Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

26. MAI 2014
ASERBAJDSJAN

Jehovas vitner i Aserbajdsjan henvender seg til Den europeiske menneskerettighetsdomstol for å få sin rett

Jehovas vitner i Aserbajdsjan henvender seg til Den europeiske menneskerettighetsdomstol for å få sin rett

En søndag morgen var omkring 200 menn, kvinner og barn til stede på et møte i Baku i Aserbajdsjan for å høre et bibelsk foredrag.

Under programmet brøt plutselig flere politifolk seg inn sammen med andre myndighetspersoner og et tv-team. I tillegg til at politiet avbrøt Jehovas vitners møte, slo de flere av mennene, gjennomsøkte lokalet uten ransakingsordre, skjelte ut dem som var der, og beslagla penger, datamaskiner og menighetens bibelske litteratur. Politiet tok mange av vitnene med til politistasjonen og holdt dem tilbake i flere timer. Seks Jehovas vitner fra andre land ble holdt i varetekt i flere dager og deretter utvist. I tv-innslaget om razziaen rakket man ned på vitnene.

Disse hendelsene, som fant sted 24. desember 2006, var årsaken til at Jehovas vitner brakte sin første klage mot Aserbajdsjan inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). Siden da har vitnene brakt ytterligere 18 klager som gjelder krenkelse av religionsfriheten, inn for domstolen.

HVA KLAGENE GJELDER

I ALT

Politirazzia

5

Fornyelse av registrering

1

Rett til å gi uttrykk for sin tro

2

Sensur

5

Utvisning

3

Militærnekting av samvittighetsgrunner

3

I alt

19

Klager som gjelder Aserbajdsjan, brakt inn for EMD pr. 31. januar 2014

De følgende eksemplene belyser noen av de problemene som Jehovas vitner møter i Aserbajdsjan, og som har fått dem til å henvende seg til EMD for å få sin rett.

 • Nektes fornyet registrering

  Den religiøse foreningen Jehovas vitner ble første gang registrert i Baku 22. desember 1999 og ble registrert på nytt 7. februar 2002 hos den nasjonale komiteen for arbeid med religiøse organisasjoner. I 2009 vedtok myndighetene i Aserbajdsjan en endring i loven om religionsfrihet og krevde at alle trossamfunn skulle la seg registrere på nytt. Jehovas vitner sendte inn en søknad, men den ble avvist på grunn av en teknisk detalj. Selv om myndighetene ikke har erklært registreringen fra 2002 ugyldig, nekter de vitnene å registrere seg på nytt i henhold til de nye bestemmelsene i religionsloven.

 • Trakassering og forfølgelse fra politiets side

  Hver uke kommer Jehovas vitner sammen til kristne møter i private hjem. Politiet har flere ganger tvunget seg inn i private hjem og avbrutt møter uten ransakingsordre. De har behandlet møtedeltakerne på en uforskammet måte, holdt dem på politistasjonen i flere timer og beslaglagt litteratur som vitnene bruker i sin religionsutøvelse. Noen vitner har fått store bøter. I 2011 ble seks Jehovas vitner i Gandsja domfelt og ilagt bøter som til sammen tilsvarte over 70 000 kroner, for å ha vært til stede på et religiøst møte som myndighetene ikke hadde gitt tillatelse til. Så sent som 11. januar og 2. mars 2014 gjennomførte politiet razziaer.

 • Sensur

  Aserbajdsjan er det eneste medlemslandet * i Europarådet som har et system for tvungen sensur av religiøs litteratur, noe som er i strid med landets egen grunnlov. * Den bibelske litteraturen som Jehovas vitner innfører fra andre medlemsland i Europarådet, blir underlagt sensur som fører til at den enten blir forbudt, eller at den bare kan innføres i begrenset omfang. Blant de publikasjonene som det er forbudt å innføre, er flere numre av Vakttårnet, Jehovas vitners religiøse tidsskrift som kommer ut to ganger i måneden. * Aserbajdsjanske domstoler har avvist vitnenes protester mot den sensuren som blir utøvd av komiteen for arbeid med religiøse organisasjoner.

Aserbajdsjans behandling av trossamfunn skaper reaksjoner internasjonalt

En rekke menneskerettighetsorganisasjoner har gransket Aserbajdsjans religionslov og myndighetenes behandling av trossamfunn og kommet med skarpe uttalelser.

 • USAs kommisjon for internasjonal religionsfrihet sier i sin årsrapport for 2013: «Trass i aserbajdsjanske myndigheters forsikringer om toleranse er situasjonen blitt verre når det gjelder religionsfrihet, spesielt etter at den restriktive religionsloven av 2009 ble vedtatt.»

 • I en rapport fra Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI) ble det gitt uttrykk for stor bekymring på grunn av de restriksjonene som berører trossamfunn. Angående den aserbajdsjanske religionsloven het det: «ECRI henstiller på det sterkeste til Aserbajdsjans myndigheter å bringe lovverket ... i overensstemmelse med kravene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.»

 • Europarådets Venezia-kommisjon kom med detaljerte anbefalinger til forandringer i Aserbajdsjans lov om religionsfrihet. Kommisjonen sa: «Det ser ut til at loven inneholder en rekke svært restriktive bestemmelser som strider mot internasjonale normer. ... De bestemmelsene som regulerer sentrale spørsmål, for eksempel hva loven omfatter, og innenfor hvilke rammer man kan nyte godt av religions- og samvittighetsfrihet, trossamfunns registrering, selvstyre og oppløsning, militærnekting av samvittighetsgrunner, spørsmålet om verving av proselytter, utgivelse og utbredelse av religiøst materiale, bør omformuleres.»

Høyt verdsatte friheter

Jehovas vitner verden over verdsetter høyt grunnleggende friheter som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, organisasjonsfrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. De er takknemlige overfor regjeringer som gir dem disse frihetene. Den lille gruppen på 2500 Jehovas vitner i Aserbajdsjan og de som tilber Gud sammen med dem, håper at de vil få nyte godt av disse frihetene, slik andre trossamfunn i deres land gjør.

^ avsn. 28 Aserbajdsjan ble medlem av Europarådet 25. januar 2001.

^ avsn. 28 Artikkel 48 beskytter religionsfriheten, og artikkel 50 forbyr mediesensur.

^ avsn. 28 Jehovas vitner utgir to månedlige utgaver av Vakttårnet, en offentlig utgave og en studieutgave. Den offentlige utgaven distribueres for å forklare hva Bibelen lærer. Studieutgaven brukes i menighetene som et ledd i vitnenes ukentlige program for bibelstudium. Vakttårnet har et månedlig opplag på nesten 60 millioner på over 200 språk og er dermed verdens mest utbredte tidsskrift.