Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

28. AUGUST 2015
UKRAINA

Høyere domstol i Ukraina forsvarer retten til militærnekting under militær mobilisering

Høyere domstol i Ukraina forsvarer retten til militærnekting under militær mobilisering

En høyere domstol i Ukraina slår fast at militærnektere har rett til alternativ tjeneste også i tider med indre uroligheter og krig. Denne avgjørelsen vil få store ringvirkninger for menneskerettighetene, både i Ukraina og i andre land.

Vitalij Sjalajko, et av Jehovas vitner, ble tiltalt for å ha unndratt seg militærtjeneste under mobilisering fordi han bad om alternativ tjeneste da han ble innkalt. Både distriktsdomstolen og ankedomstolen frikjente ham, men påtalemyndigheten anket saken videre til Ukrainas spesialdomstol for sivile saker og straffesaker. Den 23. juni 2015 avviste den høyere domstolen anken og stadfestet dermed de lavere domstolenes avgjørelser.

Den høyere domstolen bemerket at «det var riktig av distriktsdomstolen å henvise til tilsvarende bestemmelser i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og avgjørelser i Den europeiske menneskerettighetsdomstol». Retten støttet også distriktsdomstolen i at saken Bayatyan v. Armenia var relevant. Den saken ble avgjort av menneskerettighetsdomstolens storkammer 7. juli 2011. Denne svært viktige dommen slo fast at militærnekting av samvittighetsgrunner basert på en oppriktig religiøs overbevisning blir beskyttet av artikkel 9 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. I saken som gjaldt Vitalij Sjalajko, slo den høyere domstolen i Ukraina fast at militærnekteres rettigheter ikke bare er beskyttet ved rutineinnkallinger til militærtjeneste, men også når et land mobiliserer til en væpnet konflikt. Domstolens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

Denne siste dommen gjør at Vitalij Sjalajko kan puste lettet ut. Han sier: «Jeg forstår at landet mitt er interessert i å beskytte borgerne sine ved å mobilisere. Selv om samvittigheten min ikke tillater meg å utføre militærtjeneste, er jeg villig til å gjøre mitt ved å utføre alternativ sivil tjeneste. Jeg er takknemlig for at domstolene har erkjent at jeg nekter militærtjeneste på grunn av min dype religiøse overbevisning.»

En avgjørelse som får betydning for mange

Tusenvis av Jehovas vitner i hele Ukraina har blitt konfrontert med spørsmålet om nøytralitet under mobilisering. De som tiltales for å unndra seg militærtjeneste, kan nå vise til den juridiske presedensen som ble etablert i Vitalij Sjalajkos sak.

Sjalajkos advokat, Vadim Karpov, sa: «Enkelt sagt forklarer den høyere domstolen at Sjalajko som et av Jehovas vitner ikke kan bli straffeforfulgt for å nekte militærtjeneste. Det er verdt å merke seg at internasjonale bestemmelser om religionsfrihet og samvittighetsfrihet blir fulgt selv i et land som Ukraina, som er splittet på grunn av krig og ustabile forhold.»

Ukraina er et godt eksempel når det gjelder menneskerettigheter

Domstolene i Ukraina har anerkjent at militærnekting av samvittighetsgrunner er en grunnleggende menneskerett som skal beskyttes også under militær mobilisering. Samvittighetsnekting er verken en egoistisk unndragelse av en plikt eller en trussel mot nasjonens interesser og sikkerhet. Ved å stadfeste dommene til de lavere domstolene forsvarer den høyere domstolen menneskerettighetene for alle ukrainere. Ukraina er et godt eksempel for land som straffer dem som nekter å utføre militærtjeneste av samvittighetsgrunner.