Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

22. JUNI 2015
GEORGIA

Menneskerettighetsdomstolen godtar Georgias beklagelse

Menneskerettighetsdomstolen godtar Georgias beklagelse

Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) har godtatt georgiske myndigheters innrømmelse av at de har krenket Jehovas vitners rett til religions- og forsamlingsfrihet. Saken Union of Jehovah’s Witnesses and Others v. Georgia handlet om at myndighetene hadde opphevet registreringen av to av Jehovas vitners juridiske selskaper. Opphevelsen førte til økt vold mot Jehovas vitner i årene 2001 til 2004.

EMD godtar Georgias innrømmelse av skyld

I sin avgjørelse av 21. mai 2015 * slo EMD fast at myndighetene i september 2014 hadde utstedt en unilateral erklæring der de uttrykte «sitt ønske om å beklage krenkelsen» av Jehovas vitners rettigheter. I erklæringen stod det videre at det at Georgia gikk til det skrittet å stryke Jehovas vitner i det offentlige registret i 2000, «ikke var berettiget», og at manglende lovgivning gjorde det umulig for disse selskapene å bli registrert.

EMD godtok myndighetenes beklagelse som tilstrekkelig grunnlag for å avslutte saken. EMD påpekte at «både ved å nekte forskjellige religiøse grupper registrering og ved å oppheve registreringen hadde aktuelle myndigheter krenket søkernes rett til religions- og forsamlingsfrihet og brutt artikkel 11 i konvensjonen, sett i lys av artikkel 9». Myndighetene har gått med på å betale 6000 euro i erstatning og saksomkostninger.

Sletting av juridiske selskaper førte til årelang forfølgelse

De to selskapene Foreningen Jehovas vitner og Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (USA) i Georgia ble juridisk registrert i 1998. Men et ultranasjonalistisk parlamentsmedlem ville forby Jehovas vitner i hele Georgia. Noen ortodokse religiøse ledere og ekstremister støttet ham ved å komme med nedsettende uttalelser og hisse til vold mot Jehovas vitner.

Som representant for sitt politiske parti klaget parlamentsmedlemmet i april 1999 Jehovas vitner inn for Isani-Samgori distriktsdomstol i Tbilisi. Hensikten var å få nedlagt forbud mot dem og få slettet registreringen av de to juridiske selskapene deres. Da rettssaken startet i juni 1999, var ortodokse prester og deres støttespillere til stede i rettssalen. Utenfor stod en avsatt ortodoks prest, Vasili Mkalavisjvili, og hans tilhengere og brente Jehovas vitners publikasjoner.

Domstolen undersøkte bevisene, men kom til at parlamentsmedlemmets påstander var ubegrunnede. Men han anket avgjørelsen. Den 26. juni 2000 omgjorde ankedomstolen distriktsdomstolens avgjørelse og bestemte at vitnenes juridiske selskaper skulle slettes. Etter den avgjørelsen utnyttet ortodokse ekstremister situasjonen og satte i gang en rekke voldelige angrep mot Jehovas vitner. Den 22. februar 2001 stadfestet Georgias høyesterett ankedomstolens avgjørelse om å oppheve selskapene. Retten påpekte at manglende lovgivning gjorde at den ikke hadde noe annet valg enn å treffe en avgjørelse i vitnenes disfavør. Den 16. august 2001, etter at vitnene hadde prøvd alle muligheter i hjemlandet, klaget de saken inn for EMD.

Etter avgjørelsen i høyesterett økte forfølgelsen og volden mot Jehovas vitner sterkt. Det førte til hundrevis av angrep. I de fleste tilfellene klarte ikke politiet å beskytte vitnene, og noen ganger var også politiet selv med på volden. Mange Jehovas vitner ble alvorlig skadet. Religiøse ekstremister avbrøt møtene deres på en voldelig måte, plyndret og brente hjemmene deres, stjal eller ødela personlige eiendeler og brente religiøs litteratur. Myndighetene nektet vitnene å importere litteratur og beslagla litteratur de tidligere hadde importert. Myndighetene lot dem heller ikke bruke leide lokaler til sine religiøse møter. På grunn av den intense forfølgelsen og fordi myndighetene nektet å beskytte dem, klaget Jehovas vitner i Georgia saken inn for EMD. De la spesielt vekt på mishandlingen og politiets medvirkning. EMD har allerede avgjort to slike saker i Jehovas vitners favør. *

Etter hvert som situasjonen i Georgia bedret seg, ble det mulig for Jehovas vitner å registrere de to juridiske selskapene på nytt, slik at de kunne eie eiendom og ivareta sine juridiske interesser. Georgiske myndigheter arresterte og fengslet Mkalavisjvili, han som i første rekke hadde stått bak volden, og også noen av tilhengerne hans. Den verste forfølgelsen av Jehovas vitner opphørte i 2004.

Situasjonen nå

Selv om Jehovas vitner i Georgia etter hvert er blitt behandlet bedre, opplever de fortsatt fra tid til annen at noen prøver å hindre deres religiøse virksomhet. En fersk rapport som ble sendt til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, viste at det i 2014 var 63 tilfeller av hatkriminalitet mot Jehovas vitner i Georgia.

Michael Jones, Jehovas vitners lokale representant, sa: «Vi er takknemlige for at Den europeiske menneskerettighetsdomstol er blitt klar over at Jehovas vitner er blitt urettferdig behandlet de siste årene. Vi er glade for å se at Georgia er innstilt på å forsvare menneskerettighetene, og vi håper at denne avgjørelsen sammen med andre gunstige domsavgjørelser vil føre til at Jehovas vitner i Georgia får rettferdig behandling og enda større religionsfrihet.»

^ avsn. 4 EMDs avgjørelse ble truffet 21. april 2015, men den ble ikke offentliggjort før en måned senere.

^ avsn. 10 Members of the Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and Others v. Georgia, nr. 71156/01, 3. mai 2007; og Begheluri v. Georgia, nr. 28490/02, 7. oktober 2014.