Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

13. JULI 2016
SØR-KOREA

Jehovas vitner i fengsler i Sør-Korea sender inn ytterligere klager

Jehovas vitner i fengsler i Sør-Korea sender inn ytterligere klager

Siden januar 2016 har flere enn 50 sørkoreanske menn som av samvittighetsgrunner nekter militærtjeneste, sendt inn klager til FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling (heretter omtalt som Arbeidsgruppen). Klagerne mener at sørkoreanske myndigheter gjør seg skyldige i vilkårlig fengsling når de straffer legitim utøvelse av religions- og samvittighetsfriheten med fengsel.

Bakgrunnen for klagene

To FN-organer – Arbeidsgruppen og FNs menneskerettighetskomité – har slått fast at det å fengsle samvittighetsnektere er «vilkårlig fengsling». * I 2014 avgjorde FNs menneskerettighetskomité at sørkoreanske myndigheter bør slutte å idømme samvittighetsnektere denne urettferdige straffen, gi kompensasjon til dem som har blitt fengslet, og fjerne militærnekterdommen fra rullebladet deres. På bakgrunn av denne avgjørelsen har til sammen 682 Jehovas vitner i Sør-Korea brakt klager inn for Arbeidsgruppen. *

Nasjonal og internasjonal oppmerksomhet

Når Arbeidsgruppen har gjort de sørkoreanske myndighetene kjent med klagene og mottatt myndighetenes kommentarer, vil Arbeidsgruppen komme med sin uttalelse. Hvis den er enig med klagerne i at Sør-Korea er skyldig i vilkårlig fengsling, vil den be myndighetene om å ta nødvendige skritt for å rette på situasjonen og slutte å kriminalisere samvittighetsnekting.

I tillegg er spørsmålet om hvorvidt vernepliktsloven er i samsvar med grunnloven, oppe til behandling i Sør-Koreas forfatningsdomstol, og en avgjørelse er nær forestående. Denne domstolen er klar over at det har blitt sendt inn mer enn 600 klager til Arbeidsgruppen. Domstolen er også klar over at FNs menneskerettighetskomité gjentatte ganger har oppfordret Sør-Korea til å anerkjenne samvittighetsnekting som en rettighet og til å innføre en siviltjenesteordning. Det internasjonale samfunnet følger nøye med på om Sør-Koreas øverste domstol vil komme fram til at det å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner er en grunnleggende rettighet.

^ avsn. 4 Human Rights Council, Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No. 16/2008 (Turkey), UN Doc. A/HRC/10/21/Add.1, p. 145, par. 38 (May 9, 2008). Human Rights Committee, Views, Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, Communication No. 2179/2012, UN Doc. CCPR/C/112/D/2179/2012, par. 7.5 (October 15, 2014).

^ avsn. 4 I 2015 sendte 631 samvittighetsnektere inn klager, og hittil i 2016 har ytterligere 51 gjort det samme.