Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

15. SEPTEMBER 2015
RUSSLAND

Den nye rettssaken mot 16 Jehovas vitner i Taganrog: avgjørelsen utsatt

Den nye rettssaken mot 16 Jehovas vitner i Taganrog: avgjørelsen utsatt

Den nye rettssaken mot 16 Jehovas vitner i Taganrog i Russland er nå inne i sin niende måned. Det har vært foretatt over 20 avhør i løpet av sommeren, og flere er planlagt i oktober. Hvis de 16 Jehovas vitner blir domfelt, vil de bli fengslet og bøtelagt bare fordi de har gått på religiøse møter, lest i Bibelen og kommet sammen med trosfeller.

Langvarig rettsprosess tærer på de tiltalte

Etter at den nye rettssaken startet, tidligere i år, har de tiltalte tilbrakt nesten 50 dager i rettssalen. Inkludert den tiden som ble brukt på den opprinnelige rettssaken, har saken nå versert i rettssystemet i mer enn to år. Dette gjør den til den mest langvarige straffesaken mot Jehovas vitner i Russland.

Det at rettssaken har tatt så lang tid, har vært en stor belastning for de tiltalte. En av dem, Kirill Kravtsjenko, forteller: «Vi kan ikke jobbe, vi får ikke nok tid sammen med familien vår, og vi har problemer med å få sove.» Flere av de tiltalte har blitt oppsagt eller blitt presset til å slutte i jobben fordi rettssaken er så tidkrevende, eller fordi de blir offentlig svertet på grunn av at de er Jehovas vitner. De to siste årene har retten forbudt dem å forlate Taganrog uten at de først har fått tillatelse fra myndighetene.

Rettsprosessen har dessuten påført de tiltalte unødige følelsesmessige påkjenninger. «Det går ut over helsen min», sier Tatjana Kravtsjenko. «Jeg får ikke sove når jeg legger meg, eller så våkner jeg midt på natten. Rettssaken er i tankene mine hele tiden, jeg grubler mye over den og bekymrer meg.» Nikolaj Trotsjuk, en annen av de tiltalte, har vært innlagt på sykehus flere ganger på grunn av det stresset som rettssaken har påført ham.

Hendelser som førte til ny rettssak i Taganrog

I 2011 innledet politiet hemmelig etterforskning av Jehovas vitner i Taganrog. Det ble reist tiltale mot 16 Jehovas vitner i 2012, og den første rettssaken mot dem begynte i mai 2013, i Taganrog byrett. Etter at rettssaken hadde vart i 15 måneder, ble 7 av de tiltalte domfelt for det som etter rettens mening er ekstremistisk virksomhet. Alle de 7 ble ilagt store bøter, og 4 av dem fikk i tillegg lange fengselsdommer, men dommeren frafalt straks bøtene og gjorde fengselsdommene betinget. Han frikjente de 9 andre på grunn av bevisets stilling, men holdt likevel fast ved at de hadde deltatt i «ekstremistisk virksomhet».

Alle de 16 anket til Rostov regionale domstol og anmodet om å bli fullstendig frikjent for alle anklager. Aktor anket også, med den begrunnelsen at de betingede straffene var for milde.

Den 12. desember 2014 behandlet Rostov regionale domstol ankene og omgjorde den avgjørelsen som var truffet av Taganrog byrett. Men i stedet for å frikjenne de tiltalte etterkom den regionale domstolen aktors krav og sendte saken tilbake til byretten for at saken skulle bli behandlet på nytt der og av en annen dommer. Den nye rettssaken begynte 22. januar 2015, og det var ventet at avgjørelsen ville falle i juni 2015. Nå som dommeren har bestemt at rettssaken skal fortsette i oktober, ser det ut til at han vil treffe en avgjørelse i slutten av 2015.

Bør ekstremismeloven brukes for å begrense fredelig religionsutøvelse?

