deres for å ivareta de ovennevnte formålene.

Hvis du har spørsmål til den aktuelle talsmannen i saker som har med personvern å gjøre, kan du sende dem via e-post til:

DataProtectionOfficer.DK@jw.org.

Forkynnerne forstår at de kan finne navnet på den enheten som er behandlingsansvarlig i det landet de bor i, og hvem som er denne enhetens representant og dens talsmann i saker som har med personvern å gjøre, på siden Data Protection Contacts (kontaktinformasjon i forbindelse med personvern) på jw.org.

Våre rutiner for behandling av personopplysninger kan bli endret fra tid til annen på grunn av endringer i våre religiøse aktiviteter, loven eller teknologien. Hvis det blir nødvendig å gjøre endringer i det vi her har beskrevet om bruk av personopplysninger, vil vi legge ut disse endringene her på denne siden, slik at forkynnerne alltid kan vite hvilke opplysninger vi samler inn, og hvordan vi bruker dem. Vi oppfordrer alle til å se over denne siden av og til for å se om det er gjort endringer.