Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

SØR-KOREA

Fengslet for sin tro

Fengslet for sin tro

Det har vært Jehovas vitner i Sør-Korea i over 100 år, og de har frihet til å utøve sin religion – bortsett fra når de av samvittighetsgrunner nekter militærtjeneste. Helt siden Koreakrigen og fram til i dag har Sør-Korea kompromissløst reist tiltale mot unge menn som er Jehovas vitner, og som nekter militærtjeneste, og myndighetene har ikke tilbudt noe alternativ som kan løse problemet. Hva har dette ført til? Sør-Korea har dømt over 19 000 Jehovas vitner til totalt over 36 000 år i fengsel fordi de har nektet militærtjeneste.

Det internasjonale syn på retten til å nekte militærtjeneste

FNs menneskerettighetskomité (CCPR), som følger med på om medlemslandene overholder FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR), har konsekvent avgitt kjennelse om at Sør-Korea * bryter rettighetene til samvittighetsnektere ved å dømme og fengsle dem. Nylig, den 14. januar 2015, offentliggjorde CCPR sin femte avgjørelse mot Sør-Korea i denne saken. I denne avgjørelsen, som gjelder 50 Jehovas vitner som hadde blitt satt i fengsel, gjentok CCPR at Sør-Korea har krenket deres rett til «tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet». CCPR konkluderte dessuten med at myndighetene gjorde seg skyldige i «vilkårlig frihetsberøvelse» da de straffet mennene med fengsel fordi mennene hadde benyttet seg av en rettighet som er garantert av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR).

Etter at CCPR hadde foretatt en gjennomgang av Sør-Koreas forhold til menneskerettighetene fram til nå, vedtok komiteen sine avsluttende kommentarer den 3. november 2015. CCPR oppfordret myndighetene til å løslate alle samvittighetsnektere, slette militærnekterdommen fra rullebladet deres og gi dem en passende erstatning og til å vedta lover som gjør det mulig å få utføre siviltjeneste. Komiteen uttalte at myndighetene «også fullt ut bør ta til følge de synspunktene som [CCPR] har gitt uttrykk for så langt».

Synet i Sør-Korea på retten til å nekte militærtjeneste

Sørkoreanske myndigheter opplever nå et økende press fra krefter internt i Sør-Korea for å få dem til å vedta lover som gir rom for en akseptabel ordning for siviltjeneste for dem som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Ni Jehovas vitner som har nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner, har i distriktsdomstolen blitt erklært «ikke skyldig» i å ha unndratt seg militærtjeneste. Noen distriktsdomstoler har sendt saker videre til forfatningsdomstolen, og den 9. juli 2015 holdt denne domstolen en høring for å undersøke om det at myndighetene nekter å anerkjenne retten til samvittighetsnekting, er i samsvar med grunnloven. Forfatningsdomstolen har to ganger, i 2004 og 2011, avgjort at det at vernepliktsloven ikke anerkjenner retten til samvittighetsnekting, ikke er i strid med grunnloven. Det er ventet at domstolen vil treffe en avgjørelse snart.

Tidslinje

 1. 30. april 2017

  Totalt 401 Jehovas vitner sitter i fengsel fordi de nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 2. 3. november 2015

  CCPR vedtar sine avsluttende kommentarer, der Sør-Korea blir oppfordret til å innføre en ordning for siviltjeneste.

 3. 9. juli 2015

  Forfatningsdomstolen vurderer om visse trekk ved vernepliktsloven er i samsvar med grunnloven.

 4. 14. januar 2015

  CCPR kommer til at Sør-Korea krenket ICCPRs artikkel 18 (retten til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet) og artikkel 9 (forbud mot vilkårlig frihetsberøvelse) ved å nekte 50 Jehovas vitner retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner og ved å fengsle dem.

 5. 30. juni 2014

  28 saker som dreier seg om samvittighetsnekting, blir behandlet ved forfatningsdomstolen. 618 mannlige Jehovas vitner sitter fengslet.

 6. 28. januar 2014

  Presidenten innvilger et spesielt amnesti og en prøveløslatelse for omkring 100 mannlige Jehovas vitner som er fengslet fordi de nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Dette forkorter fengselsstraffen deres med én eller to måneder. Pr. 31. januar sitter 513 fengslet.

 7. November 2013

  Totalt 599 Jehovas vitner sitter fengslet fordi de nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 8. April 2013

  70 prosent av innsatte Jehovas vitner soner atskilt fra de andre innsatte, og de får dele celle med andre Jehovas vitner.

 9. 25. oktober 2012

  CCPR kommer til at Sør-Korea har brutt ICCPRs artikkel 18 (retten til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet) ved å nekte 388 Jehovas vitner retten til samvittighetsnekting.

 10. 30. august 2011

  Sør-Koreas forfatningsdomstol kommer til at de lovene som straffer dem som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner, ikke er i strid med grunnloven.

 11. 24. mars 2011

  CCPR kommer til at Sør-Korea har brutt ICCPRs artikkel 18 ved å nekte 100 Jehovas vitner retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 12. 15. januar 2009

  En presidentkommisjon som etterforsker mistenkelige dødsfall i militæret, avgir en rapport som bekrefter at sørkoreanske myndigheter fra 1975 til 1985 var ansvarlige for drapet på 5 unge Jehovas vitner som var fengslet fordi de nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 13. Desember 2008

  Sør-Korea forkaster en plan om å innføre alternativ tjeneste for samvittighetsnektere.

 14. 18. september 2007

  Sør-Koreas forsvarsdepartement kunngjør en plan om å la dem som nekter militærtjeneste av religiøse grunner, få utføre alternativ tjeneste og gir løfte om å revidere landets lov om militærtjeneste og lov om reservestyrker.

 15. 3. november 2006

  CCPR kommer til at Sør-Korea har brutt ICCPRs artikkel 18 ved å nekte 2 Jehovas vitner retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 16. 26. august 2004

  Forfatningsdomstolen stadfester gyldigheten av den loven som straffer samvittighetsnektere.

 17. 2001

  Forsvarsdepartementet avskaffer tvungen verneplikt, og fengselsstraffer blir redusert fra de obligatoriske tre år til ett og et halvt år.

 18. 1. desember 1985

  Young-geun Kim dør som følge av de umenneskelige voldshandlingene han blir utsatt for av militæret mens han er fengslet som samvittighetsnekter.

 19. 17. august 1981

  Sun-tae Kim dør som følge av de umenneskelige voldshandlingene han blir utsatt for av militæret mens han er fengslet som samvittighetsnekter.

 20. 28. mars 1976

  Sang-bok Jeong dør etter å ha blitt brutalt slått og mishandlet av militæret fordi han har nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 21. 19. mars 1976

  Choon-gil Lee, som er i fengsel fordi han nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner, blir brutalt slått av militærpolitiet, med den følge at milten sprekker og han dør.

 22. 14. november 1975

  Jong-sik Kim dør etter å ha blitt brutalt slått og torturert av militære offiserer fordi han har nektet militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

 23. 1975

  President Park Jeong-hee innfører tvungen verneplikt med krav om 100 prosents deltagelse. Mannlige Jehovas vitner blir med makt tatt med til militære rekrutteringssentre.

 24. 30. januar 1973

  Maksimumsstraffen for å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner økes fra 3 til 10 år. Noen blir innkalt til militærtjeneste gjentatte ganger.

 25. 1953

  Sør-Korea begynner å fengsle dem som nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner.

^ avsn. 4 Sør-Korea har sluttet seg til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR) og ICCPRs første tilleggsprotokoll. Dette gir enkeltpersoner i Sør-Korea mulighet til å sende skriftlige klager til CCPR om brudd på ICCPR.