Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

11. JUNI 2014
TYRKIA

Den europeiske menneskerettighetsdomstol treffer en avgjørelse i favør av fire militærnektere i Tyrkia

Den europeiske menneskerettighetsdomstol treffer en avgjørelse i favør av fire militærnektere i Tyrkia

Den 3. juni 2014 kom Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) enstemmig fram til at Tyrkia hadde krenket Den europeiske menneskerettighetskonvensjon * da fire Jehovas vitner i Tyrkia ble domfelt for å ha nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Çağlar Buldu, Bariş Görmez, Ersin Ölgün og Nevzat Umdu hadde nektet å utføre militærtjeneste på grunn av sin dype religiøse overbevisning. I EMDs dom stod det: «De tiltakene som ble truffet mot klagerne, ... er et inngrep som ikke kommer inn under det artikkel 9 i konvensjonen sier er nødvendig i et demokratisk samfunn.»

Den 17. mars 2008 brakte de fire vitnene en klage inn for domstolen (Buldu og andre mot Tyrkia) på bakgrunn av at tyrkiske myndigheter ikke hadde respektert deres religionsfrihet da de gjentatte ganger straffeforfulgte og dømte dem for å nekte militærtjeneste. Til sammen ble de innkalt til militæret over 30 ganger og satt over seks år i fengsel og i militær varetekt.

I EMDs dom stod det: «Det at klagerne, som er Jehovas vitner, nektet å utføre militærtjeneste av samvittighetsgrunner, var opplagt et uttrykk for deres religiøse overbevisning. Retten er ikke i tvil om at de gjentatte domfellelsene av klagerne ... og også faren for endeløse straffeforfølgelser ... utgjør et inngrep i deres rett til fritt å utøve sin religion, som garanteres av artikkel 9 i konvensjonen.»

Bariş Görmez

Dette er den tredje domsavgjørelsen EMD har truffet mot Tyrkia i spørsmålet om militærnekting av samvittighetsgrunner, etter avgjørelsene i favør av Feti Demirtaş i 2012 og Yunus Erçep i 2011. Uavhengig av dette traff FNs menneskerettighetskomité i 2012 en avgjørelse i favør av to andre Jehovas vitner i Tyrkia, Cenk Atasoy og Arda Sarkut, som også nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

I Europa kom vendepunktet i dette spørsmålet den 7. juli 2011, da EMDs storkammer offentliggjorde sin avgjørelse i saken Bayatyan mot Armenia. Dette var første gang EMD kom til at artikkel 9 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon beskytter samvittighetsnektere. Denne avgjørelsen er bindende for alle medlemsland i Europarådet. Dommen i Bayatyan-saken, de tre EMD-dommene mot Tyrkia og andre lignende EMD-dommer forplikter Tyrkia og andre medlemsland til å revurdere sin behandling av samvittighetsnektere og til å justere sin lovgivning i samsvar med konvensjonens garantier.

James E. Andrik, en av de advokatene som representerte de fire klagerne i denne saken, sa: «Selv om det for tiden ikke sitter noen Jehovas vitner i fengsel i Tyrkia på grunn av samvittighetsnekting, fortsetter myndighetene å straffeforfølge unge vitner som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Vi håper at den nylige avgjørelsen i saken Buldu og andre mot Tyrkia vil få tyrkiske myndigheter til å respektere den grunnleggende retten til samvittighetsfrihet.»

^ avsn. 2 Artikkel 3, forbud mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling; artikkel 6, retten til en rettferdig rettergang; artikkel 9, tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.