Hensikten med Russlands føderale lov om bekjempelse av ekstremistisk virksomhet var opprinnelig å bekjempe terrorisme, men noen russiske myndighetspersoner misbruker denne loven for å begrense fredelig og lovlig religionsutøvelse. Myndigheter over hele landet har avbrutt Jehovas vitners møter, ransaket hjemmene deres og forbudt og beslaglagt litteraturen deres, og de har brukt ekstremismeloven for å rettferdiggjøre disse handlingene. I Taganrog misbrukte myndighetene denne loven for å oppløse Jehovas vitners lokale juridiske selskap og beslaglegge deres Rikets sal. Senere har myndigheter i Samara og Abinsk gjort det samme i disse byene.

Som følge av de hardhendte framgangsmåtene til russiske myndigheter har Jehovas vitner klaget 28 saker inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) og søkt oppreisning. Siden 22 av sakene dreier seg om menneskerettighetsbrudd som ligner hverandre, behandler EMD nå disse sakene samlet. Ifølge en advokat for klagerne (Jehovas vitner) kommer EMD muligens til å avgjøre disse sakene så tidlig som i slutten av 2015.

Økende religiøs intoleranse er en trussel

Russland står nå ved et veiskille når det gjelder religionsfriheten. Hvis de som nå står for retten i Taganrog, blir domfelt, regner Jehovas vitner i Russland med at også deres trosfeller i Samara og Abinsk og andre steder kan komme til å bli rettsforfulgt. De håper at russiske myndigheter vil gjøre slutt på denne forfølgelsen og opprettholde religionsfriheten for alle landets innbyggere.

Tidslinje

 1. 9. juni 2008

  Påtalemyndigheten i Rostov reiser sak mot Jehovas vitner i Taganrog og anklager dem for ekstremistisk virksomhet.

 2. 11. september 2009

  Rostov regionale domstol erklærer 34 av Jehovas vitners religiøse publikasjoner for å være ekstremistiske, og Jehovas vitners lokale religiøse organisasjon (LRO) i Taganrog blir forbudt.

 3. 8. desember 2009

  Russlands høyesterett stadfester den avgjørelsen som ble truffet av Rostov regionale domstol i september 2009.

 4. 1. mars 2010

  Justisdepartementet fører de 34 publikasjonene som Rostov regionale domstol erklærte for å være ekstremistiske, opp på den føderale listen over ekstremistisk materiale. Myndighetene beslaglegger Jehovas vitners Rikets sal i Taganrog.

 5. 1. juni 2010

  Jehovas vitner i Taganrog klager saken Taganrog LRO and Others v. Russia inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

 6. 30. april 2011

  Etterretningsbyråer begynner i hemmelighet å gjøre videoopptak av Jehovas vitners religiøse møter i Taganrog.

 7. 6. juli 2011

  Myndighetene føyer til Taganrog LRO på den føderale listen over ekstremistorganisasjoner.

 8. August 2011

  Lokale myndigheter forbereder straffesak mot noen Jehovas vitner i Taganrog og ransaker 19 boliger.

 9. 31. mai 2012

  Det begynner å bli reist tiltale mot Jehovas vitner i Taganrog på grunn av deres religiøse virksomhet.

 10. Mai 2013

  Straffesaken mot 16 Jehovas vitner som er anklaget for ekstremistisk virksomhet, begynner i Taganrog byrett.

 11. 29. og 30. juli 2014

  I Taganrog byrett blir 7 av de tiltalte Jehovas vitner domfelt for det retten mener er ekstremistisk virksomhet. Senere anker alle de 16 tiltalte saken, og det gjør også aktor.

 12. 12. desember 2014

  Rostov regionale domstol, som er ankeinstans, avgjør at saken skal behandles på nytt og av en annen dommer.

 13. 22. januar 2015

  Den nye rettssaken mot de 16 vitnene begynner i Taganrog byrett.

^ avsn. 44 Europarådets parlamentarikerforsamling: «The Honouring of Obligations and Commitments by the Russian Federation», resolusjon 1896 (2012), avsnitt 25.31.

^ avsn. 45 FNs menneskerettighetskomité: «Concluding Observations on the Seventh Periodic Report of the Russian Federation», avsnitt 20.