Den 7. oktober 2014 traff Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) en avgjørelse i favør av Jehovas vitner i republikken Georgia. Saken, Begheluri og andre mot Georgia (Begheluri and Others v. Georgia), ble klaget inn for domstolen for over 12 år siden og omfatter 30 tilfeller av fysisk vold og verbal trakassering mot til sammen 99 ofre. Alle ofrene med unntak av én person var Jehovas vitner. Hendelsene begynte med at politiet oppløste en rekke større religiøse sammenkomster, og utartet til omfattende religiøst motivert vold mot Jehovas vitner i deres hjem, i rettssaler og på gaten.

EMD nevnte i sin avgjørelse at klagerne hadde inngitt omkring 160 anmeldelser til etterforskningsmyndighetene, og at det i anmeldelsene ble hevdet at politiet og andre myndigheter var direkte delaktige i noen av angrepene. Anmeldelsene førte imidlertid ikke til noen konkrete resultater. Fordi gjerningsmennene ikke ble straffet, dristet de seg til å foreta nye angrep.

Angrepet mot Jehovas vitner under et stevne i Zugdidi den 8. september 2000

Ett eksempel er det som hendte den 8. september 2000, da omkring 700 Jehovas vitner var samlet til et religiøst stevne i byen Zugdidi. Plutselig stormet en gruppe spesialtrente og maskerte politimenn inn på området, satte fyr på de konstruksjonene som var satt opp i forbindelse med stevnet, og slo løs på omkring 50 av stevnedeltakerne. Ofrene anmeldte straks saken. Men myndighetene ville ikke reise tiltale mot gjerningsmennene, så da stod ofrene uten rettsmidler.

EMD fordømmer myndighetene for å ha unnlatt å reagere på en hensiktsmessig måte

Fordi de myndighetene som skulle håndheve lov og orden, unnlot å iverksette umiddelbar og effektiv etterforskning, og fordi gjerningsmennene aldri ble straffet, sendte ofrene en felles klage til EMD i 2002.

I sin avgjørelse av 7. oktober 2014 uttalte EMD at «de georgiske myndighetene skapte et klima av straffrihet, noe som i høyeste grad ble en spore til ytterligere angrep mot Jehovas vitner over hele landet». Domstolen bemerket også at de voldelige angrepene var «et resultat av en intolerant holdning overfor trossamfunnet Jehovas vitner», og at de myndighetene som skulle håndheve lov og orden, utviste «akkurat den samme diskriminerende holdningen ..., noe som bekreftet at myndighetene iallfall tolererte denne volden».

«De georgiske myndighetene skapte et klima av straffrihet, noe som i høyeste grad ble en spore til ytterligere angrep mot Jehovas vitner over hele landet.»

Begheluri and Others v. Georgia, nr. 28490/02, 7. oktober 2014, s. 40, pkt. 145

EMD avgjorde derfor at georgiske myndigheter hadde gjort seg skyldig i umenneskelig behandling av 47 av klagerne, og at de hadde diskriminert 88 av klagerne og krenket deres religionsfrihet. EMD beordret myndighetene til «å gjøre slutt på de krenkelsene som domstolen har påvist, og å råde bot på følgene» av sin passivitet og sin «intolerante holdning». EMD ila myndighetene en bot på mer enn 45 000 euro (373 000 kroner) som erstatning til ofrene, for ærekrenkelser og til dekning av saksomkostninger.

Situasjonen for Jehovas vitner i Georgia er blitt bedre

Siden 2004 er situasjonen blitt vesentlig bedre, men Jehovas vitner blir fortsatt utsatt for sporadiske angrep og tilfeller av trakassering. I 2013 ble det rapportert om 53 tilfeller av vold mot Jehovas vitner. Avgjørelsen i Begheluri-saken forplikter georgiske myndigheter til å iverksette umiddelbar og effektiv etterforskning av kriminelle handlinger som blir begått mot landets innbyggere. Jehovas vitner forventer at myndighetene, uten fordommer mot dem, vil straffeforfølge personer som begår religiøst motiverte kriminelle handlinger.