Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

1. OKTOBER 2013
SØR-KOREA

Urettferdig behandling i Sør-Korea fører til internasjonal protest

Urettferdig behandling i Sør-Korea fører til internasjonal protest

Sør-Korea setter hundrevis av unge menn som ikke er kriminelle, i fengsel. Hvorfor? De er Jehovas vitner og har valgt å følge sin samvittighet ved å nekte å utføre militærtjeneste. Fordi Sør-Korea ikke beskytter rettighetene til dem som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner, blir vernepliktige Jehovas vitner idømt fengselsstraffer. I løpet av de siste 60 årene har faktisk over 17 000 Jehovas vitner blitt satt i fengsel på grunn av militærnekting av samvittighetsgrunner.

For å sette søkelyset på denne situasjonen har Jehovas vitners kontor i Sør-Korea utarbeidet en brosjyre som heter «Militærnekting av samvittighetsgrunner i Sør-Korea». Brosjyren kaster lys over hvordan Sør-Korea ignorerer internasjonale normer og unnlater å beskytte dem som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Den gir også en kort historisk oversikt over hvordan unge menn blant Jehovas vitner er blitt fengslet fordi de ikke vil handle i strid med sin samvittighet. Dae-il Hong, som er representant for Jehovas vitners kontor i Sør-Korea, og Philip Brumley, som er juridisk rådgiver for Jehovas vitner i New York, gir ytterligere innsikt i denne langvarige urettferdige behandlingen.

Hvordan har det internasjonale samfunn reagert på den urettferdige behandlingen som finner sted i Sør-Korea?

Philip Brumley: En rekke land har tatt til orde mot at Sør-Korea unnlater å anerkjenne den grunnleggende retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Under en av FNs universelle, periodiske gjennomganger (UN Universal Periodic Review) anmodet nylig åtte land – Ungarn, Frankrike, Tyskland, Polen, Slovakia, Spania, USA og Australia – Sør-Korea om å stoppe rettsforfølgelsen av dem som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner, og om å få i stand en ordning for ikke-militær siviltjeneste for dem. *

Dae-il Hong: I 4 saker som berørte 501 militærnektere, avgjorde FNs menneskerettighetskomité (CCPR) at Sør-Korea krenket disse mennenes rettigheter da landet dømte og fengslet dem. Komiteen uttalte at «retten til militærnekting av samvittighetsgrunner er en del av retten til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Dette gir ethvert menneske rett til fritak for verneplikt dersom det å gjøre militærtjeneste er uforenelig med vedkommendes religion eller livssyn. Denne retten må ikke svekkes ved bruk av tvang». *

FNs menneskerettighetsråd, et annet FN-organ, henledet også oppmerksomheten på denne situasjonen i en nylig utgitt rapport, «Analytisk rapport om militærnekting av samvittighetsgrunner». Dette dokumentet trekker opp de internasjonale juridiske rammene som både anerkjenner retten til militærnekting av samvittighetsgrunner, og som forbyr bruk av tvang i form av gjentatte rettssaker og straff av militærnektere av samvittighetsgrunner. *

Hvordan har myndighetene i Sør-Korea reagert på denne internasjonale protesten?

Høyesterettsbygningen

Philip Brumley: Myndighetene i Sør-Korea har ikke rettet seg etter avgjørelsene til CCPR. De har altså ikke overholdt internasjonale avtaler som de har forpliktet seg til, og de har nektet å anerkjenne den grunnleggende retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Dessuten har Sør-Koreas høyesterett og forfatningsdomstol ignorert avgjørelsene til CCPR ved å avvise ankene fra militærnekterne. Den sørkoreanske nasjonalforsamlingen har ikke iverksatt noe alternativ i form av siviltjeneste for dem som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner, og de har ikke vedtatt noen forskrifter som vil beskytte militærnekterne.

Hvordan har fengslingen generelt sett påvirket disse unge mennene blant Jehovas vitner?

Dae-il Hong: Dette er modige unge menn. De møter opp når de får innkalling fra myndighetene, selv om de vet at de kommer til å bli dømt og sendt i fengsel under dagens system. De gjemmer seg ikke. De er mønsterborgere før de settes i fengsel, og de er mønsterfanger. Når de blir løslatt, har de dessverre et kriminelt rulleblad som gjør det nesten umulig for dem å få jobb i den offentlige sektor eller i større firmaer. Fengselsstraffen frarøver dem halvannet år av livet deres. Familiene deres må klare seg uten dem mens de soner. Disse vanskelighetene er unødvendige.

Fortjener Jehovas vitner i Sør-Korea å bli dømt og fengslet som kriminelle fordi de nekter å utføre tvungen militærtjeneste?

Dae-il Hong: Absolutt ikke! Disse unge mennene er ikke kriminelle. Både i Sør-Korea og i resten av verden er Jehovas vitner kjent for å være fredelige, lovlydige borgere som er villige til å tjene samfunnet. De respekterer myndighetene, følger loven, betaler skatt og retter seg etter samfunnsnyttige tiltak fra myndighetenes side. Nylig dømte en dommer ved en distriktsdomstol i Sør-Korea et ungt Jehovas vitne til fengsel fordi han nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Etter at dommeren hadde sagt at hun ikke hadde noe annet valg enn å dømme ham skyldig, leste hun opp dommen. Plutselig skjulte dommeren ansiktet bak papirene og begynte å gråte. Det ser ut til at urettferdigheten ved å kriminalisere den unge mannen gikk så hardt inn på henne at hun et øyeblikk mistet fatningen. Andre i forsamlingen forstod også hvor urettferdig det var, og tok til tårene.

Philip Brumley: Nå er det virkelig på tide at de sørkoreanske myndighetene ordner opp i denne situasjonen som har vart i mange år, og innfører et system som respekterer de grunnleggende menneskerettighetene når det gjelder militærnekting av samvittighetsgrunner.

^ avsn. 5 Human Rights Council “Report of the Working Group on the Universal Periodic Review,” 12 December 2012, A/HRC/22/10, pages 7 and 22, paragraphs 44 and 124.53.

^ avsn. 6 Jong-nam Kim et al. v. The Republic of Korea, communication no. 1786/2008, Views adopted by the Committee on 25 October 2012, page 8, paragraph 7.4

^ avsn. 7 Human Rights Council “Analytical report on conscientious objection to military service,” 3 June 2013, A/HRC/23/22, pages 3–8, paragraphs 6–24; pages 9, 10, paragraphs 32, 33.