STRASBOURG, Frankrike – Den 27. november 2012 avgjorde Den europeiske menneskerettighetsdomstol at staten Armenia må betale 112 000 euro (ca. 827 000 norske kroner) – til dekning av erstatning og saksomkostninger – til 17 militærnektere for å ha krenket deres menneskerettigheter.

I 2005 utførte 17 unge menn som er Jehovas vitner, siviltjeneste som alternativ til militærtjeneste. Men da de ble klar over at siviltjenesten var underlagt militæret, følte de at de ikke lenger kunne utføre denne tjenesten med god samvittighet, og forlot så sitt tjenestested. De ble deretter arrestert og straffeforfulgt. Noen ble holdt i varetekt i månedsvis, og elleve ble til slutt dømt til mellom to og tre års fengsel.

Menneskerettighetsdomstolen har avgjort at disse straffeforfølgelsene og frihetsberøvelsene var uberettigede, ettersom det i 2005 ikke eksisterte noen lov i Armenia som gjorde det straffbart å forlate siviltjenesten. Domstolen slo fast at Armenia hadde krenket disse mennenes rett til frihet og trygghet, som er beskyttet under artikkel 5 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Selv om armenske myndigheter hadde henlagt tiltalen mot de 17, hadde de nektet å betale dem erstatning for de urettmessige straffeforfølgelsene og frihetsberøvelsene. Domstolen har derfor dømt Armenia til å betale erstatning for ærekrenkelser og til å betale saksomkostninger.

Denne dommen følger i kjølvannet av tre andre avgjørelser som menneskerettighetsdomstolen har truffet i Armenias disfavør i saker som gjelder nøytralitet. I alle de fire sakene har armenske myndigheter utsatt militærnektere som er Jehovas vitner, for kritikkverdige forhold og med urette behandlet dem som farlige kriminelle.

«Avgjørelsen ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol bidrar til å bøte på de urettferdighetene som disse Jehovas vitner er blitt utsatt for», sier André Carbonneau, som er advokat for klagerne. «Denne rekken av seirer over Armenia ved menneskerettighetsdomstolen utgjør et utvetydig budskap til andre land i Europarådet og også til land som Eritrea og Sør-Korea og land i Sentral-Asia når det gjelder Jehovas vitners rett til å nekte militærtjeneste.»

Mediekontakt:

David Semonian, tlf. +1 718 560 5000

Armenia: Tigran Harutyunyan, tlf. +374 93 900 482