Tilgjengelighetsinnstilling

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

TURKMENISTAN

Fengslet for sin tro

Fengslet for sin tro

Den 22. oktober 2014 gav myndighetene i Turkmenistan amnesti til åtte Jehovas vitner som var fengslet der i landet enten for militærnekting av samvittighetsgrunner eller på grunn av falske anklager. * Den 2. september 2014 hadde turkmenske myndigheter dessuten løslatt et annet Jehovas vitne, Bibi Rahmanova. *

På grunn av denne positive utviklingen sendte Jehovas vitners styrende råd et brev til Turkmenistans president og takket for amnestiet og for at disse vitnene var blitt løslatt. I brevet ble det også gjort oppmerksom på at to Jehovas vitner fortsatt var fengslet, og det ble anmodet om at de måtte bli løslatt. Jehovas vitner vil gjerne ha en nyttig dialog med turkmenske myndigheter for å få løst problemene, slik at vitnene i Turkmenistan kan nyte godt av sine menneskerettigheter.

Respekt for samvittighetsfriheten og religionsfriheten er fortsatt et tema

Det er bekymringsfullt at Turkmenistan fortsetter å fengsle unge Jehovas vitner fordi de av samvittighetsgrunner nekter å gjøre militærtjeneste. Samvittighetsnektere har ingen mulighet til å utføre alternativ tjeneste og blir idømt fengselsstraffer på mellom 12 og 24 måneder. Etter at de er blitt løslatt, er de i noen tilfeller blitt tiltalt på nytt. De er da blitt regnet som «vaneforbrytere» og så blitt overført til et fengsel med strengere soningsforhold.

Femten Jehovas vitner som er straffeforfulgt for militærnekting av samvittighetsgrunner, har som siste utvei sendt inn klager til FNs menneskerettighetskomité (CCPR). * To andre Jehovas vitner, som ble fengslet på grunn av falske anklager – der målet etter alt å dømme var å begrense deres religiøse virksomhet – har også sendt inn klager til CCPR.

I april 2012 uttalte CCPR i sine avsluttende bemerkninger om menneskerettighetssituasjonen i Turkmenistan at myndighetene «bør treffe alle nødvendige tiltak for å gjennomgå lovgivningen på nytt for å finne et alternativ til militærtjeneste. Staten bør også sørge for at det framgår klart av loven at enkeltpersoner har rett til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner». Når det gjelder religiøs virksomhet, oppfordret CCPR myndighetene til å «forsikre seg om at lover og praksis som gjelder registrering av religiøse organisasjoner, respekterer folks rettigheter til fritt å utøve sin tro og gi uttrykk for sine trosoppfatninger, i samsvar med det som står i konvensjonen». Jehovas vitner i Turkmenistan vil med glede registrere sin virksomhet, slik at de kan få utøve sin religion i fred.

Håp om bedring

Jehovas vitner håper at de skrittene som turkmenske myndigheter nylig har tatt, vil føre til større respekt for menneskerettighetene i sin alminnelighet og spesielt for retten til samvittighets- og religionsfrihet. En advokat som representerer Jehovas vitner, sier: «Jehovas vitner håper at en konstruktiv dialog med turkmenske myndigheter kan løse problemene på en måte som gjør det mulig for vitnene å bevare en god samvittighet og leve et rolig liv i gudhengivenhet.»

Tidslinje

 1. 19. mai 2015

  Bahram Hemdemov blir funnet skyldig i religiøs virksomhet og dømt til fengsel i fire år. Han ble arrestert og satt i varetekt to måneder tidligere.

 2. Februar/mars 2015

  2 Jehovas vitner er fortsatt i fengsel fordi de av samvittighetsgrunner nekter å gjøre militærtjeneste.

 3. 18. november 2014

  2 Jehovas vitner sitter i fengsel fordi de av samvittighetsgrunner nekter å gjøre militærtjeneste.

 4. 22. oktober 2014

  Presidenten i Turkmenistan gir amnesti til 8 Jehovas vitner som er i fengsel, og de blir løslatt.

 5. 30. september 2014

  9 Jehovas vitner sitter i fengsel – 7 fordi de av samvittighetsgrunner nekter å gjøre militærtjeneste, og 2 på grunn av fabrikkerte anklager som straff for sin religiøse virksomhet.

 6. 2. september 2014

  Turkmenske myndigheter løslater Bibi Rahmanova og omgjør den 4 år lange fengselsstraffen til en betinget dom.

 7. 18. august 2014

  Bibi Rahmanova blir dømt til 4 års fengsel på grunnlag av fabrikkerte anklager.

 8. 25. juli 2014

  7 Jehovas vitner sitter i fengsel – 5 fordi de av samvittighetsgrunner nekter å gjøre militærtjeneste, og 2 på grunn av fabrikkerte anklager som straff for sin religiøse virksomhet.

 9. 6. april 2014

  26 Jehovas vitner pågripes. 13 av dem blir arrestert, uten noe bevis for at de har begått noen straffbar handling. Disse 13 blir dømt til å betale en bot.

 10. November 2013

  9 Jehovas vitner sitter fortsatt i fengsel – 8 fordi de av samvittighetsgrunner nekter å gjøre militærtjeneste, og 1 på grunn av fabrikkerte anklager om religiøs virksomhet.

 11. 29. august 2013

  3 Jehovas vitner klager Turkmenistan inn for CCPR fordi landet ikke har anerkjent deres rett til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 12. 1. mai 2013

  2 Jehovas vitner klager Turkmenistan inn for CCPR fordi landet ikke har anerkjent deres rett til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 13. 24. januar 2013

  30 politifolk foretar en razzia hjemme hos Navruz Nasyrlayev bare få uker etter at CCPR gjør regjeringen i Turkmenistan kjent med klagen. Familien og gjester i huset blir gjentatte ganger slått av politiet.

 14. 7. september 2012

  10 Jehovas vitner klager Turkmenistan inn for CCPR fordi landet ikke har anerkjent deres rett til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Navruz Nasyrlayev er hovedanklager.

 15. 21. august 2008

  Trossamfunnet Jehovas vitner søker om å bli registrert i Turkmenistan.

^ avsn. 6 FNs menneskerettighetskomité (CCPR) overvåker oppfølgingen av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR), en avtale som Turkmenistan sluttet seg til i 1997. Samme år anerkjente landet også ICCPRs første tilleggsprotokoll.