Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

21. OKTOBER 2015
ERITREA

FN-kommisjon legger fram rapport om brudd på menneskerettighetene i Eritrea

FN-kommisjon legger fram rapport om brudd på menneskerettighetene i Eritrea

EN UTREDNINGSKOMMISJON nedsatt av FN skal i slutten av oktober legge fram en muntlig rapport om menneskerettighetene i Eritrea for FNs generalforsamling. Kommisjonen ble nedsatt i juni 2014 og skulle i løpet av ett år undersøke hvordan Eritrea i alvorlig grad berøver folk deres rettigheter og frihet. *

FNs kommisjon for utredning av menneskerettigheter i Eritrea har konkludert med at det har funnet sted «systematiske, utbredte og grove menneskerettighetsbrudd» i Eritrea. Den 23. juni 2015 la kommisjonen fram sin rapport og sine anbefalinger for FNs menneskerettighetsråd i Genève. Den 29. oktober 2015 vil kommisjonen legge fram en muntlig rapport for FNs generalforsamlings 3. komité i New York. *

Jehovas vitner blir forfulgt

I tillegg til rapporten som ble lagt fram for menneskerettighetsrådet, presenterte kommisjonen en 484-siders rapport med en detaljert redegjørelse av kommisjonens funn. Redegjørelsen satte søkelyset på diskrimineringen og mishandlingen av Jehovas vitner. Fordi Jehovas vitner er politisk nøytrale og nekter militærtjeneste av samvittighetsgrunner, har myndighetene i Eritrea forfulgt dem helt siden landet ble uavhengig i 1993. Jehovas vitner har blitt torturert og har sittet i fengsel i lang tid under svært vanskelige forhold. Myndighetene har tatt fra dem statsborgerskapet, beslaglagt identitetspapirene deres, sagt opp Jehovas vitner som var offentlig ansatt, inndratt deres tillatelser til å drive foretak og nektet dem offentlige goder.

«Alle eritreere får matkuponger, bortsett fra Jehovas vitner, for vi har ikke identitetspapirer. Vi regnes ikke som statsborgere.» – Uttalelse fra et Jehovas vitne.

Kommisjonen kom med mange anbefalinger, blant annet at Eritrea bør

«treffe umiddelbare tiltak for å stoppe all religiøs forfølgelse, spesielt av visse religiøse grupper, som Jehovas vitner ..., og øyeblikkelig gi dem tilbake statsborgerskap og borgerrettigheter»

«stoppe bruken av tvungen utkastelse som represalie mot religionssamfunn som ikke er godkjent, som Jehovas vitner, og mot andre som ikke har deltatt i den væpnede kampen» *

Menneskerettighetsrådet vedtar resolusjon

Etter at FNs kommisjon for utredning av menneskerettigheter i Eritrea la fram sin rapport i Genève, vedtok menneskerettighetsrådet den 30. juni 2015 en resolusjon der det står at rådet «på det sterkeste fordømmer de systematiske, utbredte og grove menneskerettighetsbruddene som har blitt og blir begått av myndighetene i Eritrea». * I resolusjonen oppfordret også menneskerettighetsrådet myndighetene i Eritrea til å treffe «øyeblikkelige og konkrete tiltak for å gjennomføre anbefalingene» fra kommisjonen, deriblant dem som gjelder Jehovas vitner. Menneskerettighetsrådet oppfordret også myndighetene i Eritrea til å

  • «slutte med vilkårlig frihetsberøvelse og slutte å bruke tortur eller annen grusom, umenneskelig og fornedrende behandling eller straff»

  • «sørge for gratis og god tilgang til et uavhengig rettssystem for dem som sitter i fengsel, og til å forbedre soningsforholdene»

  • «respektere alles rett til ytringsfrihet, rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet og rett til å samles på fredelig vis»

Kommer Jehovas vitner til å få en bedre behandling?

For tiden sitter 54 Jehovas vitner i fengsel i Eritrea – 3 av dem har vært fengslet i over 21 år. Ingen av de fengslede har blitt tiltalt eller fått saken sin ført for retten. Noen holdes innesperret i skipscontainere av metall eller i bunkere som ligger halvveis nedgravd i bakken. Forholdene er svært vanskelige og temperaturene ekstreme. Jehovas vitner over hele verden er klar over de lidelsene trosfellene deres i Eritrea gjennomgår, og håper at myndighetene skal slutte å forfølge dem.

^ avsn. 2 Kommisjonen for utredning av menneskerettigheter i Eritrea ble opprettet ved FNs menneskerettighetsråds resolusjon 26/24 den 27. juni 2014.

^ avsn. 3 Den 3. komiteen behandler saker som gjelder sosiale og menneskelige spørsmål, og menneskerettigheter som berører folk over hele verden.

^ avsn. 8 Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea (Advance Version), A/HRC/29/CRP.1, paras. 1530(c) and 1531(c).

^ avsn. 10 Resolusjon A/HRC/29/L.23.