Den 12. mai 2015 frikjente distriktsdomstolen i Gwangju tre Jehovas vitner som var anklaget for å unndra seg verneplikten. I dommen skrev dommeren, Choi Jang-seok: «Man må ta hensyn til både samvittighetsfriheten, som garanteres av grunnloven, og plikten til å forsvare landet sitt.» Han fortsatte: «Når grunnleggende rettigheter går imot andre nasjonale interesser, for eksempel borgerplikten, må man tolke loven på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til begge parters interesser.» Jehovas vitner regner med at aktor kommer til å anke dommen innen sju dager.