Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

16. JUNI 2014
SØR-KOREA

Dommere kjemper med sin egen samvittighet når det kreves at de ignorerer andres samvittighet

Dommere kjemper med sin egen samvittighet når det kreves at de ignorerer andres samvittighet

En dommer ved Suwon distriktsdomstol gråt da hun leste opp fengselsstraffen for 21 år gamle Chang-jo Im, som nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Den samme dagen hadde dommeren allerede avsagt dom i fem andre straffesaker uten tegn til å bli følelsesmessig berørt, men urettferdigheten ved denne saken fikk henne til å begynne å gråte. Hun hadde ikke noe annet valg enn å dømme denne unge mannen, som er et av Jehovas vitner, til 18 måneder i fengsel.

Hver måned står dommere i Sør-Korea overfor den samme situasjonen. En ung mann står fram i retten som militærnekter av samvittighetsgrunner, og uansett hvordan hans personlige omstendigheter er, avsier dommeren den forventede dommen på 18 måneders fengsel. Dommer Young-sik Kim sier i sin avgjørelse angående én samvittighetsnekter: «Dommerne tror neppe at de ‘straffer kriminelle’ når de har med samvittighetsnektere å gjøre.» Den konflikten denne dommeren følte, fikk ham til å sette spørsmålstegn ved om det virkelig er riktig å bruke den bestemmelsen som gjelder unndragelse av verneplikten, som grunnlag for å dømme dem som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

Sør-Korea vil ikke anerkjenne retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner og har ikke opprettet noe alternativ i form av siviltjeneste. Dommere i Sør-Korea kan ikke unngå dette tilbakevendende dilemmaet og er nødt til å dømme samvittighetsnektere som kriminelle. Dommere er også klar over at FNs menneskerettighetskomité i flere saker har slått fast – saker som involverer 501 unge menn – at Sør-Korea bryter sine internasjonale forpliktelser om å respektere grunnleggende menneskerettigheter ved å rettsforfølge og fengsle samvittighetsnektere. Som følge av dette er det stadig flere dommere som får problemer med sin egen samvittighet når de dømmer unge kristne menn som av samvittighetsgrunner ikke kan utføre militærtjeneste, til fengsel.

I skrivende stund har seks dommere ved distriktsdomstoler overført saker angående samvittighetsnekting til Sør-Koreas forfatningsdomstol, selv om forfatningsdomstolen så sent som i 2011 traff en avgjørelse som gikk ut på at vernepliktsloven er nedfelt i grunnloven. Dommernes avgjørelser har også satt søkelyset på noen andre problemstillinger.

Hva noen dommere har sagt om ...

 • De moralske sidene ved det å fengsle en person som av samvittighetsgrunner ikke vil gå i krig

  «Det overordnede målet med at grunnloven beskytter samvittighetsfriheten som en grunnleggende rettighet, er å beskytte de enkeltes samvittighet, som er det som utgjør grunnlaget for menneskeverdet og menneskeverdigheten. ... Selv om deres avgjørelse om å nekte militærtjeneste er i strid med flertallets oppfatning, vil det være vanskelig å komme med argumenter for at deres avgjørelse utgjør et alvorlig samfunnsfiendtlig eller antinasjonalt lovbrudd som krever at de umiddelbart idømmes strenge straffer beregnet på kriminelle.» – Dommer Hye-won Lim, Suwon distriktsdomstol, 21. februar 2013, 2012Chogi2381.

  «Det å finne ut av hvor man selv står i forhold til andre, ... [og] å tenke alvorlig over ‘verdien av et menneskeliv’ er en vesentlig del av den prosessen som foregår når man utvikler sin personlighet. Denne prosessen innbefatter også avgjørelsen om at man ikke vil ta noens liv, ikke engang i en væpnet konflikt. Hvis de [som har truffet] en slik avgjørelse, tvinges til å utføre militærtjeneste eller til å gripe til våpen og uten unntak straffes når de nekter å utføre slik tjeneste, vil det være det samme som å nekte dem deres rettigheter og å fornekte deres identitet. Det er så avgjort en krenkelse av menneskets verdighet.» – Dommer Young-hoon Kang, Seoul nord distriktsdomstol, 14. januar 2013, 2012Chogi1554.

 • Hvorvidt det å anerkjenne retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner svekker landets sikkerhet

  «Det finnes ikke holdbare beviser eller konkret dokumentasjon for at innføringen av en ordning for alternativ tjeneste ville svekke landets sikkerhet eller undergrave likhet for loven når det gjelder tvungen verneplikt.» – Dommer Gwan-gu Kim, Changwon Masan distriktsdomstol, 9. august 2012, 2012Chogi8.

  «Det finnes ikke tilstrekkelig grunnlag for å hevde at landets sikkerhet vil bli truet i en slik alvorlig grad at det vil være umulig å verne om menneskets verdighet og befolkningens verdier bare fordi en minoritet, deriblant Jehovas vitner, ... nekter å gripe til våpen og utføre militærtjeneste. Den tiltalte har i virkeligheten ... allerede nektet å utføre militærtjeneste, til tross for straffetiltak. Hvis det var tilstrekkelig grunnlag for påstanden, ville landets sikkerhet, menneskets verdighet og befolkningens verdier allerede være i stor fare.» – Dommer Seung-yeop Lee, Ulsan distriktsdomstol, 27. august 2013, 2013Godan601.

 • Hvordan problemet kan løses

  «Når forfatningsdomstolen slår fast at vilkårene for denne saken er i strid med grunnloven, er forvaltningen og nasjonalforsamlingen i stand til å ta i betraktning både landets sikkerhet og samvittighetsfriheten og til å vedta lover som respekterer retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner, og som samtidig styrker landets sikkerhet.» – Dommer Young-sik Kim, Seoul sør distriktsdomstol, 9. juli 2013, 2013Chogi641.

  «Forutsatt at ordningen for alternativ tjeneste planlegges nøye og gjennomføres på en slik måte at den ikke fører til at folk unndrar seg verneplikten under påskudd av å være samvittighetsnektere, vil den verken redusere militærstyrken eller gå ut over landets sikkerhet.» – Dommer Seong-bok Lee, Seoul øst distriktsdomstol, 20. februar 2014, 2014Chogi30.

Hvordan kommer forfatningsdomstolen til å reagere?

Disse dommerne har bedt forfatningsdomstolen om et svar i dette dilemmaet som gjelder militærnekting av samvittighetsgrunner. Pr. i dag har domstolen erklært at den vil ta opp 29 saker til behandling, deriblant 2 som involverer 433 menn.

Hva vil forfatningsdomstolens avgjørelse bli i disse sakene? Vil Sør-Koreas høyeste domstol anerkjenne retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner og dermed åpne veien for ny lovgivning? I så fall vil landet overholde sine internasjonale forpliktelser og sin egen grunnlov og respektere mange menneskers samvittighet – noe som vil være en stor lettelse for mange hundre unge menn som med urette sitter i fengsel.