Den 16. januar 2017 tok Jehovas vitner i Russland igjen til motmæle mot den gradvise innstrammingen av deres religiøse frihet som nå har pågått i ti år. De ba Moskva byrett om å fastslå at en advarsel rettet mot deres nasjonale administrasjonssenter måtte trekkes tilbake fordi den er lovstridig og grunnløs. Advarselen, som er datert 2. mars 2016 og underskrevet av V. Ja. Grin, truet med å stenge Jehovas vitners nasjonale administrasjonssenter hvis man avdekket bevis for nye tilfeller av «ekstremisme» i løpet av et år.

Jakten på ekstremisme

Russiske statsadvokater anvender den føderale loven om bekjempelse av ekstremistisk virksomhet feil for å kunne anklage Jehovas vitner for ekstremisme. Da loven ble endret i 2006, innførte man en definisjon av ekstremisme som ikke krever en påstand om voldelige handlinger. Det er nok å påstå at det har funnet sted en «tilskyndelse til ... religiøs splid». Denne svært vide definisjonen gjør det mulig for myndighetene å framstille alt som er i strid med de tradisjonelle religionenes lære eller fremmer en annen tro, som noe som ansporer til religiøst fiendskap. Gregory Allen, en advokat som bidrar i arbeidet med å forsvare vitnenes religionsfrihet i Russland, sier: «Russiske myndigheter bruker denne tøyelige definisjonen til å stemple alle trosoppfatninger som de ikke regner for å være ortodokse, som ‘ekstremistiske’.»

Jakten på «ekstremisme» blant noen religiøse minoriteter startet da V. Ja. Grin ved den russiske riksadvokatens kontor i januar 2007 sendte ut et brev til alle statsadvokatembeter i landet. I dette brevet ble det gitt instrukser om etterforskning som utløste over hundre inspeksjoner av Jehovas vitners lokale religiøse organisasjoner før året var omme.

De første «bevisene» blir produsert

En av disse inspeksjonene fant sted i byen Taganrog, som ligger ved Asovhavet. Denne inspeksjonen har dannet grunnlaget for alle andre anklager om ekstremisme rettet mot Jehovas vitner i Russland. I oktober 2007 avsluttet påtalemyndigheten i Rostov sin etterforskning og utstedte en advarsel til Jehovas vitners lokale religiøse organisasjon (LRO) i Taganrog, og året etter reiste de sak med krav om at den måtte avvikles. Påtalemyndigheten kunne imidlertid ikke underbygge dette kravet med noe bevis for at vitnene hadde gjort noe galt, og den ba Rostov regionale domstol om å bestille en «ekspertstudie» hvor Jehovas vitners religiøse litteratur skulle gjennomgås.

I tillegg til at retten, trass i vitnenes protester, bestilte denne «ekspertstudien», avviste den vitnenes anmodning om en uavhengig granskning. De rettsoppnevnte ekspertene konkluderte enstemmig i sin rapport med at vitnenes religiøse litteratur ikke oppildnet til fiendtligsinnete handlinger. Retten fokuserte likevel på ekspertenes uttalelser om at de teologiske drøftelsene i Jehovas vitners publikasjoner etter deres mening hadde «potensial til å undergrave respekten» for andre religioner.

Ved å tøye definisjonen av «ekstremisme» avsa Rostov regionale domstol den 11. september 2009 en dom hvor den erklærte 34 av Jehovas vitners publikasjoner for å være «ekstremistiske», og disse ble etter hvert oppført på den føderale listen over ekstremistisk materiale (FLEM-listen). Retten erklærte også Taganrog LRO for å være «ekstremistisk» og påla de føderale myndigheter å avvikle den lokale organisasjonen, forby dens virksomhet, oppføre den på en liste over ekstremistiske organisasjoner, konfiskere dens religiøse litteratur og overdra dens eiendom og eiendeler til Den russiske føderasjon. Den 8. desember 2009 stadfestet Russlands høyesterett denne avgjørelsen, slik at den ble endelig. *

Innen begynnelsen av 2016 var 88 religiøse publikasjoner blitt erklært for å være «ekstremistiske», og tre LROer var blitt avviklet ved lignende rettsprosesser. Ytterligere 18 LROer var under etterforskning. I tillegg til dette forbød og blokkerte de føderale myndigheter Jehovas vitners offisielle nettsted, jw.org, de nektet vitnene å importere religiøse publikasjoner, og de sørget for at Bibelen ble gransket som potensielt «ekstremistisk» litteratur.

«Beviser» med tanke på å ramme det nasjonale hovedkontoret

I mars 2016 brukte riksadvokaten de «bevisene» man hadde samlet, som grunnlag for advarselen mot Jehovas vitners nasjonale hovedkontor, kjent som Jehovas vitners administrasjonssenter i Russland, som ligger utenfor St. Petersburg. Påtalemyndigheten knyttet administrasjonssentret til den forbudte religiøse litteraturen og til de LROene som var under etterforskning eller var blitt avviklet, og sa: «Tegn på ekstremisme blir fremdeles avdekket i virksomheten til administrasjonssentrets underavdelinger.»

