Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

23. JANUAR 2015
RUSSLAND

Avgjørelse i Russlands høyesterett skaper presedens som truer Jehovas vitner i Russland

Avgjørelse i Russlands høyesterett skaper presedens som truer Jehovas vitner i Russland

Den 12. november 2014 stadfestet Russlands høyesterett en avgjørelse truffet av en lavere domstol der Jehovas vitners lokale religiøse organisasjon (LRO) i Samara ble erklært for å være ekstremistisk. Påtalemyndighetens kontor i Samara gikk til sak mot Samara LRO i 2014 etter at politiet hadde ransaket de lokalene som Jehovas vitner leide for å holde religiøse møter i, og «funnet» en håndfull av de religiøse publikasjonene deres som hadde blitt forbudt i hele landet. De forbudte publikasjonene hadde tidligere blitt stemplet som ekstremistiske av russiske domstoler og hadde blitt oppført på justisdepartementets føderale liste over ekstremistisk materiale. * Men Jehovas vitner hadde allerede rettet seg etter disse rettsavgjørelsene og fjernet publikasjonene fra de møtelokalene de leide.

Jehovas vitner hevdet både i den lavere rettsinstansen og i høyesterett at det var de politifolkene som foretok ransakingen, som hadde plantet de forbudte publikasjonene, og at de hadde gjort det for å få et påskudd til å reise tiltale. Vitnene fortalte også at Den europeiske menneskerettighetsdomstol for øyeblikket undersøker lovligheten av tidligere russiske rettsavgjørelser der noen av publikasjonene deres har blitt forbudt. I tillegg framholdt de at selv hvis anklagene fra påtalemyndighetene i Samara om at vitnene hadde oppbevart forbudt litteratur, hadde vært sanne, da stod ikke straffen i forhold til en slik mindre forseelse. Oppbevaring av forbudt litteratur er en forseelse som kan straffes med bøter eller med midlertidige restriksjoner – ikke med et slikt alvorlig tiltak som avvikling. Men høyesterett avviste disse argumentene.

Avvikling av et juridisk selskap – ett skritt nærmere straffeforfølgelse?

Avviklingen av Samara LRO følger et mønster som ligner på det som skjedde i byen Taganrog, der Rostov regionale domstol i 2009 avviklet Taganrog LRO på bakgrunn av anklager om ekstremisme. Myndighetene i Taganrog tolket denne avgjørelsen slik at den i praksis utgjorde et forbud mot den religiøse virksomheten til Jehovas vitner der i området. I 2013 ble 16 Jehovas vitner i Taganrog stilt for retten bare fordi de utøvde sin tro – slik Jehovas vitner gjør verden over, også i Samara. Sju av de 16 fikk store bøter. Fire av de bøtelagte er eldste i menigheten og ble i tillegg idømt lange fengselsstraffer. Dommeren frafalt imidlertid bøtene fordi foreldelsesfristen hadde utløpt, og han gjorde fengselsdommene betinget. Jehovas vitner har anket disse dommene, og den 12. desember 2014 bestemte Rostov regionale domstol at saken skulle behandles på nytt og av en ny dommer.

De 1500 Jehovas vitner som bor i Samara, risikerer nå å bli straffeforfulgt bare fordi de utøver sin tro. Hvor skal dette ende? Russiske myndigheter foretar nå lignende etterforskning av Jehovas vitners lokale religiøse organisasjoner i forskjellige deler av landet. Hvordan disse undertrykkende handlingene fra myndighetenes side vil berøre de nesten 180 000 vitnene som bor i Russland, gjenstår å se. Men avgjørelsen i høyesterett skaper en farlig presedens som setter friheten til Jehovas vitner og andre religiøse minoriteter i Russland på spill.

^ avsn. 2 Til nå er 73 av Jehovas vitners religiøse publikasjoner ført opp på den føderale listen over ekstremistisk materiale. Blant de religiøse publikasjonene som ble funnet i de lokalene som Samara LRO leide, var boken Tilbe den eneste sanne Gud. Den er utgitt på 158 språk og distribuert i 23 970 207 eksemplarer verden over. En annen bok som ble funnet, var Kunnskap som fører til evig liv, som er utgitt på 166 språk og distribuert i 100 944 355 eksemplarer verden over. Jehovas vitner bestrider de russiske rettsavgjørelsene som har stemplet publikasjonene deres som ekstremistiske, og har klaget disse avgjørelsene inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol.