Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Den nasjonale menneskerettskommisjons hovedkontor i Seoul i Sør-Korea

25. JANUAR 2017
SØR-KOREA

Nasjonal menneske­retts­kom­mi­sjon oppfordrer til å respektere samvittighetsfriheten

Nasjonal menneske­retts­kom­mi­sjon oppfordrer til å respektere samvittighetsfriheten

Den 9. desember 2016 la Sør-Koreas nasjonale menneskerettskommisjon fram sin rapport om klagesaker som nå er til behandling ved forfatningsdomstolen. Denne rapporten så nærmere på retten til militærnekting av samvittighetsgrunner. Med utgangspunkt i gjeldende menneskerettigheter konkluderte kommisjonen at det er en grunnleggende menneskerettighet som er uten begrensninger, og som myndighetene må beskytte.

Det er verdt å legge merke til at kommisjonen kom fram til at denne grunnleggende menneskeretten er en «berettiget grunn» til ikke å utføre militærtjeneste. Den oppfordret myndighetene til å innføre «samfunnsnyttig siviltjeneste» for å få likevekt mellom den grunnlovfestede samvittighetsfriheten og plikten til å utføre militærtjeneste.

Ifølge rapporten tjener dagens praksis med å fengsle samvittighetsnektere ingen hensikt. Den sier: «Straff bør gis for å redusere eller forhindre kriminelle handlinger. Men de fleste samvittighetsnektere angrer ikke på standpunktet sitt, og de endrer heller ikke sitt syn i frykt for å bli straffet. ... Derfor har det å straffe dem ingen effekt.»

Kommisjonen bekreftet sitt standpunkt av 26. desember 2005 om at Sør-Korea burde innføre en alternativ tjeneste, slik at man samtidig som man nekter militærtjeneste, kan forsvare landet. * Forpliktet av sitt mandat til å forsvare menneskerettighetene framla kommisjonen sin rapport for forfatningsdomstolen.

«Retten til militærnekting av samvittighetsgrunner er beskyttet av samvittighetsfriheten, som er nedfelt i grunnloven og internasjonale menneskerettslover. Det å straffe samvittighetsnektere for brudd på vernepliktsloven når det finnes en måte å utføre plikten til å forsvare landet på i form av siviltjeneste, er et brudd på samvittighetsfriheten.» – Den nasjonale menneskerettskommisjons avgjørelse av 28. november 2016.

Mulighet for et vellykket resultat

Jusprofessor Law Jae-seung Lee kommenterte kommisjonens avgjørelse slik: «Hvis myndighetene i Sør-Korea beslutter å respektere retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner, en ‘universell menneskerettighet’, kan de bestemme seg for å innføre siviltjeneste. Hvis de gjør det, anbefaler jeg at de følger internasjonale regler for siviltjeneste, slik at ordningen kan bli mest mulig vellykket.»

Dae-il Hong, en talsmann for Jehovas vitner i Sør-Korea, sa: «Siden august 2012, da forfatningsdomstolen bestemte seg for å undersøke dette spørsmålet på nytt, har over 2000 unge Jehovas vitner blitt fengslet. Vi ser fram til en avgjørelse ved forfatningsdomstolen som stemmer med internasjonale normer som respekterer menneskers liv og fremmer fred. Vi håper at det skal bli slutt på fengsling, og at unge menn som er Jehovas vitner, skal kunne tjene samfunnet på en måte som ikke strider mot deres samvittighet.»

^ avsn. 5 Den 11. juli 2008 ba Den nasjonale menneskerettskommisjon for andre gang forsvarsministeren om å etablere og innføre en alternativ tjeneste for militærnektere. I tillegg til dette la kommisjonen den 26. november 2007 fram en rapport som påpekte praksisen med å straffe dem som blir innkalt til repetisjonstjeneste og fortsatt nekter militær opplæring av samvittighetsgrunner.