Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

1. JULI 2014
RUSSLAND

Menneskerettighetsdomstolen slår fast at Jehovas vitner i Russland har rett til å ha religiøse møter

Menneskerettighetsdomstolen slår fast at Jehovas vitner i Russland har rett til å ha religiøse møter

Den 26. juni 2014 traff Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) en avgjørelse i favør av Jehovas vitner som bekrefter deres rett til å utøve sin religion uten ulovlig innblanding fra russiske myndigheter. I sin enstemmige avgjørelse fant domstolen at Russland hadde brutt Den europeiske menneskerettighetskonvensjons artikkel 5 (retten til frihet og trygghet) og artikkel 9 (retten til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet) da politiet avbrøt et religiøst møte ved å foreta en ulovlig razzia om kvelden den 12. april 2006.

Den kvelden feiret Jehovas vitner over hele verden sin årlige høytid til minne om Jesu Kristi død. To menigheter i Moskva hadde leid auditoriet på en skole til dette spesielle møtet, og de regnet med at det ville være over 400 til stede. Midt under møtet kom det ti politibiler og to minibusser med opprørspoliti, deriblant en bevæpnet gruppe fra spesialpolitiet (OMON) og et stort antall uniformerte politimenn. De sperret raskt av bygningen og avbrøt det religiøse møtet uten grunn. Så gav de alle de tilstedeværende beskjed om å forlate bygningen. Deretter ransaket de auditoriet, beslagla religiøs litteratur og tvang 14 av de mennene som var til stede, til å bli med til den lokale politistasjonen, hvor de ble holdt i varetekt. En advokat som ble kontaktet for å representere de anholdte vitnene, kom til politistasjonen for å hjelpe dem. Politiet ransaket ham, la ham i bakken, holdt en kniv mot strupen hans og truet med at hvis han anmeldte saken, så ville det få ubehagelige følger for familien hans. Etter nærmere fire timer ble de anholdte vitnene løslatt og kunne dra hjem.

Nikolaj Krupko, hovedklager i saken

Nikolaj Krupko og tre andre Jehovas vitner som ble holdt i varetekt, gikk til sak mot myndighetene fordi de hadde avbrutt det religiøse møtet og holdt dem i varetekt uten hjemmel i loven. Ljublino distriktsdomstol og Moskva byrett avviste klagen. De fire mennene brakte så saken inn for EMD i juni 2007.

I EMDs avgjørelse i saken Krupko og andre mot Russland av 26. juni heter det: «Retten har alltid fastholdt at det – til og med i saker der myndighetene ikke er blitt tilstrekkelig informert om et offentlig arrangement, men der deltakerne ikke utgjør noen fare for offentlig ro og orden – ikke kan betraktes som ‘nødvendig i et demokratisk samfunn’ at politiet skal oppløse en fredelig sammenkomst. ... Dette må anvendes a fortiori på forholdene i denne saken, der den aktuelle sammenkomsten ikke var et støyende utendørsarrangement, men en høytidelig religiøs seremoni i et forsamlingslokale som ikke skapte forstyrrelser eller utgjorde noen fare for den offentlige ro og orden. Det at en stor gruppe av bevæpnet opprørspoliti grep inn i den hensikt å avbryte feiringen – selv om myndighetene virkelig mente at manglende forhåndsvarsel gjorde feiringen ulovlig – og det at klagerne ble arrestert og holdt i varetekt i tre timer, stod ikke i forhold til det å skulle opprettholde offentlig ro og orden.

Dette er fjerde gang Russland blir dømt for å ha krenket Jehovas vitners rettigheter. I en dom fra 2007 i saken Kuznetsov og andre mot Russland kom EMD til at Russland hadde brutt menneskerettighetskonvensjonen ved ulovlig å avbryte et møte for hørselshemmede Jehovas vitner i Tsjeljabinsk. I 2010 avsa EMD en dom i Russlands disfavør i saken Jehovas vitner i Moskva mot Russland, en sak der påtalemyndigheten i Moskva hadde oppløst og forbudt Jehovas vitners juridiske selskap i Moskva. I 2013 fastslo EMD i saken Avilkina og andre mot Russland at Russland krenket den grunnleggende retten til privatliv da påtalemyndigheten i St. Petersburg gav ordre om å gjøre konfidensielle medisinske opplysninger tilgjengelig for myndighetspersoner.

EMDs dommer er et ytterligere bevis for at russiske myndigheter, i et forsøk på å sette en stopper for Jehovas vitners virksomhet i Russland, har krenket den religionsfriheten som blir garantert i den russiske grunnloven og i menneskerettighetskonvensjonen.