Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

1. OKTOBER 2014
RUSSLAND

Jehovas vitner anker saken om avvikling av sitt juridiske selskap i Samara til Russlands høyesterett

Jehovas vitner anker saken om avvikling av sitt juridiske selskap i Samara til Russlands høyesterett

Den 8. oktober 2014 skal Russlands høyesterett behandle anken fra Jehovas vitner i Samara angående avviklingen av deres lokale religiøse organisasjon (LRO). Tidligere har en lavere domstol erklært Samara LRO for å være ekstremistisk. Hvis ikke høyesterett omgjør denne avgjørelsen, kan det få alvorlige konsekvenser for de 1500 Jehovas vitner som bor i Samara.

Aggressiv taktikk fra den regionale påtalemyndigheten i Samara

Rettsforfølgelsen av Samara LRO begynte i april 2014 da påtalemyndigheten i Samara anmodet den regionale domstolen om tillatelse til å avvikle organisasjonen på grunn av «ekstremistisk virksomhet». Allerede før denne domstolen behandlet saken, oppløste påtalemyndigheten LRO og beslagla organisasjonens eiendom midlertidig. Som følge av den avgjørelsen domstolen traff, og før rettssaken i det hele tatt hadde begynt, førte det russiske justisdepartementet Samara LRO opp på en liste over religiøse organisasjoner som hadde fått inndratt retten til å drive sin virksomhet på grunn av påstått ekstremisme. Så, den 29. mai 2014, traff dommer Sjabajeva en avgjørelse i favør av påtalemyndigheten og gav ordre om at LRO skulle avvikles, og at organisasjonens eiendom skulle inndras.

Dette er ikke første gang påtalemyndigheten i Samara har gått til sak for å forsøke å få avviklet Samara LRO. I 2009 traff påtalemyndigheten tiltak for å bringe en lignende sak for retten, men trakk senere anklagene tilbake. I den foreliggende saken gikk myndighetene i Samara fram på en annen måte for å nå sitt mål.

Russiske domstoler avvikler LRO på tvilsomt grunnlag

I januar 2013 og januar 2014 ransaket politiet lokaler som Jehovas vitner leier til religiøse møter, og «fant» religiøse publikasjoner som stod på de føderale myndighetenes liste over ekstremistisk materiale. Påtalemyndigheten i Samara by gav LRO en advarsel i forbindelse med ransakingen i 2013, og etter at politiet i januar 2014 på nytt oppdaget noen religiøse publikasjoner, innledet påtalemyndigheten en forvaltningssak. Den 7. mars 2014 avgjorde Sovetskij distriktsdomstol i Samara at LRO var skyldig, og ila organisasjonen en bot på 50 000 rubler (cirka 9000 kroner). Jehovas vitner i Samara er sikre på at det i forbindelse med begge ransakingene var politiet som «plantet» publikasjonene. Jehovas vitner bestrider dessuten de avgjørelsene ved russiske domstoler der publikasjonene deres er blitt erklært for å være ekstremistiske, og de har brakt sakene inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

Den regionale påtalemyndigheten i Samara, som hadde fått medhold ved Sovetskij distriktsdomstol, brakte i april 2014 saken inn for Samara regionale domstol med påstand om ekstremisme. Dette ble gjort i den hensikt å avvikle LRO. Jehovas vitners advokater framholdt for dommer Sjabajeva at avviklingen av LRO var uberettiget, og at det ikke finnes noe ekstremistisk i Jehovas vitners eller LROs virksomhet og trosoppfatninger. De hevdet også at de «forbudte» publikasjonene var blitt plantet av politiet under ransakingene. Likevel bestemte dommer Sjabajeva at Samara LRO skulle avvikles.

Kommer russiske myndigheter til å fortsette å undertrykke religionsfriheten?

Saken i Samara følger et mønster som ligner på de tiltak som russiske myndigheter har truffet mot Jehovas vitner i Taganrog, der myndighetene først feilaktig anvendte den føderale loven om bekjempelse av ekstremistisk virksomhet på vitnenes religionsutøvelse. Myndighetene klarte å få avviklet Taganrog LRO i 2009, og senere anla de straffesak mot enkeltpersoner blant Jehovas vitner. Straffesaken resulterte i at sju Jehovas vitner der i byen ble tiltalt og dømt bare fordi de hadde vært på religiøse møter. Jehova vitner i Samara er bekymret for at saken der skal få et lignende utfall.

Hvor langt vil russiske myndigheter gå i dette angrepet på Jehovas vitners religionsutøvelse? Siden juni 2014 har Jehovas vitner i forskjellige deler av Russland med urette blitt anklaget for å distribuere såkalt ekstremistisk religiøs litteratur. Jehovas vitner i Samara håper at Russlands høyesterett vil treffe en rettferdig avgjørelse i deres sak.