Sør-Koreas forfatningsdomstol vil om kort tid treffe sin avgjørelse i en historisk sak som gjelder straff av personer som av samvittighetsgrunner nekter militærtjeneste. Domstolen gjør en ny vurdering av hvordan prinsipper i grunnloven skal veies opp mot landets vernepliktslov. Forventningene til avgjørelsen har steget siden rettsmøtet som ble holdt i juli 2015. Rettens formann, Han-chul Park, bekreftet nylig at avgjørelsen vil bli offentliggjort før hans periode utløper den 30. januar 2017.

En avgjørelse som berører tusener

Forfatningsdomstolen, som er Sør-Koreas høyeste domstol, har myndighet til å avgjøre om landets lover er i harmoni med grunnloven. Domstolen er blitt bedt om igjen å se på den bestemmelsen i vernepliktsloven som sier at de som nekter å utføre militærtjeneste på grunn av sin religiøse overbevisning, skal straffes med fengsel. Det er ventet at retten skal ta stilling til om en slik straff er i strid med Sør-Koreas grunnlov og de garantier om samvittighetsfrihet og religionsfrihet som den gir.

Hvis domstolen kommer til den konklusjon at myndighetenes fengsling av samvittighetsnektere er grunnlovsstridig, vil Sør-Korea bli nødt til å ta sin praksis, som har vært fulgt i flere tiår, opp til ny vurdering. En slik positiv konklusjon vil trolig føre til at myndighetene slutter å tiltale, dømme og fengsle unge menn som nekter å utføre militærtjeneste fordi de ønsker å være tro mot sin samvittighet.

Juridisk forvirring

Forfatningsdomstolen har også vurdert dette spørsmålet tidligere, i 2004 og i 2011. Begge gangene kom den til den konklusjon at de lovene som sier at samvittighetsnektere skal straffes, ikke er grunnlovsstridige. Også Sør-Koreas høyesterett, som er landets øverste og endelige ankeinstans, konkluderte i 2004 og igjen i 2007 med at nekting av militærtjeneste av samvittighetsgrunner ikke er en legitim grunn til å nekte å møte opp når man blir innkalt til militærtjeneste. Likevel er spørsmålet om hvordan loven skal håndheves, fortsatt uavklart, selv for domstolene.

Sørkoreanske domstoler på alle nivåer har gitt uttrykk for motvilje mot å idømme samvittighetsnektere fengselsstraff. Siden forfatningsdomstolen traff sin avgjørelse i dette spørsmålet i 2011, har denne domstolen sagt ja til å behandle 7 saker som er blitt henvist av distriktsdomstoler, og ytterligere 22 saker som er blitt anket av enkeltpersoner. Også høyesterettsavgjørelsene bestrides, og over 40 saker om militærnekting av samvittighetsgrunner er for tiden til behandling hos høyesterett. Siden mai 2015 har førsteinstansdomstoler avsagt ni dommer hvor samvittighetsnektere ble funnet ikke skyldige.

I oktober 2016 kommenterte en ankedomstol den hodepine som slike saker har vært både for de lavere domstolene og for høyere rettsinstanser, ved å si: «En slik forvirring omkring tolkningen og anvendelsen av en enkelt lovbestemmelse savner sidestykke.» Den samme ankedomstolen avsa en dom som var den første i sitt slag, da den fant tre samvittighetsnektere ikke skyldige. Frikjennelsen ble hilst velkommen av Seoul advokatforening, som omtalte den som «svært viktig». Advokatforeningens leder, Han-kyu Kim, bemerket at det nå er forfatningsdomstolen som har det siste ordet.

«En slik forvirring omkring tolkningen og anvendelsen av en enkelt lovbestemmelse savner sidestykke.» – Gwangju distriktsdomstol, tredje kriminalavdeling, dommen angående Lak-hoon Cho, 18. oktober 2016.

Et langvarig juridisk problem straks avklart

Han-kyu Kim sa videre: «Offentligheten venter spent på [forfatningsdomstolens] positive avgjørelse i denne saken. Samvittighetsnektere blir fremdeles straffedømt uten engang å få mulighet til å vurdere noen alternativ tjeneste. Forfatningsdomstolen, siste skanse for menneskerettighetene, oppfordres innstendig til å treffe sin avgjørelse så snart som mulig.»

I løpet av de siste 60 årene er nesten alle familier blant Jehovas vitner i Sør-Korea blitt berørt av dette spørsmålet ved at fedre, sønner og brødre er blitt idømt fengselsstraffer fordi de har nektet militærtjeneste. En avgjørelse i samvittighetsnekternes favør vil gjøre slutt på den uproduktive fengslingen og skadelige kriminaliseringen av et stort antall unge menn og vil styrke retten til samvittighetsfrihet og religionsfrihet for alle landets innbyggere.

All oppmerksomhet er nå rettet mot forfatningsdomstolens snarlige, historiske rettsavgjørelse.