Kort tid etter at advarselen var mottatt, anmodet Jehovas vitner riksadvokaten, Jurij Jakovlevitsj Tsjaika, om å trekke tilbake advarselen. Men han stadfestet den med følgende begrunnelse: «Argumenter som gjelder fabrikasjon av bevis og andre former for maktmisbruk som angivelig har funnet sted under politimyndighetenes inspeksjoner, utgjør ikke noe grunnlag for å trekke tilbake advarselen, ettersom advarselen bygger på rettsavgjørelser.» Gregory Allen uttalte i den forbindelse: «Riksadvokaten er åpenbart av den oppfatning at en russisk domstol kan legalisere hvilke som helst falske beviser som er laget av skruppelløse politifolk. Jeg husker en avgjørelse fra en domstol i Moskva som førte til et lovstridig forbud mot Jehovas vitner i Moskva, et forbud som senere ble erklært lovstridig av Den europeiske menneskerettsdomstol.» *

Etter at riksadvokaten hadde stadfestet advarselen, henvendte Jehovas vitner seg til Tver distriktsdomstol i Moskva for å prøve å få annullert advarselen. Under rettsmøtet den 12. oktober 2016 nektet dommer M.S. Moskalenko å la noen Jehovas vitner eller eksperter få vitne, og hun avviste anken.

Alle forsøkene på å vinne fram har mislyktes, og advarselen står derfor ved makt. Administrasjonssentret står i fare for å bli avviklet hvis riksadvokatens kontor greier å overbevise domstolene om at (1) Jehovas vitners LROer har fortsatt å bryte loven om ekstremisme, eller om at (2) myndighetene har funnet «nye fakta som vitner om at tegn på ekstremisme er til stede» i Jehovas vitners virksomhet innen et år etter at advarselen ble utstedt.

Fabrikasjonen av «nye fakta» akselererer

Helt fra 2. mars 2016 av, da advarselen ble gitt, har russiske myndigheter i økende grad prøvd å produsere «nye fakta». Det finnes 35 dokumenterte tilfeller (av over 60 siden 2012) der myndighetene har fabrikkert en «forbrytelse» ved å plante religiøs litteratur som Jehovas vitner har sluttet å bruke. Ransakingene hvor «bevismaterialet» blir funnet, er ofte ledsaget av aggressive handlinger fra politiets og spesialpolitiets side.

 • Den 28. juli 2016 ble Jehovas vitner i republikken Karelia utsatt for to razziaer. I Petrozavodsk dukket bevæpnede, maskerte menn fra spesialpolitiet opp ved en Rikets sal og avbrøt et religiøst møte som ble holdt der. Politiet plantet fem eksemplarer av boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? i bygningen, og så «fant» de disse da de senere gjennomførte en ransakelse. Politifolkene viste aldri fram noen rettskjennelse som ga dem tillatelse til å gjennomføre razziaen eller ransakingen. I Kostomuksja ble et religiøst møte avbrutt av betjenter fra den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) og et senter for bekjempelse av ekstremistisk virksomhet. Under en ransaking av Rikets sal «fant» de tre av Jehovas vitners publikasjoner som er oppført på FLEM-listen.

 • Den 20. august 2016 avbrøt politibetjenter et møte som Jehovas vitner holdt i byen Majskij i republikken Kabardino-Balkaria. Etter å ha jaget alle ut av Rikets sal «fant» betjentene plantet litteratur som er oppført på FLEM-listen. Det ble ikke lagt fram noen autorisasjonspapirer eller andre dokumenter under razziaen.

 • Den 20. september 2016 dukket bevæpnede, maskerte menn fra spesialpolitiet opp tidlig om morgenen ved Rikets sal i Nezlobnaja i Stavropol-territoriet. For å komme seg inn i bygningen skar de løs dørene, og så plantet de flere publikasjoner som er oppført på FLEM-listen. Betjentene «fant» disse publikasjonene under den påfølgende ransakingen.

Politi i ferd med å plante litteratur i et tomt skap i Rikets sal i Nezlobnaja. Litteraturen ble senere «funnet» og brukt som bevismateriale

Prosessen for å framstille Jehovas vitner som kriminelle

Når myndighetene prøver å få anklaget Jehovas vitner for ekstremisme, følger de stort sett samme framgangsmåte overalt, noe vi kan illustrere med det som skjedde med vitnenes LRO i byen Birobidzjan:

 1. Trinn 1: Politifolk drar til Jehovas vitners møtelokale og planter religiøs litteratur som er oppført på FLEM-listen.

  Politifolk og FSB-betjenter avbrøt et religiøst møte som Jehovas vitner holdt, hevdet at møtet var ulovlig og kunngjorde at de skulle ransake lokalet og lete etter «ekstremistisk materiale».

