Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

14. FEBRUAR 2017
USA

Green Building Initiative gir Jehovas vitners nye hovedkontor høyeste klassifisering for bærekraftig utforming

Green Building Initiative gir Jehovas vitners nye hovedkontor høyeste klassifisering for bærekraftig utforming

NEW YORK – Da Jehovas vitners nye hovedkontor i Warwick i staten New York sto ferdig i august 2016, fikk vitnene offisiell anerkjennelse for den bærekraftige utformingen av det nye anlegget. Green Building Initiative (GBI), en organisasjon som miljøklassifiserer og sertifiserer kommersielle bygninger, tildelte Jehovas vitner høyeste klassifisering, Four Green Globes, for alle de sju bygningene som var aktuelle for sertifisering.

Shaina Weinstein, markedsdirektør hos GBI, sier: «Av 965 prosjekter i hele landet er det bare 64 bygninger som har fått høyeste klassifisering, Four Green Globes. At Jehovas vitner får klassifiseringen Four Green Globes for alle de sju bygningene sine i Warwick, er bemerkelsesverdig. Dette avspeiler at man er svært opptatt av løsninger som er miljøvennlige og vann- og energieffektive.»

Green Globes-klassifiseringen, gjengitt med tillatelse av GBI. Alle de sju bygningene ved Jehovas vitners hovedkontor som var aktuelle for sertifisering, oppnådde en score på minst 90 prosent, noe som gir karakteren Four Green Globes

GBI er, ifølge organisasjonens offisielle nettsted, «en ikke-kommersiell organisasjon som brenner for å påskynde bruken av byggemetoder som gir ressurseffektive, sunnere og miljømessig bærekraftige bygninger». GBI klassifiserer nyoppførte bygninger med hensyn til bærekraftig utforming og drift. Klassifiseringsprosessen innbefatter at en uavhengig ekspert på området gjennomfører en evaluering på stedet for å kontrollere GBIs konklusjoner.

David Bean, koordinator for bærekraftig utforming ved Jehovas vitners anlegg i USA, sier: «Vi setter pris på disse utmerkelsene, som vitner om den sterke viljen hos alle de involverte til å bygge et anlegg som demonstrerer mange sider ved bærekraftig utforming – et anlegg som er elegant og glir fint inn i Sterling Forest State Park.»

Det grønne taket på kontor- og servicebygningen, med stedegne planter som er plantet i et vekstmedium oppå en vanntett membran. Avrenning fra bygningen ved nedbør blir behandlet på stedet, slik at presset på det offentlige vann- og avløpsanlegget reduseres

Vitnene ønsket blant annet å bevare trærne på eiendommen og gjøre bruk av felte trær i byggeprosjektet. «Jeg likte avgjørelsen om å bruke tømmeret fra de trærne som ble felt under klargjøringen av tomten, i utformingen av de nye byggene», sier Jeffrey Hutchinson, tidligere parksjef for Sterling Forest. «Miljøaspektet ved det vitnene har gjort, er helt ypperlig.» Og Shaina Weinstein sier: «Etter vår oppfatning er Warwick-prosjektet et godt eksempel på hva miljøbevisst utforming og bygging dreier seg om.»

Richard Devine, ordstyrer for byggekomiteen for Warwick-prosjektet, sier: «I flere tiår har organisasjonen vår ivaretatt det estetiske ved eiendommene våre i Brooklyn. Nå ser vi fram til å ta vare på vårt miljøvennlige anlegg i Warwick og bevare den flotte Sterling Forest.»

Mediekontakt:

David A. Semonian, Office of Public Information, tlf. +1 845 524 3000

 

Det nye hovedkontoret i Warwick i staten New York dekker mindre enn 20 prosent av den cirka én kvadratkilometer store eiendommen som vitnene kjøpte den 17. juli 2009.

Steinfyllinger og duker begrenser erosjonen og bidrar til å stabilisere skråningene rundt anlegget.

Store steiner fra tomten i en tidlig fase av byggeprosjektet. Over 240 000 tonn stein fra tomten er gjenbrukt i prosjektet.

For å beskytte innsjøen Blue Lake mot tilsig av slam la man ut en slamsperre langs bredden. Sperren består av en flytende del øverst, en tett duk og en galvanisert kjetting som er festet i bunnen av duken som ballast.

Containere for materiale til resirkulering. Over 70 prosent av byggavfallet fra prosjektet ble sendt til videreforedling ved godkjente resirkuleringsanlegg i stedet for å bli deponert på fyllinger.

Beplanting av området utenfor hovedinngangen til Jehovas vitners hovedkontor. I landskapsdesignet har man benyttet stedegne trær og andre planter og stedegent bunndekke.

Installasjon av et geotermisk rørnett, en del av grunnvarmeanlegget som henter væske fra 152 meters dyp. Temperaturene dypt nede i bakken er nokså stabile, mens lufttemperaturen varierer mye fra sommer til vinter. Grunnvarmeanlegget utnytter de stabile temperaturene under bakken ved at den sirkulerende væsken absorberer varme fra grunnen for å varme opp bygningene om vinteren. Om sommeren avgir den sirkulerende væsken varme til grunnen for å kjøle ned byggene. Dette geotermiske systemet forventes å redusere behovet for energi til oppvarming og kjøling av bygningene med 40 prosent.

Inne i kontor- og servicebygningen. De innvendige overflatene (maling, veggmaterialer, himling, osv.) tilfredsstiller de kriteriene som Green Building Initiative har fastsatt for produkter som ikke avgir forurensende avgasser av betydning, noe som er bra for helsen til dem som oppholder seg i bygningen.