Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

27. JULI 2015
RUSSLAND

Jehovas vitners offisielle nettsted er blitt forbudt i Russland

Jehovas vitners offisielle nettsted er blitt forbudt i Russland

Sju måneder etter at den russiske føderasjons høyesterett erklærte Jehovas vitners offisielle nettsted, www.jw.org, for å være ekstremistisk, er nettstedet blitt forbudt av russiske myndigheter. Forbudet trådte i kraft den 21. juli 2015, da det russiske justisdepartementet førte jw.org opp på den føderale listen over ekstremistisk materiale. Internett-leverandører over hele Russland har blokkert adgangen til jw.org, og det er nå en kriminell handling å oppmuntre noen der i landet til å gå inn på nettstedet. Russland er det eneste landet i verden hvor jw.org er forbudt.

Hendelser som førte til forbudet mot JW.ORG

Jehovas vitner i Russland var ikke klar over at myndighetene i byen Tver i 2013 i hemmelighet hadde begynt å ta rettslige skritt mot nettstedet. Påtalemyndigheten i Tver hadde gått til sak ved Tsentralnij distriktsdomstol og krevd at jw.org ble forbudt fordi nettstedet inneholdt noen religiøse publikasjoner som Jehovas vitner har utgitt, og som i tidligere avgjørelser truffet av russiske domstoler var blitt erklært for å være ekstremistiske. * Den 7. august 2013 etterkom distriktsdomstolen påtalemyndighetens krav uten å underrette Jehovas vitner og erklærte jw.org for å være ekstremistisk.

Da Jehovas vitner en måned senere fikk vite om avgjørelsen gjennom lokale nyhetsmedier, anket de straks og fjernet frivillig de publikasjonene det dreide seg om, for Internett-brukere i Russland. Den 22. januar 2014 omgjorde den regionale domstolen i Tver den avgjørelsen som var truffet av den lavere domstolen, og slo fast at distriktsdomstolen ikke hadde noe juridisk grunnlag for å utstede et forbud mot jw.org, og at den burde ha latt representanter for dem som er ansvarlige for nettstedet, få delta under rettssaken.

S.G. Kekhlerov, en representant for riksadvokaten, var ikke fornøyd med avgjørelsen fra den regionale domstolen og anket til den russiske føderasjons høyesterett. Jehovas vitner ble ikke behørig underrettet om at saken skulle behandles av høyesterett. Uten at noen forsvarer var til stede, behandlet høyesterett likevel påtalemyndighetens anke den 2. desember 2014.

Høyesterett bekreftet at Jehovas vitner hadde fjernet publikasjonene kort tid etter rettsavgjørelsen i august 2013, men domstolen hevdet, med urette, at det var mulighet for at disse publikasjonene igjen kunne dukke opp på nettstedet. Høyesterett besluttet derfor å omgjøre avgjørelsen fra den regionale domstolen og å stadfeste distriktsdomstolens avgjørelse om at jw.org måtte anses for å være ekstremistisk. * Jehovas vitner anket høyesterettsavgjørelsen, men høyesterett forkastet anken. Jehovas vitner anket dessuten direkte til høyesteretts leder, som forkastet anken den 8. juli 2015.

Avgjørelsen er en trussel mot religionsfriheten

Jehovas vitner mener at høyesterettsavgjørelsen ikke har hjemmel i loven, og at den er grunnløs ettersom ingen religiøse publikasjoner som er blitt erklært for å være ekstremistiske, har vært tilgjengelige på jw.org i Russland siden høsten 2013. Som følge av avgjørelsen har russiske myndigheter gitt Internett-leverandører beskjed om å blokkere jw.org i Russland. Folk er dermed blitt nektet muligheten til å lese Bibelen på over 130 språk og bibelske publikasjoner på over 700 språk, deriblant russisk og russisk tegnspråk. Hvem som helst i Russland som oppmuntrer eller oppfordrer andre til å gå inn på nettstedet, kan nå straffeforfølges for såkalt ekstremistisk virksomhet. Med dette forbudet har over 170 000 Jehovas vitner mistet adgangen til en ressurs som er svært viktig for deres åndelige opplæring og daglige religionsutøvelse.

Høyesterettsavgjørelsen gir noen russiske myndighetspersoner enda en grunn til å motarbeide Jehovas vitners fredelige religiøse virksomhet. Så lenge noen myndighetspersoner fortsetter å misbruke Russlands lov om bekjempelse av ekstremistisk virksomhet, vil religionsfriheten i Russland være begrenset og ytterligere truet. Jehovas vitner håper inderlig at rettferdige myndighetspersoner vil forsvare religionsfriheten og retten til en rettferdig rettergang – grunnleggende menneskerettigheter som er garantert av Russlands internasjonale avtaler og av landets grunnlov.

^ avsn. 4 Pr. 1. juni 2015 har russiske domstoler erklært 78 av Jehovas vitners publikasjoner for å være ekstremistiske. Jehovas vitner bestrider disse avgjørelsene og har klaget dem inn for både russiske domstoler og Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

^ avsn. 7 Det var en representant for påtalemyndigheten som hadde anket saken, og det var høyesteretts kammer for sivile saker som avgjorde den.