 2. Trinn 2: Politifolkene ransaker bygningen og «finner» forbudt litteratur.

  Betjentene «fant» tolv publikasjoner som var oppført på FLEM-listen. Vitnene påviste senere at en fremmed person hadde vært inne i bygningen før møtet og plantet «bevismaterialet».

 3. Trinn 3: Påtalemyndigheten tiltaler Jehovas vitners LRO eller dens styreleder for å ha begått en forseelse ved å distribuere ekstremistisk materiale og skriver så ut en bot.

  Distriktsdomstolen fant styrelederen skyldig i en forseelse og idømte ham en bot på 4000 rubler (560 kroner).

 4. Trinn 4: Påtalemyndigheten utsteder en advarsel til LRO mot å gjenta det angivelige lovbruddet i løpet av et år.

  Påtalemyndigheten utstedte en advarsel som sa at det er forbudt å engasjere seg i «ekstremistisk virksomhet».

 5. Trinn 5: Etter en tid kommer det igjen politifolk til møtelokalet, hvor de på nytt planter forbudte publikasjoner utgitt av Jehovas vitner, og så «finner» de disse under en ransakelse.

  I oktober 2015 avbrøt politibetjenter et religiøst møte for å lete etter «ekstremistisk materiale» i bygningen. Vitnene hadde imidlertid funnet plantet litteratur i bygningen før møtet og hadde fjernet den, slik at dette forsøket på fabrikasjon av bevis mislyktes. Den 21. januar 2016 var imidlertid politiet bedre forberedt. Betjenter fra politiet, spesialpolitiet og FSB avbrøt igjen et religiøst møte hos Jehovas vitner og erklærte at de skulle ransake bygningen for å se etter «ekstremistisk materiale». Et av Jehovas vitner som var til stede, la merke til en pakke med litteratur som en av betjentene hadde i hånden. En annen betjent ransaket en del av bygningen som allerede var blitt inspisert, og «fant» denne litteraturpakken.

 6. Trinn 6: På grunnlag av det nye tilfellet av påstått ekstremistisk virksomhet reiser påtalemyndigheten eller justisdepartementet sak for å få avviklet LRO.

  Distriktsdomstolen erklærte LROs styreleder skyldig i en forseelse og dømte ham til å betale 3000 rubler (425 kroner). Den 3. oktober 2016 fastslo distriktsdomstolen at «nye fakta om tegn på ekstremisme i LROs virksomhet var blitt avdekket», og domstolen erklærte Birobidzjan LRO for å være «ekstremistisk», forbød dens virksomhet og ga ordre om at den skulle avvikles.

Som et siste trinn i prosessen har Russlands høyesterett stadfestet dommer fra ankedomstoler som har avviklet noen av Jehovas vitners LROer som «ekstremistiske organisasjoner». De siste blant disse er Belgorod LRO, Starij Oskol LRO, Elista LRO og Orjol LRO. Jehovas vitner har anket saken angående Birobidzjan LRO til høyesterett, hvor den venter på å bli behandlet.

Hva betyr dette? Hvor skal det ende?

Vasilij Kalin, en representant for administrasjonssentret, tenker tilbake på sovjettiden, da familien hans ble deportert til Sibir som ofre for religiøs forfølgelse, og sier: «Da jeg vokste opp, kunne myndighetene dukke opp hjemme hos vitnene når som helst for å lete etter religiøse publikasjoner. Men det falt dem aldri inn å plante publikasjonene hjemme hos vitnene for så å finne dem. Denne nye taktikken fra russiske politimyndigheters side beviser bare at de fremdeles ikke greier å finne noe reelt grunnlag for å anklage Jehovas vitner for ulovlig virksomhet.»

^ avsn. 9 Dommen i Russlands høyesterett utløste en bølge av vanskeligheter for Jehovas vitner. Rapportene etter 1126 hendelser mellom 8. desember 2009 og 26. april 2012 viser hvordan Jehovas vitner ble trakassert og overfalt under religiøse møter, ble arrestert og ransaket av russisk politi og fikk møtelokalene sine vandalisert.

^ avsn. 13 Fra 1995 av er det blitt ført en rekke straffesaker og sivile saker hvor målet har vært å forby Jehovas vitner i Moskva, men på grunn av mangel på bevis har disse forsøkene slått feil. I mars 2004 brukte imidlertid Golovinskij distriktsdomstol en «ekspertstudie» som grunnlag for å felle en dom som sa at Jehovas vitners religiøse samfunn i Moskva skulle avvikles og dens virksomhet forbys. I sin dom av 10. juni 2010 kom imidlertid Den europeiske menneskerettsdomstol til at Russland hadde gjort et ulovlig inngrep i Jehovas vitners rett til religionsfrihet og forsamlingsfrihet, og den uttalte at myndighetene var forpliktet til å råde bot på de negative virkningene av sine tiltak.